امین اله لک خسروی

آقای امین اله لک خسروی

کد ملی 005835xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
79
آگهی‌ها

شرکت های امین اله لک خسروی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که امین اله لک خسروی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14835427
آگهی تغییرات شرکت آراد پوشان کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۲۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۵۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره رامین لک خسروی با کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره اقدس لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14822204
آگهی تغییرات شرکت کاسپین گستر سورن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۴۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مجید لک کدملیxxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و رامین لک خسروی کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقوداسلامی با دو امضا رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14822724
آگهی تغییرات شرکت ویرا کاسپین ویژن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۷۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۲۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای مجید لک کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مینو امیری به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء هیات مدیره و سهامداران) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقوداسلامی با دو امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14789548
آگهی تغییرات شرکت کاسپین مد آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۲۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای داریوش افشاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران -آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره -آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره -خانم سارا تریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید دهقانی نژاد کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14789571
آگهی تغییرات شرکت کاسپین مد صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۱۲۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای خسرو لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به سمت بازرس اصلی و آقای حمید دهقانی نژاد کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14753389
آگهی تصمیمات شرکت کاسپین بنیان ارس ( بامسئولیت محدود ) ثبت شده به شماره ۶۰۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۱۸۵۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۰۵/xxx۸ تحت شماره xxx۸/ ث ۹۸ به این واحد واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است . مهسا پایدار مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره لیلا ماکنعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند . کلیه قراردادها اسناد تعهدآور و اوراق و بهادار و مکاتبات عادی و اداری با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133551
آگهی تغییرات شرکت کاسپین مد آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۲۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داریوش افشاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و سارا تریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای ۲ نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040204
آگهی تغییرات شرکت کاسپین مد آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۲۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید لک کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داریوش افشاری کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره و سهامداران) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996784
آگهی تصمیمات شرکت کاسپین بنیان ارس (بامسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۶۰۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۱۸۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۰۱/xxx۷ تحت شماره xxx/ ث ۹۷ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. علیرضا ادیب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره لیلا ماکنعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تئهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631549
آگهی تغییرات شرکت پارسان پوشان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۳۸۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کامیار اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره وسهامداران) برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623758
آگهی تصمیمات شرکت کاسپین بنیان ارس (بامسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۶۰۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۱۸۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تحت شماره xxx۳/ ث ۹۶ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. لیلا ماکنعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه قراردادها اسناد تعهدآور و اوراق و بهادار و مکاتبات عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595054
آگهی تاسیس کاسپین بنیان ارس (بامسئولیت محدود)
خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که درتاریخ ۰۷/۰۶/xxx۶ تحت شماره xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌گردد. ۱. موضوع شرکت: صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، مشارکت در مناقصات و مزایده‌ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت، اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتها داخلی و خارجی، ایجاد شعبه و نمایندگی در نقاط مختلف کشور پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس. ۲. مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس جلفا جاده کلیسا مجتمع تجاری داریوش پلاک ۳۳ کد پستی xxxxxxxxx۷ ۳. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۴. میزان سرمایه شرکت: ۱۰. xxx. xxx. xxx (ده میلیارد) ریال تماما نقدی. ۵. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان: ۱ امین اله لک خسروی دارنده مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل هفتاد و پنج درصد سهم الشرکه ۲ لیلا ماکنعلی دارنده مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل بیست و پنج درصد سهم الشرکه میباشد. ۶. مدیران شرکت: امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره لیلا ماکنعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند ۷. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۸. حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ۹. انحلال شرکت: مطابق ماده xxx قانون تجارت و اساسنامه شرکت خواهد_بود. ۱۰. اساسنامه شرکت در ۲۷ ماده و بدون تبصره به تصویب رسید. ۱۱. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494727
آگهی تغییرات شرکت دانا دارو رامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فاطمه فرقانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شهاب لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره وخسرو لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. نسیم سایبان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی ومهشید بهنیا کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484513
آگهی تغییرات شرکت صدرا فیدار کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۶۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۰۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای امین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید لک کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم غزاله میرلوحی به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و داری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به سمت بازرس اصلی علی فخری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477516
آگهی تغییرات شرکت مد پاسارگاد کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیرا خلج کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند آقای امین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید لک کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رامین لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پیمان کریم خانی فرد کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474360
آگهی تغییرات شرکت ویستا پندار آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۶۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۰۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید لک کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم گلرخ منوچهری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474396
آگهی تغییرات شرکت مد آفرین کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند ک. م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و خانم بهاره شریف مطلق کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند آقای امین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید لک کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رامین لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید دهقانی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474481
آگهی تغییرات شرکت کاسپین مد آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۲۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید لک به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای رامین لک خسروی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امین اله لک خسروی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای لهراسب یزدان پناه به کد ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیات مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474529
آگهی تغییرات شرکت آروین فرتاک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۷۹۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید لک به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و امین اله لک خسروی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و بهارک قاسمی نژاد صدر به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474566
آگهی تغییرات شرکت آراد پوشان والا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۹۴۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید لک کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای دانیال دولو قاجار به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474582
آگهی تغییرات شرکت والا پوشان مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۸۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۷۴۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید لک کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و امین اله لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و نغمه جوزا به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474628
آگهی تغییرات شرکت ویرا کاسپین ویژن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۷۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۲۳۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید لک کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره وخانم مینو امیری به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضاء اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474688
آگهی تغییرات شرکت پویا پرواز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۷۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۵۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین اله لک خسروی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید لک به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدامین فرهمندپور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و داری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی فخری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474714
آگهی تغییرات شرکت رخ آرا کاسپین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۸۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید لک کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و رامین لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه فرقانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451798
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارسان پوشان لیان در تاریخ ۰۸/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیت‌ها در زمینه تهیه و تولید و ساخت و مونتاژ و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی صنعتی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی برابر قوانین جاری کشور، اخذ وام، تسهیلات و ضمانت نامه بانکی ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، گشایش اعتبار ال سی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در کلیه سطوح داخلی و بین المللی برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، انعقاد قرار داد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیت‌های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ولیعصر خیابان شهید حمید طاهری خیابان ولیعصر پلاک xxx۹ طبقه پنجم واحد ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx/xxx/xxx۶ مورخ ۲۰/۲/۹۶ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت می‌باشد اولین مدیران تعیین شدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی فخری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیدت مدیره وسهامداران) برای مدت دو سال آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم میترا سلامت بخش درآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی خانم سحر سپهرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444664
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان پوشان تابان درتاریخ ۰۳/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیت‌ها در زمینه تهیه و تولید و ساخت و مونتاژ و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی صنعتی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی برابر قوانین جاری کشور، اخذ وام، تسهیلات و ضمانت نامه بانکی ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، گشایش اعتبار و ال سی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در کلیه سطوح داخلی و بین المللی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. انجام کلیه فعالیت‌های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهر تهران - ولیعصر - خیابان شهید حمید طاهری - خیابان ولیعصر - پلاک xxx۹ - طبقه پنجم - واحد ۱۷ - کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx/xxx/xxx۶. مورخ ۲۰/۲/۹۶ نزدبانک سامان. شعبه جام جم پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران به شرح ذیل تعیین شدند: آقای کامیار اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم شیرین شاهد صادق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی خانم سیما نیک خصلت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336660
آگهی تغییرات شرکت کاسپین مد صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۱۲۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و خانم مهشید بهنیا کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای امین اله لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای مجید لک کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضای اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336672
آگهی تغییرات شرکت رخ آرا کاسپین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۸۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه آگاه اندیشان خردمند xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و خانم مهشید بهنیا کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای مجید لک کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332168
آگهی تغییرات شرکت کاسپین مد آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۲۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ بتصویب رسید. موسسه آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و خانم مهشید بهنیا کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. مجید لک کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و امین اله لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و رامین لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323614
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا پوشان مهرگان درتاریخ ۰۴/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. انجام کلیه فعالیت‌های مجاز بازرگانی اعم از خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات کشور، اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی‌های داخلی و خارجی، خدمات پشتیبانی فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و بخش خصوصی، حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت، انجام موضوعات پس از اخذ مجوز بنا به ضرورت مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان خیابان توحید شمالی روبروی تاکسی بیسیم فروشگاه بنتون کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ که مبلغ xxxxxx۰۰ بابت سرمایه اولیه طی گواهی شماره xxxxxxxxx۹ مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ بانک سامان شعبه زاینده رود پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای وحید نژاد تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آرزو کیانی فلاورجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدسالار افتخاری قینانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل از برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321353
آگهی تغییرات شرکت کاسپین گستر سورن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۴۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و سیما نیک خصلت کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. امین اله لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مجید لک کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321362
آگهی تغییرات شرکت ویرا کاسپین ویژن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۷۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۲۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به ش. م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و خانم مهشید بهنیا کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای مجید لک کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317720
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویستا پندار آسیا درتاریخ ۰۱/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش و تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارت و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - ولیعصر - خیابان شهید حمید طاهری - خیابان ولیعصر - پلاک xxx۹ - طبقه چهارم - واحد ۱۶ - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲ / ۹۵ - xxx۹ مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه ظفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: فاطمه فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سحر سپهرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل و مریم حق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283240
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراد پوشان کاسپین در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارت و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان ولیعصر بالاتراز جام جم نبش کوچه پروین پلاک xxx۹ طبقه چهارم واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم بر xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که xxx سهم بانام و ۰ سهم بی نام می‌باشد. که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بابت سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی شماره xxx/xxxxxx بانک دی شعبه مرکزی مورخ: ۲۹/۰۹/xxx۵ پرداخت والباقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اقدس لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حامد فخری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل علی فخری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271316
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص والا پوشان مهرگان درتاریخ ۰۴/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی برابر قوانین جاری کشور، اخذ وام، تسهیلات و ضمانت نامه بانکی ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، گشایش اعتبار ال سی انعقاد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه سطوح داخلی و بین المللی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از سازمان مدیریت صنعتی نبش کوچه پروین پلاک xxx۹ طبقه چهار واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم بر xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که xxx سهم بانام و ۰ سهم بی نام می‌باشد. که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بابت سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی شماره xxx۴ xxx ۹۵ بانک سامان شعبه جام جم مورخ: ۲۵/۱۰/xxx۵ پرداخت والباقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران: امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: میترا سلامت بخش درآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی سحر سپهرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271563
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگام آذرخش آسیا درتاریخ ۰۴/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش و تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارت و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوز‌های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:. تهران خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ملت نبش کوچه پروین پلاک xxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی بانام که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx/۹۵ مورخه ۱۸/۱۰/۹۵ بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیما نیک خصلت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل و شیرین شاهد صادق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270124
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویا پرواز خاورمیانه درتاریخ ۰۳/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش و تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارت و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوز‌های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ملت نبش کوچه پروین پلاک xxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx/۹۵ مورخه ۱۸/۱۰/۹۵ بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هوشنگ ماکنعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره و شرکا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم میترا سلامت بخش درآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل و علی فخری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267074
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا فیدار کاسپین درتاریخ ۰۲/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارت و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز قانونی پس از اخذ مجوز‌های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نبش کوچه پروین پلاک xxx۹ طبقه ۵ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام xxxxxx ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانک سامان بشماره xxxxxx۶۷ مورخ ۲۵/۸/۹۵ شعبه جام جم پرداخت گردید و الباقی آن در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: اعضای هیئت مدیر برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای هوشنگ ماکنعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیما نیک خصلت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی خانم شیرین شاهد صادق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. «ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248224
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آروین فرتاک آسیا درتاریخ ۱۹/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش و تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارت و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوز‌های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ملت - نبش کوچه پروین - پلاک xxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی با نام می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی بشماره xxx۱۵ - xxx مورخ ۳۰/۹/۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه جام جم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محسن عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی آقای حامد فخری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149849
آگهی تأسیس شرکت فن آوران بیست خاورمیانه کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۲۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۴۹۷۹
خلاصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت فوق که در تاریخ xxx۵. ۰۸. ۲۵ تحت شماره xxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی وکثیرالانتشار آگهی میشود. ۱ موضوع شرکت: خرید و فروش، واردات و صادرات، تهیه و توزیع، تولید و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی؛ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی؛ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور؛ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی؛ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی؛ برپایی و شرکت در کلیه نمایشگاهها و همایشها و سمینارهای داخلی و خارجی؛ ترخیص کالا از گمرکات داخلی؛ انجام کلیه فعالیتهای فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش_ بازار مرکز تجاری_ طبقه سوم_ واحد ۸۹ _ کدپستی شماره xxxxxxxxx۷. ۳ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ۱۰. xxx سهم بانام ۱۰. xxx ریالی که ۳۵ ٪ آن به موجب گواهی شماره ۹۵. xxx۱. xxx۹ مورخ xxx۵. ۰۸. ۲۵ بانک سامان شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. ۴ مدت اعتبارشرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۵ مدیران شرکت: آقای علیرضا عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)، آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. ۸ اولین بازرسان: خانم سیما نیک خصلت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و خانم شیرین شاهدصادق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۹ روزنامه کثیرالانتشار اقتصادکیش بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570845
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین گستر سورن درتاریخ ۰۶/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، واردات، صادرات، تهیه، توزیع، تولید و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ارزی ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در کلیه همایش ها، نمایشگا ها و سمینارهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی (انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ولی عصر، نبش کوچه پروین، پلاک xxx۹، طبقه ۵، واحد ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲ـxxxـ۹۴ مورخ ۲۳/۰۹/۹۴نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: نسیم سایبان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و سیما نیک خصلت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12539248
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا کاسپین ویژن درتاریخ ۱۸/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش واردات، صادرات، تهیه، توزیع، تولید و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مناقصات ومزایدات داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در کلیه همایشها، نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان ولیعصر ـ بالاتر از پارک ملت ـ نبش کوچه پروین ـ پلاکxxx۹ ـ طبقه ۴ ـ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵/xxx/۹۴ مورخ ۱۸/۶/۹۴ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و هوشنگ ماکنعلی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهشید بهنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و شیرین شاهد صادق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12501219
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین مد صدرا درتاریخ ۰۱/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، ولیعصر، روبروی جام جم، نبش کوچه پروین، پلاک xxx۹، طبقه۵، واحد۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵/xxx/۹۴ مورخ ۲۱/۸/۹۴ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امین اله لک خسروی ش م xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. مجید لک ش م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. هوشنگ ماکنعلی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: علی فخری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. و مهشید بهنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12478931
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین مد آپادانا درتاریخ ۱۹/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید فروش واردات صادرات تهیه توزیع تولید و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در کلیه همایش ها و نمایشگاه ها و سمینار های داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر ـ بالاتر از پارک ملت ـ نبش کوچه پروین ـ پلاک xxx۹ ـ طبقه ۴ ـ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی با نام که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx/۹۴ مورخ ۱۸/۶/۹۴ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امین اله لک خسروی ش. م xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت مجید لک ش. م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت هوشنگ ماکنعلی ش. م xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی فخری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. خانم مهشید بهنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12477695
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رخ آرا کاسپین پاسارگاد درتاریخ ۱۸/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، واردات، صادرات، تهیه، توزیع، تولید و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در کلیه همایش ها، نمایشگاه ها و سمینار های داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ملت، نبش کوچه پروین، پلاک xxx۹، طبقه ۴، واحد ۱۳ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/xxx/۹۴ مورخ۱۸/۰۶/xxx۴ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مجید لک ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و امین اله لک خسروی ک. مxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و هوشنگ ماکنعلی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی فخری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم مهشید بهنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270844
آگهی تغییرات شرکت دانا دارو رامین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۸۴۴۲ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۹۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فاطمه فرقانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شهاب لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۲۴به سمت عضو هیئت مدیره و خسرو لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.. مینا برزگر ریحان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وساناز خرازی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270879
آگهی تغییرات شرکت پخش مد کاسپین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۹۵۱۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمندxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و خانم الهه معتمدیان کدملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. خانم فاطمه فرقانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)و آقای امین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید لک کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رامین اله لک خسروی به سمت عضو هیئت مدیره و برای مدت ۲ سال انتخاب و امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269009
آگهی تغییرات شرکت مد آفرین کاسپین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۰۴۱۵۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۵۵۳۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ مینا برزگرریحان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم بهاره شریف مطلق کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ آقای امین اله لک خسروی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره،آقای مجید لک کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رامین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهاب لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269027
آگهی تغییرات شرکت مد آریا کاسپین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۶۰۹۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۴۰۳۱۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمندبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی وبهاره شریف مطلق کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. امین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مجید لک کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رامین اله لک خسروی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269035
آگهی تغییرات شرکت مد پندار کاسپین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۷۰۱۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۴۰۲۸۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و خانم بهاره شریف مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند آقای امین اله لک خسروی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید لک کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای رامین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ ماکنعلی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب وگردیدند امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12264531
آگهی تغییرات شرکت مد عرشیا کاسپین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۹۳۷۱۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۴۳۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به سمت بازرس اصلی و خانم ساناز خرازی کدملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ آقای امین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید لک کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رامین اله لک خسروی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضاء قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148997
آگهی تغییرات شرکت مد آفرین کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ خانم سحر نصری کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم ساناز خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
آقای امین اله لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهاب لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضاء اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122424
آگهی تغییرات شرکت دانا دارو رامین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۸۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم سحر نصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم ساناز خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فاطمه فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای شهاب لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۵/۲/۹۴.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شهاب لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خسرو لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۲/۹۴.
۵ـ قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضای اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085405
آگهی تغییرات شرکت مد پندار کاسپین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۷۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۸۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خرمند با نمایندگی آقای حبیب آقامحمدپور به عنوان بازرس اصلی، خانم مینا شعوری خسروشاهی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۴.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هوشنگ ماکنعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۴.
۵ـ امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
در تاریخ ۲۵/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087780
آگهی تغییرات شرکت مد آریا کاسپین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۶۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۱۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به عنوان بازرس اصلی، خانم سحر نصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۴.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۵ـ امضا و قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
در تاریخ ۲۵/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087777
آگهی تغییرات شرکت مد عرشیا کاسپین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۳۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۳۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به عنوان بازرس اصلی، خانم ساناز خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۴.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۵ـ امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
در تاریخ ۲۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087778
آگهی تغییرات شرکت مد پاسارگاد کاسپین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم گیلدا نامدارشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم سمیه محبتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۴.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۵ـ امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا امضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
در تاریخ ۲۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045795
آگهی تغییرات شرکت مد پاسارگاد کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم سحر نصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم سمیه محبتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۱/۷/۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل. ۴ امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011308
آگهی تغییرات شرکت مد آفرین کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ساناز خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم شهرزاد رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شهاب لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۵/۷/۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهاب لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهاب لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. ۴ امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011309
آگهی تغییرات شرکت مد آریا کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۱۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به عنوان بازرس اصلی، خانم مینا شعوری خسروشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۹/۷/۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل. ۴ امضا و قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011307
آگهی تغییرات شرکت مد پندار کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۸۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند با نمایندگی آقای حبیب آقامحمدپور به عنوان بازرس اصلی، خانم الهام محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۹/۷/۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هوشنگ ماکنعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۷/۹۳. ۴ امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011322
آگهی تغییرات شرکت مد عرشیا کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۳۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به عنوان بازرس اصلی، خانم سحر نصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۲/۷/۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۴ امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9738604
آگهی تغییرات شرکت مدآفرین کاسپین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۴۱۵۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۳۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم سمیه محبتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم ساناز خرازی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره‌‌ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای شهاب لک‌خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای۲ نفر از۳ نفر اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۲/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9795331
آگهی تغییرات شرکت مد پندار کاسپین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۷۰۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۸۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره ‌ملیxxxxxxxxx۸ و آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره ‌ملیxxxxxxxxx۳ و آقای مجید لک به شماره‌ ملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره ‌ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره‌‌ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید لک به شماره‌ ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای هوشنگ ماکنعلی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای۲ نفر از۳ نفر اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۳/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10525614
آگهی تغییرات شرکت مد پاسارگاد کاسپین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرا گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم مینا شعوری خسروشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا ۲ نفر از ۳ نفر اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ ۳/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683711
آگهی تغییرات شرکت دانا دارو رامین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۴۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۳۰۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم سحر نصری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم مینا شعوریخسروشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامعلی لکخسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امیناله لکخسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فاطمه فرقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای شهاب لکخسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رامین لکخسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی لکخسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای امیناله لکخسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئتمدیره و خانم فاطمه فرقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای شهاب لکخسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای رامین لکخسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای خسرو لکخسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۳
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئتمدیره یا نایب رئیس هیئتمدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۱۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667097
آگهی تغییرات شرکت مد پاسارگاد کاسپین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۵۲۹۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم زهرا گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم مینا شعوری خسروشاهی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای امین اله لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای امین اله لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا۲ نفر از۳ نفر اعضا هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبراست.
در تاریخ۳/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667098
آگهی تغییرات شرکت مد پندار کاسپین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۷۰۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۸۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای امین اله لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هوشنگ ماکنعلی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای۲ نفر از۳ نفر اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۳/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667094
آگهی تغییرات شرکت مدآفرین کاسپین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۴۱۵۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۳۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم سمیه محبتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم ساناز خرازی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای امین اله لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهاب لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای۲ نفر از۳ نفر اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۲/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667095
آگهی تغییرات شرکت مد آریا کاسپین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۶۰۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۳۱۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم سحر نصری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم ساناز خرازی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای امین اله لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای۲ نفر از۳ نفر اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۲/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667096
آگهی تغییرات شرکت مد عرشیا کاسپین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۳۷۱۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۳۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم زهرا گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم سحر نصری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای امین اله لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای امین اله لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای۲ نفر از۳ نفر اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۲/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9893792
آگهی تغییرات شرکت مد پندار کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۷۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۸۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم ‌رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۴ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۰/۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۰/۲/xxx۲

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای هوشنگ ماکنعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۲/xxx۲

در تاریخ۷/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627725
آگهی تاسیس شرکت مد عرشیا کاسپین سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و کارخانجات معتبر داخلی و خارجی و اعطای آن و عقدقرارداد و مشارکت در سرمایه‌گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قوانین و مقررات جاری.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر روبروی جام‌جم نبش ک پروین پxxx۹ ط۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۳/۱۰/xxx۹ نزد بانک تجارت شعبه جام‌جم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای امین ‌اله لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو امضا از سه امضای اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم هما کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم سحر نصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763597
آگهی تاسیس شرکت مد پاسارگاد کاسپین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۳/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۳/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی خرید فروش واردات صادرات تولید بسته‌بندی توزیع و خدمات پس از فروش کلیه اقلام بازرگانی مجاز و حق‌العمل‌کاری تجاری اخذ و اعطای نمایندگی معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی برای شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ترخیص کالا از گمرکات کشور شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و کلیه فعالیتهای قانونی مرتبط.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران ولیعصر روبروی جام‌جم نبش کوچه پروین پxxx۹ ـ کد پستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۸/۲/۹۰ نزد بانک سپه شعبه پارک ملت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم ندا رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ خانم مینا شعوری‌خسروشاهی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10771697
آگهی تغییرات شرکت مد آریا کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۶۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۱۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم سحر نصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم ساناز خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۴ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۰/۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و تا تاریخ ۱۰/۲/xxx۲

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل

در تاریخ۷/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11303014
آگهی تغییرات شرکت دانا دارو رامین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۴۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۳۰۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم سحر نصری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم مینا شعوری خسروشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای غلامعلی لک خسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امین اله لک خسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فاطمه فرقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای شهاب لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رامین لک خسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۳

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه فرقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شهاب لک خسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خسرو لک خسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۳

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۱۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11307172
آگهی تغییرات شرکت مد آریا کاسپین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۶۰۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۳۱۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور ‌فوق‌العاده مورخ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم سحر نصری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم ساناز خرازی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۸ و آقای مجید لک به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره ‌ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید لک به شماره‌ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره ‌ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره‌ ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای۲ نفر از۳ نفر اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۲/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11616699
آگهی تغییرات شرکت مد عرشیا کاسپین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۳۷۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۳۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم زهرا گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم سحر نصری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره ‌ملیxxxxxxxxx۳ و آقای مجید لک به شماره‌ ملیxxxxxxxxx۷ و آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره ‌ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره ‌ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید لک به شماره ‌ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره‌‌ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رامین لک‌خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۴/۲/xxx۳.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای۲ نفر از۳ نفر اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۲/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11813893
آگهی تاسیس شرکت مدآفرین کاسپین سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی خرید فروش واردات صادرات تولید بسته‌بندی توزیع و خدمات پس از فروش کلیه اقلام بازرگانی و حق‌العمل‌کاری تجاری اخذ و اعطای نمایندگی‌های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ترخیص کالا از گمرکات کشور شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و کلیه فعالیتهای قانونی مرتبط.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر روبروی جام‌جم نبش کوچه پروین پxxx۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۸/۲/xxx۰ نزد بانک سپه شعبه ملت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای مجید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای غلامعلی لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای امین‌اله لک‌خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم هما کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم ساناز خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات