محمد تقی وقوعی

آقای محمد تقی وقوعی

کد ملی 093957xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14781571
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان به نمایندگی آقای عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره ۲- شرکت آتیه پگاه به نمایندگی آقای رحمان پارسیان مهر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل۳-- شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان به نمایندگی آقای محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره۴- شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به نمایندگی آقای یداله رحمانی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره ۵- شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران به نمایندگی آقای سید عباس هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۲/xxx۹انتخاب گردیدند.کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل شرکت آقای رحمان پارسیان مهر(به شماره ملی xxxxxxxxx۲) و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. د) اختیارات مدیر عامل: اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱- ۴(بعلاوه عزل و نصب کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام، طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها، به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ـ ۷- ۸- ۱۰- ۱۴و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14608337
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد تقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شماره ثبت xxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۲/۹۹ میباشند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156819
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شماره ثبت xxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای جواد زرگر باشی طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید عباس هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد بزم آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای تا تاریخ ۲۹/۰۲/xxx۹ انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل شرکت آقای محمد بزم آراء (به شماره ملی xxxxxxxxx۷) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624367
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی محمد بزم آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی سید محمد موسوی سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد بزم آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان شخص حقیقی به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۰۵/۰۳/xxx۷ انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت محمد بزم آراء و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548440
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/xxx۷ انتخاب شد. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت آقای مهرداد وخشور حفظ آباد (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بعضی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489311
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *تراز و صورتهای مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. *موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. * اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی آقای محمد تقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای اصغر اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282845
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای علی رومی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای مصطفی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسین نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت آزاد راه امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای مهدی قربانی قلجلو به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل یا قائم مقام وی یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱ - ۶ - ۷ - ۸ - ۱۲ - ۱۳ - xxx ۸ - ۱۹ - ۲۰ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255441
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای علی رومی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسین نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضوهیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای مصطفی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ۶ ۷ ۸ ۱۲ ۱۳ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042817
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه پنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه پنج سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شماره ثبت xxx۹ به نمایندگی آقای محمد تقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رییس هیأت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی آقای محمد علی کارگر مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضوهیأت مدیره و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای امیر اخلاصی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی آقای سهراب کارگر معمولی رفتار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱ - ۳ - ۴ - ۷ - ۸ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۷ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیر عامل شرکت و معاون مالی و پشتیبانی جناب آقای نادر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به همراه مهر شرکت و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051656
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه پنج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۶۰۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شماره ثبت xxx۹ به نمایندگی آقای محمد تقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رییس هیات مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی آقای محمد علی کارگر مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضوهیات مدیره و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای امیر اخلاصی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی آقای سهراب کارگر معمولی رفتار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱ ۳ ۴ ۷ ۸ ۱۲ ۱۳ ۱۷ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل شرکت و معاون مالی و پشتیبانی جناب آقای نادر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به همراه مهر شرکت و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950018
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه پنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای محمد تقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی جایگزین جناب آقای قادر صمد نژاد ایوریقی گردید. شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای نادر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای اردشیر قادر احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای احمد جریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی آقای حشمت اله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ - ۴ - ۷ - ۱۰ - ۱۳ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض کرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945646
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رومی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای حسن رکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت آزادراه امیرکبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای جمال دامغانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام وی یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ۶ ۷ xxx ۱ ۳۱ ۷ ۱ ۸۱ ۹۲ ۰ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض اختیار گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921066
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی قانونی مدیران ۰۷/۱۱/xxx۵ به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد تقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن ناصر اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بر اساس حکم شماره xxx۸ مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای موسی اسماعیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بر اساس حکم شماره xxx۹ مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اسناد و اوراق تهد آور و اوارق بهادر و بانکی با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای عیسی زارع طوافی درگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از آنان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل معتبر است. ۳ هیئت مدیره بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۷ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۵ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879459
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: جناب آقای عبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، به عنوان رئیس هیأت مدیره، - جناب آقای علی رومی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، - جناب آقای حسن رکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت آزاد راه امیر کبیر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیأت مدیره، - جناب آقای جمال دامغانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به عنوان عضو هیأت مدیره، - جناب آقای محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیرعامل و در غیاب وی امضای یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱ - ۶ - ۷ - ۸ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدامات قانونی معمول نمایند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707549
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت قانونی تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۱۱/xxx۵ به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حشمت اله بهرامی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمطلب امینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن ناصر اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره. ۲ - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوارق بهادر و بانکی با امضای مدیرعامل و معاون مالی و اقتصادی (حسن بیتا) همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از آنان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل معتبر است. ۳ - اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۷ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۵ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635652
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني صنايع شير ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید: شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره . شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی سید امین مرعشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ کماکان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره . شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمود احمد پور داریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کماکان به عنوان عضو هیئت مدیره . شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به نمایندگی محمدجواد اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ کماکان به سمت عضو هیئت مدیره . شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی رضا محمودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل . -اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ - ۴ - ۷ - ۱۳- ۱۴ - ۱۵ ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. -کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل آقای رضا محمودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و معاون مالی و پشتیبانی شرکت خانم مریم اسدی با کدملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12442983
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یعقوب گلنهالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴، کماکان به عنوان رئیس هیات مدیره و سید امین مرعشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳، به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و محمد تقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان عضو هیات مدیره و محمود احمد پور داریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، کماکان به عنوان عضو هیات مدیره و محمد جواد اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، به عنوان عضو هیات مدیره و رضا محمودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰، به عنوان مدیرعامل(خارج از اعضا ء) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضای مدیرعامل و معاونت مالی و پشتیبانی شرکت (سرکار خانم مریم اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱) ودر غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود، سایر نامه های اداری به امضاءمدیرعامل ودر غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12253280
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت شریف آباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- آقای خلیل جوهرچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به موجب ابلاغ شماره xxx۲/۲/xxx۸/۹۳ مورخ ۶/۱۰/xxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای عبدالامیر باروتکوب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به موجب ابلاغ شماره xxx۸/۲/xxx۸/۹۳ مورخ ۶/۱۰/xxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمد رضا حزبئی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره xxx۰/۲/xxx۸/۹۳ مورخ ۶/۱۰/xxx۳ به سمت نایب رییس هیئت مدیره- آقای محمد تقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره xxx۹/۲/xxx۸/۹۳ مورخ ۶/۱۰/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای احمد پایداررود معجنی به شماره ملی xxxxxxxxxبه نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) به موجب ابلاغ شماره xxx۳/۲/xxx۸/۹۳ مورخ ۶/۱۰/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ۲- کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود، اوراق اداری و نامه های عادی با امضاء مدیر عامل و یا اشخاص دیگری که از طرف مدیر عامل تعیین خواهد شد صادر می گردد ۳- هیات مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود. ((نمایندگی شرکت در برابر، اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری و اختراع . عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شـرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات . اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل درتوکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. )) در نتیجه ماده قانونی مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12145375
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۴۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۱/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یعقوب گلنهالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ آقای سید امین مرعشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره ـ آقای محمود احمد پور داریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، به عنوان عضو هیأت مدیره-آقای محمد جواد اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیأت مدیره ـ آقای محمد تقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷،به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بر اساس حکم شماره xxx/ص /۹۴/۱۰ مورخ xxx۴/۰۱/۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند -کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضای مدیرعامل و معاونت مالی و پشتیبانی شرکت (سرکار خانم مریم اسدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱) ودر غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر ازاعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود، سایر نامه های اداری به امضاءمدیرعامل ودر غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد. ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ـ۴ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۱ـ ۱۳ ـ ۱۴ـ ۱۵ ـ ۱۶ ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691965
آگهی انحلال مؤسسه فرهنگی هنری گام اول به شماره ثبت ۱۰۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۱۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مـذکور منحل اعـلام و محمدتقـی وقوعی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران ـ خ فرحزادی ـ خ ایثار شمالی ـ خ سهند ـ پ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11536232
آگهی انحلال مؤسسه فرهنگی هنری گام اول به شماره ثبت ۱۰۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۱۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مـذکور منحل اعـلام و محمدتقـی وقوعی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران ـ خ فرحزادی ـ خ ایثار شمالی ـ خ سهند ـ پ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات