حسن متقیان

آقای حسن متقیان

کد ملی 094009xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
6
آگهی‌ها

شرکت های حسن متقیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسن متقیان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14825319
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ و نامه شماره xxx۵۱,xxx مورخ ۹/۴/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب مجمع رسید ـ ۲ شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت سایا گستر توس (مسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ـ آقای حسن متقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای مهدی پولادین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محسن پولادین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ ۳ موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ ۴ روزنامه اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668777
آگهی تغییرات خیریه امام علی ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۶۳۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ ونامه شماره xxx۷/۲/xxx۳ مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ معاونت استانداری و فرمانداری مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا خبیری نوغانی کدملی xxxxxxxxx۴ حسن متقیان کدملی xxxxxxxxx۲ عبدالواسع واسعی کدملی xxxxxxxxx۱ احمد جواهریان کدملی xxxxxxxxx۳ شمس الملوک جواهریان کدملی xxxxxxxxx۱ امیرحسین یزدی زاده خرازی کدملی xxxxxxxxx۹ محمود رضوانی کدملی xxxxxxxxx۸ محمد خاکساری کدملی xxxxxxxxx۹ محسن مصنع رضوی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره هادی محمدزاده کدملی xxxxxxxxx۴ هایده جواهریان کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسین مصنع رضوی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اول محمد ذوالجناحی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس دوم برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668784
آگهی تغییرات خیریه امام علی ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۶۳۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ ونامه شماره xxx۷/۲/xxx۳ مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ معاونت استانداری و فرمانداری مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا خبیری نوغانی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو اصلی و رییس هیئت مدیره حسن متقیان کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی و نایب رییس هیئت مدیره عبدالواسع واسعی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی و خزانه دار شمس الملوک جواهریان کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی امیرحسین یزدی زاده خرازی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی و منشی احمد جواهریان کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی محمد خاکساری کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی محمود رضوانی کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی محسن مصنع رضوی کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی شمس الملوک جواهریان کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل مؤسسه به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل خانم جواهریان و خزانه دار عبدالواسع واسعی و در غیاب وی رئیس هیئت مدیره محمدرضا خبیری نوغانی و مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567285
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفضل متین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محسن پولادین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سایا گستر توس به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای حسن متقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای ابوالقاسم تازه دل (خارج از اعضا) با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567292
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. - شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران به نمایندگی آقای حمید طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی آقای ابوالفضل متین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری سپه به نمایندگی آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سایه گستر توس به نمایندگی آقای محسن پولادین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای حسن متقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم تازه دل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای مهدی پولادین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات و خراسان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1435210
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) شماره ثبت۲۰۶ شناسه ملی۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت فوق مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ آقایان موسی شربت دار به نمایندگی از طرف آستان قدس رضوی، جلیل ارغند به نمایندگی از طرف موسسه سازمان اقتصادی رضوی، حمیدرضا دانش کاظمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، هادی بهروزنیا به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و تولید فرش آستانقدس، و سید محمد داودی مقدم به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت انابد بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان حسن متقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حسن الستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال برگزیده شدند و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۳ آقایان جلیل ارغندیه سمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا دانش کاظمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان موسی شربت دار، سید محمد داودی مقدم و هادی بهروزنیا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس ابویی مهریزی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل (آقای عباس ابویی مهریزی) و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۸ رئیس ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات