محمدحسن حیدر

آقای محمدحسن حیدر

کد ملی 006134xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
88
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14672760
آگهی تغییرات شرکت صنایع فرسان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۲۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسنی گازاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14694385
آگهی تصمیمات شرکت گلدیران ( سهامی خاص ) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۰۳۸۵ - شماره ثبت ۱۷۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ xxx۸/۰۲/۰۸ شرکت مذکور که در تاریخ xxx۸/۰۳/۲۹ تحت شماره xxx۱۳ به این واحد ثبتی ارائه گردید ، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به xxx۷/۱۰/۱۰ به تصویب اعضاء مجمع رسید . مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضاء دارند : آقای حسین دیلمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای حسین تنهایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد قلی همتی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و نعمت اله دیلمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو ء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اسناد ، اوراق بهادار ، تجاری و بانکی از قیبل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . بازرسین شرکت و مدت تصدی آنان : موسسه داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای محمد حسن حیدر به کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14667438
آگهی تغییرات شرکت خدمات گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند : حسین دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - نعمت اله دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - احمدقلی همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره - مهدی نظری اول به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل : چک ، سفته ، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . - آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسنی گازاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14647556
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۲۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقایان علی دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدمهدی تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره محسن طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ بتصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14647564
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران مدرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۲۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14641708
آگهی تغییرات شرکت صنایع گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه ارقام نگر آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14624150
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوازم خانگی گلدیران سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۱۲۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۲۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای محمد مهدی تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شیما همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14624155
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقایان محمدرضا دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد مهدی تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مجید معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14624164
آگهی تغییرات شرکت مشتریان گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره عبارتند از : آقای محمدمهدی تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شیما همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی ( حسابداران رسمی ) به شماره ثبت xxx۵۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ تصویب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14618075
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مشاوره مبتکران گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۹۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخابگردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14614859
آگهی تغییرات شرکت قطعات گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۳۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محمد حسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14419638
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مدیا موتورز کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۵۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده xxx۷.۰۹.۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱)ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به xxx۶.۱۰.۱۰ به تصویب رسید . ۲)مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت و مفاهیم حساب جامع با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403951
آگهی تصمیمات شرکت گلدیران ( سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۰۳۸۵ - شماره ثبت۱۷۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۷/۱۰/۰۵ شرکت مذکور که در تاریخxxx۷/۱۰/۱۰تحت شماره xxx۹ به این واحد ثبتی ارائه شده است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
- بازرسان شرکت و مدت تصدی آنان: موسسه داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰سمت بازرس و حسابرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند .
مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد.

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400133
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران مدرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۲۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۵۸۰
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران مدرن سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392006
آگهی تغییرات شرکت پخش گلديران تهران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۵۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۲۳۱۸
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران تهران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254493
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری تاریک و روشن اسطوره درتاریخ ۱۸/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره و ویرایش مقاله ها و متون ترجمه شده علمی و ادبی. ترجمه متون غیررسمی. برگزاری همایش و سمینار و انتقال دانش فنی. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی و خصوصی. اخذ نمایندگی از موسسات و مراکز علمی و فرهنگی خارجی و داخلی. شرکت در نمایشگاهها و همایشهای عمومی و تخصصی.اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله میدان ولی عصر ـ خیابان آیت اله طالقانی ـ خیابان شهید سپهبد قرنی ـ پلاک ۹۰ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,xxx,xxx ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فائزه طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx,xxx ریال سهم الشرکه خانم سمیه صدیق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx,xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمدسجاد طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فائزه طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سمیه صدیق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و مکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14045443
آگهی تغییرات شرکت قطعات گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۳۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقایان حسین تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مشتریان گلدیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین مختاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عمومی گلدیران اف زد به شماره فراگیر xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر مهران به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14041702
آگهی تغییرات شرکت صنایع گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032019
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032027
آگهی تغییرات شرکت صنایع فرسان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۲۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آ قای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسنی گازاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای میلاد آل یاسین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابوالقاسم کنعانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسین آوندصالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032079
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوازم خانگی گلدیران سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۲۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025401
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای گلدیران منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۷۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه ارقام نگر آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسین حیدر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025402
آگهی تصمیمات شرکت لجستیک گلدیران نوین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۶۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه ارقام نگر آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسین حیدر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023946
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۲۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016559
آگهی تغییرات شرکت خدمات گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسنی گازاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وصورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016564
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران مدرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۲۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقایان علی دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ محمدرضا دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدمهدی تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان علی دیلمی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا دیلمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مؤسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب کردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016572
آگهی تغییرات شرکت مشتریان گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۵۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008880
آگهی تصمیمات شرکت گلدیران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۰۳۸۵ - شماره ثبت ۱۷۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۷/۰۲/۰۸ شرکت مذکور که در تاریخ xxx۷/۰۲/۱۱ تحت شماره xxx۷ به این واحد ثبتی ارائه شده_است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: - تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به xxx۶/۱۰/۱۰ به تصویب اعضاء مجمع رسید. - بازرسان شرکت و مدت تصدی آنان: آقایان محمد حسین حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد حسنی گازاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816530
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۵۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816617
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوازم خانگی گلدیران سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۲۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۵۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13880636
آگهی تصمیمات شرکت لجستیک گلدیران نوین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۶۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۶. ۰۹. ۲۲، مؤسسه ارقام نگر آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13708721
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مدیا موتورز کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۵۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده xxx۶. ۰۸. ۱۰، مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت و مفاهیم حساب جامع با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571691
آگهی تغییرات شرکت خدمات گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، نعمت اله دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و احمدقلی همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند آقایان حسین دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، نعمت اله دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی نظری اول به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسنی گازاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۵ تصویب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571699
آگهی تغییرات شرکت قطعات گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۳۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: داود علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مشتریان گلدیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین مختاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت غیرایرانی بازرگانی عمومی گلدیران اف زد به شماره فراگیر xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره امیر مهران به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13509758
آگهی تصمیمات شرکت لجستیک گلدیران نوین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۶۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۶. ۰۲. ۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۵. ۱۰. ۱۰ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468317
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۲۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه ارقام نگر آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463856
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران مدرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461508
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوازم خانگی گلدیران سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۲۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پنداربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۱/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461516
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۱/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461562
آگهی تغییرات شرکت صنایع فرسان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۲۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسنی گازاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461573
آگهی تغییرات شرکت صنایع فرسان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۲۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسنی گازاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455979
آگهی تغییرات شرکت مشتریان گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱۰/۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445275
آگهی تغییرات شرکت صنایع گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه ارقام نگر آریابه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وصورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592621
آگهی تصمیمات شرکت گلدیران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۰۳۸۵ - شماره ثبت ۱۷۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۶/۰۲/۰۶ شرکت مذکور که در تاریخ xxx۶/۰۲/۳۱ تحت شماره xxx۵ به این واحد ثبتی ارائه شده_است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: - تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به سال xxx۵/۱۰/۱۱ به تصویب اعضاء مجمع رسید. - بازرسان شرکت و مدت تصدی آنان: موسسه داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ سمت بازرس و حسابرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439522
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای گلدیران منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۷۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۶. ۰۲. ۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۵. ۱۰. ۱۱ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه ارقام نگر آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسین حیدر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240305
آگهی تغییرات شرکت خدمات گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمد حسنی گازاری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234512
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی بشماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234534
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوازم خانگی گلدیران سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۲۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی بشماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592623
آگهی تصمیمات شرکت گلدیران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۰۳۸۵ - شماره ثبت ۱۷۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ xxx۵/۰۹/۱۵ شرکت مذکور که در تاریخ xxx۵/۱۰/۰۹ تحت شماره xxx۴ به این واحد ثبتی ارائه شده_است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: - بازرسان شرکت و مدت تصدی آنان: موسسه داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ سمت بازرس و حسابرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593592
آگهی تصمیمات شرکت پخش آریا مس منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۴۶۱۴ - شماره ثبت ۱۵۸۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ xxx۵/۱۰/۰۴ شرکت مذکور که در تاریخ xxx۵/۱۰/۰۹ تحت شماره xxx۵ به این واحد ثبتی ارائه شده_است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: - بازرسان شرکت و مدت تصدی آنان: آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسنی گازاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223454
آگهی تصمیمات شرکت لجستیک گلدیران نوین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۶۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده xxx۵. ۰۹. ۲۰، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219939
آگهی تغییرات شرکت قطعات گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۳۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223445
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مدیا موتورز کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۵۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده xxx۵. ۰۹. ۲۰، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219510
آگهی تغییرات شرکت مشتریان گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169974
آگهی تغییرات شرکت صنایع گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش بشماره با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815848
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای گلدیران منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۷۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسین حیدر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12813306
آگهی تصمیمات شرکت لجستیک گلدیران نوین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۶۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی آمارگاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785607
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۲۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785616
آگهی تغییرات شرکت قطعات گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۳۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785620
آگهی تغییرات شرکت صنایع گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781445
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781482
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوازم خانگی گلدیران سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۲۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس شرکت وآقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780719
آگهی تغییرات شرکت مشتریان گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آمارگاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774422
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مدیا موتورز کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۵۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۲/۱۰/xxx۴، مؤسسه حسابرسی آمارگاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770152
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبت xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ با نمایندگی آقای ابوالفضل میرزائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694048
آگهی تغییرات شرکت مشتریان گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12699004
آگهی تصمیمات شرکت لجستیک گلدیران نوین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۶۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/xxx۴، مؤسسه حسابرسی آمارگاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691681
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آمارگاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691846
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوازم خانگی گلدیران سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۲۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی آمارگاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688004
آگهی تغییرات شرکت قطعات گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۳۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12377074
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شماره ثبتxxx۱۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۲ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12249575
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران جنوب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۹۸۵۷ و‌شناسه‌ملی۱۴۰۰۴۱۵۳۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبت xxx۱۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل با رعایت مادهxxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12223667
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۹۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۹۶۰۰۳۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۶ انتخاب گردیدند آقای حسین دیلمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای حسین تنهائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای نعمت اله دیلمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای احمدقلی همتی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ مؤسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد بشماره ثبت xxx۱۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12223697
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوازم خانگی گلدیران سپهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۳۷۰ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۱۷۲۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12213289
آگهی تغییرات شرکت صنایع گلدیران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۶۲۳۷۳ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام بشناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186518
آگهی تغییرات شرکت مشتریان گلدیران شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۸۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: حسین تنهائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و حسین دیلمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و نعمت اله دیلمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و احمدقلی همتی بشماره ملی xxxxxxxxx۹برای مدت دو سال انتخاب گردیدند در نتیجه: آقایان حسین تنهائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین دیلمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود علی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مؤسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12185125
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران غرب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۵۲۳ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۳۱۹۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12173864
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۲۴۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۳۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12192518
آگهی تصمیمات شرکت لجستیک گلدیران نوین کیش (سهامی خاص)ثبت شده به شماره ۸۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۶۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید.
۲. مؤسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ش xxxxxx۴  اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148758
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران تهران سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۵۵۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۲۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید. ـ مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140276
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره ای گلدیران منطقه آزادکیش (سهامی‌خاص) ثبت‌شده به‌شماره ۱۱۲۲۰ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۹۵۷۶۲۹
به استنادصورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/۳۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شماره ثبت xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسین حیدر با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

شxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575962
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش گلدیران غرب در تاریخ ۲۶/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، برگزاری هر قسم نمایشگاه جهت عرضه و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز شرکت، اعطا و دریافت نمایندگی از موسسات و شرکت های داخلی و خارجی برای توزیع و فروش محصولات شرکت و سایر شرکت ها، اخذ تسهیلات و دریافت وام از موسسات و بانک های داخل و خارج از کشور و تاسیس شعب مورد نیاز و حق العمل کاری پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت های مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تبریز خیابان ولیعصر فلکه بارنج برج ارم طبقه ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳/۳/۹۳ نزد بانک سپه شعبه ۲۹ بهمن تبریز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: رامین نصیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) حسین دیلمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین تنهائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احمدقلی همتی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره نعمت اله دیلمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد بانکی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی محمد حسنی گازاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544095
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش گلدیران شرق در تاریخ ۰۴/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز برگزاری هر قسم نمایشگاه جهت عرضه و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز اعطا و دریافت نمایندگی از مؤسسات و شرکت های داخلی و خارجی برای توزیع و فروش محصولات شرکت و سایر شرکت ها و بطور کلی هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت و انجام هرگونه عملیات مورد نیاز در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات از منابع مالی و اعتباری داخل و خارج کشور، ترهین و توثیق اموال و دارایی های شرکت و تأسیس شعب مورد نیاز و حق العمل کاری و انجام کلیه عملیات مرتبط پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در چارچوب قوانین و مقررات.پس از اخذ مجوزهای لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ بلوار سجاد چهارراه بزرگمهر برج نگین پاسارگاد طبقه ۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxx۷/۹ مورخ ۰۵/۱۲/۹۲ نزد بانک صادرات شعبه سجاد پرداخت گردیده است الباقی در تعهد سهامداران باقی مانده است. اولین مدیران شرکت: ۱. حسین دیلمی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. نعمت اله دیلمی به سمت عضو هیئت مدیره ۳. حسین تنهائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۴. محمد طایفی نصرآبادی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) ۵. احمدقلی همتی به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل ویک نفر از اعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. ـآقای محمد حسنی گازاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572805
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص پخش گلدیران سپاهان در تاریخ ۴/۵/۹۳ شماره ثبت xxx۳۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد، صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، شرکت در هر قسم نمایشگاه جهت عرضه و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، اعطا و دریافت نمایندگی از موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی برای توزیع و فروش محصولات شرکت و سایر شرکتها، اخذ تسهیلات و دریافت وام از موسسات و بانکهای داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت و تاسیس شعب مورد نیاز و حق العمل کاری پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: اصفهان، پل مارنان، خ خیام شمالی، نبش بن بست ناهید، پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۳.
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱/۳/۹۳ نزد بانک ملی شعبه عباس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
امیر مسعود اسمعیل کوسج کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)، حسین دیلمی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره حسین تنهائی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد قلی همتی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره نعمت اله دیلمی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد بانکی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری باامضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی آقای محمد حسنی گازاری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1556366
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص پخش گلدیران جنوب در تاریخ ۳۱/۳/xxx۳ شماره ثبت xxx۵۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود
۱ ـ موضوع شرکت:
صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، برگزاری هر قسم نمایشگاه جهت عرضه و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، اعطا و دریافت نمایندگی از موسسات و شرکت های داخلی و خارجی برای توزیع و فروش محصولات شرکت و سایر شرکت ها بطور کلی هر گونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت و انجام هرگونه عملیات مورد نیاز در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات از منابع مالی و اعتباری داخل و خارج کشور ترهین و توثیق اموال و دارایی های شرکت و تاسیس شعب مورد نیاز و حق العمل کاری و انجام کلیه عملیات مرتبط پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: شیراز انتهای پل چمران نرسیده به پل معالی آباد آخرین کوچه (سمت راست) جنب آژانس املاک کلبه سفید پلاک xxx/۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ نزد بانک ملی شعبه معالی آباد شیراز گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد
۵ ـ اولین مدیران شرکت: آقای حسن دیلمی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین تنهائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی لطفی (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) بسمت مدیرعامل و آقایان نعمت اله دیلمی و احمد قلی همتی بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ ـ دارنده حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد بانکی با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره و یا با امضا مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۸ ـ۱ ـ آقای محمد حسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی
۸ ـ۲ ـ آقای محمد حسنی گازاری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل
۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492494
آگهی تأسیس
شرکت سهامی خاص پخش گلدیران تهران در تاریخ ۲۶/۰۳/xxx۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ـ موضوع شرکت:
صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، برگزاری هر قسم نمایشگاه جهت عرضه و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، اعطاء و دریافت نمایندگی از مؤسسات و شرکت های داخلی و خارجی برای توزیع و فروش محصولات شرکت و سایر شرکت ها و بطور کلی هر گونه فعالیتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت و انجام هر گونه عملیات مورد نیاز در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات از منابع مالی و اعتباری داخل و خارج کشور، ترهین و توثیق اموال و دارایی های شرکت و تأسیس شعب مورد نیاز و حق العمل کاری و انجام کلیه عملیات مرتبط پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در چارچوب قوانین و مقررات.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران خ حافظ نرسیده به تقاطع جمهوری جنب وزارت بهداشت کوچه اشهری پلاک ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۴
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۷/۲/۹۳ نزد بانک ملی شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ احمد قلی همتی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م xxxxxxxxx۹ مدت
۲ـ حسین تنهائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م xxxxxxxxx۸ مدت
۳ـ محمد رحمانی (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل به ش م xxxxxxxxx۳ مدت
۴ـ حسین دیلمی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م xxxxxxxxx۶ مدت
۵ـ نعمت اله دیلمی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م xxxxxxxxx۱ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد بانکی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.
آقای محمد حسنی گازاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456848
آگهی تاسیس شرکت
خلاصه اساسنامه و شرکت نامه و اظهارنامه شرکت پخش گلدیران شمال که در تاریخ ۲۸/۲/۹۳ شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در دفتر ثبت شرکت های این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود.
۱ـ نام و نوع شرکت: پخش گلدیران شمال (سهامی خاص)
۲ـ موضوع شرکت: صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، برگزاری هر قسم نمایشگاه جهت عرضه و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، اعطا و دریافت نمایندگی از موسسات و شرکت های داخلی و خارجی برای توزیع و فروش محصولات شرکت و سایر شرکت ها و بطور کلی هر گونه فعالیتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد از طریق سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت و انجام هرگونه عملیات مورد نیاز در داخل و خارج کشور و اخذ تسهیلات از منابع مالی و اعتباری و داخل و خارج از کشور، ترهین و توثیق اموال و دارایی های شرکت و تاسیس شعب مورد نیاز و حق العمل کاری و انجام کلیه عملیات مرتبط پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در چارچوب قوانین و مقررات
۳ـ مرکز اصلی شرکت: نور خیابان امام خمینی، کوچه دریای ۸، ساختمان ال جی، کدپستی xxx۱۶ـxxx۱۴
۴ـ مبدا و مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است.
۵ـ سرمایه شرکت: سرمایه نقدا شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یک هزار سهم با نام عادی هر یک به ارزش یک میلیون ریال که مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال برابر گواهی شماره xxxxxx/۵۱ مورخ ۱۶/۲/۹۳ بانک صادرات نقدا پرداخت و مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.
۶ـ آقای محمدحسن حیدر فرزند ابوطالب بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شماره شناسنامه xxx۹ صادره از تهران و کدپستی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسنی گازاری فرزند عبداله بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و شماره شناسنامه ۲۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۷ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۸ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۳ آقای حسین دیلمی فرزند عبدالرضا بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین تنهایی فرزند علی محمد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نعمت اله دیلمی فرزند عبدالحسین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد قلی همتی فرزند امامقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن طاهری فرزند هاشم بشماره ملی xxxxxxxxx بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و اسناد بانکی با امضا مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456791
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص صنایع فرسان لیان در تاریخ ۳۰/۲/۹۳ شماره ثبت xxx۱۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات واردات تولید خرید و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز برگزاری هر قسم نمایشگاه جهت عرضه و فروش کلیه کالاهای مجاز اعطاء و دریافت نمایندگی از موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی برای توزیع و فروش محصولات شرکت و سایر شرکتها و بطور کلی هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم و غیر مستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت و انجام هرگونه عملیات مورد نیاز در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات از منابع مالی و اعتباری داخل و خارج کشور ترهین و توثیق اموال و دارایی های شرکت و تاسیس شعب مورد نیاز و حق العمل کاری و انجام کلیه عملیات مرتبط پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در چارچوب قوانین و مقررات.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
بوشهر خیابان دهقان روبروی درب گمرک جنب بانک رفاه ساختمان ابراهیمی طبقه ۲ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم بانام xxx/xxx/۱۰ ریالی که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/xxx مورخ ۱۱/۲/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
علیرضا جهانی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) میلاد آل یاسین بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره حسین آوند صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره ابوالقاسم کنعانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد بانکی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری باامضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
آقای محمد حسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی
آقای محمد حسینی گازاری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل
۹ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۴ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات