فرهاد مرتضوی نژاد

آقای فرهاد مرتضوی نژاد

کد ملی 093795xxxx
گراف ارتباطات
33
شرکت‌ها
135
آگهی‌ها

شرکت های فرهاد مرتضوی نژاد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فرهاد مرتضوی نژاد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پخش اطلس دینا
پخش اطلس دینا
بازرس علی‌البدل
عرشه سازان صنعت کاسپین
عرشه سازان صنعت کاسپین
بازرس علی‌البدل
ساسان
ساسان
بازرس علی‌البدل
تهران دینا
تهران دینا
بازرس علی‌البدل
ساسان قزوین
ساسان قزوین
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت مزرعه سبز خرم
کشت و صنعت مزرعه سبز خرم
توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا
توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
آبا طعم پرشین
آبا طعم پرشین
بازرس اصلی
صنایع غذایی دینا
صنایع غذایی دینا
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی سپاس مهر
صنایع غذایی سپاس مهر
بازرس علی‌البدل
کاسپین استیل ویستا
کاسپین استیل ویستا
تولیدی مواد غذایی کرج ایلیا
تولیدی مواد غذایی کرج ایلیا
بازرس علی‌البدل
رهاب تجارت غرب آسیا
رهاب تجارت غرب آسیا
بازرس علی‌البدل
مهر آوند مشهد
مهر آوند مشهد
بازرس علی‌البدل
شیراز دینا
شیراز دینا
بازرس علی‌البدل
بهار محاسب
بهار محاسب
بازرس اصلی
سامان پخش ساسان
سامان پخش ساسان
صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ
صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ
عضو هییت مدیره
پارس گستر دینا
پارس گستر دینا
بازرس اصلی
اطلس تجارت رسپینا سناباد
اطلس تجارت رسپینا سناباد
نایب رییس هییت مدیره
لوتوس تجارت الیکا پارس
لوتوس تجارت الیکا پارس
خدماتی شهرک صنعتی توس
خدماتی شهرک صنعتی توس
نایب رییس هییت مدیره
پخش رسپینا گستر لوتوس
پخش رسپینا گستر لوتوس
خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی و زیارتی احمد زاده و شرکا
خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی و زیارتی احمد زاده و شرکا
دیبا توس کارتن
دیبا توس کارتن
ریزان فلز طوس
ریزان فلز طوس
بازرس علی‌البدل
پلاست گستر توس
پلاست گستر توس
بازرس اصلی
ارمغان گستر کبیر خراسان
ارمغان گستر کبیر خراسان
بازرس علی‌البدل
نیسان شرق
نیسان شرق
عضو هییت مدیره
دینا توس
دینا توس
صنایع غذایی پرور پودر
صنایع غذایی پرور پودر
سرمایه گذاران ارزش آفرین کیان
سرمایه گذاران ارزش آفرین کیان

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14924052
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 345858 و شناسه ملی 10103903211
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی 0919496156 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرهاد مرتضوی نژاد شماره ملی 0937953989 به نمایندگی از شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی 10380496050 به سمت رئیس هیئت مدیره و لیدا جهانیان به شماره ملی 0938731734 به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی پرور پودر به شناسه ملی 10101830496 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد. نامه های اداری و اوراق غیرتعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ980910918780599 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14902497
آگهی تغییرات شرکت ارمغان گستر کبیر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37908 و شناسه ملی 10380535268
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود عین افشار به کد ملی 0945322585 , محمدرضا عین افشار به کد ملی 0933671237 , احمد عین افشار به کد ملی 0940007304 به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی 14004773042 و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی 0937953989 را به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. روزنامه اخبار صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980826816764191 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14885435
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 374434 و شناسه ملی 10320253281
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی 0919496156 به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره2 ـ آقای فرهاد مرتضوی نژادبه کدملی 0937953989 به نمایندگی شرکت صنایع غذایی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی 10101830496 به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم نگار هویدافر به کدملی 0078765730به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص به شناسه ملی10380496050 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ـ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی 0937953989خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهداور شرکت با 2امضاء از 3امضاء مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واسناد غیر تعهدآور ونامه های اداری با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد پ980814159443936  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14751180
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران ارزش آفرین کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۹۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۱۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند : شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای سعید فاتح به کدملی xxxxxxxxx۵ آقای شاپور خستو به کدملی xxxxxxxxx۵ آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ آقای هومن قویمی به کدملی xxxxxxxxx۸ آقای عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14751206
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران ارزش آفرین کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۹۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۱۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله شهیدقندی نیلوفر ، خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده ، خیابان خرمشهر ، پلاک xxx ، ساختمان نگین سبز ، طبقه اول ، واحد شمال شرقی کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییریافت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای سعید فاتح به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شاپور خستو به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای هومن قویمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره قای علی اصغر خجسته به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14693258
آگهی تغییرات شرکت مهر آوند مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۲ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638781
آگهی تغییرات شرکت سامان پخش ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۴۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و آقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت ناظر برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . حق امضاء مجاز با امضاء متفق دو نفر مدیران تصفیه همراه مهر شرکت می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14530211
آگهی تغییرات شرکت ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی عسکر عسگرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع غذایی پرور پودر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی غلامرضا شاکری مشهدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی مجید مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - عسکر عسگرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهاردار و تعهد آور با ۲ امضا از ۵ امضا اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . امضا اسناد غیرتعهدآور و نامه‌های اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14452202
آگهی تغییرات شرکت ارمغان گستر کبیر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ به تصویب رسید - ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند - ۳ روزنامه وطن امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14437617
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذایی کرج ایلیا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۶۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت پخش اطلس دینا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نجمه رادمقام به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صنایع غذایی سپاس مهر به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر یغمائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل وفتانه اخدری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل و خانم نجمه رادمقام به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و خانم نجمه رادمقام به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با دو امضاء مدیرعامل به عنوان دارنده امضاء ثابت و رئیس هیئت مدیره و یا امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد_بود کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14437637
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذایی کرج ایلیا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۶۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت پخش اطلس دینا وخانم نجمه رادمقام به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صنایع غذایی سپاس مهر به عنوان اعضا اصلی وناصر یغمائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل وفتانه اخدری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل برای مدت سه سال تعیین گردیدند . مجمع عمومی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و آقای حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ را به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیده‌اند . صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ به تصویب رسید . روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223348
آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۷۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای فرید سعادتیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرید سعادتیان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ۲امضاء از۴ امضاء اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209084
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی و زیارتی احمد زاده و شرکا شرکت نسبی به شماره ثبت ۴۳۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۳۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۸۹ مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره xxx۱,xxx,xxx مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره xxx۷/۱۹/۹۷ مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورت های مالی سال ۹۶ را مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14163933
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای مهدی رشیدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت پخش اطلس دینا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ـ آقای مهدی رشیدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164643
آگهی تغییرات شرکت اطلس تجارت رسپینا سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۹۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره xxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.- آقای فرید سعادتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده پخش اطلس دینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ - آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.- روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -صورتهای مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14140687
آگهی تغییرات شرکت اطلس تجارت رسپینا سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۹۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای فرید سعادتیان به کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان نماینده شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081294
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی رنجبریان به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین خرقانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات با دو ا مضاء از سه امضای اعضای هئیت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و اسناد و اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081297
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ۲ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:. آقایان عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پارس گستر دینا به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت دیباتوس کارتن به نمایندگی آقای عباسعلی رنجبریان به کدملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دوسال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا (از اعضاء جامعه حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ تصویب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053595
آگهی تغییرات شرکت مهر آوند مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای علیرضا مهدی بیک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای غلامعلی سخاوت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای یونس احمدزاده صدیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل و حسابرسی وخدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053596
آگهی تغییرات شرکت رهاب تجارت غرب آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۸۳۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ۲ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم اعظم کاشیها به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044545
آگهی تغییرات شرکت ریزان فلز طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۰۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029209
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت پخش اطلس دینا به نمایندگی آقای عباسعلی رنجبریان برای مدت دوسال به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برگزیده شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029211
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای عباسعلی رنجبریان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباسعلی رنجبریان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره) امضاء کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی شرکت با دو امضا از سه امضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017659
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای مهدی رشیدی به کدملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دوسال به سمت اعضای هیات مدیره برگزیده شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011549
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011550
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سارا اسکندری بسمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره) انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره , نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966615
آگهی تغییرات شرکت شیراز دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۰۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۶/۱۰/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یرو نامه شماره xxx/ پ/ ۹۶ ساعت ۱۰ صبح شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۵ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ جایگزین آقای حمید نیکویی نوغانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ گردید. بنابراین آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد مرتضوی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا به شماره ثبت xxx۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد پژمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. مقرر گردیدحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا قراردادها و سایر نامه‌های عادی و اسناد غیرتعهدآور مالی با تک امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13956190
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هئیت مدیره و شرکت پارس گستر دینا – سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی (xxxxxxxxx۹) به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و شرکت دیبا توس کارتن – سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی خانم نگار هویدافر به کدملی (xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هئیت مدیره، ضمنا با توجه به عزل آقای علی یغمائی از سمت مدیرعامل آقای محمدرضا نساج به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. - امضاء اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء متفق دونفر از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت مورد تصویب قرار گرفت و امضا نامه‌های اداری و اوراق غیربهادار با تک امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926435
آگهی تغییرات شرکت دینا توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۰۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با توجه به استعفاء آقای حمید نیکوئی نوغانی نماینده شرکت پارس گستر دینا از سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده جدید شرکت برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/ ۴/ ۹۸ جایگزین نامبرده گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922004
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۰۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد شریعتی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نوین زعفران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بعنوان رییس هیأت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت نیسان شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان نایب رییس هیأت مدیره و آقای حبیب ا … مقامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. وکلیه اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رییس یا نایب رییس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا مقام مجاز از طرف ایشان معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922008
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۰۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیسان شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - شرکت خوش فرم توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای محمد رضا نجار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - شرکت نوین زعفران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای علی محمد شریعتی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - شرکت کالا کودک توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای علیرضا دربان ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - شرکت پدیده زیبای شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی آقای علی مغانی به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886651
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پارس گستر دینا به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت دیبا توس کارتن به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی یغمائی برای مدت باقیمانده تصدی هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردید - امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک رئیس و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل با یکی اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13791235
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی و زیارتی احمد زاده و شرکا شرکت نسبی به شماره ثبت ۴۳۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۳۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۲/۱۹/۹۶ مورخ ۲۴/۷/xxx۶ مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی و نامه شماره xxx۹۴ مورخ ۲/۸/xxx۶ سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره xxx۹۱ , xxx , xxx مورخ ۲۲/۷/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای فرهاد مرتضوی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس شرکت برای سال مالی ۹۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740683
آگهی تغییرات شرکت ارمغان گستر کبیر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود عین افشار به کدملی xxxxxxxxx۵ محمدرضا عین افشار به کدملی xxxxxxxxx۷ احمد عین افشار به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ را به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705045
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ وشرکت دیبا توس کارتن شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت صنایع غذایی پرورپودر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی لیدا جهانیان به کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705057
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دیباتوس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم لیدا جهانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی پرورپودربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701767
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شاپور خستو به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنایع غذایی پرور پودر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور با دو امضا از سه امضا اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای سایر اوراق واسناد غیر تعهدآور ونامه‌های ادای یکی از اعضای هیات مدیره ومهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571541
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی (xxxxxxxxx۹) به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای حمید نیکوئی نوغانی کدملی (xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص به سمت عضو هئیت مدیره انتخاب شدند وآقای حمید نیکوئی نوغانی کدملی (xxxxxxxxx۱) به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند - حق امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء متفقا دونفر از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571555
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۲/۳۰/ xxx۵ و صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ مذکور به تصویب مجمع رسید. - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) و شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۹) و شرکت دیباتوس کارتن سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی (کدملی xxxxxxxxx۱) جهت یک دوره دوساله به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند - موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸) به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حمزه محمودی (کدملی xxxxxxxxx۹) به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌ها ی شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529571
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عبداله کاظمی بیدختی (کد ملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هئیت مدیره و رسول زمان زاده (کد ملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی از شرکت دیبا توس کارتن (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به سمت نائب رئیس هیات مدیره و فرهاد مرتضوی نژاد (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت صنایع غذائی پرور پودر (شناسه ملی xxxxxxxxx۱) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند - حق امضاء مجاز شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504925
آگهی تغییرات شرکت مهر آوند مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار (حسابدار رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504932
آگهی تغییرات شرکت مهر آوند قطره شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۸۳۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم اعظم کاشیها به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای یونس احمدزاده صدیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامعلی سخاوت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علیرضا مهدی بیک به کد ملی xxxxxxxxx۴ ۴ - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501649
آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی شرکت پخش اطلس دینا (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند رسول زمان زاده (کدملی xxxxxxxxx۶) نماینده شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند حق امضاء شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید. نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488848
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید نیکوئی نوغانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره خانم سارا اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۲/ ۱/ ۹۷ انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای اصلی هیئت مدیره (رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473525
آگهی تغییرات شرکت ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کد ملی xxxxxxxxx۶) - آقای شاپور خستو (کد ملی xxxxxxxxx۵) – آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ - آقای علی حاجبی (کد ملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرور پودر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ - آقای رسول زمان زاده (کد ملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کد ملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای شاپور خستو با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای داریوش اسدی (کد ملی xxxxxxxxx۲) خارج از اعضاء هئیت مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای باقیمانده مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. - امضاء مجاز و تعهدآور شرکت دو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت تعیین گردید. - مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462148
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ حمید نیکوئی نوغانی به کدملی xxxxxxxxx۱ فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ همچنین موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و آقای حمزه محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462152
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید نیکوئی نوغانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد غفوریان پاکدل به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره) آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با دو امضاء از سه امضا ء اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462198
آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۷۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء ازچهار اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462200
آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت برای دوره منتهی به سال ۳۰/ ۰۹/ ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291701
آگهی تغییرات شرکت ارمغان گستر کبیر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244047
آگهی تغییرات شرکت پلاست گستر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۸۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجمال کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای احمد کامل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم فاطمه کامل به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ادوارد مقدسی خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت دیک ستال مالی انتخاب گرددیند روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232060
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی و زیارتی احمد زاده و شرکا شرکت نسبی به شماره ثبت ۴۳۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۳۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۲/۱۹/۹۵ مورخ ۴/۱۰/xxx۵ مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی و نامه شماره xxx۴۱ مورخ ۲۸/۷/xxx۵ سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره xxx۵۱ , xxx , xxx مورخ ۱۷/۷/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۹۴ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144985
آگهی تغییرات شرکت ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
آگهی تغییرات شرکت ساسان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: – آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) عضو هیئت مدیره - آقای رسول زمان زاده (کد ملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) عضو هیئت مدیره - آقای مجتبی شاهبخشی (کد ملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) عضو هیئت مدیره - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کد ملی xxxxxxxxx۹۱) به سمت رئیس هیات مدیره - آقای شاپور خستو (کد ملی xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای داریوش اسدی (کد ملی xxxxxxxxx۲) خارج از اعضاء هئیت مدیره به سمت مدیر عامل تعیین سمت شدند - امضاء مجاز و تعهد آور شرکت دو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیات مدیره و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057297
آگهی تغییرات شرکت ریزان فلز طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۰۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۵ تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054619
آگهی تغییرات شرکت بهار محاسب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رسول زمان زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ خانم توران آزاد بیگی کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم اکرم قربان زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کد ملی xxxxxxxxx۹) بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن فرجی (کد ملی xxxxxxxxx۹) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ۲ روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021056
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند آقای مجید مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021065
آگهی تغییرات شرکت تهران دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژادبه کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند خانم لیدا جهانیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900471
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید نیکوئی نوغانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد غفوریان پاکدل به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامدارن و اعضای هیئت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و امضاء کلیه آوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی شرکت با دو امضاء از سه امضای رئیس هئیت مدیره، نائب رئیس هئیت مدیره، مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871495
آگهی تغییرات شرکت مهر اوند مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۰۵۲۵
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ را به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای یونس احمد زاده صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامعلی سخاوت به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای علیرضا مهدی بیک به کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805261
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی و زیارتی احمد زاده و شرکا شرکت نسبی به شماره ثبت ۴۳۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۳۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/xxx۲ ونامه شماره xxx۲/xxx۴۰ , xxx مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی ونامه شماره xxx۲۱ مورخ xxx۳/xxx۴ سازمان هواپیمایی کشوری ونامه شماره xxx۴/۱۹/۹۴ مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ مدیریت حج وزیارت خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فرهاد مرتضوی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس شرکت برای سال مالی ۹۲ تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805266
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی و زیارتی احمد زاده و شرکا شرکت نسبی به شماره ثبت ۴۳۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۳۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ ونامه شماره xxx۲/xxx۴۰ , xxx مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی ونامه شماره xxx۲۱ مورخ xxx۳/xxx۴ سازمان هواپیمایی کشوری ونامه شماره xxx۴/۱۹/۹۴ مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ مدیریت حج وزیارت خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید آقای فرهاد مرتضوی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس شرکت برای سال مالی ۹۳ تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805270
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی و زیارتی احمد زاده و شرکا شرکت نسبی به شماره ثبت ۴۳۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۳۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ ونامه شماره xxx۲/xxx۴۰ , xxx مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی ونامه شماره xxx۲۱ مورخ xxx۳/xxx۴ سازمان هواپیمایی کشوری ونامه شماره xxx۴/۱۹/۹۴ مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ مدیریت حج وزیارت خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۹۳ به تصویب رسید آقای فرهاد مرتضوی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس شرکت برای سال مالی ۹۴ تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789550
آگهی تغییرات شرکت اطلس تجارت رسپینا سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۹۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای اقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ از سمت مدیرعاملی وحکم نمایندگی شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر در خصوص معرفی آقای محسن مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ اعضا هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۶ به شرح ذیل می‌باشند: شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای عبداله کاظمی بیدختی (xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد (xxxxxxxxx۹) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای محسن مرادی (xxxxxxxxx۱) به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برگزیده شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش رسپینا گستر لوتوس درتاریخ ۲۵/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات، تهیه و توزیع وتولید و فرآوری و پخش کالا، خرید و فروش، بازاریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران بصورت غیر هرمی و غیر شبکه‌ای و ترخیص کالا از تمام گمرکات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مراجع مالی و بانکی جهت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور و شرکت در انواع نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوز‌های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد کیلومتر ۵ جاده مشهد قوچان کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲/xxx۱ مورخ ۱۴/۱/۹۴ نزد بانک انصار شعبه خیابان سیدی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: ۱ آقای عبداله کاظمی بیدختی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پخش اطلس دینا به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای فرهاد مرتضوی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حمید نیکوئی نوغانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش رسپینا گستر لوتوس درتاریخ ۲۵/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات، تهیه و توزیع وتولید و فرآوری و پخش کالا، خرید و فروش، بازاریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران بصورت غیر هرمی و غیر شبکه‌ای و ترخیص کالا از تمام گمرکات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مراجع مالی و بانکی جهت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور و شرکت در انواع نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوز‌های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد کیلومتر ۵ جاده مشهد قوچان کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲/xxx۱ مورخ ۱۴/۱/۹۴ نزد بانک انصار شعبه خیابان سیدی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: ۱ آقای عبداله کاظمی بیدختی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پخش اطلس دینا به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای فرهاد مرتضوی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حمید نیکوئی نوغانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736993
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۰۳۲۵
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد شریعتی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نوین زعفران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رییس هیات مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت نیسان شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای حبیب ا … مقامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رییس یا نایب رییس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا مقام مجاز از طرف ایشان معتبر خواهد_بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736998
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۰۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خوش فرم توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای محمود حاج رضا پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت نیسان شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت نوین زعفران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای علی محمد شریعتی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت همگر توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای عبدالله یزدانبخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت پدیده زیبای شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی آقای علی مغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719048
آگهی تغییرات شرکت مهر اوند مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه یومیه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719050
آگهی تغییرات شرکت مهر آوند قطره شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۸۳۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705343
آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (به نمایندگی از طرف شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از طرف شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سارا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با ۲ امضاء از ۳ امضاء اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با یک امضاء اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705353
آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669411
آگهی تغییرات شرکت ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیئت مدیره و شاپور خستو (کدملی xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) عضو هیئت مدیره و علی حاجبی (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرورپودر (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) عضو هیئت مدیره و مجتبی شاهبخشی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن (xxxxxxxxx۵۰) عضو هیئت مدیره و داریوش اسدی (کدملی xxxxxxxxx۲) خارج از اعضاء هیئت مدیره برای باقیماند مدت مأموریت هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665426
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس تجارت رسپینا سناباد درتاریخ ۲۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات، تهیه و توزیع وتولید و فرآوری و پخش کالا، خرید و فروش، بازاریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران بصورت غیر هرمی و غیر شبکه‌ای و ترخیص کالا از تمام گمرکات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مراجع مالی و بانکی جهت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور و شرکت در انواع نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوز‌های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد بزرگراه آسیایی نرسیده به پلیس راه امام هادی بین آزادی ۹۳ و ۹۱ کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx. xxx ریالی با نام میباشد که کل مبلغ توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ نزد بانک انصار شعبه خیابان سیدی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به نمایندگی اقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای فرهادمرتضوی نژاد به سمت مدیرعامل وشرکت پخش اطلس دینا به ننمایندگی آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622985
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ (به نمایندگی از طرف شرکت دیباتوس کارتن به ش.م xxxxxxxxx۵۰) به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم لیدا جهانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پرور پودر به ش.م xxxxxxxxx۹۶) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل با یکی از هیأت مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12609282
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی ترازمحاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت دیباتوس کارتن به ش.م xxxxxxxxx۵۰ و خانم لیدا جهانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پرور پودر به ش.م xxxxxxxxx۹۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12406844
آگهی تغییرات شرکت پارس گستر دينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ آقایان ناصر یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت دیبا توس کارتن برای مدت ۲ سال به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره انتخاب شدند. ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12404065
آگهی تغییرات شرکت پارس گستر دينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سیروس لطفی کدملی xxxxxxxxx۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382969
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره واقای حمیدنیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره واقای فرهادمرتضوی نژادبه شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضوهیئت مدیره واقای حامدغفوریان پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج ازترکیب هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند, امضاء کلیه اسنادو اوراق بهاداروتعهداورشرکت بادو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبرخواهدبود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12146541
آگهی تغییرات شرکت سامان پخش ساسان در حال تصفیه سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۶۰۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۴۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبداله کاظمی بیدختی کدملی xxxxxxxxx۶، رسول زمان زاده کدملی xxxxxxxxx۶ و فرهاد مرتضوی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند آدرس محل تصفیه تهران ـ بزرگراه فتح ـ ایستگاه سرآسیاب مهراباد (کدپستی xxxxxxxxx۱) تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید حق امضاء مجاز با امضاء ثابت آقای عبداله کاظمی بیدختی همراه با یکی دیگر از مدیران تصفیه همراه با مهر شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132262
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ آقای عبدالله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۹به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن (سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰به سمت نائب رئیس هئیت مدیره وآقای مجتبی شاهبخشی به کدملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت صنایع غذایی پرور پودر (سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۶به عنوان عضو هئیت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده دوران تصدی هئیت مدیرهانتخاب شدند . ـ حق امضاء مجاز وتعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هئیت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. وامضاء نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12065397
آگهی تغییرات شرکت تهران دینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرورپودر (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید مظفری (کدملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ خانم لیدا جهانیان (کدملی xxxxxxxxx۴)خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره باتفاق یک امضاء از دو عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12036432
آگهی تغییرات شرکت بهار محاسب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای رسول زمان زاده (کد ملیxxxxxxxxx۶)، خانم توران آزادبیگی (کد ملی xxxxxxxxx۱) و خانم اکرم قربان زاده مفرد (کد ملیxxxxxxxxx۶) بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای یکدوره دو ساله انتخاب شدند ۲ ـ آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کد ملی xxxxxxxxx۹) بعنوان بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی (کد ملی xxxxxxxxx۹)بعنوان بازرس علی البدل برای یکدوره یکساله انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422960
آگهی تغییرات شرکت مهر اوند مشهد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیربه عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772152
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کد ملی xxxxxxxxx۹) به جای خانم فیروزه قدس (کد ملی xxxxxxxxx۲)از طرف شرکت دیبا توس کارتن (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم لیدا جهانیان (کد ملی xxxxxxxxx۳۴)از طرف شرکت صنایع غذائی پرورپودر (شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶) به جای آقای رسول زمان زاده (کد ملی xxxxxxxxx۶) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جهت عضویت در هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای عبداله کاظمی بیدختی (کد ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضویت در هیئت مدیره و سمت مدیر عامل برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ امضاء مجاز و تعهد آور شرکت دو امضاء متفق از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید ونامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت رسمیت خواهد داشت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727959
آگهی تغییرات شرکت ساسان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت مربوط به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) آقای شاپور خستو (کدملی xxxxxxxxx۵) شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص(شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵) بعنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719572
آگهی تغییرات شرکت مهر آوند قطره شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۸۳۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی اعتماد محاسب پارسیان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ۳ـ صورتهای مالی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639950
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. آقای قنبر امامی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و و آقای فرهاد مرتضوی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627585
آگهی تغییرات شرکت تهران دینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627587
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی رهنمود ثامن شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۹) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1641113
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۰۴/xxx۳ در شرکت صنایع غذایی سپاس مهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ که در تاریخ ۲۹/۰۶/xxx۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس
آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل
برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxx۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619775
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586686
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذایی کرج ایلیا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۶۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال ۹۲ توسط آقای عبدالله کاظمی بیدختی رئیس هیئت مدیره تعاونی مطرح و پس از ارائه توضیحات لازم به تصویب حاضرین در جلسه رسید. ـ با توجه به استعفای دو نفر از اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل از سمت خود برای انتخاب دو نفر هیئت مدیره برای مدت باقی مانده و انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل از میان داوطلبان سمتهای مذکور به صورت کتبی و مخفی رای گیری به عمل آمد و در نتیجه پس از شمارش آرا نتایج به شرح ذیل حاصل گردید. ـ آقای رسول زمان زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیرهو آقای محمد علی لاهوتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. ـ شخصیت حقوقی موسسه حسابرسی رهنمود ثامن ثبت شده به شماره xxx مشهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به استناد معرفی نامه شماره xxx۲ مورخ ۱۷/۴/۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688110
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کشت و صنعت مزرعه سبز خرم شماره ثبت ۱۴۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۲۳۴۱
برابر نامه شرکت فوق بشماره xxxـ۲۷/۱۲/۹۲ وارده بشماره xxx۷۰/۲۹ـ +۱۵/۰۴/xxx۳ و برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردیده است: موسسه حسابرسی رهنمود ثامن بشماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فاروج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442367
آگهی اصلاحی شرکت کاسپین استیل ویستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۳۷۹
۱ـ پیرو آگهی تغییرات شرکت بشماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۲۴/۱/۹۳ بازرسان از قلم افتاده اند که بشرح زیر می باشند:
مؤسسه رهنمود ثامن (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ را به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمودند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436597
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱/۱۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۳/۱۲/۹۲ در شرکت صنایع غذایی سپاس مهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای عبدالله کاظمی بدیختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع غذایی پرور پودر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت دیباتوس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبرگان پارس پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ آقای عبدالله کاظمی بیدختی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رسول زمان زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنایع غذایی پرورپودر (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی شاهبخشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ حق امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء ۲ نفر از ۳ نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظر آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347466
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۳۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدبیر محاسب شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340292
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای قنبر امامی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281532
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۹) به سمت بازرس اصلی و آقای محسن فرجی (کدملی xxxxxxxxx۳) به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205616
آگهی تغییرات شرکت ساسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت۴۸۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵) بعنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۹) بعنوان بازرس علی البدل برای یک دوره یکساله انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205619
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حساب سود و زیان سایر صورتهای مالی برای سال مالی متتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۱) و رسول زمان زاده (کدملی xxxxxxxxx۶) و شرکت صنایع غذائی پرور پودر (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ آقای جعفر فرزبد (کدملی ۵ـxxxxxxـxxx) به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۹) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187824
آگهی تغییرات شرکت تهران دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526326
آگهی تغییرات شرکت شیراز دینا سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای جعفر فرزبد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۹/۶/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078571
آگهی تغییرات شرکت عرشه سازان صنعت کاسپین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۹۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۳۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب شرق به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052612
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۵ با نمایندگی آقای رسول زمانزاده تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳ در تاریخ ۲۲/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038353
آگهی انحلال شرکت ساسان قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۵۳۴ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت فوق منحل گردید و انحلال آن به تصویب رسید. ۲ آقایان عبداله کاظمی بیدختی کدملی xxxxxxxxx۶ و رسول زمان زاده کدملی xxxxxxxxx۶ و عباس کمندلوئی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و فرهاد مرتضوی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان ناظران اصلی و علی البدل تصفیه برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ محل تصفیه قزوین کیلومتر ۵ جاده رشت انتهای خیابان فیلتر البرز کدپستی xxx۳۱ xxx۹۷ تعیین گردید. ۵ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxx۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034251
آگهی تصمیمات شرکت ساسان قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسبات شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و فرهاد مرتضوی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040881
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مزرعه سبزخرم سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۲۳۴۱
برابر نامه شرکت فوق بشماره xxx مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ و برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردیده است: ۱ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ تصوی صورت‌های مالی سال ۸۹ ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فاروج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012859
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987314
آگهی تصمیمات شرکت ساسان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سال مالی شرکت از اول فروردین هر ماه آغاز و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949206
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "رسالت" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10084773
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926660
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۶/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 876193
آگهی تغییرات شرکت عرشه سازان صنعت کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۳۴۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب شرق به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9726000
آگهی تغییرات شرکت عرشه سازان صنعت کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۷۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۳۴۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب شرق به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9610952
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کشت و صنعت مزرعه سبز خرم شماره ثبت ۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۲۳۴۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/۹۱تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردیده است:

۱‌ـ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی تا تاریخ ۱۷/۰۸/۹۱ و آقای فرهاد مرتضوی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۹و کدپستی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ تصویب صورتهای مالی سال xxx۹

رئیس ا داره ثبت اسناد و املاک فاروج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885328
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کشت و صنعت مزرعه سبز خرم شماره ثبت ۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۲۳۴۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/۹۱تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردیده است:
۱ ـ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی تا تاریخ ۱۷/۰۸/۹۱ و آقای فرهاد مرتضوی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۹و کدپستی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ تصویب صورتهای مالی سال xxx۹
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس ا داره ثبت اسناد و املاک فاروج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905622
آگهی تصمیمات شرکت ساسان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به ش ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی‌نژاد به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله کاظمی‌بیدختی به ک م xxxxxxxxx۶ و شاپور خستو به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌گستر دینا به ک م xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی علی لاهوتی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت صنایع غذایی پرورپودر به ش م xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی علی حاجبی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت دینا توس کارتن به ش م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی رسول زمان‌زاده به ک م xxxxxxxxx۶ و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ عبداله کاظمی‌بیدختی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شاپور خستو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی حاجبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با دو امضاء از چهار امضاء رئیس هیئت‌مدیره، نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و رسول زمان‌زاده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681204
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی تهران دنیاسهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۵۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
طبق صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید:. موسسه حسابرسی پاسارگاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681921
آگهی تصمیمات شرکت ساسان قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387466
آگهی تصمیمات شرکت ساسان قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668660
آگهی تصمیمات شرکت ساسانسهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۸۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به ش ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی نژاد به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله کاظمی بیدختی به ک م xxxxxxxxx۶ و شاپور خستو به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا به ک م xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی علی لاهوتی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت صنایع غذایی پرورپودر به ش م xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی علی حاجبی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت دینا توس کارتن به ش م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی رسول زمان زاده به ک م xxxxxxxxx۶ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ عبداله کاظمی بیدختی به سمت رئیس هیئت مدیره و شاپور خستو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حاجبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با دو امضاء از چهار امضاء رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رسول زمان زاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655932
آگهی تغییرات شرکت عرشه سازان صنعت کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۷۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۳۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب شرق به عنوان بازرس اصلی, آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصوِیب رسید.
در تاریخ۲۱/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516158

آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ناصر یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فتانه اخدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10360226
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۸۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۱۵۳۲۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به کدملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر یغمایی به کدملی xxxxxxxxx۶ عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت کاربراتور ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ماده ۳۰ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10207266
آگهی تغییرات شرکت عرشه سازان صنعت کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۳۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب شرق به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا یعقوبی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم بتول بلوچ باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید جعفر میراکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا یعقوبی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم بتول بلوچ باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید جعفر میراکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید جعفر میراکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی، با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه ب مهر شرکت یا مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۴/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286431
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا سهامی خاصبه شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10755419
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دیناسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی‌نژاد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ناصر یغمائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدالله کاظمی‌بیدختی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فتانه اخدری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790025
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۳/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11310607
آگهی تغییرات شرکت عرشه سازان صنعت کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۷۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۳۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب شرق به عنوان بازرس اصلی, آقای فرهاد مرتضوی‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصوِیب رسید.

در تاریخ۲۱/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11364301
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی تهران دنیا سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
طبق صور‌تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید:. موسسه حسابرسی پاسارگاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11400693
آگهی تصمیمات شرکت تهران دینا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی‌نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11431390
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی‌نژاد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11568955
آگهی تصمیمات شرکت شیراز دینا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۹۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۰۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی‌نژاد به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پارس گستر دینا به ش‌ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی حمید نیکوئی‌نوغانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ و عبداله کاظمی‌بیدختی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و احمد پژمانیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ عبداله کاظمی‌بیدختی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد پژمانیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فرامرز خزائنی خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از چهار نفر اعضاء و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11818006
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12018723
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ناصر یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و آقای عبدالله کاظمی‌بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رسول زمانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فتانه اخدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی‌البدل تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۸/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات