علی اکبر قاسمی

آقای علی اکبر قاسمی

کد ملی 093855xxxx
گراف ارتباطات
27
شرکت‌ها
63
آگهی‌ها

شرکت های علی اکبر قاسمی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی اکبر قاسمی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
جوانه خراسان
جوانه خراسان
بازرس علی‌البدل
جوانه خراسان پارس
جوانه خراسان پارس
بازرس اصلی
سیلیکات شرق
سیلیکات شرق
بازرس علی‌البدل
صنعتی طلایه مشهد
صنعتی طلایه مشهد
بازرس علی‌البدل
کیهان تجارت قائم
کیهان تجارت قائم
بازرس اصلی
دوام بتن پاسارگاد مشهد
دوام بتن پاسارگاد مشهد
بازرس اصلی
کشت وصنعت نوین زراعت پاسارگاد توس
کشت وصنعت نوین زراعت پاسارگاد توس
بازرس اصلی
صنایع بسته بندی حکیم مهر پارسیان
صنایع بسته بندی حکیم مهر پارسیان
بازرس اصلی
تولیدی صنعتی کیهان صنعت قائم
تولیدی صنعتی کیهان صنعت قائم
بازرس علی‌البدل
هاتف تابان راه ارکان
هاتف تابان راه ارکان
بازرس اصلی
نان و شیرینی آوای خروس قندی ایرانیان
نان و شیرینی آوای خروس قندی ایرانیان
بازرس اصلی
کانساران سنگ تزیینی برتر فردوس
کانساران سنگ تزیینی برتر فردوس
بازرس اصلی
آرمان زرین پاسارگاد
آرمان زرین پاسارگاد
دهکده شاندیز
دهکده شاندیز
بازرس اصلی
برگ درخشان سدروس
برگ درخشان سدروس
بازرس اصلی
توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان
توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان
عضو هییت مدیره
بارمان زرین رامیاران
بارمان زرین رامیاران
بین المللی کیا پردیسان آسیا
بین المللی کیا پردیسان آسیا
بازرس علی‌البدل
توسعه فرم آتی بیهقی
توسعه فرم آتی بیهقی
رییس هییت مدیره
تولیدی آرد خوشه طلایی سپید
تولیدی آرد خوشه طلایی سپید
بازرس علی‌البدل
زیره پاکنی شرق
زیره پاکنی شرق
بازرس اصلی
معدنی سنگهای تزئینی و مواد کانی برادران راد شرق
معدنی سنگهای تزئینی و مواد کانی برادران راد شرق
بازرس اصلی
مجتمع تولیدی طوس چینی
مجتمع تولیدی طوس چینی
بازرس علی‌البدل
معدنی باغ سفید گناباد
معدنی باغ سفید گناباد
رییس هییت مدیره
تولیدی خوراک دام و طیور آرمان رشد پویان
تولیدی خوراک دام و طیور آرمان رشد پویان
رییس هییت مدیره
پارس بهبود آسیا
پارس بهبود آسیا
بازرس اصلی
صنایع رنگ و رزین ارکیده طوس
صنایع رنگ و رزین ارکیده طوس
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14929210
آگهی تغییرات شرکت آرمان زرین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 468892 و شناسه ملی 14004759091
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم الهه قاسمی به کدملی 0920373089 به سمت رئیس هیأت مدیره و علی اکبر قاسمی به کدملی 0938556649 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شکوفا شمال شرق به شناسه ملی 10320450302 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و علی اکبر قاسمی به کدملی 0938556649 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980912489884740  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14929258
آگهی تغییرات شرکت آرمان زرین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 468892 و شناسه ملی 14004759091
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ الهه قاسمی به شماره ملی 0920373089 و علی اکبر قاسمی به شماره ملی 0938556649 و شرکت سرمایه گذاری شکوفا شمال شرق به شناسه ملی 10320450302به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه وانیا نیک تدبیربه شناسه ملی 10320721862 و محمدرضا صادق با شماره ملی 0940672898 به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ سود و زیان و ترازنامه دوره مالی سال 1397 به تصویب مجمع عمومی رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ980912314557823  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14900162
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین ارکیده طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7360 و شناسه ملی 10380231607
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به 29/12/1397 موردتصویب قرارگرفت0 آقای احمد محسنی دارابی به شماره ملی 2181033961و نیوشا محسنی دارابی به شماره ملی 0942580214 وخانم کیانا محسنی دارابی بـه شماره ملـی 0921039514 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -موسسه حسابرسی وخدمات مالی ترازمحاسب ماندگار(حسابداران رسمی) به شناسه ملی 14004773042 به عنوان بازرس اصلی وآقای علی اکبر قاسمی به کدملی 0938556649 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398انتخاب شدند. روزنامه کثیرالاانتشارهدف واقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش980825779510226  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14832453
آگهی تغییرات شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرمان رشد پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۶۵۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ شرکت آرمان زرین پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمود نجار قرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14832458
آگهی تغییرات شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرمان رشد پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۶۵۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای وحید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای فریور فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آرمان زرین پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای علی ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمود نجار قرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14696659
آگهی تغییرات شرکت آرمان زرین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۹۰۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم الهه قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی اکبر قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شکوفا شمال شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی اکبر قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند . حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14652746
آگهی تغییرات شرکت پارس بهبود آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۹۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - بازرسین شرکت بشرح ذیل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . - آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی - آقای سید احمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل - ۲ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۷ به تصویب رسید - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14647402
آگهی تغییرات شرکت برگ درخشان سدروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۲۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۵۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا پیله وران با کدملی xxxxxxxxx۰ ونرگس منتظری هدشی با کدملی xxxxxxxxx۱ و امیر پیله وران با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند . صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی اکبر قاسمی به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی ( تا ۲۹/۱۲/xxx۸ ) انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14564430
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی حکیم مهر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۵۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و محمد جواد قاسمی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14554519
آگهی تغییرات شرکت برگ درخشان سدروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۲۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۵۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی ( منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ ) انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14493327
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۵۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۱۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۲۵/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : - محمدصادق تجنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - جوادبرازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - سیدمحمد علی موسوی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - رضا بایسته توسن به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14495238
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۵۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۱۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۲۵/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید محمد علی موسوی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمد صادق تجنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جواد برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا بایسته توسن به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مرتضی مذهبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رییس یا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14489415
آگهی تغییرات شرکت آرمان زرین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۹۰۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم الهه قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره آقای علی اکبر قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شکوفا شمال شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علی اکبر قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14489724
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی خوراک دام و طیور آرمان رشد پویان درتاریخ ۰۱/۱۲/xxx۷ به شماره ثبت xxx۸۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : تولید و بسته بندی انواع خوراک و مکملهای غذایی دام ، طیور ، آبزیان ، حیوانات آزمایشگاهی و خانگی ، ساخت و واردات ماشین آلات ، خرید و واردات مواد اولیه مرتبط و همسو موضوع فعالیت شرکت و توزیع و فروش داخلی و صادرات محصولات ، خرید و فروش مواد اولیه و ساخته شده و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه ایجاد و احداث و تجهیز کارخانجات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ، اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ، ترخیص ماشین آلات و مواد اولیه وارداتی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در تمامی گمرکات کشور ، افتتاح حساب بانکی ریالی و ارزی در کلیه بانکها و موسسات اعتباری مجاز ، تحصیل اعتبار و اخذ تسهیلات و ضمانتنامه از بانکها و شرکتها و موسسات جهت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد ، چهار باغ ، خیابان شوکت الدوله ، خیابان شهیداندرزگو ، پلاک xxx ، پاساژ خاوران ، طبقه اول ، واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷ xxx۳ xxx۰ مورخ ۱۱/۱۱/xxx۷ نزد بانک سامان شعبه سجاد با کد xxx۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای عبدالله ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آرمان زرین پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و به نمایندگی علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره و متغیر یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسین همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401913
آگهی تغییرات شرکت کانساران سنگ تزیینی برتر فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۶۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود قادری اردکول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مهدی سالاری مندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کاوه حسن زاده راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای احمدرضا شهنواز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدحسین حسن زاده راد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392362
آگهی تغییرات شرکت معدني باغ سفيد گناباد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۴۳۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای حمیدرضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای محمدباقر غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای وحید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود قادری اردکول به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392363
آگهی تغییرات شرکت معدني باغ سفيد گناباد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۴۳۸۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد باقر غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای حمید رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و امضائ متغیراحدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244231
آگهی تغییرات شرکت سیلیکات شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی احقر به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کاشی کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹، آقای محمد بهزادیان به کدملی xxxxxxxxx۱، آقای محمد کاظم زیبائی به کدملی xxxxxxxxx۷به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۸انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آویژه ارقام امین با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ و شماره ثبتxxx۰ به نمایندگی آقای حجت سلیمانی کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وعلی اکبر قاسمی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالیxxx۷به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ تراز نامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۶مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217807
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کیهان صنعت قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۸۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی حسین زاده شماره ملی xxxxxxxxx۳ احمد عادلی نیک شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمد حسین زاده عیش آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۲ حسن حسین زاده عیش آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۱ هادی حسین زاده عیش آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187847
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد خوشه طلایی سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبتxxx۹۴ وشناسه ملیشماره xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی آقای حسن علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ صورتهای مالی xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157736
آگهی تغییرات شرکت دهکده شاندیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۶۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۲,xxx,xxx مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای سعید صنعتکار با کدملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای محمدیاسر صنعتکار با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای مجتبی معمارمسجد با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد سهامی خاص به شماره ثبتxxx۳۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای علیرضا بیهقی با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای محمدحسین صنعتکار با کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبتxxx۵۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ صورتهای مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040753
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی حکیم مهر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۵۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا نجفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمد جواد قاسمی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948295
آگهی تغییرات شرکت معدنی باغ سفید گناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۴۳۸۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد باقر غفاری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و الهه قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948298
آگهی تغییرات شرکت معدنی باغ سفید گناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۴۳۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الهه قاسمی با شماره ملی: xxxxxxxxx۹ محمد باقر غفاری با شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و علی اکبر قاسمی با شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای ۲ سال انتخاب گردیدند. اشخاص ذیل به سمت بازرسان شرکت به اتفاق آرا برای مدت ۱ سال مالی تعیین گردیدند: بازرس اصلی: وحید حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بازرس علی البدل: محمود قادری اردکول با کد ملی xxxxxxxxx۲ روزنامه رسالت جهت درج آگهی و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941840
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کیهان صنعت قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۸۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال xxx۵ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835169
آگهی تغییرات شرکت بارمان زرین رامیاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۹ خانم نگار صفوی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. آقای وحید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود قادری اردکول با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل و نیز روزنامه حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصوب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835177
آگهی تغییرات شرکت بارمان زرین رامیاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا صادقی شرقی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقای علی اکبر قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم نگار صفوی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره یا منفرد نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798603
آگهی تغییرات شرکت آرمان زرین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۹۰۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره خانم الهه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شکوفا شمال شرق به نمایندگی آقای عبدالعظیم صادق زاده کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798636
آگهی تغییرات شرکت آرمان زرین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۹۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم الهه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری شکوفا شمال شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13723362
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی طوس چینی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۸۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی کاملان نجار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدجواد کاملان نجار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین کاملان نجار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم فاطمه کاملان نجار با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی بخرد یار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715377
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص معدنی سنگهای تزئینی و مواد کانی برادران راد شرق درتاریخ ۲۳/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اکتشاف، استخراج، بهره برداری معادن (به جزء نفت و گاز)، کانی آرایی و فرآوری مواد معدنی و احداث واحدهای مرتبط. طراحی و ساخت، تهیه، خرید، فروش، صادرات و واردات دستگاه‌ها، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم و قطعات صنعتی مرتبط با معدن و صنایع معدنی. تهیه، توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات مواد معدنی و فرآورده‌های مرتبط. خرید و فروش دانش فنی مرتبط با معدن و صنایع معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد شهرک شهدای ۷۲ تن بلوار خیام جنوبی خیابان خیام جنوبی ۱۸ پلاک ۷۰ طبقه همکف واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۹. سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که برابر گواهی شماره xxxxxx۲/۹۶/۶۰ مورخ ۰۹/۰۸/xxx۶ از بانک رفاه کارگران شعبه خیام مشهد به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم شهین ذبیحیان سیگارچی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال؛ آقای بابک حسن زاده راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال؛ آقای کاوه حسن زاده راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال؛ آقای سیامک حسن زاده راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال؛ آقای محمد حسین حسن زاده راد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابوطالب یحیی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657423
آگهی تغییرات شرکت صنعتی طلایه مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی رحمانی میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم منصوره رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621632
آگهی تغییرات شرکت دهکده شاندیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۶۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت xxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و علی اکبر قاسمی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تا پایان اسفندماه xxx۶ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به سالهای xxx۲ و xxx۴ و xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595757
آگهی تغییرات شرکت برگ درخشان سدروس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۲۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۵۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به سی ام اسفند ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه وانیا نیک تدبیر(حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی(منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶)انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485046
آگهی تغییرات شرکت برگ درخشان سدروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۲۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۵۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) بازرسین به شرح ذیل و برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: ۱ آقای علی اکبر قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی ۲ آقای علیرضا کریمی ابرده با کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل ب) روزنامه حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462944
آگهی تغییرات شرکت زیره پاکنی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۰۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد مؤسسی به شماره ملی xxxxxx۸ xxx و خانم رویا منتخبی اول به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای فرهاد یک کلام کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید یک کلام کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین میرزائی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405990
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد خوشه طلایی سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع عمومی موسسه حسابرسی کارآمد ایرانیان به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی آقای حسن علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369229
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی کیا پردیسان آسیا درتاریخ ۱۵/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، حق العمکاری ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی کشور، احداث و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی، تهیه مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات صنعتی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات خصوصی یا دولتی اعم از ایرانی یا خارجی جهت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی یا دولتی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد فروشگاههای مجازی و اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد سجاد خیابان بزرگمهرجنوبی بلوار سجاد پلاک ۴۹ پاساژ کاسپین مد طبقه نهم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی بانام که مبلغ xxxxxxxxx ریال برابر گواهی شماره xxx/xxx۷ مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ بانک صادارت شعبه بلوار دوم طبرسی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محمدرضا کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم فاطمه ذاکری سیس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی شرکت با امضای مدیرعامل یا مجموع امضاء دو نفر نایب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد دارندگان حق امضا: اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نگر سیستم به شماره ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370763
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه فرم آتی بیهقی درتاریخ ۱۵/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید و عرضه و پخش انواع مبلمان منزل و ست‌های اداری چوبی و تلفیقی از چوب و فلز در آنها از قبیل مبلمان استیل و راحتی و صندلی و میز و کنسول و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از قبیل انواع لوازم منزل و تزئینات داخلی منازل و لوازم خانگی و طراحی مشاوره نظارت اجرا متره و برآورد مرمت و بازسازی، پیمانکاری پروژه‌های مختلف شخصی و انبوه سازی، خدمات عمومی و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک‌ها و مراجع مالی و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت شرکت در انواع نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد سجادشهر خیابان شقایق شمالی (سجاد ۱۳) بلوار سجاد پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشد و کل مبلغ آن طی گواهی شماره xxx۹۵ , xxx مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ بانک شهر شعبه بلوار سجاد مشهد پرداخت شده_است اولین مدیران: آقای مهدی بیهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صادقی شرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای ثابت آقای مهدی بیهقی مدیرعامل و متغیرآقایان علی اکبر قاسمی یا حمیدرضا صادقی شرقی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و نامه‌های عادی با امضای آقای مهدی بیهقی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد مولوی گنابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و خانم اکرم فلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار شهرآرا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13343867
آگهی تغییرات شرکت بارمان زرین رامیاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ آقای علی قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود اصفهانی رباط سنگ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا صادقی شرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمیدرضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13343869
آگهی تغییرات شرکت بارمان زرین رامیاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی اکبر قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا صادقی شرقی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال اعضاء انتخاب گردیدند ۲ کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274437
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان درتاریخ ۵/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: برابر نامه شماره xxx۶۷/xxx مورخ ۲۵/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار: کشت و صنعت زعفران، زرشک و انواع گیاهان دارویی فعالیت در زمینه تولید اسانس گیاهان دارویی شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد جاده سنتو بزرگراه شهید کلانتری خیابان آبادگران پلاک ۰ ساختمان آفتاب طبقه چهارم واحد ۲۴ کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که ۲۰ درصد سرمایه توسط هیات موسس، تعهد که ۳۵ درصد آن معادل xxxxxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۶/xxx۲ مورخ ۱۷/۸/۹۵ نزد بانک کشاورزی شعبه سجاد مشهد پرداخت گردیده و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی پذیره نویسی برابر گواهی بانکی شماره xxx/xxx۸/۵۲ مورخ ۲۹/۱۰/۹۵ نزد بانک کشاورزی شعبه سجاد مشهد پرداخت گردیده و مابقی سرمایه درتعهد سهامداران است که بایستی ظرف دو سال پرداخت شود. اولین مدیران: آقای رضا بایسته توسن به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و آقای محمدصادق تجنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدعلی موسوی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و آقای جواد برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و خانم منا احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199841
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برگ درخشان سدروس درتاریخ ۳۰/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولید، فرآوری، بسته بندی، تهیه مواد اولیه انواع مواد و فرآورده‌های غذایی و صنایع تبدیلی. انجام کلیه فعالیت‌های تجاری، بازرگانی، صادرات و واردات، تجهیز و راه اندازی، بهره برداری و مکانیزاسیون در زمینه صنایع غذایی اخذ هرگونه تسهیلات و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مزایده و مناقصه‌های دولتی وخصوصی و انعقاد قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی، برگزاری و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی مرتبط با موضوع شرکت. طراحی و تولید، راه اندازی، مشاوره، مدیریت و بهره برداری از خطوط تولید مرتبط با مواد غذایی. تاسیس، راه اندازی، مدیریت و بهره برداری از خطوط تولید مرتبط با صنایع غذایی و تبدیلی. تاسیس و راه اندازی، اعطای نمایندگی، مدیریت و بهره برداری از انواع رستوران، فروشگاه و مجموعه‌های زنجیره‌ای مرتبط با مواد غذایی. تولید و توزیع و پخش محصولات غذایی، رستوران داری، ایجاد سالنهای غذاخوری و همچنین تهیه طبخ و تولید و توزیع غذا. مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس. اخذ نمایندگی از شرکتها و یا مجموعه‌های تولید، توزیع و فروش حوزه غذا و نوشیدنی از خارج از کشور. مدیریت، بهره برداری انواع رستوران، مجتمع‌های غذایی و پذیرایی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد رضاشهر ملک الشعرای ۱۲ پلاک ۴۳ و ۴۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵ , xxx مورخ ۲۷/۸/۹۵ نزد بانک شهر شعبه میدان راهنمایی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای حمیدرضا پیله وران با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم نرگس منتظری هدشی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیر پیله وران با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیده‌اند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا کریمی ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه حمایت برای مدت یکسال جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198224
آگهی تغییرات شرکت دهکده شاندیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۶۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای علی اکبر قاسمی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی قاسمی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115177
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کیهان صنعت قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۸۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به xxx۴/۱۲/۲۹ تصویب شد - افراد ذیل را به مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب نمود: حسین نمازی با شماره ملی: xxxxxxxxx۰ و مجتبی حسین زاده با شماره ملی: xxxxxxxxx۳ و احمد عادلی نیک با شماره ملی: xxxxxxxxx۰ و حسن حسین زاده عیش آبادی با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و هادی حسین زاده عیش آبادی با شماره ملی: xxxxxxxxx۲ - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و با شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۲ و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شد. - روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102384
آگهی تغییرات شرکت صنعتی طلایه مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ۱. صورتهای مالی مربوط به سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.. ۲. موسسه وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. ۳. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069135
آگهی تغییرات شرکت آرمان زرین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۹۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا صادق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای رضا محمودزاده وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری شکوفا شمال شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069138
آگهی تغییرات شرکت آرمان زرین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۹۰۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا محمودزاده وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای عبدالعظیم صادق زاده کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شکوفا شمال شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015838
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کانساران سنگ تزیینی برتر فردوس درتاریخ ۲۱/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید، توزیع، خرید، فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خدمات بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم. اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. اخذ واعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. شرکت در مزایدات و مناقصات. شرکت در نمایشگاههای داخلی وبین المللی. خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم. رشته صنعت و معدن: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات وتجهیزات صنایع غذایی، صنایع تبدیلی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب شیشه، سلولزی، کانه آرایی، استخراج، فرآوری، متالورژی استخراجی، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع پتروشیمی، شیمیایی، کانی غیر فلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی (آهن و فولاد، غیر آهنی و فرآورده‌های فلزی)، سازه‌های صنعتی (به جز سازه‌های ساختمانی)، تجهیزات هیدرو مکانیک، کارخانجات ابزار آلات و ماشین‌ها، تاسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی و دارویی، کارخانجات تولید وسایل حمل ونقل، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازی مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل، ابزار دقیق، مانیتورینگ، میترینگ، اسکادا. رشته صنعت و معدن شامل دو زیر رشته می‌باشد:، صنعت - معدن پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد - بلوار خیام ۱۸ پلاک ۷۰ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۵/۶۰ مورخ ۱۵/۴/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه خیام مشهد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. مهدی سالاری مندی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲. کاوه حسن زاده راد xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۳. محمدحسین حسن زاده راد xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۴. احمدرضا شهنواز xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و متغیر رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. محمود قادری اردکول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه حمایت جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007657
آگهی تغییرات شرکت سیلیکات شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند امین به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976480
آگهی تغییرات شرکت جوانه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۶۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۲/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی ومشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959984
آگهی تغییرات شرکت جوانه خراسان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۲۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عید محمد زاده خمر علی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885745
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نان و شیرینی آوای خروس قندی ایرانیان درتاریخ ۱۰/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته بندی و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع نان و نان شیرینی و انواع شیرینی و کیک و کلوچه و انواع بستنی و انواع مواد غذایی و تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته بندی و خرید و فروش و صادرات و واردات و نصب و راه اندازی و طراحی و مونتاژ و اجراء و مشاوره و طراحی انواع لوازم و دستگاهها و ماشین آلات قنادی و شیرینی پزی کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه تجارت زمینی، هوایی، دریایی، خریدو فروش و حق العمل کاری کالاها واردات و صادرات و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد، بلوار معلم، بین معلم ۷۶ و ۷۸ نرسیده به فارغ التحصیلان، قنادی خروس قندی پلاک ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/xxx۸ مورخ ۳/۴/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه میدان طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. شیدا صلاحی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸. ترانه صلاحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵. علیرضا پیرزاده به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. بیژن پرتو پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه حمایت جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845655
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هاتف تابان راه ارکان درتاریخ ۲۲/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: به استناد نامه شماره xxx/xxx۴۰ , xxx مورخ ۱۲/۰۲/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی، طراحی ایجادوراه اندازی هتل وارائه خدمات هتلداری پس از اخذ مجوزهای لازم انجام فعالیت‌های بازرگانی بویژه ارائه کالاها وخدمات هتلداری پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد خیابان دانش غربی کوچه سرشور سرشور ۳۷ پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰۳ مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ نزد بانک ملت شعبه ده دی مشهد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: میثم پوررمضان به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۲ و علی پوررمضان به سمت رئیس هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۲ و کاظم پوررمضان به سمت عضو هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۳. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای میثم پوررمضان همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. غلامرضا قوشچی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12700734
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کیهان صنعت قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۸۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شماره ثبت xxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ را تصویب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682489
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع بسته بندی حکیم مهر پارسیان درتاریخ ۰۹/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و تبدیل کارتن در انواع مختلف، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، صادرات و واردات مواد اولیه و ماشین آلات و کلیه کالاهای مجاز و سرمایه گذاری در شرکتها انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار رسالت نرسیده به شهید باقری کوچه احمدیان کوچه احد زاده ساختمان مسکونی کورش آپارتمان گروه C واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx۸۹ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ نزد بانک ملی ایران شعبه شهرک صنعتی علی آباد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: مهدی نجفی با ک. م xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا نجفی با ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642932
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دوام بتن پاسارگاد مشهد درتاریخ ۱۵/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید بتن , فرآورده های بتنی و سایر کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام از بانکها جهت شرکت شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و غیر دولتی ترخیص کالا از گمرکات کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی تعمیرات و تغییرات و تزئینات ساختمان تاسیسات (آب برق گاز فاضلاب) اعطا و اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور مشاوره در خصوص برگزاری نمایشگاه و همایش پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد بلوار هاشمیه ۱۴ پلاک ۹۰ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳۱ مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ نزد بانک ملت شعبه میدان جانباز مشهد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا فتوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اسماعیل فتوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای اسماعیل فتوتی و زهرا فتوتی همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحمدعلی موسوی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642943
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت وصنعت نوین زراعت پاسارگاد توس درتاریخ ۱۵/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید کلیه محصولات کشاورزی و باغی تولید تکثیر و پرورش محصولات گلخانه ای تولید محصولات دامی اعم از انواع گوشت شیر و فرآورده های لبنی با ایجاد مجتمع های دامپروری تولید تکثیر و پرورش آبزیان با ایجاد مجتمع های صنایع غذایی مربوطه انجام عملیات بازرگانی و صادرات و واردات محصولات و نهاده های مرتبط با فعالیت های تولیدی شرکت شرکت در مناقصات ومزایدات داخلی وخارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل وخارج از کشور اخذ وام از بانکها و موسسات مالی واعتباری جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد بلوارهاشمیه ۱۴ پلاک ۹۰ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx۸ مورخ ۰۸/۱۱/xxx۴ نزد بانک کشاورزی شعبه بلوارسجادمشهد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه فتوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اسماعیل فتوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای اسماعیل فتوتی و فاطمه فتوتی همراه بامهر شرکت معتبر است.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحمدعلی موسوی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12587391
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیهان تجارت قائم درتاریخ ۱۵/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام کلیه امور تجاری و بازرگانی مجاز شامل خرید، فروش و توزیع کالاها و خدمات طبق قوانین جاری کشور و قوانین و مقررات بین المللی، اعم از واردات و خرید کالاهای مجاز بازرگانی از منابع داخلی و خارجی، صادرات و فروش و اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه خرید، اداره، ایجاد، توسعه تکمیل، فروش، واگذاری انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی، تولیدی بخش های صنعتی، اعم از داخلی و خارجی ـ ترخیص انواع کالاهای وارداتی و نیز انجام تمام امورات گمرکی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در تمامی گمرکات کشور انجام سرمایه گذاری و مشارکت در داخل یا خارج از کشور در زمینه های تامین و توزیع و صادرات و واردات ماشین آلات و ابزار آلات و تاسیسات مربوط به سیستمهای حمل و نقل، ارائه انواع خدمات مدیریتی، طراحی، تحقیق و توسعه، فنی، مهندسی، بازرگانی، صادرات، واردات، اجرایی و بهره برداری در ارتباط با فعالیت های بندهای بالا، عقد قراردادهای اخذ و مشارکت با شرکت های داخلی و خارج در زمینه فعالیت های شرکت، ایجاد شرکت، اخذ و اعطاء نمایندگی و تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور ـ درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران جلال آل احمد بین شهرآراد و پاتریس پلاک ۴۸ طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳,xxx مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ نزد بانک کشاورزی شعبه شهرآرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مجتبی حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسن صلح دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت تولیدی صنعتی کیهان صنعت قائم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی محمود درویش به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی‏باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و سلمان رئوف یزدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12447879
آگهی تغییرات شرکت صنعتی طلایه مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـضمن تصویب تـرازنامه سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳، مــــوسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) به شماره ثبتxxx۵۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس قانونی و علی اکبر قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب، روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها ی شرکت انتخاب شد. آقای محمد رضا رحمانی شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی رحمانی میاندهی شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم ایران رحمانی قشرباطی شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379083
آگهی تغییرات شرکت سیلیکات شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای امیرمحمد احقر به نمایندگی از شرکت کاشی کویر یزد، آقای محمد بهزادیان، آقای سید احد امامی میبدی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی رایمند امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالیxxx۴ انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشارحمایت برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366318
آگهی تغییرات شرکت جوانه خراسان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۲۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی عملکرد سال xxx۳ شرکت مورد تایید و تصویب قرار گرفت. ۲ ـ خانم زهرا سیدخسرو شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم نسرین حاجی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا خبیری نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ آقای علی اکبر قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای عید محمد زاده خمر علی آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352982
آگهی تغییرات شرکت جوانه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۶۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا خبیری نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم نسرین حاجی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زهرا سیدخسروشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲ ـ موسسه حسابرسی ومشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین شد. ۴ ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات