محمد حسن عرفانیان اسیائی

آقای محمد حسن عرفانیان اسیائی

کد ملی 094028xxxx
گراف ارتباطات
15
شرکت‌ها
47
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14748055
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه ایده خلاق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۱۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۵۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مریم افرنگ به کد ملی xxxxxxxxx۵ عنوان بازرس اصلی و خانم نازنین رحمان نژادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای محمد حسن عرفانیان آسیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای پوریا تابعیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل خانم هدی پژوم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14639908
آگهی تغییرات شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۳۰۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد حسن عرفانیان آسیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید جعفری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا عرفانیان آسیائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا پژوم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و اوراق بهادر با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14447486
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۱۳۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد حسن عرفانیان اسیائی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره . آقای مهران خرم نیا با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فولاد خوزستان ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره . آقای محمد رحیم رستی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضوهیئت مدیره . آقای عباس تفضلی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ایده پردازان صنعت فولاد ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان مدیرعامل و عضوهیئت مدیره . آقای محمود لندی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت یاوران فولاد جنوب ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان عضو هیئت مدیره . کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بانکی از جمله چک‌ها ، سفته‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ، با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همرا ه با مهر شرکت و سایر مراسلات و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیئت مدیره اختیاراتی به شرح صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14304450
آگهی تغییرات شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۳۰۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمد حسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سارا عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و سوده عرفانیان آسیائی به شماره ملی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14304458
آگهی تغییرات شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۳۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ـ حامد پژوم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمد علی رنجی عربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ محمد حسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حمید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و سارا عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699889
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه ایده خلاق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۱۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۵۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید روزبه پیشوا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و مریم افرنگ به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. محمد حسن عرفانیان آسیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره - پوریا تابعیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل - هدی پژوم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674872
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فن گسترپارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۵۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سوده عرفانیان آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره محمد حسن عرفانیان آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سمیرا عرفانیان آسیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674890
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فن گسترپارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۵۳۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسن عرفانیان آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سمیرا عرفانیان آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سوده عرفانیان آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654886
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی فن گستر پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت و xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدحسن عرفانیان آسیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی سمیرا عرفانیان آسیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد پژوم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدندکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607115
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فن گسترپارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۵۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سوده عرفانیان آسیایی به کد ملی xxxxxxxxx۸، آقای محمد حسن عرفانیان آسیایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ خانم سمیرا عرفانیان آسیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584368
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد حسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. مضافا کلیه حسابهای بانکی شرکت، تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت نیز معتبر است. مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو تن از معاونین به همراه مهر شرکت معتبر است. ب: قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و اقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. هیئت مدیره به موجب ماده ۳۷ اساسنامه، اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمودند: نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استراداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیئت مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181437
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تعیین گردید. سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره و مهدی عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیات مدیره و فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت معتبر است. امضاء قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. کلیه حسابهای بانکی شرکت، تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیات مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701283
آگهی تغییرات شرکت داده صنعت پیام آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۴۰۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن عرفانیان آسیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701300
آگهی تغییرات شرکت داده صنعت پیام آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۴۰۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای حمید علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای حسن ابریشم کار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد جباری بر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615090
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی ناصر مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی علیرضا عسکری مارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سامان تجارت مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی محمد رضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شماره ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی محمدحسن عرفانیان آسیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.امضاء قراردادها به استثناء قراردادهای استخدامی کارکنان براساس مفاد آئین نامه معاملات تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با امضاء فقط مدیرعامل و یا آقایان محمد طاهر احمدیان باغبادرانی و محمود شریفی از یکطرف و آقایان علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادهای استخدامی پرسنل با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء آقای عباس بابازاده دزفولی صورت می پذیرد.حسابهای جاری شماره۱ ـ xxxxxxxxxxxx۷۴ نزد بانک انصار و بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شمارهxxxxxxxxxxxx، بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره xxxxxxxxxxxx، بانک ملت شعبه مرکزی اهواز جاری شمارهxxxxxxxxx۴ با امضای مدیرعامل یا محمد طاهر احمدیان باغبادرانی و محمود شریفی از یکطرف و علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. لازم بذکر اینکه افراد مندرج در بند الف نیز دارای امضاء نافذ درخصوص حسابهای اخیرالذکر می باشند.همچنین تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با امضا آقایان علی اصغر مشهدی زاده و علی جهان بین و از مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیارد ریال با امضا آقایان محمدرضامدرس خیابانی و علی اصغر مشهدی زاده انجام پذیرد. اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت.رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً به نفع شرکت.اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.ارائه صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیات مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12612323
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتي اسفراين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۹۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۳۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ناصر علویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احد ضابط به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش الیاف شیشه مرند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی وفامهر به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد عسگری طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسن عرفانیان آسیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین امضای اسناد و اختیار برداشت از حساب های بانکی شرکت با امضای آقای علی وفامهر و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل بشرح بند ب ماده ۱۷ اساسنامه میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12429459
آگهی تغییرات شرکت فولاد پارس آرین نیزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۳۷۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ تهران به نمایندگی آقای محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت فرا تحقیق سپاهان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ تهران به نمایندگی آقای سیدمحمدرضا حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت مهندسی فن گستر پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ تهران به نمایندگی آقای سیدعلی اصغر خبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سارا عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387164
آگهی تغییرات شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۳۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. حامد پژوم به کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و الهه بحرینیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. محمدحسن عرفانیان آسیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حمید جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و سارا عرفانیان آسیائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387170
آگهی تغییرات شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۳۰۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسن عرفانیان آسیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید جعفری به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سارا عرفانیان آسیائی به کد ملی xxxxxxxxx۸به سمت عضو هیئت مدیره و سوده عرفانیان آسیائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12301874
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۵۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی فن گستر پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی سمیرا عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد پژوم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12279289
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فن گسترپارس سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۰۲۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۵۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند ـ آقای محمد حسن عرفانیان آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ خانم سمیرا عرفانیان آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ خانم سوده عرفانیان آسیائی به کدملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12279304
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فن گسترپارس سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۰۲۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۵۳۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند آقای محمدحسن عرفانیان آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم سمیرا عرفانیان آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سوده عرفانیان آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12244365
آگهی تغییرات شرکت سریر صنعت پایتخت شرکت تعاونی به‌شماره ثبت ۱۱۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۳۸۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، سارا عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیرا عرفانیان آسیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره و جواد معدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت می باشد ودر غیاب رئیس هیئت مدیره، منشی هیئت مدیره حق امضا دارد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768071
آگهی تغییرات شرکت داده صنعت پیام آسیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۴۰۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد حسن عرفانیان آسیایی به شماره ملیxxxxxxxxx۱، شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار به شماره ثبت xxx۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲، محمود محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766999
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی فن گستر پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹تهران به نمایندگی محمد حسن عرفانیان آسیایی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره،شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ تهران به نمایندگی نیره ابراهیمی نائینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ویا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716485
آگهی تغییرات موسسه خیریه حامی تولید فولاد کارآفرین پارس به‌شماره‌ثبت ۳۲۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ و نامه شماره xxxمورخ ۱۴/۰۷/xxx۳پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسن عرفانیان آسیائی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره ناصر شریف زاده جشوقانی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره رضا ربانی خوراسگانی ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سمیرا عرفانیان ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت خزانه دار و عضو هیأت مدیره اصغر شفاهی ک.م xxxxxxxxx به سمت منشی و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند حق امضائ کلیه اوراق با دو نفر از اعضا ذیل به همراه مهر موسسه می باشد ـ آقای محمد حسن عرفانیان آسیائی رئیس هیأت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای ناصر شریف زاده جشوقانی نایب رئیس با کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای رضا ربانی خوراسگانی مدیرعامل با کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ خانم سمیرا عرفانیان آسیایی خزانه دار با کد ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716525
آگهی تغییرات موسسه خیریه حامی تولید فولاد کارآفرین پارس به‌شماره‌ثبت ۳۲۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳و نامه شماره xxxمورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حامد پژوم ک.م xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه یوسف نیا ک.م xxxxxxxxx۱عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. اقایان محمد حسن عرفانیان آسیائی ک.م xxxxxxxxx۱ و ناصر شریف زاده جشو قانی ک.م xxxxxxxxx۱ و رضا ربانی خوراسگانی ک.م xxxxxxxxx۰ و اصغر شفاهی ک.م xxxxxxxxx۱ و خانم سمیرا عرفانیان ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت اعضائ اصلی هیأت مدیره و مهین پژوم ک.م xxxxxxxxx۱ و سارا عرفانیان آسیائی ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت اعضائ علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612217
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی اسفراین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۳۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxx۹/۲۰ مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ صادره از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد عسگری طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علی وفا مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای محمد حسن عرفانیان آسیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای حسن خاکسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای احد ضابط به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین امضاء اسناد و اختیار برداشت از حساب های بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح بند ب ماده ۱۷ اساسنامه می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575891
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی اسفراین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۹۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxx۴/۲۰ مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای محمدحسن عرفانیان آسیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد عسگری طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسن خاکسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای احد ضابط به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای علی وفا مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376026
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی فن گستر پارس به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی سید محمدرضا حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس به شماره ثبت xxx۵۳ به نمایندگی سعید نخستین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی خانم نیره ابراهیمی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن باقری جبلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و آقای عطاءاله برنا ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای حسن باقری جبلی ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.
امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک ـ سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376029
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مهندسی فن گستر پارس ش م xxxxxxxxx۷۹ شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس ش م xxxxxxxxx۲۸ ـ شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر ش م xxxxxxxxx۰۰ آقای حمید جعفری ک م xxxxxxxxx۲ ـ آقای محمدحسن عرفانیان آسیائی ک م xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حسن باقری جبلی ک م xxxxxxxxx۰ و آقای عطاءاله برنا ک م xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی نیک روشان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هادی حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه های ابرار و ابرار اقتصادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیال سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298168
آگهی تغییرات شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۳۰۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید.
محمدحسن عرفانیان آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید جعفری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سارا عرفانیان آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم سوده عرفانیان آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج اعضای هیات مدیره)
و حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک ـ سفته بروات و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302206
آگهی تغییرات شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۳۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
محمدحسن عرفانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید جعفری به کدملی xxxxxxxxx۲ سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سارا عرفانیان به کدملی xxxxxxxxx۸ سمت عضو هیئت مدیره
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137494
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فن گستر پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۲۸۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۴۵۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش.مxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند:
محمدحسن عرفانیان آسیایی به کدملیxxxxxxxxx۱ و سعید عرفانیان آسیایی به کدملیxxxxxxxxx۲ و سمیرا عرفانیان آسیایی به کدملیxxxxxxxxx۱.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137508
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فن گستر پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۲۸۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۴۵۳۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدحسن عرفانیان آسیایی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سمیرا عرفانیان آسیایی به کدملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید عرفانیان آسیایی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147265
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۹۴۶
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخه ۱/۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۵/۳/۹۲ که در تاریخ ۸/۴/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ ـ ماده ۳۳ اساسنامه اصلاح و هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند.

۲ ـ شرکت مهندسی فن گستر پارس (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ تهران با نمایندگی آقای محمد حسن عرفانیان آسیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx تهران با نمایندگی آقای حسن باقری جیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود محمودی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل و آقای علی هاشمی مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا معاون مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100666
آگهی تأسیس موسسه خیریه حامی تولید فولاد کارآفرین پارس
موسسه فوق در تاریخ ۹/۴/xxx۲ تحت شماره xxx۰۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه:
۱ـ فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم به منظور مساعدت و رفع نیاز محتاجان و مستمندان به ویژه ایتام با تاکید بر پرهیز از گداپروری صرفا از طریق کارآفرینی و ایجاد اشتغال
ـ۲ ایجاد و تاسیس و یا راه اندازی کارگاهها و کارخانجات تولیدی و خدماتی خودکفا به منظور تقویت مالی بنیاد
۳ـ تامین و ابزار و لوازم کار برای گروههای داوطلب انجام کار معین
۴ـ تهیه ابزار و لوازم کار هر فرد متقاضی نیازمند با توجه به استعداد و توانایی وی
۵ـ ایجاد فضای مناسب برای جلوگیری از رشد روزافزون بیکاری در سطح جامعه
۶ـ جلوگیری از بیکاری افراد مستعد و قابل
۷ـ کارآفرینی برای افراد نیازمند و محتاج
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ قائم مقام فراهانی خ ۱۰ پ ۲۴ واحد ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ آقای محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای ناصر شریف زاده جشوقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای رضا ربانی خوراسکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم مهین پژوم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۵ـ۵ ـ خانم سارا عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۶ـ۵ ـ آقای اصغر شفائی اروجه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره
۷ـ۵ ـ خانم سمیرا عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت خزانه دار
۸ـ۵ ـ آقای رضا ربانی خوراسکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اشخاص ذیل و مهر موسسه خیریه معتبر است (رئیس هیئت مدیره ـ نائب رئیس هیئت مدیره ـ خزانه دار ـ مدیرعامل) همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072985
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری معیارصنعت پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۰۶/ت۳۲/۹۱ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ محمد حسن عرفانیان آسیایی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121463
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی سرمایه گذاری و توسعه آرین پاژ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۵۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۴۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۰ و هیئت مدیره ۱۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. خدمات فولاد سدید به ش.م xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی غلامرضا خلیقی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسی فن گستر پارس به ش.م xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدحسن عرفانیان آسیائی به ش.م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید به ش.م xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی علیرضا علائی رحمانی به ک.م xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فن آوران سرزمین پارس با ش م xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی سعید عرفانیان آسیایی به ک.م xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و نادر سلیمانی به ک.م xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051584
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۲۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۵۳۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱/۹۲ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۹۲ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره ۳ نفر میباشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدحسن عرفانیان آسیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سمیرا عرفانیان آسیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید جعفری به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10487071
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان فولاد غرب آسیا ثبت شده به شماره ۷۰۶۸
به استناد نامه شماره xxx۵/۱۹ ۲۵/۱۲/۹۰ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم و صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید. ۲ آقایان محمدحسن عرفانیان آسیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا خلیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نائب رئیس حمید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ منشی هیئت مدیره و حمیدمحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رسول عرفانیان آسیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان مسعود خلیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سعید عرفانیان آسیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند امضاء اوراق و اسناد تعهدآور با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره نائب رئیس حق امضاء دارد. ۳ آقایان حسن باقری جبلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ اسماعیل زرین اقبال موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و امین قرش سروستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرسان اصلی و آقایان مجید ستوده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدحسین میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرسان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند رئیس ثبت اسنادمنطقه دوقم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 573052
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان فولاد غرب آسیا ثبت شده به شماره ۷۰۶۸
به استناد نامه شماره xxx۵/۱۹ ـ ۲۵/۱۲/۹۰ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم و صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید.
۲ـ آقایان محمدحسن عرفانیان آسیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا خلیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نائب رئیس حمید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ منشی هیئت مدیره و حمیدمحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رسول عرفانیان آسیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان مسعود خلیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سعید عرفانیان آسیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند امضاء اوراق و اسناد تعهدآور با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره نائب رئیس حق امضاء دارد.
۳ـ آقایان حسن باقری جبلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ اسماعیل زرین اقبال موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و امین قرش سروستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرسان اصلی و آقایان مجید ستوده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدحسین میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرسان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس ثبت اسنادمنطقه دوقم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512427

آگهی تغییرات شرکت فولاد پارس آرین نیزار(سهامی خاص)
بشماره ثبت: xxx۴
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه ۱/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ شرکت مهندسی فن گستر پارس(سهامی خاص)با نمایندگی آقای محمد حسن عرفانیان آسیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رییس هییت مدیره,شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت (سهامی عام) با نمایندگی آقای غلامرضا خلیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ نائب رییس, شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسن باقری جبلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هییت مدیره و آقای محمود محمودی بشماره ملی xxxxxxxxx۳(خارج از سهامداران)بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ رییس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10338646
آگهی تغییرات شرکت فولاد پارس آرین نیزار (سهامی خاص) بشماره ثبت: ۸۱۵۴
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه ۱/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت مهندسی فن گستر پارس (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد حسن عرفانیان آسیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رییس هییت مدیره , شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت (سهامی عام) با نمایندگی آقای غلامرضا خلیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ نائب رییس , شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسن باقری جبلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هییت مدیره و آقای محمود محمودی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت میباشد. رییس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10674970
آگهی تصمیمات شرکت فولاد غرب آسیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۹۳۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۷۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهندسی فن‌گستر پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدحسن عرفانیان‌آسیایی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی علیرضا علائی‌رحمانی به ش ملی xxxxxxxxx۸، شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت غرب آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی منوچهر پورمحمدی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت فن‌آوران سرزمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی سعید عرفانیان‌آسیایی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و سید امین فرشی‌سروستانی به ش ملی xxxxxxxxx۸. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۵/۸۹ محمدحسن عرفانیان‌آسیائی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا علائی‌رحمانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا خلیقی به ش ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11055897
آگهی تصمیمات شرکت فولاد غرب آسیا به شماره ثبت۲۳۹۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۷۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش‌مxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک‌مxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسن عرفانیان‌آسیائی به ک‌مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فن‌گستر پارس به ش‌مxxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا علائی‌رحمانی به ک‌مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت امید به ش‌مxxxxxxxxx۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا خلیقی به ک‌مxxxxxxxxx۹ خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل و منوچهر پور‌محمدی به ک‌مxxxxxxxxx۵ و سعید عرفانیان‌آسیائی به ک‌مxxxxxxxxx۲ به ترتیب به عنوان نمایندگی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت غرب آسیا به ش‌مxxxxxxxxx۴۰ و فن‌آوران سرزمین پارس به ش‌مxxxxxxxxx۳۲ در هیئت‌مدیره برای مدت۲ سال تعیین شدند. سید امین قرشی‌سروستانی به ک‌مxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شد. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء۲ نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11607241
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۰۲۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۵۳۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: تعداد هیئت‌مدیره مرکب از ۳ الی ۵ نفر می‌باشدو ماده ۱۳ اساسنامه اصلاح شد. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسن عرفانیان‌آسیائی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و سمیرا عرفانیان‌آسیائی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و حمید جعفری به ش ملی xxxxxxxxx۲ در نتیجه محمدحسن عرفانیان‌آسیائی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سمیرا عرفانیان‌آسیائی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید عرفانیان‌آسیائی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات