جواد غزنوی دوزنده

آقای جواد غزنوی دوزنده

کد ملی 093440xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
6
آگهی‌ها

شرکت های جواد غزنوی دوزنده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که جواد غزنوی دوزنده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14802476
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان رضا حمیدی ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمد حمیدی ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و حسن نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بابک مصری به شماره ملی xxxxxxxxx۸و خانم سپیده حمیدی ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند حسابرسی آگاهان بهروش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹به سمت بازرس اصلی و آقای جواد غزنوی دوزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی سال ۹۷ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14769596
آگهی تغییرات شرکت گندم دشت مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۰۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاهان بهروش پارس دارای کد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شماره ثبت xxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد غزنوی دوزنده با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202408
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۲,xxx مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای جلیل ارغند به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و آقای کیوان شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی سرماگذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقای هادی بهروزنیا به شمارملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی فرش آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ وآقای سید محمد داودی مقدم به شمارملیxxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت کشت و صنعت انابد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ وآقای جواد غزنوی دوزنده به شمارملیxxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و آقای علی فدیشه ای به شمارملی xxxxxxxxx۱بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ویا دونفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164330
آگهی تغییرات شرکت صنایع الیاف زاگرس پیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۳۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱صورتهای مالی منتهی به سال ۹۶ به تصویب مجمع رسید ـ ۲ موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان بعنوان بازرس اصلی xxxxxxxxx۰۰ و آقای جواد غزنوی دوزنده شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل جهت سال مالی ۹۷ انتخاب گردیدند. ـ ۳روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500288
آگهی تغییرات شرکت صنایع الیاف زاگرس پیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۳۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای جواد غزنوی دوزنده کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل جهت سال مالی ۹۶ انتخاب گردیدند ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی صرافیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم مریم صرافیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم فاطمه صرافیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فریمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100011
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل ارغند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید آتش باری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی بهروزنیابه شمارملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عضو هیئت مدیره آقای سید محمد داودی مقدم به شمارملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت انابد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عضو هیئت مدیره آقای جواد غزنوی دوزنده به شمارملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عضو هیئت مدیره آقای علی فدیشه‌ای به شمارملی xxxxxxxxx۱ به مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره ویا دونفراز اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات