حسن کریم زاد

حسن کریم زاد

کد ملی 094641xxxx
گراف ارتباطات
33
شرکت‌ها
62
آگهی‌ها

شرکت های حسن کریم زاد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسن کریم زاد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
همت گستر میلاد
همت گستر میلاد
آرمین بنای ارکان
آرمین بنای ارکان
بازرس اصلی
تنش یاب سازه البرز
تنش یاب سازه البرز
نایب رییس هییت مدیره
فرزین بنای ارکان
فرزین بنای ارکان
الماس دژ کانیار
الماس دژ کانیار
نوآوران آفاق نگار بصیر
نوآوران آفاق نگار بصیر
رییس هییت مدیره
نگار ثمین اهورا
نگار ثمین اهورا
همت گستر ایگل
همت گستر ایگل
رییس هییت مدیره
پویا گستر نیارش
پویا گستر نیارش
رییس هییت مدیره
پدیده گستر ایگل
پدیده گستر ایگل
رییس هییت مدیره
الیکا گستر اروند
الیکا گستر اروند
رییس هییت مدیره
نیارش گستر البرز
نیارش گستر البرز
رییس هییت مدیره
آرمان گستر ایگل
آرمان گستر ایگل
رییس هییت مدیره
شهاب سازه دنیز
شهاب سازه دنیز
رییس هییت مدیره
آپامه فلات آپادانا
آپامه فلات آپادانا
هونام عمارت اطلس
هونام عمارت اطلس
سیال ساخت خاوران
سیال ساخت خاوران
رییس هییت مدیره
اطلس بنای خاوران
اطلس بنای خاوران
نایب رییس هییت مدیره
آرکا بتن هیرمند
آرکا بتن هیرمند
نایب رییس هییت مدیره
پدیده طرح صبا
پدیده طرح صبا
رییس هییت مدیره
دنیز گستر فیدار
دنیز گستر فیدار
رییس هییت مدیره
الماس طرح ماندگار
الماس طرح ماندگار
رییس هییت مدیره
الماس گستر روشنا
الماس گستر روشنا
رییس هییت مدیره
آتیه نگر الماس
آتیه نگر الماس
رییس هییت مدیره
دنیز سازه ماندگار
دنیز سازه ماندگار
رییس هییت مدیره
آتیه مهر پدیده
آتیه مهر پدیده
رییس هییت مدیره
آسا مهر دیبا
آسا مهر دیبا
رییس هییت مدیره
الماس گستر سعادت
الماس گستر سعادت
رییس هییت مدیره
آسا گستر دنیز
آسا گستر دنیز
رییس هییت مدیره
دیبا گستر هیوا
دیبا گستر هیوا
رییس هییت مدیره
اوج گستر الماس
اوج گستر الماس
رییس هییت مدیره
ساورز بتن فرزین
ساورز بتن فرزین
رییس هییت مدیره
شن دژ پدیده
شن دژ پدیده

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14950938
آگهی تغییرات شرکت شن دژ پدیده شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 506223 و شناسه ملی 14006592530
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیأت مدیره مرکب از 3 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ منطقه 19، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله نیاوران، کوچه شهید محمد شیرافکن(1)، کوچه نورافشاریکم، پلاک 15، طبقه سوم کدپستی 1978735443 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای محمد اطلاقی به شماره ملی 0386534993 با پرداخت 400000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت آقای علی اطلاقی به شماره ملی 0371708923 با پرداخت 300000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت خانم فخری شمسی به شماره ملی 3500836828 با پرداخت 300000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ1000000 ریال به000000 2ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می باشد: آقای یوسف کابلی خادر به شماره ملی 0945560052 دارای 100000 ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی 0946417911 دارای 900000 ریال سهم الشرکه آقای محمد اطلاقی به شماره ملی 0386534993 دارای400000ریال سهم الشرکه آقای علی اطلاقی به شماره ملی 0371708923 دارای300000ریال سهم الشرکه خانم فخری شمسی به شماره ملی 3500836828 دارای 300000 ریال سهم الشرکه پ980925173269486 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14950950
آگهی تغییرات شرکت شن دژ پدیده شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 506223 و شناسه ملی 14006592530
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " ساتین فرش دیبا. " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بموضوع شرکت (خرید و فروش و واردات و صادرات و توزیع انواع فرش دستباف و ماشینی و الیاف نخی طبیعی و مصنوعی و منسوجات نخی و انواع پارچه های نخی و توری و پشمی و ابریشمی و مخملی و ساتن و حریر و چرمی با الیاف مصنوعی و طبیعی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ) الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای یوسف کابلی خادر به شماره ملی 0945560052 با دریافت 100000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای حسن کریم زاد به شماره ملی 0946417911 با دریافت 900000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 ریال به 1000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکاء ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می باشد: آقای محمد اطلاقی به شماره ملی 0386534993 دارای400000ریال سهم الشرکه آقای علی اطلاقی به شماره ملی 0371708923 دارای300000ریال سهم الشرکه خانم فخری شمسی به شماره ملی 3500836828 دارای 300000 ریال سهم الشرکه پ980925886232715 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14721037
آگهی تغییرات شرکت دیبا گستر هیوا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۶۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۶۰۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: صغرا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد زارع گاریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14721041
آگهی تغییرات شرکت دیبا گستر هیوا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۶۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۶۰۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شرکت به: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله یوسف آباد، خیابان چهل و سوم، خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی، پلاک xxx، ساختمان ظفر، طبقه اول، واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - صغرا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرارگرفت. محمد زارع گاریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: محمد زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. صغرا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد زارع گاریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14684316
آگهی تغییرات شرکت آتیه مهر پدیده شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۸۷۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۲۱۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس شرکت به : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، تهران ویلا ، خیابان امام منتظر ( هخامنش ) ، خیابان بیست و نهم ، پلاک ۲۶ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ساخت و اجرای خرپا سوله سقف‌های کاذب و فضائی برج‌های دیدبانی مخازن تحت فشار ساخت و نصب پلات فرم‌های فلزی و عایق کاری و ورق کاری لوله‌های نفتی و کار‌های مشابه و هرگونه فعالیت هایی که با موضوع شرکت در ارتباط باشد کاغذ مواد شیمیایی مواد غذائی قطعات کامپیوتری در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم . حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی واداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیلا حسنی نوکنده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت . بلونا میرانا یوسف به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت . در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد . محمد زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه . حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه . لیلا حسنی نوکنده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه . بلونا میرانا یوسف به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685217
آگهی تغییرات شرکت آتیه مهر پدیده شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۸۷۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۲۱۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید . حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید . در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد . لیلا حسنی نوکنده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه . بلونا میرانا یوسف به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14660514
آگهی تغییرات شرکت اوج گستر الماس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 529637 و شناسه ملی 14007760683
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه زارع میاندهی به شماره ملی 0936990090 و آقای حسن کریم زاد به شماره ملی 0946417911 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 ریال به 1000000ریال کاهش و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا به شرح ذیل میباشد: حسن عموئی به کدملی 0080376010 دارای 990000ریال سهم الشرکه سعید ملکی به کدملی 0051583488 دارای 10000ریال سهم الشرکه پ980327365772923  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14660549
آگهی تغییرات شرکت الماس طرح ماندگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۸۴۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۰۹۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی راهو کدملی xxxxxxxxx۱ با واریز xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. ابوذر اورش کدملی xxxxxxxxx۱ با واریز xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت درزمره شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت به xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. و لیست شرکا به شرح ذیل گردید. آقای محمد زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه عباسعلی راهو xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال و ابوذر اورش xxxxxxxxx۱ دارای xxx۰۰ ریال نشانی شرکت به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد-اندیشه، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید استاد مطهری، پلاک xxx، طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۶ - موضوع خرید و فروش انواع خودرو در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14642335
آگهی تغییرات شرکت الماس گستر سعادت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 529047 و شناسه ملی 14007734402
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد زارع میاندهی کد ملی 0933535392 و حسن کریم زاد کد ملی0946417911 با دریافت کلیه سهم شرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند.در نتیجه سرمایه شرکت به مبلغ 1000000ریال کاهش و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد لیست شرکا به شرح ذیل می باشد محمد ابطحی کد ملی 0067939325 دارای 990000ریال سهم الشرکه مرجان ابطحی کد ملی 0011747927 دارای 10000ریال سهم الشرکه پ980313816457437 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14450655
آگهی تغییرات شرکت الماس گستر روشنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۸۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۰۹۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - پونک جنوبی - خیابان ایران زمین شمالی خیابان شهید میرزابابایی پلاک xxx. ۱ طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . آقای اصغر دلیری فرزند رضا به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت . خانم محترم باغی فرزند حسینعلی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاقرارگرفت . سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد خانم فاطمه زارع میاندهی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال آقای حسن کریم زاد به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال آقای اصغر دلیری به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال خانم محترم باغی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14428344
آگهی تغییرات شرکت ساورز بتن فرزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۵۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره و امیر افروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهرداد قلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14428354
آگهی تغییرات شرکت ساورز بتن فرزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۵۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ امیر افروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهرداد قلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ـ اکبر زاهرایی دره چنار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی بهشاد جاوید دولت اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361986
آگهی تغییرات شرکت آسا مهر دیبا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۰۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۳۴۰۷۵
آگهی تغییرات شرکت آسا مهر دیبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای حسن کریم زاد کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق را ندارد .
خانم فاطمه زارع میاندهی کد ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق را ندارد .
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxریال بمبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکا و میزان سهم هر یک بعد از کاهش سرمایه ۱-مهدی حاجی صفرعلی کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ۲-مهسا ملک آذری کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361997
آگهی تغییرات شرکت آسا مهر دیبا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۰۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۳۴۰۷۵
آگهی تغییرات شرکت آسا مهر دیبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
خانم مهسا ملک آذری با کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. اقای مهدی حاجی صفرعلی با کد ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال بمبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست سهامداران و میزان سهم هر یک بعد از افزایش سرمایه
۱- فاطمه زارع میاندهی کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
۲- حسن کریم زاد کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
۳- مهدی حاجی صفرعلی کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
۴- مهسا ملک آذری کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
آدرس شرکت به استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، اختیاریه ، کوچه مریم ، خیابان شهید مهدی میرفرشی ، پلاک ۲۳ ، مجتمع کاووس ، بلوک جنوبی ، طبقه اول ، واحد ۱ کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییریافت . وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169481
آگهی تغییرات شرکت آتیه نگر الماس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۲۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای حسن کریم زاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ که دارنده مبلغxxx /xxxریال سهم الشرکه می باشد با دریافت کلیه سهم الشرکه خود (xxxxxx ریال)از صندوق شرکت،از شرکت خارج گردید ۲ ـ خانم فاطمه زارع میاندهی به کد ملیxxxxxxxxx۰ که دارنده مبلغxxx /xxxریال سهم الشرکه می باشد با دریافت کلیه سهم الشرکه خود (xxx/ xxxریال)از صندوق شرکت،از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/ xxx ریال به xxx/xxx/ xxx ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. لیست جدید شرکاء به قرار ذیل می باشد: ۱ ـ آقای اکبر اخلاقی لیحینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغxxx/xxx/ xxxریال سهم الشرکه ۲ ـ آقای رضا علی به کد ملیxxxxxxxxx۲دارنده مبلغ xxx/xxx/ xxxریال ریال سهم الشرکه ۳ ـ آقای راشد امیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغxxx/xxx/ xxxریال سهم الشرکه ۴ ـ خانم ندا صفائی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxx/xxx/ ۲۰ ریال سهم الشرکه ب ـ الحاق به موضوع: موارد زیر به موضوع شرکت الحاق می گردد: تولید،تهیه،پخش،خرید و فروش،صادرات و واردات،بسته بندی و فرآوری گوشت قرمز،آبزیان و ماکیان و صنایع وابسته ـ انجام حق العملکاری بازرگانی ـ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات داخلی(در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح). در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. ـ آدرس دفتر مرکزی از آدرس قبلی به آدرس جدید استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله توحید ـ خیابان ستارخان ـ بن بست فرشته ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه دوم ـ به کدپستی: xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14151644
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دیبا گستر هیوا درتاریخ ۱۳/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان(ابنیه)، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی ، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی ، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محمودیه-خیابان مهر-خیابان سالار-پلاک ۱۴-طبقه چهارم-واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14151712
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اوج گستر الماس درتاریخ ۱۳/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محمودیه ـ خیابان محمودیه ـ خیابان شهریور ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133886
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آسا مهر دیبا درتاریخ ۰۱/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و ای تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محمودیه ـ خیابان تیر ـ بن بست فروردین ـ پلاک ۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134111
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود الماس گستر سعادت درتاریخ ۰۱/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذی ربط. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ فرشته ـ کوچه پانزدهم ـ خیابان جهان پهلوان تختی ـ پلاک ۴۳ ـ بلوک دو ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134182
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آسا گستر دنیز درتاریخ ۰۱/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محمودیه-خیابان الف-کوچه خرداد غربی-پلاک ۱۷-طبقه اول- کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم طاهره غلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم طاهره غلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125247
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آتیه نگر الماس درتاریخ ۲۶/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی ، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی ، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذی ربط. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ تجریش ـ کوچه بازارچه تجریش ـ کوچه امامزاده صالح ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125269
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دنیز سازه ماندگار درتاریخ ۲۶/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محمودیه-خیابان تیر-بن بست فروردین-پلاک ۳-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم طاهره غلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم طاهره غلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125288
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آتیه مهر پدیده درتاریخ ۲۶/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان(ابنیه)، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی ، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی ، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محمودیه-کوچه شهید امیرحسین چنگیزی-کوچه آبان-پلاک ۱۲-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115917
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دنیز گستر فیدار در تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و ای تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محمودیه ـ خیابان مهر ـ خیابان سالار ـ پلاک ۱۴ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم طاهره غلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم طاهره غلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115935
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود الماس طرح ماندگار در تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محمودیه ـ خیابان محمودیه ـ خیابان شهریور ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115944
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود الماس گستر روشنا در تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محمودیه ـ خیابان الف ـ کوچه خرداد غربی ـ پلاک ۱۷ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114885
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پدیده طرح صبا درتاریخ ۱۹/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی ، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محمودیه ـ کوچه شهید امیرحسین چنگیزی ـ کوچه آبان ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم طاهره غلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم طاهره غلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070295
آگهی تغییرات شرکت پدیده گستر ایگل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۴۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سرآبادانی تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. آقای اسامه آقاجان پور گزافرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به مبلغ ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه بشرح زیر است: ۱ - خانم اکرم استادی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه ۲ - آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه ۳ - آقای علی سرآبادانی تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه ۴ - آقای اسامه آقاجان پور گزافرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070336
آگهی تغییرات شرکت پدیده گستر ایگل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۴۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اکرم استادی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx. xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند ۲ - آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx. xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند سرمایه شرکت از مبلغ ۲. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. نشانی دفتر مرکزی شرکت از محل سابق به نشانی جدید: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - فردوس - خیابان رامین جنوبی - کوچه رز غربی - پلاک ۸ - طبقه همکف - واحد ۲ - کدپستی: xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه بشرح زیر است: ۱ - آقای علی سرآبادانی تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه ۲ - آقای اسامه آقاجان پور گزافرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024429
آگهی تغییرات شرکت همت گستر ایگل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۳۸۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۲۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. حسن حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. فاطمه خوش رفتار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: محمد مهدی عباباف یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال حسن حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال فاطمه خوش رفتار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024455
آگهی تغییرات شرکت همت گستر ایگل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۳۸۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۲۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی عباباف یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: حسن حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال فاطمه خوش رفتار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976566
آگهی تغییرات شرکت سیال ساخت خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۴۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرزین قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976570
آگهی تغییرات شرکت سیال ساخت خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۴۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و فرزین قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سارا ظاهر مجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و لیلی زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976576
آگهی تغییرات شرکت اطلس بنای خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۹۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آصف قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء حسن کریم زاد(نایب رئیس هیات مدیره)و مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976583
آگهی تغییرات شرکت اطلس بنای خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۹۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: -۱حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آصف قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -۲ سارا ظاهر مجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و لیلی زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976588
آگهی تغییرات شرکت سیال صنعت ساورز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۹۴۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء حسن کریم زاد(نایب رئیس هیات مدیره)و مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976590
آگهی تغییرات شرکت سیال صنعت ساورز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۹۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: -۱حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -۲ لیلی زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و سارا ظاهر مجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974064
آگهی تغییرات شرکت شهاب سازه دنیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۵۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974072
آگهی تغییرات شرکت شهاب سازه دنیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۵۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سارا ظاهر مجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و لیلی زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974171
آگهی تغییرات شرکت آپامه فلات آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۸۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و گل افشان قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - سارا ظاهر مجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و لیلی زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974203
آگهی تغییرات شرکت آپامه فلات آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۸۱۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: گل افشان قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء حسن کریم زاد (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974212
آگهی تغییرات شرکت هونام عمارت اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: -۱حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -۲ سارا ظاهر مجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و لیلی زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردی
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974225
آگهی تغییرات شرکت هونام عمارت اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و علی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء حسن کریم زاد(رئیس هیات مدیره)و مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961464
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرمان گستر ایگل درتاریخ ۰۶/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز (صنایع پایین دستی)، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری؛ انجام خدمات طراحی ساختمان و انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان و انجام و اجرای ساختمان؛ طراحی، اجرا، پیمانکاری، ساخت و خدمات فنی و مهندسی کلیه طرح‌های عمرانی و صنعتی؛ حمل و نقل درون شهری و انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی مجاز در زمینه تهیه و تولید، خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی؛ ثبت سفارش کالا؛ ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی از کلیه گمرکات کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و افتتاح حساب جاری؛ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران حکمت خیابان پارس خیابان شهیدبرادران سلیمانی شرقی پلاک ۲۳ طبقه همکف واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زهره سلحشور بقمچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهره سلحشور بقمچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958317
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پدیده گستر ایگل درتاریخ ۲۸/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز (صنایع پایین دستی)، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و ای تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. انجام خدمات طراحی ساختمان و انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان و انجام اجرای ساختمان. طراحی، اجرا، پیمانکاری، ساخت و خدمات فنی و مهندسی کلیه طرح‌های عمرانی و صنعتی. حمل و نقل درون شهری و انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی مجاز در زمینه تهیه و تولید، خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ثبت سفارش کالا. ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی از کلیه گمرکات کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و افتتاح حساب جاری. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی ربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ولیعصر خیابان شهید محمدسعید عارف نسب کوچه دلبر پلاک ۳ ساختمان دلبر طبقه دوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم اکرم استادی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم اکرم استادی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958366
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود الیکا گستر اروند در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز (صنایع پایین دستی)، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و ای تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. انجام خدمات طراحی ساختمان و انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان و انجام اجرای ساختمان. طراحی، اجرا، پیمانکاری، ساخت و خدمات فنی و مهندسی کلیه طرح‌های عمرانی و صنعتی. حمل و نقل درون شهری و انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی مجاز در زمینه تهیه و تولید، خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ثبت سفارش کالا. ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی از کلیه گمرکات کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و افتتاح حساب جاری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران حکمت خیابان پارس خیابان شهیدبرادران سلیمانی شرقی پلاک ۲۳ طبقه اول واحد ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علیرضا یزدان بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا یزدان بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958402
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیارش گستر البرز در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز (صنایع پایین دستی)، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و ای تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. انجام خدمات طراحی ساختمان و انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان و انجام اجرای ساختمان. طراحی، اجرا، پیمانکاری، ساخت و خدمات فنی و مهندسی کلیه طرح‌های عمرانی و صنعتی. حمل و نقل درون شهری و انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی مجاز در زمینه تهیه و تولید، خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ثبت سفارش کالا. ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی از کلیه گمرکات کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و افتتاح حساب جاری. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی ربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران قیطریه کوچه شهیدحمیدمهرمحمدی شمالی بلوار شهید سیدعلی اندرزگو پلاک ۶۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدعلی عباباف یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدعلی عباباف یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929796
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پویا گستر نیارش در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز (صنایع پایین دستی)، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و ای تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. انجام خدمات طراحی ساختمان و انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان و انجام اجرای ساختمان. طراحی، اجرا، پیمانکاری، ساخت و خدمات فنی و مهندسی کلیه طرح‌های عمرانی و صنعتی. حمل و نقل درون شهری و انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی مجاز در زمینه تهیه و تولید، خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ثبت سفارش کالا. ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی از کلیه گمرکات کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و افتتاح حساب جاری. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی ربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران قیطریه کوچه شهیدحمیدمهرمحمدی شمالی بلوار شهید سیدعلی اندرزگو پلاک ۶۳ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم بهاره پاکباز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم بهاره پاکباز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13913736
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود همت گستر ایگل در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز (صنایع پایین دستی)، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. انجام خدمات طراحی ساختمان و انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان و انجام اجرای ساختمان. طراحی، اجرا، پیمانکاری، ساخت و خدمات فنی و مهندسی کلیه طرح‌های عمرانی و صنعتی. حمل و نقل درون شهری و انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی مجاز در زمینه تهیه و تولید، خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ثبت سفارش کالا. ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی از کلیه گمرکات کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و افتتاح حساب جاری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران قیطریه کوچه لاله خیابان شهیدبرادران سلیمانی شرقی پلاک ۲۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدمهدی عباباف یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدمهدی عباباف یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802648
آگهی تغییرات شرکت نگار ثمین اهورا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۶۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۰۱۱۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن کریم زاد به شماره شناسنامه xxx۵۱ و شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق صلاح گردید. اسامی شرکا بعد از افزایش: سمانه عبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال حسن کریم زاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سحر قسمتی هنده خاله بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802653
آگهی تغییرات شرکت نگار ثمین اهورا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۶۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۰۱۱۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سحر قسمتی هنده خاله به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802655
آگهی تغییرات شرکت نگار ثمین اهورا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۶۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۰۱۱۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سحر قسمتی هنده خاله به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسنادبهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل چک سفته بروات با امضا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت به تنهایی و کلیه اوراق قراردادها عقوداسلامی مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و رئیس هیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به تهران جنت آباد مرکزی خیابان سرتیپ دوم خلبان کبیری طامه بن بست پویا پلاک ۲ طبقه اول واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716283
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهدیس دژ هلیا درتاریخ ۲۴/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ولنجک ـ خیابان چهاردهم ـ خیابان شهید برادران محمدی امیرآبادی ـ پلاک ۹ ـ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم بر xxx سهم xxx۰۰ ریالی که xxx سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد. که مبلغ xxxxxx ریال بابت سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی شماره: xxx/۹۶/xxx۷ بانک پارسیان شعبه فرخ یزدی مورخ: ۲۸/۰۶/xxx۶ پرداخت والباقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران: سارا ظاهر مجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفردرئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: لیلی زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی محمدرضا محمودزاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689897
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الماس دژ کانیار درتاریخ ۱۰/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ولنجک ـ خیابان دوازدهم ـ خیابان شهید برادران محمدی امیرآبادی ـ پلاک ۷ ـ ساختمان کاملیا ـ طبقه اول ـ واحد شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می باشد که تعداد xxx سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ xxxxxx ریال به استناد گواهی شماره xxx / ۹۶ / xxx۷ مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ نزد بانک پارسیان شعبه فرخی یزدی پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: خانم سارا ظاهر مجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم لیلی زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدرضا محمودزاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274946
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمین بنای ارکان درتاریخ ۰۵/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج مولوی ۵ پلاک ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم اعظم وحیدی جوان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علی اصغر غفور پور یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای یوسف کابلی خادر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۱/۱۰/xxx۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء اعظم وحیدی جوان (مدیر عامل وعضو هیات مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل از ۰۱/۱۰/xxx۵ تا ۰۱/۱۰/xxx۶ بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274975
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تنش یاب سازه البرز درتاریخ ۰۵/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج بلوار ۴۵ متری ارم شهدای ۵ پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای علی اصغر غفور پور یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای یوسف کابلی خادر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۳/۱۰/xxx۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء حسن کریم زاد (نایب رئیس هیات مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم هما محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی از و خانم لیلی زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل از ۰۳/۱۰/xxx۵ تا ۰۳/۱۰/xxx۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274985
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرزین بنای ارکان درتاریخ ۰۵/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج بلوار ۴۵ متری ارم نبش شهدای ۵ پلاک ۸۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم هما محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۱/۱۰/xxx۷ خانم لیلی زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۱/۱۰/xxx۷ بمدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء حسن کریم زاد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سارا ظاهر مجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خانم اعظم وحیدی جوان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل از ۰۱/۱۰/xxx۵ تا ۰۱/۱۰/xxx۶ بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984340
آگهی تغییرات شرکت همت گستر میلاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۵/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ اقای ناصر همراهی کورن فرزند علی و شماره ملی xxxxxxxxx۸ صادره از اهر به ادرس یاسوج با پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در زمره شرکاء در امد و اقای احمد همراهی فرزند علی و شماره ملی xxxxxxxxx۱ صادره از اهر به ادرس یاسوج با پرداخت مبلغ ده میلیون ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در زمره شرکاء در امد ۲ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ۳ لیست شرکا بعد از ورود شریک جدید و افزایش سرمایه: اقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نهصد هزار ریال سهم الشرکه اقای رضا قلندر نژاد چوینلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه اقای مجید ابارشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه اقای ناصر همراهی کورن به شماره ملی xxxxxxxxx۸ چهل میلیون ریال سهم الشرکه اقای احمد همراهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ده میلیون ریال سهم الشرکه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984341
آگهی تغییرات شرکت همت گستر میلاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۵/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ اقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ نهصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و اقای رضا قلندر نژاد چوینلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و اقای مجید ابارشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید ۲ سرمایه شرکت از مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال به مبلغ پنجاه میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ۳ لیست شرکا بعد از ورود شریک جدید و افزایش سرمایه: اقای ناصر همراهی کورن به شماره ملی xxxxxxxxx۸ چهل میلیون ریال سهم الشرکه اقای احمد همراهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ده میلیون ریال سهم الشرکه ۴ شعبه شرکت در استان البرز شهرستان کرج خیابان شهید بهشتی خیابان فاطمیه روبروی مسجد فاطمیه پلاک ۴۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ به مدیریت اقای ناصر همراهی کورن به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تاسیس و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561772
آگهی تغییرات شرکت همت گستر میلاد شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد:۱ـ اقای پرویز فرهادی فرزند علی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ متولد ۱۶/۰۶/۵۵ ساکن یاسوج با دریافت مبلغ پنجاه هزارریال سهم الشرکه و اقای عبداله پناه پور فرزند خسرو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ متولد ۱۵/۰۷/۴۷ صادره از شهرضا ساکن یاسوج با دریافت مبلغ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه و خانم فاطمه قاسمی فرد فرزند خسرو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ متولد ۱۸/۰۴/۷۰ ساکن یاسوج با پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند ۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید۳ـ شرکا و میزان سهم الشرکه بعد از ورود شرکا - اقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نهصد هزار ریال سهم الشرکه - اقای رضا قلندر نژاد چوینلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه - اقای مجید ابارشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333525
آگهی تغییرات شرکت همت گستر ميلاد شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۶۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: اقای حسن کریم زاد فرزند بشیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال سهم الشرکه و اقای رضا قلندر نژاد چوینلی فرزند حسن به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه و مجید ابارشی فرزند حسین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه همگی ساکن مشهد به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دو میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید شرکا و میزان سهم الشرکه بعد از ورود شرکا اقای پرویز فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه اقای عبداله پناه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه خانم فاطمه قاسمی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نهصد هزار ریال سهم الشرکه اقای حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نهصد هزار ریال سهم الشرکه اقای رضا قلندر نژاد چوینلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه اقای مجید ابارشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333544
آگهی تغییرات شرکت همت گستر ميلاد شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۶۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: حسن کریمی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای رضا قلندرنژادچوینلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مجید ابارشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند وحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضا حسن کریمی زاد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات