علی‌رضا کاظمی

علی‌رضا کاظمی

کد ملی 005972xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14640184
آگهی تغییرات شرکت توژال محور عدالت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۷۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۹۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : میلاد محمدی مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت حسین رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد : پوریا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال میلاد محمدی مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال حسین رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14640225
آگهی تغییرات شرکت توژال محور عدالت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۷۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۹۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پوریا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد : میلاد محمدی مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال حسین رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898771
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری عدالت محور پوریا درتاریخ ۱۹/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام امور مشاوره حقوقی وکالت از طریق وکلای دارای پروانه معتبر در صورت نیاز پس از اخذ مجوز‌های لازم مدت موسسه: نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران نارمک بالاتر از میدان هفت حوض خیابان مهرانپور خیابان غیبی پلاک ۱۱ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران موسسه: خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرموسسه معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12509411
آگهی تغییرات شرکت سيوان تجارت كيهان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۴۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا پورمرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردید. لیست شرکا پس از خروج و کاهش سرمایه بشرح زیر می باشد: آقای علیرضا کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای پوریا قیصری پور به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محسن راست گردانی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سرمایه شرکت از xxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۵ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399276
آگهی تغییرات شرکت سيوان تجارت كيهان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۴۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای علیرضا پورمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. • آقای محسن راست گردانی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ ـ با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ** لیست شرکای شرکت پس از ورود بشرح زیر میباشد: آقای علیرضا کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxریال سهم الشرکه آقای پوریا قیصری پور به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxریال سهم الشرکه آقای علیرضا پورمرادی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx۰ریال سهم الشرکه آقای محسن راست گردانی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه آدرس شرکت به: تهران اسلامشهر چهاردانگه بلوار فارسیان خ زارع کوچه ۱۲ بهمن پلاک xxx ـ دارای کدپستی xxxxxxxxx۴ ـ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ـ موارد زیر به موضوع شرکت اضافه گردید: "" بسته بندی و قطعه بندی و توزیع و پخش و خرید و فروش کلیه محصولات پروتئینی و دامی و طیور و آبزیان و آلایشات دامی و طیور و آبزیان"" بدینوسیله ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در نتیجه تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ اساسنامه جدیدمشتمل بر ۲۷ ماده و یک تبصره تنظیم و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534274
آگهی تغییرات شرکت برنا پرداز ژاوه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۰۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۶۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پوریا قیصری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. فاطمه خدارحمی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. لیست شرکا پس از خروج و کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: حمیدرضا اسدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه علیرضا کاظمی بشماره ملیxxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه سرمایه شرکت از xxx/xxx/۲ریال به xxx/xxx/۱ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473255
آگهی تغییرات شرکت برنا پرداز ژاوه با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۴۶۰۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۶۲۹۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حمید رضا اسدی کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت.
آقای علیرضا کاظمی کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکا پس از ورود و افزایش سرمایه بشرح زیر می باشد:
فاطمه خدا رحمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پوریا قیصری پور با کد ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آقای حمید رضا اسدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آقای علیرضا کاظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آدرس دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران، میدان قدس، ابتدای باهنر، کوچه صادقی، بن بست دوم، پلاک ۸، واحد ۲/۴ دارای کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۷ ماده و یک تبصره تنظیم و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378233
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن آتی بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۹۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۷۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا کاظمی کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/xxx ٍریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
خانم دنیا قیصری پور کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
خانم نازنین نوریان پور کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxx/xxx ٍریال سهم الشرکه
آقای محمودرضا شیدائی کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آقای مرتضی الیاسی فر کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آقای حسن فلاحت پیشه کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و مشارکت در سایر شرکتها، اخذ نمایندگی از شرکتها، اعطای نمایندگی به شرکتها و اشخاص حقیقی، تهیه و پخش تجهیزات پزشکی و بیمارستانی.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313130
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن آتی شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۹۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۷۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نازنین نوریان پور با کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت.
محمودرضا شیدائی با کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت.
مرتضی الیاسی فر با کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت.
حسن فلاحت پیشه با کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
آدرس شرکت به آدرس: تهران ـ خ شهید کلاهدوز (دولت) ـ تقاطع کاوه ـ ساختمان پزشکان کاوه ـ ورودی اول طبقه ۳ ـ واحد ۱۷ ـ دارای کدپستی xxxxxxxxx۸ ـ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
وارد زیر به موضوع قبلی شرکت اضافه گردد و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد:
خرید و مشارکت در سایر شرکتها، ارائه خدمات حسابداری و مدیریتی، تاسیس مجتمع های کشت و صنعت و انجام کلیه عملیات مربوط به تاسیس و راه اندازی مجتمع های پرورش قارچ خوراکی و صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
اساسنامه مشتمل بر ۲۷ ماده یک تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
لیست شرکا پس از ورود و افزایش سرمایه بشرج زیر می باشد:
علیرضا کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ دنیا قیصری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ نازنین نوریان دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ محمودرضا شیدائی دارای مبلغ xxx/xxx ٍریال سهم الشرکه ـ مرتضی الیاسی فر دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ حسن فلاحت پیشه دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292536
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن سینا شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۹۴۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۷۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا کاظمی ک م xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
خانم دنیا قیصری پور ک م xxxxxxxxx۳۹ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح زیر میباشد:
آقای احمد ولی زاده ک م xxxxxxxxx۸ دارای xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه
آقای عباس مهرآبادی ک م xxxxxxxxx دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270160
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن تدبیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۱۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۳۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا کاظمی کدملیxxxxxxxxx۷ و خانم دنیا قیصری پور کدملیxxxxxxxxx۹ هریک با دریافتxxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند.
در نتیجه سرمایه شرکت ازxxx/xxx/۲ ریال بهxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکا پس از خروج و کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد:
خانم نازنین نوریان پور کدملیxxxxxxxxx۶۳ دارای مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه خانم طیبه قاسمی کدملیxxxxxxxxx۶ دارای مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274209
آگهی تغییرات شرکت سینا پارت برلیان شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۶۱۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۵۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
دنیا قیصری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
سرمایه شرکت از xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکا پس از خروج و کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد
حجت اله یاوری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ محمد یاوری بشماره ملی xxxxxxxxx۹۳ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ مظفر بیگلری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257697
آگهی تغییرات شرکت درنا تدبیر صبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۲۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۱۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا کاظمی کدملیxxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود و خانم دنیا قیصری پور کدملیxxxxxxxxx۹ با دریافتxxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردیدند.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح زیر میباشد:
آقای معین قاسمی کدملیxxxxxxxxx۳ دارایxxx/xxx ریال سهم الشرکه, آقای مرتضی اشکوری کدملیxxxxxxxxx۱ دارایxxx/۲۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257698
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن پردیس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۲۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۷۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم فاطمه خدارحمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ هریک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان پس از کاهش سرمایه بدین شرح می باشد: آقای حجت اله یاوری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ دارایxxx/xxx ریال, آقای محمد یاوری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ دارایxxx/xxx ریال و آقای مظفر بیگلری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ دارایxxx/xxx ریال.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252057
آگهی تغییرات شرکت کارسان بنیان ایرانیان با مسئولیت محدودبه‌ شماره ثبت ۴۳۱۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۳۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا کاظمی با کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای پوریا قیصری پور با کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
اسامی شرکا پس از خروج و کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد:
خانم فرح پورسلطان با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx/xxx/۹ ریال سهم الشرکه و آقای حسین پورسلطان با کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه.
در نتیجه سرمایه شرکت از xxx/xxx/۲۰ ریال به xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253943
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت‌محدود سیوان تجارت کیهان
در تاریخ ۱۱/۹/۹۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت:
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی خرید و فروش و تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران، خ دماوند ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد. که میزان سهم الشرکه هریک از شرکا به شرح زیر میباشد:
۱ـ۴ـ علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx ریال
۲ـ۴ـ پوریا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx/xxx ریال
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردید.
۶ـ دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا علیرضا کاظمی به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255135
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت‌محدود سیوان تجارت آتیه
در تاریخ ۱۱/۹/۹۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت:
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، خرید و فروش و تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران، خ دماوند ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد. که میزان سهم الشرکه هریک از شرکا به شرح زیر میباشد:
۱ـ۴ـ پوریا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx/xxx ریال
۲ـ۴ـ علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx ریال
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ پوریا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردید.
۶ـ دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا علیرضا کاظمی به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243221
آگهی تغییرات شرکت راه سازان سیمین فام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۲۸۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا کاظمی به کدxxxxxxxxx۷ با دریافتxxx/xxx/۵ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. و دنیا قیصری پور به کدملیxxxxxxxxx۹ با دریافتxxx/xxx/۵ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت ازxxx/xxx/۱۱ ریال بهxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد:
یوسف سرلک چیوائی به کدملیxxxxxxxxx۳ دارای مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه
افسانه دلیری همه به کدملیxxxxxxxxx۷ دارای مبلغxxx/۱۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220811
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن اریکه شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۹۶۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۴۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا کاظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید.
فاطمه خدارحمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید.
درنتیجه سرمایه شرکت از xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
اسامی شرکا پس از خروج و کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد:
آقای احمد ولی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آقای عباس مهرآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220812
آگهی تغییرات شرکت آریا خودرو میرعماد شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۳۱۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۷۵۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا کاظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
دنیا قیصری پور به کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxx/xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
درنتیجه سرمایه شرکت از xxx/xxx/۱۱ ریال به xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش داد و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید.
اسامی شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد:
ـ آقای محمد آهنگری به کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxx/xxx/۹ ریال سهم الشرکه
ـ خانم فاطمه گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211945
آگهی تغییرات شرکت سینا پارت برلیان با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۶۱۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۵۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حجت اله یاوری ـ فرزند ابوالفضل ـ ش ش xxx۱ ـ ت ت ۲۰/۱۰/۴۰ ـ شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمد یاوری ـ فرزند حجت اله ش ش xxx۰ ت ت ۷/۶/۶۴ ـ دارای کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای مظفر بیگلری فرزند محمد ش ش xxx۲ ت ت ۱۳/۲/۶۱ دارای کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید لیست شرکای شرکت پس از ورود بشرح زیر میباشد: آقای علیرضا کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه و خانم دنیا قیصری پور به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه آقای حجت اله یاوری دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه آقای محمد یاوری دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه و آقای مظفر بیگلری دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
آدرس شرکت از محل قدیم به آدرس تهران ـ م رسالت ـ ابتدای سمنگان ـ پ xxx ـ دارای کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۷ ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
موارد زیر به موضوع شرکت اضافه الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
طراحی، اجرا، راه اندازی و نگهداری کلیه پروژه های فضای سبز محوطه سازی، نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و تر، انجام کلیه امور مربوط به پیمانکاری ساختمان اعم از ساختمانها و ابنیه، کلیه تاسیسات حرارتی برودتی الکترونیکی مکانیکی و اکتشاف و استخراج معادن، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264165
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن سینا بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۹۴۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۷۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد ولی زاده ـ فرزند هاشم ـ ش.ش xxx ـ شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ با پرداخت xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای عباس مهر آبادی ـ فرزند حبیب اله ـ ش.ش xxx۵ ـ دارای کدملی xxxxxxxxx۸ ـ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
آدرس شرکت به تهران ـ سید خندان ـ خ جلفا ـ کوچه ستاری ـ پلاک ۱۴ ـ طبقه ۳ ـ واحد ۴ ـ دارای کدپستی xxxxxxxxx۱ ـ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.
موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید خرید و فروش و توزیع و پخش لوازم و مواد آرایشی و بهداشتی تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۲ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده یک تبصره تصویب و جایگزین اسانامه قبلی شرکت گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل است.
آقای علیرضا کاظمی ک.م xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ خانم دنیا قیصر ی پور ک.م xxxxxxxxx۳۹ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ آقای احمد ولی زاده دارای xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای عباس مهرآبادی دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161389
آگهی تأسیس شرکت آریا ویژن پردیس بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۵/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خ دماوند ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ علیرضا کاظمی فرزند حسین متولد ۶/۶/۵۸ به شماره شناسنامه xxx۵۷ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی بسمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135874
آگهی تاسیس شرکت آریا ویژن تدبیر با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۴/۰۵/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۰۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: ۱. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران خ دماوند ایستگاه داریوش پxxx ط۱ واحد۵ کدپستیxxxxxxxxx۶
شعبه ندارد
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ علیرضا کاظمی فرزند حسین متولد۰۶/۰۶/xxx۸ به شماره شناسنامهxxx۵۷ صادره از تهران به شماره ملیxxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت مدیرعامل
به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء :
حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1096948
آگهی تاسیس شرکت درنا تدبیر صبا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲/۴/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: ۱. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران خ دماوند ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶
شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ علیرضا کاظمی فرزند حسین متولد ۶/۶/xxx۸ به شماره شناسنامه xxx۵۷ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء:
حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل پک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091922
آگهی تأسیس شرکت آریا ویژن تسنیم با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
۲ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران خ دماوند ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶.
شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ علیرضا کاظمی فرزند حسین متولد ۶/۶/xxx۸ به شماره شناسنامه xxx۵۷ صادره از تهران بهح شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت مدیرعامل
به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041638
آگهی تغییرات شرکت الماس سیمین فام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۱۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زهرا عزیز اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیز اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل. ۴ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و همچنین حق امضای کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۵ آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/۵۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۰/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048955
آگهی تاسیس شرکت سینا پارت برلیان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۰۱/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۰۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: ۱ صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۲ انجام کلیه امور پیمانکاری اعم از ساختمانی و فضای سبز و جدول بندی ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: تهران خ دماوند ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه ندارد ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ علیرضا کاظمی فرزند حسین متولد ۰۶/۰۶/xxx۸ به شماره شناسنامه xxx۵۷ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ۷ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960685
آگهی تأسیس شرکت آریا ویژن الماس بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ انجام کلیه خدمات شامل نگهداری فضای سبز جدول کشی مبلمان شهری شهری امور تاسیساتی و زیباسازی محیط.
۲ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۳ـ عقد قراردادها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و از کلیه بانکها.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ تهران خ دماوند روبروی ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ کدپستی xxxxxx۹۳ شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی بسمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
۱ـ ۶ـ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و خانم دنیا قیصری پور متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947934
آگهی تغییرات شرکت الماس سیمین فام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۱۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۴/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علیرضا کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم دنیا قیصری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم دنیا قیصری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم دنیا قیصری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ دماوند ایستگاه داریوش پxxx ط۱ واحد۵ کدپستیxxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۲۵/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917809
آگهی تأسیس شرکت کارسان بنیان ایرانیان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۸/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱. صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
۲. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی.
۳. انجام کلیه امور پیمانکاری ساختمانی ـ راه سازی ـ تاسیسات و شهری
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ تهران تهران خ دماوند ایستگاه ابوریحان ـ خ کربلایی مهریزی ـ بن بست خاکبازی ـ پلاک۱۲ کدپستیxxxxxxxxx۱
شعبه ندارد
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ پوریا قیصری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ عضو اصلی به سمت مدیرعامل..
۲ـ ۵ـ پوریا قیصری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ ۵ـ علیرضا کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره
به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
۱ـ ۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته , بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744845
آگهی تاسیس شرکت راه سازان سیمین فام با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به پیمانکاری ساختمان اعم از ساختمانها و ابنیه (چوبی، آجری، فلزی)، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها، تاسیسات و تجهیزات، شرکت در مناقصهها و مزایدههای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ تهران تهرانـ خیابان دماوندـ ایستگاه داریوشـ پلاک xxxـ واحد ۵۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵: علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئتمدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
۱ـ۶: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و خانم دنیا قیصریپور متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 514859

آگهی تغییرات شرکت نانو فن آوری نیرو
با مسئولیت محدود به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ شهید مدنی پایین تر از مترو فدک پلاک xxx۵ طبقه دوم واحد۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
۲ـ آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲۵ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
درتاریخ ۲۲/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10686944
آگهی تأسیس شرکت آریا ویژن الماس بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

۱ـ انجام کلیه خدمات شامل نگهداری فضای سبز جدول‌کشی مبلمان شهری شهری امور تاسیساتی و زیباسازی محیط.

۲ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۳ـ عقد قراردادها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و از کلیه بانکها.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ تهران خ دماوند روبروی ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ کدپستی xxxxxx۹۳ شعبه ندارد.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی بسمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء:

۱ـ ۶ـ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و خانم دنیا قیصری‌پور متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10918975
آگهی تاسیس شرکت الماس سیمین فام با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: تولید و پخش و توزیع و بسته‎بندی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ارائه کلیه خدمات مجاز صنعتی ساختمانی کشاورزی بازرگانی و نانو تکنولوژی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ تهران نو ایستگاه داریوش پ xxx ط اول واحد ۵/۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد.

۵ـ مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ خانم زهرا عزیزاللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11026967
آگهی تغییرات شرکت الماس سیمین فام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۱۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۴/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ دماوند ایستگاه داریوش پxxx ط۱ واحد۵ کدپستیxxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۲۵/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11331709
آگهی تاسیس شرکت راه سازان سیمین فام با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به پیمانکاری ساختمان اعم از ساختمانها و ابنیه (چوبی، آجری، فلزی)، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها، تاسیسات و تجهیزات، شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ تهران تهران ـ خیابان دماوندـ ایستگاه داریوش ـ پلاک xxxـ واحد ۵۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه ندارد.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵: علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء:

۱ـ۶: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و خانم دنیا قیصری پور متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11424283
آگهی تأسیس شرکت کارسان بنیان ایرانیان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۸/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱. صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی

۲. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی.

۳. انجام کلیه امور پیمانکاری ساختمانی ـ راه‌سازی ـ تاسیسات و شهری

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ تهران تهران خ دماوند ایستگاه ابوریحان ـ خ کربلایی مهریزی ـ بن‌بست خاکبازی ـ پلاک۱۲ کدپستیxxxxxxxxx۱

شعبه ندارد

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ پوریا قیصری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ عضو اصلی به سمت مدیرعامل..

۲ـ ۵ـ پوریا قیصری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ عضو اصلی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ علیرضا کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت رییس هیئت‌مدیره

به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء:

۱ـ ۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته , بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیات‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11564396
آگهی تغییرات شرکت نانو فن آوری نیروبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۱۹۶۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ شهید مدنی پایین‌تر از مترو فدک پلاک xxx۵ طبقه دوم واحد۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۲ـ آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲۵ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

درتاریخ ۲۲/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات