مجتبی تقی پور

مجتبی تقی پور

کد ملی 094190xxxx
گراف ارتباطات
15
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14827025
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۸ و بموجب مجوز شماره xxx۰۸,xxx مورخ ۲۶/۰۶/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسن قالی باف اصل به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره خرد پیروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره و مجتبی تقی پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مهدی راسخ به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره و سهیل نوردرخشان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیات مدیره و علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. ـ تمامی قراردادها و عقود اسلامی، اوراق بهادار و کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضای متفق و مشترک مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد ـ اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ ـ نمایندگی در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ـ نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، ترفیع، تنبیه و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی آنها، در چارچوب آئین نامه های مصوب هیات مدیره و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت. ۳ ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجراء نموده باشد. ۴ ـ ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. ۵ ـ ثبت کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از قبیل هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۶ ـ دریافت تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت آئین نامه های مصوب هیات مدیره. ۷ ـ اقامه هر گونه دعوی له و دفاع از هرگونه دعوای اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در داوری از آغاز تا اتمام بدون اختیار صلح و سازش. ۸ ـ تنظیم صورت های مالی سالانه، شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه، پس از تصویب هیات مدیره. ۹ ـ تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر و پیشنهاد اعضای هیات مدیره در شرکت های تابعه به هیات مدیره. ۱۰ ـ تحصیل دارایی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار در چارچوب موضوع فعالیت و آئین نامه های مصوب هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14726816
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری دانشگاه الزهرا س صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۶۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۹ / xxx مورخه ۲۸/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : در اجرای بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا را به شرح زیر انتخاب نمود : حسن قالی باف اصل شماره ملی xxxxxxxxx۴ مجتبی تقی پور شماره ملی xxxxxxxxx۰ علی تیموری شندی شماره ملی xxxxxxxxx۳ علیرضا مافی بالانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ حسن کاظم زاده نام پدر بهلول شماره ملی xxxxxxxxx۷ مجتبی جهانگیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها ، چک ، سفته ، برات و . . . با امضاء دو نفر از شش نفر فوق که یکی از آنها آقای حسن قالی باف اصل ، آقای مجتبی تقی پور یا آقای علی تیموری شندی خواهد_بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات ادارای و عادی با امضا ء آقای مجتبی جهانگیری و مهر صندوق معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14717604
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۴۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۷ , xxx مورخ ۲۸/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله : قراردادها ، چک ، سفته ، برات و . . . با امضاء دو نفر از شش نفر آقایان حسن قالی باف اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مجتبی تقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا مافی بالانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حسن کاظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مجتبی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ که یکی از آنها آقای حسن قالی باف اصل ، آقای مجتبی تقی پور یا آقای علی تیموری شندی خواهد_بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات ادارای و عادی با امضا ء آقای مجتبی جهانگیری و مهر صندوق معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14723268
آگهی تغییرات شرکت ثروت آفرین پارسیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ و نامه شماره xxx۵۰ , xxx مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : در اجرای بندهای ۷ و ۸ ماده ۴۲ اساسنامه صندوق مزبور صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر انتخاب می‌بشاد ۱ حسن قالی باف اصل شماره ملی xxxxxxxxx۴ مجتبی تقی پور شماره ملی xxxxxxxxx۰ علی تیموری شندی نام پدر زلفعلی شماره ملی xxxxxxxxx۳ علیرضا مافی بالانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ حسن کاظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۷ مجتبی جهانگیری شماره ملی xxxxxxxxx۱. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها ، چک ، سفته ، برات و . . . با امضاء دو نفر از شش نفر فوق که یکی از آنها آقای حسن قالی باف اصل ، آقای مجتبی تقی پور یا آقای علی تیموری شندی خواهد_بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات ادارای و عادی با امضا ء آقای جهانگیری و مهر صندوق معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14712862
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵۲ , xxx مورخ ۲۸/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها ، چک ، سفته ، برات با امضاء دو نفر از شش نفر آقایان حسن قالی باف اصل شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مجتبی تقی پور شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی تیموری شندی شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا مافی بالانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حسن کاظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مجتبی جهانگیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ که یکی از آنها آقای حسن قالی باف اصل ، آقای مجتبی تقی پور یا آقای علی تیموری شندی خواهد_بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات ادارای و عادی با امضاء آقای مجتبی جهانگیری و مهر صندوق معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14710174
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ ومجوز شماره xxx۴۸,xxx مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی امید لوتوس به شرح زیرتعیین گردید: (حسن قالی باف اصل نام پدر حسین ـ شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ مجتبی تقی پور نام پدر محمد شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ علی تیموری شندی نام پدر زلفعلی شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ علیرضا مافی بالانی نام پدر ابراهیم شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ حسن کاظم زاده نام پدر بهلول شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ مجتبی جهانگیری نام پدر اسداله شماره ملی xxxxxxxxx۱) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از شش نفر فوق که یکی از آنها آقای حسن قالی باف اصل، آقای مجتبی تقی پور یا آقای علی تیموری شندی خواهد بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات ادارای و عادی با امضا ء آقای مجتبی جهانگیری و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14705471
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری لوتوس رویان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۰۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۶۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵۴,xxx مورخ ۲۸/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... با امضاء دو نفر از شش نفر آقای حسن قالی باف اصل با کدملیxxxxxxxxx۴، آقای مجتبی تقی پور با کدملیxxxxxxxxx۰، آقای علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳، علیرضا مافی بالانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰، حسن کاظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷،آقای مجتبی جهانگیری با کدملی xxxxxxxxx۱که یکی از آنها آقای حسن قالی باف اصل با کدملیxxxxxxxxx۴، آقای مجتبی تقی پور با کدملیxxxxxxxxx۰ و یا آقای علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳خواهد بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات ادارای و عادی با امضاء آقای مجتبی جهانگیری با کدملی xxxxxxxxx۱ و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14701034
آگهی تغییرات شرکت پشتوانه طلای لوتوس صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵۵ , xxx مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد و اوراق تعهد آور صندوق از جمله قراردادها ، چک ، سفته ، برات و . . . با امضاء دو نفر از شش نفر حسن قالی باف اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مجتبی تقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ علیرضا مافی بالانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ حسن کاظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مجتبی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ که یکی از آنها آقای حسن قالی باف اصل ، آقای مجتبی تقی پور یا آقای علی تیموری شندی خواهد_بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات ادارای و عادی با امضا ء آقای جهانگیری و مهر صندوق معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14505737
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ ومجوز شماره xxx۹۵ , xxx مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن قالی باف اصل با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک پارسیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مجتبی تقی پور با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای کمال بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . چک ، سفته ، برات و اوراق پرداخت تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رضا مافی بالانی با کدملی xxxxxxxxx۰ ، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . کلیه قراردادهای خرید کالا و خدمات تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان علی رضا مافی بالانی با کدملی xxxxxxxxx۰ یا معراج بناگر با کدملی xxxxxxxxx۳ یا حمید گلپاشا با کدملی xxxxxxxxx۸ ، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . کلیه قراردادهای ارائه خدمات تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان ابوالفضل شهرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۶ یا مجتبی جهانگیری با کدملی xxxxxxxxx۱ یا حسن کاظم زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ ، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد . هیات مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱ ، ۵ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۹ ، ۲۵ ، ۲۶ و ۲۹ ماده ۴۳ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261098
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رتبه بندی اعتباری پایا درتاریخ ۲۳/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: اختصاص و ارایه رتبه اعتباری به اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی(اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص در داخل و یا خارج از کشور در قالب گزارش رتبه بندی اعتباری به هر طریق از جمله به صورت انتشار به عموم و یا اختصاصی؛ به روزرسانی یا بازنگری رتبه اعتباری تخصیص داده شده به شرح بند ۱ فوق. ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از: اختصاص و ارایه هرگونه رتبه اعم از درجه یا هرگونه طبقه دیگر به اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی(اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص در داخل و یا خارج از کشور، بجز رتبه اعتباری، از جمله رتبه بندی حاکمیت شرکتی، رتبه بندی نوسان پذیری یا ثبات بازده صندوق های سرمایه گذاری، رتبه بندی عملکردی صندوق های سرمایه گذاری(ستاره دار کردن صندوقهای سرمایه گذاری) و درجه بندی پروژه ها؛ اختصاص و ارایه هرگونه امتیازبندی اعتباری (Credit Scoring) در قالب نظام اعتبار سنجی (Credit Bureau System) به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور. و سایر فعالیت های فرعی شامل: ارایه مشاوره در زمینه هایی از قبیل: ـ هرگونه خدمات مرتبط با تعیین رتبه اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور؛ ـ آماده سازی اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور به منظور دریافت رتبه اعتباری، درجه و یا هرگونه طبقه بندی دیگر؛ ـ ارتقاء کیفیت رتبه اعتباری دریافتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور؛ ـ شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور؛ ـ طراحی مدل های برآورد انواع ریسک های مالی و غیرمالی؛ طبقه بندی و فروش اطلاعات مجاز و یا هرگونه گزارش های تحلیلی مرتبط با رتبه های اعتباری اعلامی شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور از جمله گزارش های مربوط به پیش بینی بازار، پیش بینی روندهای صنعت، پیش بینی روندهای اقتصادی و تجزیه و تحلیل قیمت اوراق بهادار؛ ارایه خدمات آموزشی و برگزاری هرگونه سمینار و کارگاه آموزشی و شرکت در کنفرانس های مرتبط با موضوع فعالیت اصلی و فرعی در داخل و یا خارج از کشور؛ مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور جهت انجام فعالیت های تعیین رتبه اعتباری و یا فعالیت های مرتبط با آن؛ عضویت در انجمن ها و کانون های حرفه ای مرتبط در سطوح ملی، منطقه ای و یا بین المللی؛ ایجاد و تأسیس هر نوع دفتر، نمایندگی، شعبه و یا بخش با هر عنوان در داخل و یا خارج از کشور؛ طراحی، راه اندازی و انتشار هرگونه تارنمای خبری و یا جراید ارتباط جمعی از جمله؛ روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، سالنامه و یا خبرنامه بصورت کاغذی و یا الکترونیکی به منظور اطلاع رسانی صحیح، سریع و دقیق خدمات مرتبط با موضوع فعالیت مندرج در این اساسنامه؛ سایر فعالیت های مجاز مرتبط با موضوع فعالیت اصلی و فرعی. تبصره: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه به انجام کلیه فعالیت های تجاری و اقدامات حقوقی از جمله قراردادها، عقود لازم و ایقاعات مانند؛ اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی، سرمایه گذاری یا تأسیس شخصیت حقوقی مستقل و یا مشارکت در تأسیس شخصیت های حقوقی دیگر، افتتاح اسناد اعتباری بانکی، واردات یا صادرات کالا و انجام امور گمرکی مربوطه مبادرت نماید. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای موضوع فعالیت اصلی و فرعی شرکت ضرورت داشته و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ونک ـ خیابان امداد شرقی ـ خیابان شیخ بهائی شمالی ـ پلاک ـ ۹۹ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال نقدی xxxxxxxxx۰۰ ریال غیرنقدی منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxxxxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷ مورخ ۰۷/۰۶/xxx۷ نزد بانک پارسیان شعبه شیخ بهایی با کد xxx۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی روحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و به نمایندگی مجتبی تقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و به نمایندگی حمید پاداش زیوه به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری آتیه پار سیس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و به نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا عیوض لو به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور در شرکت اعم از چکها، بروات، سفته ها و قرارداد ها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره xxx۳۲,xxx مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402168
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ و نامه شماره xxx۱۸ , xxx مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا فرزین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف گروه توسعه ساختمان تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای محمدسخایی فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای علی کنعانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف گروه توسعه انرژی تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴، به سمت عضو هیأت مدیره. آقای کیارش مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، به سمت عضو هیأت مدیره. آقای مجتبی تقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف گروه توسعه اقتصادی تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814660
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲ , xxx مورخه ۱۹/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا فرزین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف گروه توسعه ساختمان تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، به سمت رئیس هیات مدیره. آقای محمدسخایی فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای محمد حسین رمضانی فوکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف گروه توسعه انرژی تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴، به سمت عضو هیات مدیره. آقای کیارش مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، به سمت عضو هیات مدیره. آقای مجتبی تقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف گروه توسعه اقتصادی تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می‌گردد. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح زیر می‌باشد: نمایندگی شرکت در مراجع قضایی با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی، سازمان‌های دولتی، نهادهای انقلابی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و با حق توکیل به غیر، ولو به تکرار، به استثناء مصالحه، سازش و استرداد دادخواست. نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی، مرخصی و تسهیلات بازنشستگی و مستمری وراث. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول، اوراق بهادار، سهام شرکت‌ها و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در اساسنامه با تصویب هیات مدیره. واگذاری و یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجاری. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها. تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و دریافت هر نوع استقراض با تصویب هیأت مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و اوراق و اسناد بهادار و فک رهن ولو به تکرار با تصویب هیات مدیره. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660703
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم محمدپورزرندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و علی یار صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مفید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و سیدمجتبی فهیم هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علی رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره و محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علی اکبر امین تفرشی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مجتبی تقی پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره و حسن قالیباف اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضا هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآوراز قبیل چک سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیات مدیره با امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غایب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535162
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف گروه توسعه ساختمان تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ، به سمت رئیس هیات مدیره و محمدسخایی فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد حسین رمضانی فوکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف گروه توسعه انرژی تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴، به سمت عضو هیات مدیره و حمیدرضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه توسعه اقتصادی تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، به سمت عضو هیات مدیره و مجتبی تقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، به سمت مدیر عامل و عضوهیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می گردد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418252
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف گروه توسعه ساختمان تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، بسمت رئیس هیات‎مدیره
آقای محمد سخایی‎فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، بسمت نایب رئیس هیات‎مدیره.
آقای مجتبی تقی‎پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، بسمت عضو هیات‎مدیره.
آقای محمدحسین رمضانی‎فوکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف گروه توسعه انرژی تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴، بسمت عضو هیات‎مدیره.
آقای حمیدرضا رفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه توسعه اقتصادی تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره.
کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می‎گردد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1109969
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸
به استناد صورتجلسه صورتجلسه هیات مدیره هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل شد:
حسین وطن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت داروسازی اسوه بشماره ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره ابوالفضل روغنی گلپایگانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت جابرابن حیان بشماره ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد شیری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو بشماره ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فرید باران پوریان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت داروسازی رامو فارمین بشماره ملی xxxxxxxxx۵۴ و مجتبی تقی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر بشماره ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت ماموریت و مرخصی مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032119
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدتقی جمالیان به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول سعدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و یوسف بشرخواه به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و مجتبی تقی پور به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. مجتبی تقی پور به سمت مدیرعامل تعیین گردید. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء تمامی قراردادها و عقوداسلامی اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات با امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757707
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیر ارزش سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۹۳۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۳۸۹۸۸۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و سید علی مدرسی‌نیا‌یزدی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و مجتبی تقی‌پور به ش ملی xxxxxxxxx۰ و محسن نامداری به ش ملی xxxxxxxxx۶ و پرویز جمعلی‌نتاج به ش ملی xxxxxxxxx۹. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۷/۸۹ سید علی مدرسی‌نیایزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید عشقی‌ به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سرمایه‌گذاری پویا به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محسن نامداری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10802874
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: محمدتقی جمالیان به ش ملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر سالار به ش‌ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی تقی‌پور به ش ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و رسول سعدی به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ و پرویز جمعلی‌نتاج به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدبر کشت توس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و اداری و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات