حبیب جواهری فرد

حبیب جواهری فرد

کد ملی 005874xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
65
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15058599
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت تجهیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 379839 و شناسه ملی 10320311765
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی 0058741062 به سمت بازرس اصلی و خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی 0049663488 به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ981102837199804 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 15032737
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 422947 و شناسه ملی 10320755310
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی 0058741062 به عنوان بازرس اصلی و خانم عقیق قاجاررحیمی به شماره ملی 0452577357 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ981017103533430 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14856006
آگهی تغییرات شرکت بین المللی طب سپید فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 320922 و شناسه ملی 10103582002
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال تعیین گردیدند: ـ خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی 0049663488 به سمت رییس هیأت مدیره و اقای سیدحسن اعتمادی منفرد به شماره ملی 0064359255 به سمت نایب رییس هیأت مدیره و خانم سمیه بهاری به شماره ملی 0452668891 به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمود علی الفت به شماره ملی 0045378339 (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رییس هیأت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1397 شرکت مورد تصویب قرار گرفت ـ آقای عباسعلی داودی به شماره ملی 5389261178 سمت بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی 0058741062 به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ980724131563494  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14646035
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت دارو درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شبیر منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مرجان احسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاءمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان نایب رییس هیات مدیره مشترکا با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۷ شرکت مورد تصویب قرار گرفت . آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14624248
آگهی تغییرات شرکت نانو سپید فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . آقای سیدحسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیات مدیره و آقای سیدحسن اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و خانم سمیه بهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رییس هیات مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فربه شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14452402
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت رسانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه حساب سود و زیان سال ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت . حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320995
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت پترو پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیات مدیره و آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رییس هیات مدیره وخانم سمیه بهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسن اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای حبیب جواهری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302574
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سپید طب نیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239326
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاقوت سلامت آتی درتاریخ ۰۹/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: مشاوره، مدیریت,انتقال تکنولوژی و اجرای پروژه های سرمایه گذاری در صنعت پخش، تولید، کشت، بسته بندی و تامین و واردات انواع دارو و مواد اولیه دارویی و شیمیایی، گیاهی، جانبی، غذایی و (اقلام بسته بندی انها)، داروهای فوریتی تک نسخه ای و کمیاب و داروهای طبیعی، مکمل غذایی، رژیمی و غذایی، دارویی و ورزشی، داروها ی گیاهی و پروبیوتیک و جایگزین غذا، فرآوری و تولید و بسته بندی گیاهان دارویی و محصولات آرایشی بهداشتی، غذا، ملزومات دارویی، پزشکی و بیمارستانی وماشین آلات و تجهیزات، ابزار آلات و لوازم مصرفی کارخانجات داروسازی، ، طراحی، احداث، تجهیز و بهره برداری کارخانجات صنایع مادر، دارویی، غذایی، ارایشی بهداشتی و مواد اولیه دارویی، غذایی، آرایشی بهداشتی، شیمیایی، داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، جایگزین غذا، مواد جانبی دارویی و غذایی و صنایع وابسته و فروش آنلاین وتجهیزات پزشکی واردات ماشین الات، تکنولوژی و مواد اولیه و تولید مشترک با کارخانجات داخلی و خارجی و تحت لیسانس، سرمایه گذاری در بخش تحقیقات دارو، تولید و مونتاژ انواع تجهیزات دستگاههای پزشکی دندان پزشکی، تصویر برداری و پزشکی هسته ای، جراحی و لیزر، لوازم جانبی پزشکی و دندا نپزشکی وبیمارستانی وتامین قطعات و خدمات پس از فروش کارخانجات داروسازی و صنعتی و ملزومات تولید، سیستمها، سخت افزارها و نرم افزارها و نرم افزارهای مربوطه، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز خصوصا کالاهای موضوع شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به داخل و خارج کشور، تاسیس مراکز فروش و بازاریابی، داروخانه، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی زنجیره ای، مشارکت در شرکت پخش دارویی و غذایی و وابسته، تاسیس شعبه و دفتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور، عقد هر نوع قرارداد با شرکتهای دولتی، بیمه دولتی، خصوصی و خارجی، مشارکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی، خصوصی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به هر نوع و با مشارکت با کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری دولتی، خصوصی و خارجی و انجام هر گونه فعالیت اقتصادی و بازرگانی که به صرفه و صلاح شرکت باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ کوچه یحیوی ـ کوچه ششم ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه اول ـ واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰ سهم ۱۰ ریالی تعداد xxxxxx۰ سهم آن بی نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ نزد بانک دی شعبه وزرا با کد xxx۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سیداحمد اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سیدحسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202587
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت دارو درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132599
آگهی تغییرات شرکت بین المللی طب سپید فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریده بخشی موحد به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیات مدیره ـ سیداحمد اعتمادی منفرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره ـ سمیه بهاری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و محمود علی الفت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا)به مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رییس هیات مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ بتصویب رسید. عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس اصلی و حبیب جواهری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14122386
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی عسل دارو کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۶۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۷.۰۲.۲۹ موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060535
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت تجهیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. آقای حبیب جواهری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی ۸ xxxxxx۴۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای سیدحسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیات مدیره و اقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره و خانم صنم قطان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رییس هیات مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060545
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس و ایمان حسین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) و سمیه بهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رییس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۶ به تصویب رسید. حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حمید آزاد رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815351
آگهی تغییرات شرکت سپید طب آزمون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۳۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683199
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت پترو پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. آقای حبیب جواهری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی ۸ xxxxxx۴۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586515
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت رسانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586548
آگهی تغییرات شرکت بین المللی طب سپید فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567185
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدآزاد رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567194
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت تجهیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب جواهری فرد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده بخشی موحد به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294966
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارسیان دارو سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب شد. عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فهمیه بخشی موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رییس هیئت مدیره وسعید خوارزمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد جواریان فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040073
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت رسانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیه بهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا فتوت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب امید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به مدت ۲ سال انتخاب شدند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916367
آگهی تغییرات شرکت پخش فانوس سلامت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۴۹۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای سعید کشاورز رهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بین امللی یاقوت رویان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای اکبر منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین امللی عسل دارو کیش به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نما یندگی آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت بین امللی هستی دارو درمان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای مهدی صید آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای بهنام باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره تعیین شدند. کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک. سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره مشترکا «به همراه مهر شرکت و یا با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره مشترکا» به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل یایکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916378
آگهی تغییرات شرکت پخش فانوس سلامت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۴۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید کشاورز رهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وشرکت بین امللی یاقوت رویان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای اکبر منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وشرکت بین المللی عسل دارو کیش به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت بین امللی هستی دارو درمان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی صیدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877989
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت تجهیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب جواهری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و فریده بخشی موحد به شماره ملی ۸ xxxxxx۴۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. صنم قطان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878091
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دارو سازی سپید طب فارمد درتاریخ ۰۶/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: کشت فراوری و بسته بندی گیاهان دارویی و تولید و بسته بندی انواع دارو. داروهای گیاهی مکملهای غذایی جایگزین غذا و محص ۱ ولات غذایی آرایشی بهداشتی واحداث کارخانجات مربوطه و واردات ماشین آلات تکنولوزی و مواد اولیه و تولید مشترک با کارخانجات داخلی و خارجی وتحت لیسانس واردات صادرات و توزیع داروهای فوریتی تک نسخه‌ای خاص و سرطانی تولید صادرات انواع مواد اولیه دارویی غذایی و آرایشی و بهداشتی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خصوصا کالا اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و انجام هر گونه فعالیت اقتصادی و بازرگانی مجاز که به صرفه و صلاح شرکت باشدهای موضوع شرکت و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی نانو تاچ. های تاچ مشترک با مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای خارجی و داخلی. تاسیس شرکت پخش دارویی و غذایی تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با کلیه شرکتهای خارجی دولتی و خصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران محمودیه خیابان تیر پلاک ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم ۱۰ ریالی میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۳/۳/xxx۵ نزد بانک سینا شعبه ولنجک پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند:. فریده بخشی موحدبا ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سید حسین اعتمادی منفرد با ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رییس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848628
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدآزاد رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای سید حسین اعتمادی منفرد با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عباسعلی داودی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سمیه بهاری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797824
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت پترو پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اقای عباسعلی داودی ش م xxxxxxxxx۸، آقای سید حسین اعتمادی منفرد ش م xxxxxxxxx۱ و خانم سمیه بهاری ش م xxxxxxxxx۱ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمودعلی الفت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791239
آگهی تغییرات شرکت بین المللی طب سپید فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریده بخشی موحد با کدملی xxxxxxxxx۸، آقای سید احمد اعتمادی منفرد با کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم سمیه بهاری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686012
آگهی تغییرات شرکت دنیای تبلیغات یاقوت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ ومجوز شماره xxx۹/ ۱/ الف ش ت مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی یاقوت رویان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شمار ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت شرکن بین المللی عسل دارو کیش به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای حبیب جواهری فر به شمار ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت شرکت بین المللی هستی دارو درمان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی خانم فریده بخشی موحد به شمار ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت شرکت بین المللی سپید طب نیا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شمار ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد آقای علیرضا عباس زاد طهران دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حبیب اله مشرقیان کاشانی دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت بین المللی یاقوت رویان دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه شرکت بین المللی سپید طب نیا دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه شرکت بین المللی عسل دارو کیش دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه شرکت بین المللی هستی دارو درمان دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650991
آگهی تغییرات شرکت سپید طب آزمون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۳۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند آقایان سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، سید حسن اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سید احمد اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12636315
آگهی تأسیس شرکت بین المللی یاقوت فارمد کیش (سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۱۲۷۵۲ و شناسه ملی۱۴۰۰۵۵۸۵۷۸۰
خلاصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تحت شماره xxx۵۲در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی وکثیرالانتشار آگهی میشود. ۱ ـ موضوع شرکت: مشاوره، مدیریت و اجرای پروژه های سرمایه گذاری در صنعت پخش، تولید، کشت و تامین انواع دارو و مواد اولیه دارویی و شیمیایی و غذایی، داروهای فوریتی تک نسخه ای و کمیاب و داروهای طبیعی، مکمل غذایی، رژیمی و غذایی، دارویی و ورزشی، داروهای گیاهی، فرآوری و بسته بندی گیاهان داروی محصولات آرایشی و بهداشتی، غذایی و ماشین آلات و تجهیزات، ابزارآلات و لوازم مصرفی کارخانجات داروسازی، طراحی، احداث، تجهیز و بهره برداری کارخانجات صنایع مادر، دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه دارویی، غذایی، آرایشی بهداشتی، شیمیایی و صنایع وابسته و تجهیزات پزشکی (پس از اخذ مجوز های لازم) واردات ماشین آلات، تکنولوژی و مواد اولیه و تولید مشترک با کارخانجات داخلی و خارجی و تحت لیسانس، اجرای پروژه های تحقیقاتی Nano ـ Tech و High ـ Tech مشترک با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های خارجی دولتی و خصوصی، سرمایه گذاری در بخش تحقیقات دارو، ماشین آلات مربوط به تولید و مشارکت در تولید با شرکت داخلی و خارجی و تحت لیسانس ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز خصوصا کالاهای موضوع شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به داخل و خارج کشور، مشارکت در شرکت پخش دارویی و غذایی و وابسته، تاسیس شعبه و دفتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور، عقد هر نوع قرارداد با شرکت های دولتی، بیمه دولتی، خصوصی و خارجی، مشارکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی، خصوصی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به هر نوع و با مشارکت با کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری دولتی، خصوصی و خارجی، واردات، صادرات، توزیع دارو و مواد اولیه و صنایع وابسته و انجام هرگونه فعالیت اقصادی و بازرگانی که به صرفه و صلاح شرکت باشد پس از اخذ مجوز های لازم.تولید، ، و تولید و بسته بندی انواع دارو. ۲ ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش ـ برج صدف ـ طبقه سوم ـ واحد xxx ـ صندوق پستی xxx کدپستی xxxxxxxxx۳. ۳ ـ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم بانام ۱۰ریالی که تمام آن به موجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ بانک سینا شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است. ۴ ـ مدت اعتبارشرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۵ ـ مدیران شرکت: آقای چاتیش چاندرا نارو تامداس شس به شماره گذرنامه اف xxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدحسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و آقای دیلیپ سورانا به شماره گذرنامه زد xxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسن اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. ۸ ـ اولین بازرسان: آقای حمید آزادرنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس علی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12576401
آگهی تغییرات شرکت نانو سپيد فارمد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۸۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433511
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی عسل دارو کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۷۴۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. آقای نعیم محبی با کد ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل، آقای حبیب جواهری فر با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای عزت اله عظیمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره،آقای سید علی کشاورز با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی بطوریکه هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433513
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی عسل دارو کیش (سهامی خاص )ثبت شده به شماره ۶۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۷۴۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. آقای نعیم محبی با کد ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل، آقای حبیب جواهری فر با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای عزت اله عظیمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره،آقای سید علی کشاورز با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی بطوریکه هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277163
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت پخش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۲۲۹۴۷ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۵۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۳به تصویب رسید. آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید آزاد رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174824
آگهی تغییرات شرکت بین المللی طب سپید فام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۲۰۹۲۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۵۸۲۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. ـ عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حبیب جواهری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756112
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی یاقوت تجهیز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۹۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای حبیب جواهری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوال بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حسین اعتمادی منفرد ش مxxxxxxxxx۱ صنم قطان ش م xxxxxxxxx۶ عباسعلی داودی ش م xxxxxxxxx۸ آقای سید حسین اعتمادی منفرد به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم صنم قطان نایب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل و آقای عباسعلی داودی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756117
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی یاقوت تجهیز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۹۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای حبیب جواهری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی xxxxxx۴۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756123
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی یاقوت تجهیز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۹۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای حبیب جواهری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوال بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695425
آگهی تغییرات شرکت نانو سپید فارمد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۸۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی داوودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686749
آگهی تغییرات شرکت بین المللی اعتماد طب مد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۱۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669080
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت پخش شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۲۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای عزت اله عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند ج) انتخاب اعضای هیئت مدیره: آقایان سید حسین اعتمادی منفرد با ک.م xxxxxxxxx۱، آقای عباسعلی داودی با ک.م xxxxxxxxx۸ و خانم سمیه بهاری با ک.م xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای سید حسین اعتمادی منفرد به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عباسعلی داودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624569
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سپید طب نیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614368
آگهی تغییرات شرکت بین المللی طب سپید فام سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۰۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537404
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت پخش شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۲۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ تصویب شد وآقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای عزت اله عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504397
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرا یاقوت رسانه در تاریخ ۰۱/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد ـ ۱ موضوع شرکت: فروش کالا یا خدمات و عقد هرگونه قرار داد با سازمانها و نهاد های دولتی و غیردولتی خارجی در قالب شرکت در مزایدات و مناقصات و یا هرگونه تفاهم نامه منعقده فی مابین قبول نمایندگی و یا تاسیس دفاتر و طراحی سایت اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و اعطای شعب به داخل و خارج از کشور و تاسیس دفتر نمایندگی های همچنین انجام هر گونه فعالیت اقتصادی بازرگانی تجاری که به صرفه و صلاح شرکت باشد به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه رسانه های برخط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی بصری متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت های یاد شده مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان محمودیه، کوچه تیر، پلاک۷ کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۷/۹۱,xxx مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه مقدس ادبیلی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. سمیه بهاری به سمت عضو هیئت مدیره ۲. احمدرضا فتوت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۳. سیدحسین اعتمادی منفرد به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ عباسعلی داوودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. ـ حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ بموجب نامه شماره xxxxxx/۹۲/۳/۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ وزارت ارشاد اسلامی آگهی گردید.
پxxxxxxxxx۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460440
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی یاقوت رویان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۰۹۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
آقای عباسعلی داودی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید حسین اعتمادی منفرد به کد ملی xxxxxxxxx۱
آقای سید احمد اعتمادی منفرد به کد ملی xxxxxxxxx۱
خانم فریده بخشی موحد به کد ملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461988
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی یاقوت رویان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۰۹۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
آقای حبیب جواهری فر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی داودی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365532
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سپید طب نیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240592
آگهی تأسیس شرکت
تأسیس شرکت سهامی خاص سپید طب آزمون در تاریخ ۲۶/۸/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: برنامه ریزی و اجرای طرحهای مشترک علمی و پژوهشی با دیگر موسسه ها و نهادهای داخلی و خارجی:
ارایه خدمات اطلاعاتی به بخشهای پژوهشی، صنعتی، خدماتی و آموزشی در زمینه آخرین تحولات دارویی و برقراری ارتباط با بخشهای پژوهشی، صنعتی، خدماتی و آموزشی برای شناسایی حوزه های مشترک فعالیت و انجام طرحهای راهبردی مورد نیاز، آموزش کارشناسان و تکنیسینها و متخصصین و دیگر متقاضیان بخش دولتی و غیردولتی در جهت رفع نیاز نیروی انسانی، ارائه و خرید و فروش کلیه خدمات آزمایشگاهی، علمی آموزشی، فراهم نمودن امکانات مطالعات علمی و فنی برای متخصصین در داخل و خارج کشور، ارتباط با منابع علمی ایرانی و جهانی به منظور تبادل اطلاعات و روشهای جدید، احداث کارخانجات و آزمایشگاههای کنترل و تحقیقاتی و مربوطه و واردات ماشین آلات، تکنولوژی و مواد اولیه و مواد آزمایشگاهی از کارخانجات داخلی و خارجی و تحت لیسانس، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خصوصاً کالاهای موضوع شرکت، اجرای پروژه های علمی و ساخت مراکز علمی تی ئی سیا چ ـ ان آ ان او ـ تی ئی سی اچ مشترک با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های خارجی و داخلی، تاسیس شعب دفاتر و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، عقدقرارداد با کلیه شرکت های خارجی دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و انجام هر گونه فعالیت اقتصادی و بازرگانی مجاز که صرف و صلاح شرکت باشد. تولید دانش فنی در زمینه های دارویی، مکمل های رژیمی ـ غذایی، مواد اولیه دارویی، فرآورده های بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی برنامه ریزی و انجام کلیه آزمایشات فنی و تخصصی مورد درخواست شرکتهای داروسازی جهت کلیه موسسات خصوصی و دولتی مربوط به کیفی انواع و اشکال دارویی.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ ولیعصر خ محمودیه خ تیر پ ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱.
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم ۱۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx/xxx/۱ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶۱/۹۲ مورخ ۲۰/۸/۹۲ نزد بانک شهر شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
سید احمد اعتمادی منفرد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش.م xxxxxxxxx۱ ـ روژین غفارزادگان به سمت مدیرعامل به ش.م xxxxxxxxx۳. سید حسین اعتمادی منفرد به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش.م xxxxxxxxx۱ به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
بازرس اصلی و علی البدل:
آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079495
آگهی تاسیس شرکت بین المللی سرمایه گذاری فرا یاقوت دارو و درمان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، مدیریت و اجرای پروژه های سرمایه گذاری در صنعت پخش، تولید و تامین انواع دارو و مواد اولیه داروئی و شیمیائی و غذائی داروهای فوریتی تک نسخه ای و کمیاب و داروهای طبیعی، مکمل های غذایی، محصولات آرایشی بهداشتی، غذایی و جایگزین غذا، ماشین آلات تجهیزات ابزارآلات و لوازم مصرفی کارخانجات داروسازی مشاوره و مدیریت پروژه ها، طراحی، احداث، تجهیز و بهره برداری کارخانجات صنایع مادر، دارویی، غذایی، آرایشی ـ بهداشتی، شیمیایی و صنایع وابسته، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز خصوصا کالاهای موضوع شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از به داخل و خارج کشور، مشارکت در شرکت پخش دارویی و غذایی و وابسته، تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج کشور، عقد هر نوع قرارداد با شرکتهای دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی، خصوصی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به هر نوع و یا مشارکت با کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری دولتی، خصوصی و خارجی، تامین سرمایه انواع پروژه های واردات، صادرات، توزیع دارو ومواد اولیه و صنایع وابسته و انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و بازرگانی که به صرفه و صلاح شرکت باشد پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان ولیعصر، خیابان محمودیه، کوچه تیر، پلاک ۷ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۵/۱۱/۹۱ نزد بانک شهر شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای سید حسین اعتمادی منفرد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای سید احمد اعتمادی منفرد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم سمیه بهاری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ خانم سمیه بهاری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای عباسعلی داودی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای حبیب جواهری فر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054425
آگهی تاسیس شرکت نانو سپید فارمد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: واردات و تامین و تولید و مونتاژ ماشین آلات و تجهیزات و قطعات و خدمات پس از فروش کارخانجات داروسازی و صنعتی و ملزومات تولید , سیستم‌ها و سخت افزارها مربوطه , مشاوره , مدیریت و انتقال تکنولوژی و احداث و راه اندازی خطوط داروسازی و تولیدی‌های تک و نانوتک و صنایع مادر , کشت , فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی و تولید و بسته بندی انواع دارو , مواد اولیه دارویی , شیمیایی و آرایشی بهداشتی , داروهای گیاهی , مکمل‌های غذایی , جایگزین غذا , محصولات غذایی , آرایشی و بهداشتی و احداث کارخانجات مربوطه و واردات ماشین آلات , تکنولوژی و مواد اولیه و تولید مشترک با کارخانجات داخلی و خارجی تحت لیسانس , صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز مخصوصا کالاهای موضوع شرکت , اجرای پروژه‌های مطالعاتی نانو تکنولوژی و های تکنولوژی مشترک با مراکز پژوهشی دانشگاه‌های خارجی و داخلی پس از اخذ مجوزهای لازم , تاسیس شرکت پخش دارویی و غذایی , تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی از به داخل و خارج کشور , عقد هر نوع قرارداد با کلیه شرکت‌های خارجی , دولتی , نیمه دولتی و خصوصی , شرکت در کلیه مزایده‌ها و مناقصات داخلی دولتی , نیمه دولتی , خصوصی و خارجی , اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و بازرگانی مجاز که به صرفه و صلاح شرکت باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهران , خیابان ولیعصر , خیابان محمودیه , کوچه تیر , پلاک ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵۱ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۱ نزد بانک بانک شهر شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم رویا پورشقاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای سید غیاث الدین عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای سید غیاث الدین عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء:: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره متفقا و در غیاب ایشان با یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای عباسعلی داوودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963302
آگهی تصمیمات شرکت گروه بین المللی یاقوت رویان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۰۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. حبیب جواهری فر به کد ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و عباس داوودی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613573
آگهی تغییرات شرکت بین المللی طب سپید فام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۰۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عباسعلی داوودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علیرضا چلنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید محمد میرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۶/۱/۹۳.
در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566873
آگهی تاسیس شرکت فرا یاقوت پخش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۳۰/۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: پخش سراسری دارو و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سراسر کشور و تهیه و توزیع انواع داروهای ژنریک ـ مکمل های غذائی جایگزین غذا ـ محصولات آرایشی و بهداشتی ـ تجهیزات آزمایشگاهی و بیمارستانی و هرگونه کالای مجازی که به نحو با موضوع شرکت مرتبط باشد ـ عقد قرارداد با کلیه شرکتهای دولتی و خصوصی و اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان مقدس اردبیلی ـ خیابان ب ـ پلاک ۲۲ ـ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ۲۸/۱/xxx۱ نزد بانک سینا شعبه هتل استقلال پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ آقای عباسعلی داوودی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ ۵ـ خانم سمیه بهاری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای عباسعلی داوودی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد یا به اتفاق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای حبیب جواهری فر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای عزت اله عظیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527504

آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت تجهیز
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عباسعلی داوودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم صنم قطان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۴/۱۲/۹۲.
در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9637964
آگهی تصمیمات شرکت گروه بین‌المللی یاقوت رویان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۰۹۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۹/۹۰ و ۲/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: حبیب جواهری‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و زهره نادری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدحسین اعتمادی‌منفرد به کدملی xxxxxxxxx۱ و فریده بخشی‌موحد به کدملی xxxxxxxxx۸ و سیداحمد اعتمادی‌منفرد به کدملی xxxxxxxxx۱ و کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی‌نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد بنابراین سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۲ سهم xxx/۵۰ ریالی بی‌نام میباشد. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ سیدحسین اعتمادی‌منفرد به سمت رئیس هیئت‌مدیره، فریده بخشی‌موحد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سیداحمد اعتمادی‌منفرد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482228

آگهی تصمیمات شرکت گروه بین المللی یاقوت رویان
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۰ و ۲/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: حبیب جواهری فرد به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و زهره نادری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدحسین اعتمادی منفرد به کدملی xxxxxxxxx۱ و فریده بخشی موحد به کدملی xxxxxxxxx۸ و سیداحمد اعتمادی منفرد به کدملی xxxxxxxxx۱ و کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد بنابراین سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۲ سهم xxx/۵۰ ریالی بی نام میباشد. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ سیدحسین اعتمادی منفرد به سمت رئیس هیئت مدیره، فریده بخشی موحد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیداحمد اعتمادی منفرد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475896

آگهی تغییرات شرکت الماس طبیعت طبرستان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید سوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم پریسا منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای امیرمسعود شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۴/۱۰/۹۲.
در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809383
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت تجهیز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۹۸۳۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حبیب‌ جواهری‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده بخشی‌موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید حسین اعتمادی‌منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عباسعلی داوودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم صنم قطان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۴/۱۲/۹۲.

در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954525
‏ آگهی تغییرات شرکت الماس طبیعت طبرستان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۸۴۵۵‏ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۸۳۵۷‏
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ‏‏۴/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:‏

‏۱ـ آقای حبیب‌ جواهری‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ‏عنوان بازرس اصلی، آقای حمید سوری به شماره ملی ‏‏xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‏‎البدل برای یک سال مالی ‏انتخاب گردیدند.‏

‏۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۴/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب ‏گردیدند:‏

آقای سید حسین‌ اعتمادی‌منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و ‏خانم پریسا منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ‏امیرمسعود شاه‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ‏‏۴/۱۰/۹۲.‏

در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات ‏غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.‏

اداره ثبت شرکت ها و موسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130470
آگهی تغییرات شرکت بین المللی طب سپید فام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۰۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباسعلی داوودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب‌ جواهری‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا چلنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم فریده بخشی‌موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید محمد میرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۶/۱/۹۳.

در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11562780
آگهی تاسیس شرکت فرا یاقوت پخش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۳۰/۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: پخش سراسری دارو و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سراسر کشور و تهیه و توزیع انواع داروهای ژنریک ـ مکمل‌های غذائی جایگزین غذا ـ محصولات آرایشی و بهداشتی ـ تجهیزات آزمایشگاهی و بیمارستانی و هرگونه کالای مجازی که به نحو با موضوع شرکت مرتبط باشد ـ عقد قرارداد با کلیه شرکتهای دولتی و خصوصی و اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان مقدس اردبیلی ـ خیابان ب ـ پلاک ۲۲ ـ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ۲۸/۱/xxx۱ نزد بانک سینا شعبه هتل استقلال پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای سید حسین اعتمادی‌منفرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای عباسعلی داوودی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ خانم سمیه بهاری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای عباسعلی داوودی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد یا به اتفاق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای حبیب جواهری‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای عزت‌اله عظیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807138
آگهی تصمیمات شرکت گروه بین المللی یاقوت رویان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۰۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. حبیب جواهری‌فر به کد ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و عباس داوودی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات