امیر عباس علاقه بندان

امیر عباس علاقه بندان

کد ملی 093392xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
56
آگهی‌ها

شرکت های امیر عباس علاقه بندان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که امیر عباس علاقه بندان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
ستاره تابناک هشتم توس
ستاره تابناک هشتم توس
بازرس علی‌البدل
شهاب یار
شهاب یار
بازرس علی‌البدل
فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی
فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی
بازرس علی‌البدل
سازمان اقتصادی رضوی
سازمان اقتصادی رضوی
عمران و توسعه رضوی
عمران و توسعه رضوی
بازرس علی‌البدل
کشاورزی وموقوفات چناران
کشاورزی وموقوفات چناران
بازرس علی‌البدل
موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی
موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی
بازرس علی‌البدل
خدمات دارویی رضوی
خدمات دارویی رضوی
بازرس علی‌البدل
کارخانجات صنایع چوبی آستان قدس رضوی
کارخانجات صنایع چوبی آستان قدس رضوی
بازرس علی‌البدل
چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
بازرس علی‌البدل
به نشر
به نشر
بازرس علی‌البدل
بنیاد فرهنگی رضوی
بنیاد فرهنگی رضوی
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت انابد
کشت و صنعت انابد
شیر پاستوریزه پگاه خراسان
شیر پاستوریزه پگاه خراسان
عضو هییت مدیره
دامپروری صنعتی قدس رضوی
دامپروری صنعتی قدس رضوی
فرآورده های لبنی رضوی
فرآورده های لبنی رضوی
بازرس علی‌البدل
تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی
تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی
بازرس علی‌البدل
بنیاد پژوهش های اسلامی آستانقدس رضوی
بنیاد پژوهش های اسلامی آستانقدس رضوی
بازرس علی‌البدل
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
بازرس علی‌البدل
خدمات مشاوره ای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی
خدمات مشاوره ای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی
بازرس علی‌البدل
تامین و پشتیبانی رضوی
تامین و پشتیبانی رضوی
بازرس علی‌البدل
درمانی آستان قدس رضوی
درمانی آستان قدس رضوی
بازرس علی‌البدل
دانشگاه امام رضا ع
دانشگاه امام رضا ع
بازرس علی‌البدل
کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
بازرس علی‌البدل
بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی
بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14781571
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان به نمایندگی آقای عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره ۲- شرکت آتیه پگاه به نمایندگی آقای رحمان پارسیان مهر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل۳-- شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان به نمایندگی آقای محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره۴- شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به نمایندگی آقای یداله رحمانی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره ۵- شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران به نمایندگی آقای سید عباس هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۲/xxx۹انتخاب گردیدند.کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل شرکت آقای رحمان پارسیان مهر(به شماره ملی xxxxxxxxx۲) و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. د) اختیارات مدیر عامل: اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱- ۴(بعلاوه عزل و نصب کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام، طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها، به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ـ ۷- ۸- ۱۰- ۱۴و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14608337
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد تقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شماره ثبت xxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۲/۹۹ میباشند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14481554
آگهی تغییرات درمانی آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند . ۲ صورتهای مالی مؤسسه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب مجمع عمومی رسید ۳ روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14476705
آگهی تغییرات سازمان اقتصادی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرعباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14441250
آگهی تغییرات موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۰۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ الف - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنون بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ب - صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . ج - روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156819
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شماره ثبت xxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای جواد زرگر باشی طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید عباس هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد بزم آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای تا تاریخ ۲۹/۰۲/xxx۹ انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل شرکت آقای محمد بزم آراء (به شماره ملی xxxxxxxxx۷) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14062039
آگهی تغییرات خدمات دارویی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۶۶۵۷
آگهی تغییرات موسسه خدمات دارویی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند.
- روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
-صورتهای مالی مؤسسه دوره های مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ و ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14038255
آگهی تغییرات عمران و توسعه رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان بازرس اصلی وآقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه برای سال مالی xxx۶ تعیین گردید. با توجه به خروج آقای سید حسن صفاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ از عضویت در هیئت مدیره موسسه، مجمع با عضویت هیئت مدیره آقای محمدحسن واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا پایان مدت عضویت سایر اعضاء ۱۹/۷/xxx۷ موافقت نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011527
آگهی تغییرات بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای سیدمرتضی اعتماد الاسلامی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مجید روحانی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای سیدکاظم جعفر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای امیرعباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای محمد علی میرزائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس قانونی و آقای علیرضا اسماعیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل موسسه برای سال مالی منتهی ۳۱/۴/xxx۷ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011529
آگهی تغییرات بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمرتضی اعتماد الاسلامی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای مجید روحانی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای سیدکاظم جعفر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیرعباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13998636
آگهی تغییرات موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۰۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ الف موسسه بصیر محاسب توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ج صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979873
آگهی تغییرات خدمات دارویی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۶۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه xxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۵ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی مؤسسه برای سال‌های مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ و ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13962562
آگهی تغییرات خدمات مشاوره‌ای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961279
آگهی تغییرات درمانی آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی دوره‌های منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ و ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه برای سال مالی xxx۶ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13723385
آگهی تغییرات شرکت ستاره تابناک هشتم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال آینده تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624367
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی محمد بزم آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی سید محمد موسوی سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد بزم آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان شخص حقیقی به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۰۵/۰۳/xxx۷ انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت محمد بزم آراء و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590378
آگهی تغییرات کتابخانه‌ها موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۰۳۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ و نامه شماره xxx۴ مورخ ۱۳/۴/۹۶ سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه xxxxxxxxx۳۴ برای مدت یکسال بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ و ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589574
آگهی تغییرات شرکت به نشر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کدشناسه xxxxxxxxx۳۴ بازرس اصلی و امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی شرکت برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ و ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. - روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483480
آگهی تغییرات دانشگاه امام رضا ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۰۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه xxxxxxxxx۳۴ و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی مؤسسه برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ و ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479968
آگهی تغییرات خدمات وتوسعه خراسان بزرگ موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه xxxxxxxxx۳۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. - روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394992
آگهی تغییرات موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۰۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵: ۱ موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت حسابرس وبازرس قانونی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی و به تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ ۳ روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های موسسه برای یکسال تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364054
آگهی تغییرات شرکت ستاره تابناک هشتم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال آینده تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرعباس علاقه بندان با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318360
آگهی تغییرات درمانی استان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه xxxxxxxxx۳۴ بعنوان بازرس اصلی وآقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۲ صورتهای مالی مؤسسه برای سال‌های مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ و ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۳ روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه برای یکسال تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13258433
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۴۸۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) سازمان بازرسی، حسابرسی وخدمات مدیریت آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان بازرس قانونی و آقای امیرعباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند.) ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و صورت جریان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب مجمع عمومی رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240556
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/xxx۷ به شرح ذیل میباشد: آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ بر اساس حکم شماره xxx۴ مورخ ۰۵/۰۴/۹۵ کماکان به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx بر اساس حکم شماره xxx۵ مورخ ۲۶/۰۳/۹۵ کماکان به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای سید محمد موسوی سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده جدید شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx بر اساس حکم شماره xxx۳ مورخ ۰۸/۰۴/۹۵ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره. آقای امیرعباس علاقه بندان با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ بر اساس حکم شماره xxx۳ مورخ ۰۵/۰۴/۹۵ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره. آقای محمدحسین دهقانی تفتی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ بر اساس حکم شماره xxx۳۷ مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱، ۷ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه و همچنین اختیار امضای قراردادهای دارای بار مالی تا سقف xxx میلیون ریال با رعایت آیین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیات مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها (باستثناء قراردادهای مذکور در بند قبلی که با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر است) و اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفرازاعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13166552
آگهی تغییرات خدمات وتوسعه خراسان بزرگ موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۵۹۹
آگهی تغییرات شرکت خدمات وتوسعه خراسان بزرگ موسسه غیر تجاری به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه xxxxxxxxx۳۴ برای مدت یکسال دیگر بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و جناب آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. - روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160211
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری تامین و پشتیبانی رضوی درتاریخ ۰۷/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام کلیه امور خدماتی، پشتیبانی، رفاهی و مشاوره‌ای در زمینه‌های تامین نیرو انسانی فعال درامر خدمات و پشتیبانی و در مواردی که آستان قدس رضوی و موسسات، شرکتهای وابسته امکان جذب نیروی مستقیم را نداشته_باشند و یا موضوع فعالیت آنها موقت و کوتاه مدت باشد پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: مشهد چهار راه شهدا بازار مرکزی رو به روی سازمان مرکزی آستان قدس رضوی کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران موسسه: ۱. آستان قدس رضوی به نمایندگی آقای جعفر صباغیان دلوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. ۲. آقای محمد جواد اسدی (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ۳. آقای محمد علی اربابی به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ۴. آقای سید جلال حسینی به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ۵. آقای سیدخلیل منبتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ساکن مشهد دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ۶. آقای جعفر صباغیان دلوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت سه سال انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل: چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق بهادار به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر موسسه و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل موسسه معتبر می‌باشد. آقای علیرضا اسمعیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ سهم الشرکه به عنوان شریک میباشند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان بازرس اصلی موسسه و آقای امیرعباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار موسسه برای یکسال مالی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158235
آگهی تغییرات بنیاد فرهنگی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۶۸۲
آگهی تغییرات بنیاد فرهنگی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوبرای مدت یکسال دیگر بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرعباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۱/۰۳/xxx۵ انتخاب گردیدند - ۳ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125108
آگهی تغییرات موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۰۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ الف - موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب - ترازنامه، صورتحساب سود و زیان صورتهای مالی مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ج - روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141197
آگهی تغییرات موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۰۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ الف - موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب - ترازنامه، صورتحساب سود و زیان صورتهای مالی مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ج - روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047003
آگهی تغییرات خدمات مشاوره‌ای وپژوهشهای اجتماعی استان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه بازرسی , حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی موسسه برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ و ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024179
آگهی تغییرات دانشگاه علوم اسلامی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۸۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه xxxxxxxxx۳۴ بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی مؤسسه برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ و ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023132
آگهی تغییرات چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه xxxxxxxxx۳۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ و ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های موسسه برای یکسال تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019290
آگهی تغییرات شرکت شهاب یار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۰۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007547
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به عنوان رئیس هیات مدیره. و آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. و آقای سید محمد موسوی سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده جدید شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیات مدیره و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره. و آقای امیر اخلاصی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. قسمتی از اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل شرکت به شرح صورتجلسه تفویض گردید. قراردادهای دارای بار مالی تا سقف xxx میلیون ریال با امضا منفرد مدیرعامل و کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916744
آگهی تغییرات بنیاد پژوهش‌های اسلامی استانقدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۱۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه xxxxxxxxx۳۴ برای مدت یکسال بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب مجمع عمومی رسید. - روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855602
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رومی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده جدید شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx جایگزین آقای مهدی گرجی گردید و به عنوان رئیس هیات مدیره تعیین شد. آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به عنوان عضو هیات مدیره آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره آقای امیر اخلاصی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (تا تاریخ ۳۱/۲/۹۵) انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842328
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۴۸۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. - اعضا هیأت مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: سید حسن صفاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سید مهدی هاشمی (مصطفوی) به شماره ملی xxxxxxxxx۷ علی اصغر غیوری مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807294
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های لبنی رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۵۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرعباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ۲ اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای رحیم مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمد آریا شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای علی محمد هادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۳ روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال xxx۴ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796613
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنایع چوبی استان قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال xxx۴ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766173
آگهی تغییراتدامپروری صنعتی قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر عباس علاقه بندان به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده موسسه سازمان اقتصادی رضوی جایگزین آقای حجت سیفلو به کدملی xxxxxxxxx۵ برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تاتاریخ ۲۶/۱۲/xxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760398
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان رئیس هیات مدیره. آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ۰ آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان عضو هیات مدیره. آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای ابوالفضل وقوعی نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ انتخاب گردید. آقای امیر اخلاصی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای محمد حسین دهقانی تفتی نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۱/۲/۹۵ انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱ ۷ ۸ ۱۴ و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت آقای مهرداد وخشور حفظ آباد و مدیر امور مالی (آقای مهدی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱) و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748632
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت انابد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۷۳۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قانونی شرکت قرائت گردید و مجمع عمومی پس از بحث و تبادل نظر، نسبت به موارد مطروحه زیر اتخاذ تصمیم نمود: سازمان بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی برای مدت یکسال دیگر بعنوان بازرس قانونی و آقای امیرعباس علاقه بندان کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرسی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال xxx۴ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بردسکن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718615
آگهی تغییراتبنیاد فرهنگی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - موسسه بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان بازرس اصلی، وآقای امیرعباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۱/۰۳/xxx۴ انتخاب گردیدند ۲ - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718063
آگهی تغییرات شرکت به نشر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس اصلی آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664383
آگهی تغییراتچاپ و انتشارات آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی شناسه xxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس اصلی و امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650507
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنایع چوبی استان قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی به سمت بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. - باتوجه به خروج آقای منوچهر دبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ از عضویت هیات مدیره شرکت، آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای باقیمانده مدت تصدی تاتاریخ ۲۵/۰۱/xxx۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال xxx۴ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627304
آگهی تغییراتخدمات دارويي رضوي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۶۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب صورتهای مالی مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ وانتخاب روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر الانتشار،موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه xxxxxxxxx۳۴ بعنوان بازرس قانونی و جناب آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۳ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12623274
آگهی تغییراتموقوفات يزد و كرمان آستان قدس رضوي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۰۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۴: ـ موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه xxxxxxxxx۳۴ برای مدت یکسال دیگر بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و جناب آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه، صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618415
آگهی تغییراتموسسه كشاورزي وموقوفات چناران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۲۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب شد.-سازمان بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شماره ثبت xxx به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرعباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.-صورت های مالی مؤسسه کشاورزی و موقوفات چناران برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544602
آگهی تغییراتخدمات وتوسعه خراسان بزرگ موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه xxxxxxxxx۳۴ برای مدت یکسال دیگر بعنوان بازرس قانونی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای مالی مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب مجمع عمومی رسید.روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12539025
آگهی تغییراتسازمان اقتصادي رضوي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- سازمان بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی بعنوان بازرس اصلی و همچنین آقای امیرعباس علاقه بندان کدملی xxxxxxxxx۶ وبعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخـاب گردیدند. ۲ - روزنامه کثیرالانتشارقدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466426
آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۷۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴بعنوان بازرس اصلی و نیز آقای امیرعباس علاقه بندان به کدملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407379
آگهی تغییرات شرکت ستاره تابناک هشتم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد. ـ ۲روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالنتشار جهت درجآگهی های شرکت برای یکسال تعیین گردید. ـ ۳موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با کد شناسه xxxxxxxxx۶۰بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان با کدملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369640
آگهی تغییرات شرکت شهاب يار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۰۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس اصلی و امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12082964
آگهی تغییرات شرکت ستاره تابناک هشتم توس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۷۴۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۵۹۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شامل ترازنامه , مورد تصویب قرار گرفت. ۲- روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ۳- آقای احمد حسنی باکدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرعباس علاقه بندان باکدملی.xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۴- باتوجه به خروج آقایان آرامی نیا وموسی شربت دار ,آقایان محمدرضابمانیان باکدملیxxxxxxxxx۱و علیرضا اسمعیل زاده. با کدملی xxxxxxxxx۱راتا پایان مدت عضویت سایر اعضائ (۰۵/۰۹/xxx۴) به عضویت در هیات مدیره شرکت منصوب نمودند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات