افشین دروی

افشین دروی

کد ملی 093759xxxx
گراف ارتباطات
52
شرکت‌ها
126
آگهی‌ها

شرکت های افشین دروی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که افشین دروی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
حسابرسی وخدمات مدیریت دل ارام حسابداران رسمی
حسابرسی وخدمات مدیریت دل ارام حسابداران رسمی
نایب رییس هییت مدیره
پیشتاز فراگیر صبا
پیشتاز فراگیر صبا
بازرس علی‌البدل
دامپروری و کشاورزی بهشیر
دامپروری و کشاورزی بهشیر
بازرس علی‌البدل
افرا بافت
افرا بافت
بازرس علی‌البدل
صنیع پاکت
صنیع پاکت
بازرس علی‌البدل
صنیع بافت
صنیع بافت
بازرس علی‌البدل
اسکارد جم
اسکارد جم
کیسه بافی کرکس
کیسه بافی کرکس
بازرس علی‌البدل
چارگون
چارگون
بازرس علی‌البدل
سام هور اقتصاد
سام هور اقتصاد
بازرس علی‌البدل
خدمات مشتریان چارگون
خدمات مشتریان چارگون
بازرس علی‌البدل
سیستم های پیشگام هوشمند ایرانیان
سیستم های پیشگام هوشمند ایرانیان
بازرس علی‌البدل
آلوم گستر دیبا
آلوم گستر دیبا
بازرس علی‌البدل
تلکامینو
تلکامینو
بازرس علی‌البدل
ایران رهجو
ایران رهجو
بازرس علی‌البدل
سروش رشد
سروش رشد
بازرس علی‌البدل
بازرگانی ایران
بازرگانی ایران
بازرس علی‌البدل
صنایع گلدیران
صنایع گلدیران
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی فدلک
صنایع غذایی فدلک
بازرس علی‌البدل
اذین تنه
اذین تنه
بازرس علی‌البدل
صنعتی آژیر
صنعتی آژیر
بازرس علی‌البدل
تراویس ایران
تراویس ایران
بازرس علی‌البدل
سان الکترونیک شهیر
سان الکترونیک شهیر
بازرس علی‌البدل
ایران ضبط
ایران ضبط
بازرس علی‌البدل
پرتاب افزار
پرتاب افزار
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت گلزار
توسعه تجارت گلزار
بازرس علی‌البدل
پارسیان صوت آریا
پارسیان صوت آریا
بازرس علی‌البدل
سان ایرانیان پخش پاسارگاد
سان ایرانیان پخش پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
ساتراپ بارمان
ساتراپ بارمان
بازرس علی‌البدل
هانی پخت
هانی پخت
بازرس علی‌البدل
توسعه الکترونیک والا
توسعه الکترونیک والا
بازرس علی‌البدل
آلوم گستر
آلوم گستر
بازرس علی‌البدل
کرانه تجارت بین الملل
کرانه تجارت بین الملل
بازرس اصلی
فنی و ساختمانی بامپاد
فنی و ساختمانی بامپاد
بازرس علی‌البدل
پاک تلیسه
پاک تلیسه
بازرس علی‌البدل
پخش بین المللی پیشتازان فرا کوهرنگ
پخش بین المللی پیشتازان فرا کوهرنگ
بازرس علی‌البدل
فنی و مهندسی طرح و بازرسی
فنی و مهندسی طرح و بازرسی
بازرس اصلی
بازرس علی‌البدل
تدارکات پزشکی ماوراء بحار
تدارکات پزشکی ماوراء بحار
بازرس علی‌البدل
تیراژه تجارت ایرانیان
تیراژه تجارت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
ارس پولاد
ارس پولاد
بازرس علی‌البدل
صنعتی معدن حدید باستان
صنعتی معدن حدید باستان
بازرس علی‌البدل
تهیه و بسته بندی موادغذائی هانی
تهیه و بسته بندی موادغذائی هانی
بازرس علی‌البدل
کانی صنعت کاسپین
کانی صنعت کاسپین
بازرس علی‌البدل
پرکیشان بیستون
پرکیشان بیستون
بازرس علی‌البدل
راه و ساختمانی سیپورت
راه و ساختمانی سیپورت
بازرس علی‌البدل
نورین تاب
نورین تاب
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع شهد آذربایجان
توسعه صنایع شهد آذربایجان
بازرس علی‌البدل
فر آوران دشت سبز سبلان
فر آوران دشت سبز سبلان
بازرس علی‌البدل
پایا هور
پایا هور
بازرس علی‌البدل
اکتیران
اکتیران
بازرس علی‌البدل
تولیدی ورق و کارتن بهسازان ماهدشت
تولیدی ورق و کارتن بهسازان ماهدشت
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1383149
آگهی تغییرات شرکت هانی پخت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۱۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۹۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی دل آرام بعنوان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بازرس اصلی و آقای افشین دروی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377871
آگهی تغییرات شرکت سروش رشد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378174
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به ‌شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود تعیین گردیدند:
آقایان محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حمید باغدوست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره.
کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور و مکاتبات عادی با امضای مفرد مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر است.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338843
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های گوشتی پاک تلیسه سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۷۲۷۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۱۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254009
آگهی تغییرات شرکت اذین تنه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۷۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابداری دلارام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268621
آگهی تغییرات شرکت چارگون سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۴۸۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۶۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250610
آگهی تغییرات شرکت فنی و ساختمانی بامپاد شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۲ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بیژن شیخ الاسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و فرهاد فرح بخش لشکریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدعلی فرح لشکریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236384
آگهی تغییرات شرکت فدلک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۴۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۴۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
ـ حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احیا ملک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید محمدعلی مرعشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید جلال الدین بنی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220789
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت گلزار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۲۵۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس قانونی اصلی و آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229807
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229806
آگهی تغییرات شرکت ایران ضبط سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۲۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای مرتضی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، آقای محمدحسین تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای کریم ساعت به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای عبدالرحمن جانبابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی ساعتچی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای افشین دروی) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206920
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آژیر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهران سهی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهرخ سهی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و میترا سهی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی دلارام به کد ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206760
آگهی تغییرات شرکت توسعه الکترونیک والا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218589
آگهی تغییرات شرکت کرانه تجارت بین الملل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۲۵۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۶۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای افشین دروی کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه دل ارام به ش ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298019
آگهی تغییرات شرکت تراویس ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۲۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی دلارام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمود فرهنگ ترجمان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شهرام اخلاقی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سیروس محمدآقایی تالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره به امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره اعم از اصلی همراه بامهر شرکت معتبر است. ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140790
آگهی تغییرات شرکت آلوم گستر شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۱۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات دال آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
مرتضی میرزامحمد به کدملی xxxxxxxxx۵ و محسن توانگر به کدملی xxxxxxxxx۷ و حسین توانگر به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134724
آگهی تغییرات شرکت صنایع گلدیران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/xxx۲ که در تاریخ ۸/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به ش ثبت xxx۴۲ و ش م xxxxxxxxx۶۱ بازرس اصلی و افشین دروی به ک م xxxxxxxxx۰ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: حسین دیلمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت گلدیران کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و نعمت اله دیلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گلدیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و حسین تنهایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت تجاری عامل گولدیمکس. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139028
آگهی تغییرات شرکت تلکا مینو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۳۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صادق حسینی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اعلام می نماید. افشین دروی ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119288
آگهی تغییرات شرکت ایران رهجو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۳۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت های مالی xxx۱ به تصویب رسید.
افشین درودی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دل آرام به ش.ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090983
آگهی تغییرات شرکت سیستم های پیشگام هوشمند ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۱۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۵۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی جواهری محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی سیدعبداله تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم فاطمه السادات سیدعبدالله تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۶/۲/xxx۴.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی جواهری محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مصطفی سیدعبداله تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه السادات سیدعبدالله تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی جواهری محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل.
۵ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا و مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026771
آگهی تصمیمات شرکت هانی پخت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۱۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۹۳۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به ش م xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038618
آگهی تغییرات شرکت توسعه الکترونیک والا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973696
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ بارمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۲۲۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۸/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۹/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مجید جورابی بشماره ملی xxxxxxxxx۵و آقای فرهاد جورابی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم عفیفه نیکنام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۸/۹/xxx۳
در تاریخ ۲۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914472
آگهی تغییرات شرکت سان ایرانیان پخش پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلزار تهویه سهامی خاص و شرکت ایران ضبط سهامی خاص و شرکت سان الکترونیک شهیر سهامی خاص و شرکت پارسیان صوت آریا سهامی خاص و شرکت بازرگانی ایران سهامی خاص تا تاریخ ۱۶/۰۷/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888952
آگهی تصمیمات شرکت تراویس ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۲۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دلارام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین درودی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود فرهنگ ترجمان به کدملی xxxxxxxxx۷ و شهرام اخلاقی منفرد به کدملی xxxxxxxxx۷ و مسعود سپهری به کدملی xxxxxxxxx۹ و امیرعلی میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۸ و سیروس محمدآقایی تالاری به کدملی xxxxxxxxx بسمت اعضا اصلی و بارکلی الیوت کاتبرت به نمایندگی تکلم پرفورمانس قبرس به سمت عضو علی البدل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره اعم از اصلی یا علی البدل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9567409
آگهی تصمیمات شرکت تراویس ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۲۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دلارام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین درودی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود فرهنگ‌ترجمان به کدملی xxxxxxxxx۷ و شهرام اخلاقی‌منفرد به کدملی xxxxxxxxx۷ و مسعود سپهری به کدملی xxxxxxxxx۹ و امیرعلی میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۸ و سیروس محمدآقایی‌تالاری به کدملی xxxxxxxxx بسمت اعضا اصلی و بارکلی‌الیوت کاتبرت به نمایندگی تکلم پرفورمانس ‌قبرس به سمت عضو علی‌البدل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته‌، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره اعم از اصلی یا علی‌البدل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908687
آگهی تصمیمات شرکت پارسیان صوت آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۳۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۰۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491153
آگهی تصمیمات شرکت پارسیان صوت آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۳۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۰۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908469
آگهی تغییرات شرکت گلزار تهویه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۲۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مرتضی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کریم ساعت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسین تقوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بازرگانی ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی ساعتچی اصل تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907408
آگهی تغییرات شرکت پرتاب افزار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۷۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۶۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۸/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمید قریب به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای محمد عیسی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم عفیفه نیکنام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای فرهاد جورابی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای مجید جورابی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ تا تاریخ۰۸/۰۷/xxx۳
در تاریخ۱۴/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890961
آگهی تصمیمات شرکت سان الکترونیک شهیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۲۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به ش مxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به ک مxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کریم ساعت به ک مxxxxxxxxx۱ مرتضی اسلامی به ک مxxxxxxxxx۹ مهدی ساعتچی به ک مxxxxxxxxx۶ شرکت بازرگانی ایران به نمایندگی حسن موحدی فر به ش مxxxxxxxxx۸۲ محمدحسین تقوایی به ک مxxxxxxxxx۶ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۷/۹۱ محمدحسین تقوایی به سمت رئیس هیئت مدیره , کریم ساعت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , حسن موحدی فر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890971
آگهی تصمیمات شرکت ایرانضبط سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251248
آگهی تصمیمات شرکت سان الکترونیک شهیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۲۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به ش م xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کریم ساعت به ک م xxxxxxxxx۱ مرتضی اسلامی به ک م xxxxxxxxx۹ مهدی ساعتچی به ک م xxxxxxxxx۶ شرکت بازرگانی ایران به نمایندگی حسن موحدی فر به ش م xxxxxxxxx۸۲ محمدحسین تقوایی به ک م xxxxxxxxx۶ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۷/۹۱ محمدحسین تقوایی به سمت رئیس هیئت مدیره , کریم ساعت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , حسن موحدی فر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749021
آگهی تصمیمات شرکت چارگونسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۸۸۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۱۶۶۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10409840
آگهی تصمیمات شرکت چارگون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۶۶۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824962
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آژیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۷۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۵۱۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل‌آرام به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706361
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آژیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۷۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۵۱۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691186
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی فدلک سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۴۵۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691951
آگهی تصمیمات شرکت آذین تنه سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۸۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۷۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10221283
آگهی تصمیمات شرکت صنایع گلدیران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681189
آگهی تصمیمات شرکت صنایع گلدیرانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671498
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی ایران سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۱۰۳۵۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کریم ساعت به کدملی xxxxxxxxx۱ و مرتضی اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمدحسین تقوایی به کدملی xxxxxxxxx۶ و مهدی ساعتچی اصل به کدملی xxxxxxxxx۶ و کاکاجان خانبابایی.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668594
آگهی تصمیمات شرکت سروش رشد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۶۵۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۱۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین درودی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سورن آرستاکس پزشکیان به کدملیxxxxxxxxx۵ و سید احسان سبزواری به کدملیxxxxxxxxx۴ و علی مجاهد به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء اصلی و سید محمدحسین سبزواری به کدملیxxxxxxxxx۷ و مصطفی عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۵. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۴/۹۱ سورن آرستاکس پزشکیان به سمت رئیس هیئت مدیره و سید احسان سبزواری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهرام شفیعی ثابت به کدملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود بشرح مندرج در بندهای ۱و و۳و ۴و۷و ۸و۱۳و ۱۴و۱۵ و۱۶و۱۷و۲۲ از ماده۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض کرد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616749
آگهی تصمیمات شرکت ایران رهجو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دلآرام حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد فیضی به کدملیxxxxxxxxx۷ مسعود فیضی اردکلو به کدملیxxxxxxxxx۰ آرش فیضیاوردکلو به کدملی xxxxxxxxx۱ آرمان فیضی به کدملی xxxxxxxxx۲ فریبا جوادخانی به کدملی xxxxxxxxx۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ مسعود فیضیاردکلو بسمت رئیس هیئت مدیره و آرمان فیضی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فیضی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591034
آگهی تصمیمات شرکت تلکا مینو سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۰۵۶۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۳۳۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: صادق حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شاهین یگانه منش به کدملی xxxxxxxxx۹ و شهلا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ صادق حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شاهین یگانه منش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586103
آگهی تغییرات شرکت آلوم گستر دیبا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۶۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به نهصد سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/xxx/۲ ریال که تماماً از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره xxxxxx۰ مورخ ۱۲/۲/۹۱ بانک تات شعبه آفریقای شمالی مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال پرداخت گردیده است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586017
آگهی تغییرات شرکت سیستم های پیشگام هوشمند ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۱۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۵۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی جواهری محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی سیدعبداله تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم فاطمه السادات سیدعبدالله تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۶/۱/۹۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی جواهری محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مصطفی سیدعبداله تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه السادات سیدعبدالله تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی جواهری محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضـای هیـئت مدیره متـفقا هـمراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا و مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 583305
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشتریان چارگون سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۴۱۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۰۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دلارام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغxxx/xxx/xxx ریال طی گواهی شمارهxxx/۹۱ص/xxx مورخ۱۲/۰۲/xxx۱ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
۳ـ تعدادxxx/۳۰ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به سی هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد سی هزار سهم آن بی نام می باشد.
در تاریخ۱۸/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578734
آگهی تغییرات شرکت سام هور اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۸۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم آزاده عدالت دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم فرناز سام نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای فرامرز سام نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۲۳/۱۱/xxx۲
در تاریخ۱۱/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10269183
آگهی تغییرات شرکت سام هور اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم آزاده عدالت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم فرناز سام نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فرامرز سام نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۲ در تاریخ ۱۱/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563420
آگهی تصمیمات شرکت چارگون سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۸۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۶۶۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دلارام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۳۰ سهم بی نام xxx/۱۰ ریالی می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516216

آگهی تغییرات شرکت اسکارد جم
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دلارام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎الدبل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۸/۱۲/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای شهاب حیدری‎فاروقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای هومن حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۸/۱۲/xxx۲
۴ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای شهاب حیدری‎فاروقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای هومن حجتی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای هومن حجتی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519978

آگهی تصمیمات شرکت کیسه بافی کرکس
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۰۱
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472138

آگهی تصمیمات شرکت صنیع پاکت
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ماده ۴۵ اساسنامه نیز به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس حاجی ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمدرضا حاجی ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمدحسین حاجی ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۱ و فریبا منتظری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۴/۹۰ عباس حاجی ملاحیدر به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا حاجی ملاحیدر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریبا منتظری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472139

آگهی تصمیمات شرکت صنیع بافت
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ماده ۴۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. عباس حاجی ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۵ و افخم مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۱ و اعظم جاوید حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۴/۹۰ افخم مرتضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و اعظم جاوید حسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس حاجی ملاحیدر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و مراسلات و نامه های اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 462366

آگهی تصمیمات شرکت افرا نخ تهران
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۶
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر تغییر یافت و و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد: موسسه حسابرسی دل آرام ش.م xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و به نمایندگی افشین دروی با کدملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین حاجی ملاحیدر با کدملی xxxxxxxxx۱ و فریبا مرتضوی با کدملی xxxxxxxxx۱سارا حاجی ملاحیدر کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک سفته بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و مراسلات و نامه های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح: بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ فریبا مرتضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و سارا حاجی ملاحیدر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین حاجی ملاحیدر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر و اوراق عادی و مراسلات به امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 462368

آگهی تصمیمات شرکت افرا بافت
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۴
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به کدملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا حاجی ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۳ و سحر حاجی ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۱ و سپیده حاجی ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۴ تعداد اعضا هیئت مدیره به ۳ نفر تعیین گردیدند که در ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و مراسلات با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر است که دو اساسنامه ماده مربوطه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۰ سحر حاجی ملاحیدر به سمت رئیس هیئت مدیره، سپیده حاجی ملاحیدر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا حاجی ملاحیدر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9837645
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز فراگیر صبا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۱۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۲۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی دلارام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 456919

آگهی تغییرات شرکت پیشتاز فراگیر صبا سهامی خاص
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی دلارام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946587
آگهی تغییرات در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام بشماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۸/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حمید باغ‎دوست به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‎مدیره و محمد دل‎آرام به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضای منفرد مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و مهر موسسه معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 406935

آگهی تغییرات در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام بشماره ثبت xxx۴۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۸/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حمید باغ‎دوست به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‎مدیره و محمد دل‎آرام به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضای منفرد مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و مهر موسسه معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10513648
آگهی تصمیمات شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذائی هانی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۳۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۲۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9734285
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۰۳۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۶۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل‎آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9830880
آگهی تصمیمات شرکت تدارکات پزشکی ماوراء بحار سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۹۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۵۸۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید شکوه‎صارمی به کدملی xxxxxxxxx۶ـ محسن دهقانی به کدملی xxxxxxxxxـ ژاله صادقیان‎لطف‎آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ـ سعید شکوه‎صارمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ژاله صادقیان‎لطف‎آبادی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محسن دهقانی بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295938
آگهی تصمیمات شرکت ارس پولاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۸۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۸۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‎آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی زاهدبنیس به ش ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا کتابی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و احمد زاهدبنیس به ش ملی xxxxxxxxx۵ و محمدصادق کتابی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و صمد زاهدبنیس به ش ملی xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ محمدرضا کتابی بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد زاهدبنیس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی زاهدبنیس بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10205243
آگهی تأسیس شرکت تیراژه تجارت ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۱/۰۵/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۱/۰۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات. آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: احداث خرید مشارکت تاسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه تولید توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور خرید فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی و همچنین مشاوره و مدیریت و طراحی نظارت فنی و اجرای پروژه‌های ساختمانی نقشه برداری راهسازی و سدسازی ساخت و نصب سازه‌های فلزی بتونی و صنعتی نصب و راه اندازی تاسیسات مرتبط با پروژه‌های ساختمانی طراحی و احداث واحدهای صنعتی و شهرسازی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور ا زکلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولات دیگر به کلیه کشورهای جهان شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و مشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هر گونه فعالیتی که به نحوی با موضوع فوق مرتبط باشد و به نحوی سوددهی داشته_باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ ولی عصر جنب پمپ ساعی برج سپهر ساعی ط ۱۲ واحد xxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴۶ مورخ ۲۸/۰۴/xxx۰ نزد بانک کارآفرین شعبه اسدآبادی پرداخت گردیده است ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم غزال پریزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای پرویز شکرانی چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای محمد پرهام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای حمید پریزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ آقای محمدمسعود مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای محمد پرهام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373154
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آژیر سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۱۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود سهی راد به ش ملی xxxxxxxxx۸ و مسعود سهی راد به ش ملی xxxxxxxxx۵ و مهرداد سهی راد به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی و مهرداد سهی راد به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۰ محمود سهی راد به سمت رئیس هیئت مدیره و مهران سهی راد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود سهی راد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327071
آگهی تغییرات شرکت گلزار تهویه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۲۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۳/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کریم ساعت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسین تقوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بازرگانی ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی ساعتچی اصل تا تاریخ ۳۱/۳/xxx۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621754
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۶۴۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۸/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حمیدرضا طباطبایی‌‌سامنی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ مسعود کیانی‌دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ کوروش سلطانیه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمود انصاری به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ بیژن زردبانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۰ سید حمیدرضا طباطبایی‌‌سامنی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود انصاری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود کیانی‌دهکردی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادهای تعهدآور و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9698319
آگهی تغییرات شرکت اسکارد جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۰۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دلارام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۶/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10410651
آگهی تصمیمات شرکت تدارکات پزشکی ماوراء بحار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۵۸۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620287
آگهی تغییرات شرکت پخش بین المللی پیشتازان فرا کوهرنگ سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۳۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۹/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۱/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10398895
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدن حدید باستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۵۲۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا رنجبران به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و اقای محمدرضا معتمد گیوه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کانی صنعت کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر ساریخانی تا تاریخ ۳۰/۸/xxx۱. در تاریخ ۲۳/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10579494
آگهی تصمیمات شرکت چارگون سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۸۸۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۱۶۶۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10581715
آگهی تصمیمات شرکت افرا بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۷۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۱۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به کدملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا حاجی‌ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۳ و سحر حاجی‌ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۱ و سپیده حاجی‌ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۴ تعداد اعضا هیئت‌مدیره به ۳ نفر تعیین گردیدند که در ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و مراسلات با امضا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر است که دو اساسنامه ماده مربوطه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۰ سحر حاجی‌ملاحیدر به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سپیده حاجی‌ملاحیدر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا حاجی‌ملاحیدر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10588888
آگهی تصمیمات شرکت هانی پخت سهامی خاص ثبت‌شده به‌شماره ۱۵۱۱۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۹۳۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل‌آرام با شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۲ به سمت بازرس اصلی و افشین دروتی با کدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10600108
آگهی تصمیمات شرکت هانی پخت سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۱۵۱۱۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۹۳۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10608248
آگهی تصمیمات شرکت ایران ضبط سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۲۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی?های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619154
آگهی تصمیمات شرکت پارسیان صوت آریا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۲۳۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۰۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کریم ساعت به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ و مرتضی اسلامی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ و محمدحسین تقوایی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی ساعتچی‌اصل به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بازرگانی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی رحمت‌اله برومند به ش‌‌ملی xxxxxxxxx۲ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ مهدی ساعتچی‌اصل به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی اسلامی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی ایران به نمایندگی رحمت‌اله برومند به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۳ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675203
آگهی تغییرات شرکت کانی صنعت کاسپین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۴۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۱۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680008
آگهی تغییرات شرکت پرکیشان بیستون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10711548
آگهی تغییرات شرکت کانی صنعت کاسپین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۴۸۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10715076
آگهی تصمیمات شرکت تلکا مینو سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۵۶۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۳۳۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی دل‌آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10766147
آگهی تصمیمات شرکت سروش رشد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۶۵۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۱۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل‌آرام به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین درودی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سورن آرستاکس‌پزشکیان به کدملیxxxxxxxxx۵ و سید احسان سبزواری به کدملیxxxxxxxxx۴ و علی مجاهد به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء اصلی و سید محمدحسین سبزواری به کدملیxxxxxxxxx۷ و مصطفی عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۵. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۴/۹۱ سورن آرستاکس‌پزشکیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید احسان سبزواری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شهرام شفیعی‌ثابت به کدملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود بشرح مندرج در بندهای ۱و و۳و ۴و۷و ۸و۱۳و ۱۴و۱۵ و۱۶و۱۷و۲۲ از ماده۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض کرد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10768900
آگهی تصمیمات شرکت تراویس ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۰۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۲۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی دلارام به کدملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10808817
آگهی تصمیمات شرکت سروش رشد سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۱۶۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سورن آرستاکس پزشکیان به ش ملی xxxxxxxxx۵ و محمدحسین مجاهد به ش ملی xxxxxxxxx۸ و سیداحسان سبزواری به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی و سیدمحمدحسین سبزواری به ش ملی xxxxxxxxx۷ و علی مجاهد به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی‌البدل. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۸۹ سورن آرستاکس پزشکیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین مجاهد به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شهرام شفیعی‌ثابت به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۵۰ اساسنامه در بندهای ۱۷ و ۱۶ ۱۵ و ۱۴ و ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۳ را به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10816074
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی فدلک سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۴۵۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817102
آگهی تصمیمات شرکت سان الکترونیک شهیر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۲۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10870101
آگهی تصمیمات شرکت صنایع گلدیران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۶۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‎آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلدیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی نعمت‎اله دیلمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گلدیران کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی حسین دیلمی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تجاری عام گولدیمکس به نمایندگی حسین تنهایی به کدملی xxxxxxxxx۸ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ حسین دیلمی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره، حسین تنهایی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10879778
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشتریان چارگون سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۴۱۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۰۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دلارام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغxxx/xxx/xxx ریال طی گواهی شمارهxxx/۹۱ص/xxx مورخ۱۲/۰۲/xxx۱ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

۳ـ تعدادxxx/۳۰ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی‌نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به سی‌هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد سی‌هزار سهم آن بی‌نام می‌باشد.

در تاریخ۱۸/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10911155
آگهی تصمیمات شرکت افرا نخ تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۷۷۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت‌مدیره به ۳ نفر تغییر یافت و و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد: موسسه حسابرسی دل آرام ش.م‌ xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و به نمایندگی افشین دروی با کدملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین حاجی‌ملاحیدر با کدملی xxxxxxxxx۱ و فریبا مرتضوی با کدملی xxxxxxxxx۱سارا حاجی‌ملاحیدر کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک سفته بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و مراسلات و نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح: بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ فریبا مرتضوی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سارا حاجی‌ملاحیدر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین حاجی‌ملاحیدر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر و اوراق عادی و مراسلات به امضا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10913015
آگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمان سیپورت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۳۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۹۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‌آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921990
آگهی تصمیمات شرکت نورین تاب سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۴۱۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل‌آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و دروی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957319
آگهی تصمیمات شرکت افرا بافت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۵۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۶۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل‌آرام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968795
آگهی تصمیمات شرکت چارگون سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۸۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۶۶۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دلارام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به ش. م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11104076
آگهی تصمیمات شرکت تلکا مینو سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۰۵۶۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۳۳۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: صادق حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شاهین یگانه‌منش به کدملی xxxxxxxxx۹ و شهلا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ صادق حسینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، شاهین یگانه‌منش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11137104
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۶۴۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید حمیدرضا طباطبائی‌سامنی به کدملی xxxxxxxxx۳ و مسعود کیانی‌دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کوروش سلطانیه به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود انصاری به کدملیxxxxxxxxx۵ و علیرضا کریم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و سید محمد طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۸ و توفیق انصاری به کدملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ سید حمیدرضا طباطبائی‌سامنی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود انصاری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود کیانی‌دهکردی به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11268532
آگهی تصمیمات شرکت سروش رشد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۶۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل‌‌ آرام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11367958
آگهی تصمیمات شرکت صنایع گلدیران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11377983
آگهی تصمیمات شرکت تهیه و بسته‌بندی مواد غذایی هانی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۰۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۲۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی دل‌آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11501894
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۷۰۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11509688
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی ایران سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۱۰۳۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کریم ساعت به کدملی xxxxxxxxx۱ و مرتضی اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمدحسین تقوایی به کدملی xxxxxxxxx۶ و مهدی ساعتچی‌اصل به کدملی xxxxxxxxx۶ و کاکاجان خانبابایی.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11510952
آگهی تصمیمات شرکت فرآوردان دشت سبز سبلان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۹۲۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی دلارام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میر طاهر موسوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و میر حسن سیدکنعانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و میر علی اشرف‌عبداله‌پوری‌حسینی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ میر طاهر موسوی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، میر حسن سیدکنـعانی به سـمت نائب رئیـس هیئت‌مـدیره، مـیر علی اشرف‌عبداله‌پوری‌حسینی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسـلامی با امـضاء مدیرعامل و رئیس هیئـت‌مدیره متـفقا و در غـیاب یـکی از آنـها با امضـای متـفق مدیرعـامل و نائب رئیـس هیئـت‌مدیره یا امضـای متـفق رئیـس و نائب رئیـس هیـئت‌مدیره همـراه با مهـر شـرکت معـتبر می‌باشـد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11664876
آگهی تصمیمات شرکت افرا نخ تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۰۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۷۷۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل‌آرام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11685158
آگهی تغییرات شرکت آلوم گستر دیبا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۶۶۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به نهصد سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/xxx/۲ ریال که تماماً از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره xxxxxx۰ مورخ ۱۲/۲/۹۱ بانک تات شعبه آفریقای شمالی مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال پرداخت گردیده است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‌آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11687570
آگهی تصمیمات شرکت آلوم گستر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۱۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۹۰۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات دل‌آرام به کد ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مرتضی میرزامحمد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حسین توانگر به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محسن توانگر به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ محسن توانگر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین توانگر بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی میرزامحمد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11712701
آگهی تصمیمات شرکت پایا هور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۹۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11737206
آگهی تصمیمات شرکت آذین تنه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۹۸۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۵۲۷۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دلارام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11748117
آگهی تغییرات شرکت گلزار تهویه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۲۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مرتضی اسلامی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کریم ساعت به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسین تقوائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بازرگانی ایران سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی ساعتچی‌اصل تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11754995
آگهی تصمیمات شرکت آذین تنه سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۸۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۷۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11788062
آگهی تصمیمات شرکت کیسه بافی کرکس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۵۴۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۸۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11789277
آگهی تصمیمات شرکت صنیع بافت سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۸۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۶۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799918
آگهی تغییرات شرکت سیستم های پیشگام هوشمند ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۱۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۵۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‌آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی جواهری‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی سیدعبداله‌تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم فاطمه السادات سیدعبدالله‌تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۶/۱/۹۳.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی جواهری‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید مصطفی سیدعبداله‌تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم فاطمه السادات سیدعبدالله‌تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی جواهری‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضـای هیـئت‌مدیره متـفقا هـمراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا و مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11805525
آگهی تصمیمات شرکت چارگون سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۸۸۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۶۶۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دلارام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی‌نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۳۰ سهم بی‌نام xxx/۱۰ ریالی می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11809259
آگهی تصمیمات شرکت اکتیران سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۸۲۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۸۶۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‌آرام حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی حسابرس رسمی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11809459
آگهی تغییرات شرکت سان ایرانیان پخش پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۵/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11816421
آگهی تصمیمات شرکت صنیع بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت‌مدیره به ۳ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ماده ۴۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل‌آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. عباس حاجی‌ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۵ و افخم مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۱ و اعظم جاوید‌حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۵/۴/۹۰ افخم مرتضوی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اعظم جاوید‌حسینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباس حاجی‌ملاحیدر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و مراسلات و نامه‌های اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11834858
آگهی تصمیمات شرکت صنیع پاکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۱۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۹۴۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت‌مدیره به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ماده ۴۵ اساسنامه نیز به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی دل‌آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس حاجی‌ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمدرضا حاجی‌ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمدحسین حاجی‌ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۱ و فریبا منتظری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۴/۹۰ عباس حاجی‌ملاحیدر به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا حاجی‌ملاحیدر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، فریبا منتظری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11871410
آگهی تغییرات شرکت اسکارد جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۹۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۱۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دلارام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎الدبل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۸/۱۲/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عباس ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای شهاب حیدری‎فاروقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای هومن حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۸/۱۲/xxx۲

۴ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای شهاب حیدری‎فاروقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای هومن حجتی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای هومن حجتی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11888239
آگهی تصمیمات شرکت ایرانضبط سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۵۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11907816
آگهی تصمیمات شرکت ایران رهجو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد فیضی به کدملیxxxxxxxxx۷ مسعود فیضی‌اردکلو به کدملیxxxxxxxxx۰ آرش فیضی اوردکلو به کدملی xxxxxxxxx۱ آرمان فیضی به کدملی xxxxxxxxx۲ فریبا جوادخانی به کدملی xxxxxxxxx۷

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ مسعود فیضی اردکلو بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آرمان فیضی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد فیضی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11915069
آگهی تصمیمات شرکت ایران رهجو سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۳۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام حسابدارن رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11943509
آگهی تغییرات شرکت سیستم های پیشگام هوشمند ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۱۵۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۵۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی جواهری‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی سیدعبداله‌تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم فاطمه السادات سیدعبدالله‌تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۹/۲/xxx۲.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی جواهری‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای سید مصطفی سیدعبداله‌تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره خانم فاطمه السادات سیدعبدالله‌تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی جواهری‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر‌عامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا و مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۳۰/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11949285
آگهی تغییرات شرکت سان ایرانیان پخش پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی دل‌آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلزار تهویه سهامی‌خاص و شرکت ایران ضبط سهامی‌خاص و شرکت سان الکترونیک شهیر سهامی‌خاص و شرکت پارسیان صوت آریا سهامی‌خاص و شرکت بازرگانی ایران سهامی‌خاص تا تاریخ ۱۶/۰۷/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11965960
آگهی تغییرات شرکت پرتاب افزار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۷۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۶۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۸/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‌آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۸/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حمید قریب به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای محمد عیسی‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم عفیفه نیکنام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای فرهاد جورابی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای مجید جورابی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ تا تاریخ۰۸/۰۷/xxx۳

در تاریخ۱۴/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12027783
آگهی تصمیمات شرکت کارتن بهسازان ماهدشت سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۶۹۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۲۹۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دردی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین عبدالهی‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ و ناصر دری به کدملی xxxxxxxxx۰ و شکوه‌السادات هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و نازنین عبدالهی‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ و لادن خطیبی‌نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات