مجتبی توکل

آقای مجتبی توکل

کد ملی 094374xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

شرکت های مجتبی توکل

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مجتبی توکل دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
زنگان ترابر بندر
زنگان ترابر بندر
بازرس اصلی
یکتا طراحان جنوب نیلی
یکتا طراحان جنوب نیلی
رییس هییت مدیره
تلاشگران بازرگان بندر
تلاشگران بازرگان بندر
رییس هییت مدیره
ابنیه سازان بندر نیلی جنوب
ابنیه سازان بندر نیلی جنوب
رییس هییت مدیره
طلوع میثاق پارسه
طلوع میثاق پارسه
رییس هییت مدیره
بستر سازان سواحل نیلی خلیج فارس
بستر سازان سواحل نیلی خلیج فارس
رییس هییت مدیره
فراز مشاور خلیج فارس
فراز مشاور خلیج فارس
مکران سازه امواج خلیج فارس
مکران سازه امواج خلیج فارس
رییس هییت مدیره
ارغوان اندیشه هرمزان جنوب
ارغوان اندیشه هرمزان جنوب
رییس هییت مدیره
نصر اندیشه کیهان
نصر اندیشه کیهان
رییس هییت مدیره
مبتکران راه سرزمین جنوب
مبتکران راه سرزمین جنوب
رییس هییت مدیره
آریا استحکام پاسارگاد
آریا استحکام پاسارگاد
مروارید سازان میثاق
مروارید سازان میثاق
نایب رییس هییت مدیره
پی ستون نما سازان جنوب
پی ستون نما سازان جنوب
نایب رییس هییت مدیره
بلند قامتان عرصه ساخت و ساز
بلند قامتان عرصه ساخت و ساز
نایب رییس هییت مدیره
تجارت نیلگون نیلوفران پارس
تجارت نیلگون نیلوفران پارس
رییس هییت مدیره
افق صنعت سواحل جنوب
افق صنعت سواحل جنوب
رییس هییت مدیره
آتی آسمان هرمز موج
آتی آسمان هرمز موج
نایب رییس هییت مدیره
خدمات نسیم آفاق هرمز
خدمات نسیم آفاق هرمز
گروه زاگرس پارس مهنا
گروه زاگرس پارس مهنا
نیلوفران تجارت آفاق
نیلوفران تجارت آفاق
رییس هییت مدیره
طلوع آبی آنامیس
طلوع آبی آنامیس
نایب رییس هییت مدیره
سواحل نیلگون آنامیس
سواحل نیلگون آنامیس
نایب رییس هییت مدیره
توسعه تجارت هرمزان آفاق
توسعه تجارت هرمزان آفاق
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14948829
آگهی تغییرات شرکت فراز مشاور خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8755 و شناسه ملی 10800115221
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مجتبی توکل به شماره ملی 0943742080 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علیرضا توکلی به شماره ملی 0935102582 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد جواد زاهد پیشه به شماره ملی 0933046960 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار بانکی و قرارداد های تعهدآور شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980924137695696  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14948838
آگهی تغییرات شرکت فراز مشاور خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8755 و شناسه ملی 10800115221
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی توکل به شماره ملی 0943742080 آقای محمد جواد زاهد پیشه به شماره ملی 0933046960 آقای علیرضا توکلی به شماره ملی 0935102582ـ آقای مسعود خارائی به شماره ملی 0923262628 به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم خارائی به شماره ملی 2282562089 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه ندای هرمزگان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980924773370636  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157431
آگهی تغییرات شرکت یکتا طراحان جنوب نیلی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۱۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۴۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx.xxx.xxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. ـ خانم لیلا توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ ۱۰.xxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. ـ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲.xxx.xxx.xxx به مبلغ ۱.xxx.xxx.xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ میزان سهم الشرکه هریک ازشرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد: آقای مجتبی زعیمی دارای xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه خانم منیره رئیسی سرخونی دارای xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805470
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان بندر نیلی جنوب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۱۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۵۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلا توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx/۱۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx. xxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای اکبر جعفرپور دارای xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه خانم قیز بست محمد زاده دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577293
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت هرمزان آفاق در تاریخ ۳۰/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ساختمانی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیر تجهیزات) و راهداری وعملیات آسفالتی و نظایرآن.آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل های آب وشبکه های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی..تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن. برق: امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پست های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن. فعالیت های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه های داخلی وخارجی و پخش انواع کالا و مواد غذایی.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان شهر بندرعباس ـ نایبندشمالی ـ بلوار امام خمینی ـ کوچه طراوت ۵ ـ ساختمان سارا ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می باشد که تعداد xxx سهم آن با نام عادی می باشد و به موجب گواهی شماره xxx/xxx۱۰/۷۰ مورخ ۸/۴/۹۶ بانک تجارت شعبه امام خمینی مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و قراردادها و مکاتبات اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554713
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستارگان آبی آنامیس درتاریخ ۱۵/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :ساختمانی:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری:دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل(تهیه ونصب ونگهداری وتعمیر تجهیزات) وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن.آب:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل های آب وشبکه های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی..تاسیسات وتجهیزات:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب ونفت وگاز)شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن.برق:امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پست های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن.فعالیت های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه های داخلی وخارجی.تهیه انواع کالا و پخش مواد غذایی.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان شهر بندرعباس-نایبندشمالی-بلوار امام خمینی-کوچه طراوت ۵-ساختمان سارا-طبقه اول-واحد ۱- کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره xxx/xxx۱۰/۷۰مورخ۰۷/۰۵/xxx۶ از بانک تجارت شعبه امام خمینی به مبلغxxxxxx۰ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554718
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیلوفران تجارت آفاق درتاریخ ۱۵/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ساختمانی:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی ،آجری، سنگی بتنی ،فلزی. راه وترابری:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها،راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار،تونلها پلها،راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل(تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات) وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن.آب:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها،سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل های آب وشبکه های توزیع آب،جمع آوری وانتقال فاضلاب،کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی.تاسیسات وتجهیزات:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب ونفت وگاز)شبکه گازرسانی،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان،تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله،تصفیه خانه های آب وفاضلاب،وسایل انتقال ونظایرآن. امورپیمانکاری برق: مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی،پست های توزیع والکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن.فعالیت های تجاری از قبیل صادرات ،واردات کلیه های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع،خرید وفروش،بازریابی و توزیع عمده و مویرگی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران ،انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی،اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی،برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه های داخلی وخارجی و. انجام امور صید و پرورش ماهی و میگو و بسته بندی و فروش و صادرات و نظایر آن.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان شهر بندرعباس ـ گلشهر شمالی ـ خیابان دامایی ـ کوچه گوهران ۱۲ ـ مجتمع گل سرخ ـ طبقه هشتم ـ واحد ۳۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره xxx/xxx۱۰/۷۰ مورخ۰۷/۰۵/۹۶ از بانک تجارت شعبه مرکزی به مبلغ xxxxxx۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم لیلا توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وخانم مریم خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554720
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طلوع آبی آنامیس در تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ساختمانی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم‌های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم‌های حمل و نقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیر تجهیزات) و راهداری وعملیات آسفالتی و نظایر آن. آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل‌های آب وشبکه‌های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری وزهکشی. تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه‌های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن. امورپیمانکاری برق: مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه‌های برق وتاسیسات برقی، پست‌های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم‌های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن. فعالیت‌های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه‌های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی و توزیع عمده و مویرگی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک‌های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه‌های داخلی وخارجی و. انجام امور صید و پرورش ماهی و میگو و بسته بندی و فروش و صادرات و نظایر آن. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان شهر بندرعباس گلشهر شمالی خیابان دامایی کوچه گوهران ۱۲ مجتمع گل سرخ طبقه هشتم واحد ۳۶ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/xxx۱۰/۷۰ مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ از بانک تجارت شعبه مرکزی به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای مسعود خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه‌ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و مکاتبات اداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554722
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سواحل نیلگون آنامیس در تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ساختمانی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم‌های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم‌های حمل و نقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات) وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن. آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل‌های آب وشبکه‌های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری وزهکشی. تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه‌های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن. امورپیمانکاری برق: مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه‌های برق وتاسیسات برقی، پست‌های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم‌های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن. فعالیت‌های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه‌های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی و توزیع عمده و مویرگی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک‌های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه‌های داخلی وخارجی و. انجام امور صید و پرورش ماهی و میگو و بسته بندی و فروش و صادرات و نظایر آن. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. ثبت موضوع فعالیت مذکور منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان شهر بندرعباس گلشهر شمالی خیابان دامایی کوچه گوهران ۱۲ مجتمع گل سرخ طبقه هشتم واحد ۳۶ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/xxx۱۰/۷۰ مورخ ۷/۵/۹۶ از بانک تجارت شعبه مرکزی به مبلغ xxxxxx۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علیرضا توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه‌ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و مکاتبات اداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت خانم مریم خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506704
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق صنعت سواحل جنوب درتاریخ ۱۷/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم‌های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم‌های حمل و نقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات) وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن. آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل‌های آب وشبکه‌های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری وزهکشی.. تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه‌های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن. برق: امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه‌های برق وتاسیسات برقی، پست‌های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم‌های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن. فعالیت‌های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه‌های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک‌های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه‌های داخلی وخارجی و پخش انواع کالا و مواد غذایی. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان شهر بندرعباس نایبندشمالی بلوار امام خمینی کوچه طراوت ۵ ساختمان سارا طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد به موجب گواهی شماره xxx/xxx۱۰/۷۰ مورخ ۸/۴/۹۶ از بانک بانک تجارت شعبه مرکزی به مبلغ xxxxxx۰ ر یال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم لیلا توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه‌ی اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و قراردادها و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506705
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتی آسمان هرمز موج در تاریخ ۱۷/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ساختمانی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیر تجهیزات) و راهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن. آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل های آب وشبکه های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی. . تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن. برق: امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پست های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن. فعالیت های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه های داخلی وخارجی. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان ـ شهر بندرعباس ـ نایبندشمالی ـ بلوار امام خمینی ـ کوچه طراوت ۵ ـ ساختمان سارا ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می باشد به موجب گواهی شماره xxx/xxx۱۰/۷۰ مورخ ۸/۴/۹۶ از بانک تجارت شعبه امام خمینی به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و مکاتبات اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وخانم مریم خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506706
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات نسیم آفاق هرمز درتاریخ ۱۷/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ساختمانی:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری:دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل(تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات)وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن.آب:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل های آب وشبکه های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی..تاسیسات وتجهیزات:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب ونفت وگاز)شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن.برق:امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پست های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن.فعالیت های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه های داخلی وخارجی.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان ـ شهر بندرعباس ـ نایبندشمالی ـ بلوار امام خمینی ـ کوچه طراوت ۵ ـ ساختمان سارا ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می باشد به موجب گواهی شماره xxx/xxx۱۰/۷۰ مورخ ۸/۴/۹۶ از بانک تجارت شعبه مرکزی به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اعضای هیئت مدیره به آقای مجتبی توکل وکالت میدهند که نسبت به تاسیس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وخانم مریم خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483543
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت نیلگون نیلوفران پارس درتاریخ ۰۱/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم‌های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم‌های حمل و نقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات) وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن. آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، تونل‌های آب وشبکه‌های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی.. تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه‌های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن. برق: امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه‌های برق وتاسیسات برقی، پست‌های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم‌های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن. فعالیت‌های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه‌های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک‌های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه‌های داخلی وخارجی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان - شهر بندرعباس - نایبندشمالی - بلوار امام خمینی - کوچه طراوت ۵ ساختمان سارا - طبقه اول - واحد ۱ - کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx/xxx۱۰/۷۰ مورخ ۲۵/۱۲/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم لیلا توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور و قراردادها و مکاتبات اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سید علی اکبر صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502491
آگهی تغییرات شرکت آریا استحكام پاسارگاد شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۳۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ نهصد هزار ریال کلیه سهم الشرکه ازصندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردید. - آقای علیرضا توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ صد هزار ریال کل سهم الشرکه ازصندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردید. - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد: آقای محمدحسن رسولی اینالو دارای xxx, xxx ریال سهم الشرکه آقای رامین رسولی اینالو دارای xxx ,xxx ریال سهم الشرکه
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346848
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پی ستون نما سازان جنوب درتاریخ ۱۸/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم‌های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم‌های حمل و نقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات) وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن. آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل‌های آب وشبکه‌های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری وزهکشی.. تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه‌های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن. برق: امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه‌های برق وتاسیسات برقی، پست‌های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم‌های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن. فعالیت‌های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه‌های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک‌های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه‌های داخلی وخارجی. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس ازاخذ مجوزهای لازم به ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بندرعباس بلوار امام خمینی روبه روی اداره ثبت اسناد و املا ساختمان سارا واحد یک کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx/xxx۱۰/۷۰ مورخ ۹/۱۰/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه‌ی اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور وقراردادهاومکاتبات اداری باامضای نائب رئیس هئیت مدیره وبامهرشرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346849
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بلند قامتان عرصه ساخت و ساز درتاریخ ۱۸/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم‌های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم‌های حمل و نقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات) وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن. آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل‌های آب وشبکه‌های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری وزهکشی.. تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه‌های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن. برق: امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه‌های برق وتاسیسات برقی، پست‌های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم‌های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن. فعالیت‌های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه‌های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک‌های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه‌های داخلی وخارجی. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان شهر بندرعباس نایبندشمالی بلوار امام خمینی کوچه طراوت ۵ پلاک ۰ ساختمان سارا طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریال که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشد. که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره نامه xxx/xxx۱۰/۷۰ مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ نزد بانک تجارت شعبه خیابان امام خمینی بندرعباس پرداحت گردید. اولین مدیران: خانم لیلا توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره عضو اصلی مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه‌ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و مکاتبات اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی. سید علی اکبر صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316234
آگهی تغییرات شرکت آریا استحکام پاسارگاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۳۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علیرضا توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295112
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مروارید سازان میثاق درتاریخ ۱۴/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستم‌های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه ونصب ونگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن. آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل‌های آب وشبکه‌های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری وزهکشی. تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن. برق: امورپیمانکاری مربوط به تولید توزیع و انتقال نیروگاهها، شبکه‌های برق وتاسیسات برقی، پست‌های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم‌های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن. فعالیت‌های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه‌های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک‌های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم و امور تجاری وشرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه‌های داخلی وخارجی. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بندر عباس بلوار امام خمینی روبه روی اداره ثبت اسناد و املاک ساختمان سارا طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx/xxx۱۰/۷۰ مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم لیلا توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی آقای سید علی اکبر صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097652
آگهی تغییرات شرکت یکتا طراحان جنوب نیلی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۱۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۴۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد: مجتبی توکل دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه لیلا توکل دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876279
آگهی تغییرات شرکت آریا استحکام پاسارگاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۳۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: - آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - آقای علیرضاتوکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ – روزنامه دریا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876292
آگهی تغییرات شرکت آریا استحکام پاسارگاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۳۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: - آقای علیرضا توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار بانکی و قراردادهای تعهدآور شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806958
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نصر اندیشه کیهان درتاریخ ۲۷/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساختمانی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم‌های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم‌های حمل و نقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات) وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن. آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل‌های آب وشبکه‌های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری وزهکشی.. تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه‌های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن. برق: امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه‌های برق وتاسیسات برقی، پست‌های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم‌های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن. نفت وگاز: امورپیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه‌های گازوگازمایع وتزریق گازوآب، پالایشگاههای نفت وگازوکارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت وگاز، تلمه خانه‌های نفت وایستگاههای تقویت فشارگاز، سازه‌های دریایی نفت وگاز ونظایرآن. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بندر عباس بلوار امام خمینی روبرو اداره ثبت اسناد ساختمان سارا طبقه اول واحد یک سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲ مورخ ۵/۱/xxx۵ نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار آزادگان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای علیرضاتوکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هئیت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره خانم سحر توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل وعضوهئیت مدیره اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم لیلا توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت انتشار آگهی انتخاب گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806962
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مبتکران راه سرزمین جنوب درتاریخ ۲۷/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساختمانی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم‌های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم‌های حمل و نقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات) و راهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن. آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل‌های آب وشبکه‌های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری وزهکشی.. تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه‌های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن. برق: امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه‌های برق وتاسیسات برقی، پست‌های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم‌های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن. فعالیت‌های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه‌های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک‌های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه‌های داخلی وخارجی. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بندرعباس بلوار امام خمینی روبرو اداره ثبت اسناد ساختمان سارا طبقه اول واحدیک. کدپستی: xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱ مورخ ۵/۱/xxx۵ نزد بانک ملی شعبه بلوار ازاد گان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هئیت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل وعضوهئیت مدیره اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. آقای علیرضا توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت انتشار آگهی انتخاب گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12595599
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مکران سازه امواج خلیج فارس درتاریخ ۱۹/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxx۹۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:ساختمانی دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی راه وترابری دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها راههای ریلی باندفرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایه دار تونلها پلها راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن آب دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها سدهاوساختمان نیروگاه آبی تونل های آب وشبکه های توزیع آب جمع آوری وانتقال فاضلاب کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی تاسیسات وتجهیزا ت دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب ونفت وگاز شبکه گازرسانی تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی سیستم های سردکننده ساختمان تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله تصفیه خانه های آب وفاضلاب وسایل انتقال ونظایرآن برق امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها شبکه های برق وتاسیسات برقی پست های توزیع والکترونیک عام وخاص سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن نفت وگاز امورپیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازوگازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگازوکارخانه های پتروشیمی مخازن ذخیره نفتی خطوط انتقال نفت وگاز تلمه خانه های نفت وایستگاههای تقویت فشارگاز سازه های دریایی نفت وگاز ونظایرآن.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم.ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:بندرعباس بلوار امام خمینی روبروی اداره ثبت اسناد و املاک ساختمان سارا طبقه اول واحدکدپستی:xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت:مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۵/۹/۹۴ نزد بانک ملی شعبه بلوار آزادگان بندرعباس پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:علیرضا توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت لیلا توکلبه شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:مهدی صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند -روزنامه ی صبح ساحل برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12595645
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارغوان اندیشه هرمزان جنوب درتاریخ ۱۹/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxx۹۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:ساختمانی:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی آجر سنگی بتنی فلزی راه وترابری دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها راههای ریلی باندفرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایه دار تونلها پلها راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن آب دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها سدهاوساختمان نیروگاه آبی تونل های آب وشبکه های توزیع آب جمع آوری وانتقال فاضلاب،کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب ونفت وگاز شبکه گازرسانی تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی سیستم های سردکننده ساختمان تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله تصفیه خانه های آب وفاضلاب وسایل انتقال ونظایرآن برق امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها شبکه های برق وتاسیسات برقی پست های توزیع والکترونیک عام وخاص سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایر آن نفت وگاز امورپیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازوگازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگازوکارخانه های پتروشیمی مخازن ذخیره نفتی خطوط انتقال نفت وگاز تلمه خانه های نفت وایستگاههای تقویت فشارگاز سازه های دریایی نفت وگاز ونظایرآن.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم.ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:بندر عباس، بلوارامام خمینی روبرو اداره ثبت اسناد- ساختمان سارا طبقه اول واحدیک کد پستی:xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت:مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۵/۹/۹۴ نزد بانک ملی شعبه بلوار آزادگان بندرعباس پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره لیلا توکل به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عضو اصل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:مهدی صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. خانم سحر توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. -روزنامه ی کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12593936
آگهی تغییرات شرکت فراز مشاور خليج فارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۱۵۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای علیرضا توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمد جواد زاهد پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رایمندامین به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای روح اله گلمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12593938
آگهی تغییرات شرکت فراز مشاور خليج فارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۱۵۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ آقای علیرضا توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد جواد زاهد پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت ـ کلیه اسناد مالی واوراق بهادار بانکی با امضا رئیس هیئت مدیره و همچنین قراردادهای تعهدآور شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و ممهور با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063445
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران بازرگان بندر شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۱۵۱۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۵۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx.xxx هزار ریال کل سهم الشرکه خود را از صندوق شرکت دریافت و از ردیف شرکاء خارج گردید. ـ آقای مهدی صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ هزار ریال کل سهم الشرکه خود را از صندوق شرکت دریافت و از ردیف شرکاء خارج گردید. ـ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بستر سازان سواحل نیلی خلیج فارس درتاریخ ۰۸/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۶۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی و امور پشتیبانی ارگانهای دولتی و خصوصی و تامین نیروی انسانی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و سرویس ایاب و ذهاب و ارائه خدمات رستوران داری و تهیه و تامین و پخت و غذا و سلف سرویس جهت کلیه اداره جات دولتی و خصوصی ـ انجام کلیه امور بازرگانی شامل واردات و صادرات و ترخیص و حق العمل کاری و خرید و فروش کلیه کالا های مجاز و شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی وشخصی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و گشایش اعتبار ارزی و ریالی و اخذ وام وتسهیلات بانکی در رابطه با اهداف شرکت انجام کلیه عملیات اجرائی انواع طرح هاو پرو ژه های ساختمانی، اسکلت سازی و محوطه سازی و عملیات راهسازی و طرح های صنعتی و برقی و تاسیساتی و مخابراتی و گاز رسانی و آبرسانی شهری و روستایی ارائه کلیه خدمات مهندسی کشاورزی و اجرای طرح های آبیاری قطره ای و نظارت و اجرای کلیه پروژه های صنعت نفت و گاز و انرژی و آب و فاضلاب و تهیه و تامین و تولید کلیه لوازم صنعتی و قطعات یدکی کلیه دستگاه های صنعتی وطراحی اجرا و راه اندازی خط تولید کلیه محصولات پلاستیکی و صنعتی و مواد غذایی و بهداشتی و بسته بندی و توزیع و صادرات آن با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بندرعباس بلوار امام خمینی روبروی اداره ثبت اسناد ساختمان سارا طبقه اول واحد یک کد پستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: آقای مجتبی توکل دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. آقای علیرضا توکلی دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605215
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ابنیه سازان بندر نیلی جنوب در تاریخ ۱۳/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی و امور پشتیبانی ارگانهای دولتی و خصوصی و تامین نیروی انسانی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و سرویس ایاب و ذهاب و ارائه خدمات رستوران داری و تهیه و تامین و پخت و غذا و سلف سرویس ـ انجام کلیه امور بازرگانی شامل واردات و صادرات و ترخیص و حق العمل کاری و خرید و فروش کلیه کالا های مجاز و شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی وشخصی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و گشایش اعتبار ارزی و ریالی و اخذ وام و تسهیلات بانکی در رابطه با اهداف شرکت انجام کلیه عملیات اجرائی انواع طرح هاو پرو ژه های ساختمانی،اسکلت سازی و محوطه سازی و عملیات راهسازی و طرح های صنعتی و برقی و تاسیساتی و مخابراتی و گاز رسانی و آبرسانی شهری و روستایی ارائه کلیه خدمات مهندسی کشاورزی و اجرای طرح های آبیاری قطره ای و نظارت و اجرای کلیه پروژه های صنعت نفت و گاز و انرژی و آب و فاضلاب و تهیه و تامین و تولید کلیه لوازم صنعتی و قطعات یدکی کلیه دستگاه های صنعتی وطراحی اجرا و راه اندازی خط تولید کلیه محصولات پلاستیکی و صنعتی و مواد غذایی و بهداشتی و بسته بندی و توزیع و صادرات آن با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: بندرعباس ـ بلوار امام خمینی روبروی اداره ثبت اسناد ـ ساختمان سارا طبقه اول واحد یک ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: ـ آقای مجتبی توکل با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم لیلا توکل با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605216
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود طلوع میثاق پارسه در تاریخ ۱۳/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی و امور پشتیبانی ارگانهای دولتی و خصوصی و تامین نیروی انسانی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و سرویس ایاب و ذهاب و ارائه خدمات رستوران داری و تهیه و تامین و پخت و غذا و سلف سرویس جهت کلیه اداره جات دولتی و خصوصی ـ انجام کلیه امور بازرگانی شامل واردات و صادرات و ترخیص و حق العمل کاری و خرید و فروش کلیه کالا های مجاز و شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی وشخصی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و گشایش اعتبار ارزی و ریالی و اخذ وام و تسهیلات بانکی در رابطه با اهداف شرکت انجام کلیه عملیات اجرائی انواع طرح هاو پرو ژه های ساختمانی،اسکلت سازی و محوطه سازی و عملیات راهسازی و طرح های صنعتی و برقی و تاسیساتی و مخابراتی و گاز رسانی و آبرسانی شهری و روستایی ارائه کلیه خدمات مهندسی کشاورزی و اجرای طرح های آبیاری قطره ای و نظارت و اجرای کلیه پروژه های صنعت نفت و گاز و انرژی و آب و فاضلاب و تهیه و تامین و تولید کلیه لوازم صنعتی و قطعات یدکی کلیه دستگاه های صنعتی وطراحی اجرا و راه اندازی خط تولید کلیه محصولات پلاستیکی و صنعتی و مواد غذایی و بهداشتی و بسته بندی و توزیع و صادرات آن با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: بندرعباس ـ بلوار امام خمینی روبروی اداره ثبت اسناد ساختمان سارا طبقه اول واحد یک کدپستی xxxxxxxxx۵ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: ـ آقای محمد توکلی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای مجتبی توکل با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597362
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یکتا طراحان جنوب نیلی در تاریخ ۰۹/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۸۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی و امور پشتیبانی ارگانهای دولتی و خصوصی و تامین نیروی انسانی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و سرویس ایاب و ذهاب و ارائه خدمات رستوران داری و تهیه و تامین و پخت و غذا و سلف سرویس ـ انجام کلیه امور بازرگانی شامل واردات و صادرات و ترخیص و حق العمل کاری و خرید و فروش کلیه کالا های مجاز و شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی وشخصی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و گشایش اعتبار ارزی و ریالی و اخذ وام و تسهیلات بانکی در رابطه با اهداف شرکت انجام کلیه عملیات اجرائی انواع طرح هاو پرو ژه های ساختمانی،اسکلت سازی و محوطه سازی و عملیات راهسازی و طرح های صنعتی و برقی و تاسیساتی و مخابراتی و گاز رسانی و آبرسانی شهری و روستایی ارائه کلیه خدمات مهندسی کشاورزی و اجرای طرح های آبیاری قطره ای و نظارت و اجرای کلیه پروژه های صنعت نفت و گاز و انرژی و آب و فاضلاب و تهیه و تامین و تولید کلیه لوازم صنعتی و قطعات یدکی کلیه دستگاه های صنعتی وطراحی اجرا و راه اندازی خط تولید کلیه محصولات پلاستیکی و صنعتی و مواد غذایی و بهداشتی و بسته بندی و توزیع و صادرات آن ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت:.بندرعباس ـ بلوار امام خمینی روبروی اداره ثبت اسناد ـ ساختمان سارا طبقه اول واحد یک xxxxxxxxx۵ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می باشد. ـ اولین مدیران شرکت:لیلا توکل بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و مجتی توکل بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597592
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تلاشگران بازرگان بندر در تاریخ ۰۹/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۸۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های عمرانی و تاسیسات مربوطه اجرای کلیه عملیات راه سازی، اجرای کلیه سیستمهای تاسیساتی و برقی و مکانیکی ساختمان، انجام انواع دکوراسیون داخلی کلیه اماکن دولتی و خصوصی، همچنین ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی نصب، و ایجاد نگهداری فضای سبز و محوطه سازی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبرداخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: بندرعباس بلوار امام خمینی روبروی اداره ثبت اسناد ساختمان سارا طبقه اول واحد یک کدپستی xxxxxxxxx۵ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: آقای مهدی صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1595990
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص زنگان ترابر بندر در تاریخ ۰۶/۰۵/xxx۳ شماره ثبتxxx۴۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
ـ موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل داخلی از مبدا بندرعباس به سایر نقاط کشور و ایجاد هر گونه شعب و نمایندگی و با کسب موافقت قبلی و کتبی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی شرکت: سه راه جهانبار ساختمان برج اقتصاد طبقه ۱ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۹
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx/xxx۷۰/۷۰ مورخ ۱۰/۱۲/xxx۱ نزد بانک تجارت شعبه سید جمال الدین اسدآبادی پرداخت گردیده است.
ـ اولین مدیران شرکت:
محمدرضا فلاحت رفتار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره
ناصر شریفی مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)
حسن راستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
علیرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضای از سه امضا مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
آقای مجتبی توکل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی
آقای محمد مسلم خانی ذلان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1329726
آگهی تغییرات شرکت اکتشاف سازه اندیشه پارس با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۳۷۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عبدالرضا منشدی پور کد ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مجتبی توکل کد ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ رئیس واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1002251
آگهی تغییرات شرکت اکتشاف سازه اندیشه پارس با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۳۷۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای پیمان ساعی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بشماره شناسنامه ۰ تاریخ تولد ۲/۲/xxx۰ فرزند جعفر با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجتبی توکل بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بشماره شناسنامه ۱۳ تاریخ تولد ۰۴/۰۵/xxx۹ فرزند عباس با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای قیس سدره زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بشماره شناسنامه xxx۸ تاریخ تولد ۳۰/۰۶/xxx۳ فرزند محمد طاهر با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات