غلام‌رضا مصطفی پور

غلام‌رضا مصطفی پور

کد ملی 093361xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
15
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13290261
آگهی تغییرات شرکت عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی در سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۵ به تصویب رسید. ۲ شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای احمد نوروزی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان جنوبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای سید محمود حقی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت لیزینگ پاسارگاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی آقای احمد نوروزی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری صنعت ساختمان خراسان جنوبی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای محمد خوشنام با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای غلامرضا مصطفی پور با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی آئین محاسب وهمکاران (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۴ و شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای محمد ابراهیم پژمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حجت رحمتی پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۴ روزنامه قدس جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464713
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد صادق آل یاسین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به جای غلامرضا مصطفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ در هیئت مدیره شرکت منصوب گردید. محمدرضا نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره کاوس سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره حمید صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره سید محمد صادق آل یاسین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد حجت الاسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305485
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxx۸۰ مورخ ۲۸/۳/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید -آقای حسین عسکری با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک صنعت ومعدن با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره.- آقای غلامرضا مصطفی پور با کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره- آقای حسن محرابیان با کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان عضو هیأت مدیره-آقای محمدرضا نیکخواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیأت مدیره )به عنوان مدیرعامل -امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. همچنین نقل و انتقال اسناد مالکیت خودروهای لیزینگی و فک رهن آنها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح ذیل می باشد:- نمایندگی شرکت در کلیه دادگاهها، مراجع قضائی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز تعیین وکیل ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیر با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارأ و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل بغیر ولو کرارأ، تعیین کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاهها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداریها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی می باشد.- ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت قوانین ذیربط.-تعیین کارشناسان مورد نیاز شرکت و نیز تعیین حق الزحمه آنها بر اساس تعرفه قانونی و نیز تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و فروش آنها با تصویب هیأت مدیره.-تقلیل و ابطال ضمانت نامه ها و فک رهن از اموال و وثایق سپرده شده توسط مشتریان-توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستأجرین و بدهکاران شرکت (اعم از آنکه قراردادهای آنها جاری، پایان یافته و یا تسویه نشده باشد) و نیز اتخاذ تصمیم در خصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر تأدیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت بر اساس اصول ذیل:- بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تایید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره.- در صورتی که توافق و تراضی با مستأجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیأت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات می باشد.- تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری. - تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاخ کلیه آئین نامه های داخلی و مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب. - انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش با رعایت آئین نامه مالی معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه.- استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام و پاداشها، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت. همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی آئین نامه های شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها.- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیأت مدیره جهت تصویب- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - افتتاح هر نوع حساب نزد کلیه بانکهای داخلی و خارجی ( اعم از خصوصی و یا دولتی) با تصویب هیأت مدیره و استفاده از آنها با رعایت آیین نامه ها و مقررات ذیربط در جهت اداره امور شرکت.- پیشنهاد افتتاح شعب جدید در داخل و خارج و یا بستن آنها به هیأت مدیره- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آیین نامه های داخلی شرکت و مقررات مربوطه- عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قراراداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره در خصوص قراردادهای اشاره شده و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه.- اخذ هرگونه تسهیلات از بانکها و یا مؤسسات اعتباری معتبر با هرگونه شرایطی که مقتضی منافع شرکت باشد، پس از تصویب هیأت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات.- پیشنهاد تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت بر اساس نیازهای شرکت در چارچوب قوانین و مقررات.- تعهد، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهدآور آن.- خرید و فروش اوراق مشارکت و نیز سهام مناسب شرکتها با تنفیذ هیأت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات.- ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت بر اساس مصوبات هیأت مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهدآور شرکت.- تقاضای صدور انواع ضمانت نامه های بانکی بنام شرکت جهت تضمین تعهدات شرکت و نیز دریافت انواع ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانکهای معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف قراردادهای شرکت.- انجام مطالعات و بررسی های لازم در خصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی به ویژه اشخاص تسهیلات گیرنده شرکت به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هر چه بیشتر شرکت.- پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب در چارچوب قوانین و مقررات- در صورت لزوم به امانت گزاردن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای امانات بانکهای داخلی با حق استرداد آنها به شرکت.- انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب.- انتخاب دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و در صورت لزوم تغییر آنها بمنظور ثبت رسمی معاملات و قراردادها یا ارزیابی اموال و املاک مورد نیاز شرکت- اختیارات مندرج در آیین نامه اعطای تسهیلات مصوب هیئت مدیره.- پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب مجمع- نقل و انتقال و فک رهن اسناد مالکیت خودرو های لیزینگی از طریق دفاتر اسناد رسمی و راهور نیروی انتظامی و ارائه گزارش مزبور به هیأت مدیره.- بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (به استثنای امضای اسناد تعهدآور و حق امضای حسابهای بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمنأ در مواردی که هیأت مدیره بر اساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209338
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا نظری ش م xxxxxxxxx۳به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه ش م xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای کاوس سلیمی ش م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ش م xxxxxxxxx۱۷ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای حمید صادقیان ش م xxxxxxxxx۳ به نمایند گی شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن ش م xxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای غلامرضا مصطفی پور ش مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ش م xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد حجت الاسلامی ش م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا ش م xxxxxxxxx۸۵ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به استناد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل می باشد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص و کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات خصوصی و عمومی، مراجع قضایی پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیات مدیره جهت تصویب.پیشنهاد اصلاح و تغییرات ساختار سازمانی به هیات مدیره جهت تصویب. نصب و عزل و شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کلیه ماموران و کارکنان شرکت در چارچوب آئین نامه استخدامی. پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیات مدیره جهت تصویب.یشنهاد ایجاد و یا انحلال دفاتر نمایندگی فروش به هیات مدیره جهت تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات.پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت در بانکها و موسسات قانونی دیگر.ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به آیین نامه های مصوب هیات مدیره شرکت.انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات که جزء موضوع شرکت باشد، با توجه به آیین نامه معاملات و مصوبات هیات مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و ثبت مصوبات مجامع عمومی شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکتها، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست و دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدرو برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. تنظیم صورت های مالی سالانه وگزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423297
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای کلیه چک ها، سفته ها، اسناد، و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور، از سوی آحاد هیئت مدیره به آقای غلامرضا مصطفی پور با کدملی xxxxxxxxx۲ به همراه امضای مدیرعامل و مهر شرکت علاوه بر اختیارات قبلی هیئت مدیره تفویض می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603344
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نظری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران و فرانسه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای مهدی یزدان شناس با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای غلامرضا مصطفی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای حمید صادقیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای محمد علی پروانه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای کاوس سلیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به عنوان مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1329080
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدرضا نظری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران و فرانسه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهدی یزدان شناس با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای غلامرضا مصطفی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره
ـ آقای حمید صادقیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره
ـ آقای محمدعلی پروانه با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیات مدیره
ـ آقای کاوس سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۳ـ اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152336
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: غلامرضا مصطفی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره سعید ملک پور به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان رئیس هیات مدیره. محمدتقی صمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. محسن پدرام به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. حسین موفقی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است.
 پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878690
آگهی تصمیمات شرکت سایان کارت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ غلامرضا مصطفی پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885847
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ حسین عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی بانک صنعت و معدن بسمت رئیس هیئت مدیره و شیرعلی شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا مصطفی پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت لیزینگ صنعت و معدن بسمت عضو هیئت مدیره و پرویز بخشعلی سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727777
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدنسهامی عام به شماره ثبت ۲۹۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۰ به موجب احاکم صادره ایوب قنبری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آیته دماوند سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و حسین زارعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و غلامرضا مصطفی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و محسن ابراهیمی جمارانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و رضا نجات بخش اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. ایوب قنبری به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا مصطفی پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین زارعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های جاری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10103051
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۸۹ ایوب قنبری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، قربان دانیالی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین زارعی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و غلامرضا مصطفی پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و رضا نجات بخشی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11092791
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۰ به موجب احاکم صادره ایوب قنبری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری آیته دماوند سهامی‌ عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و حسین زارعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و غلامرضا مصطفی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و محسن ابراهیمی‌جمارانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و رضا نجات‌بخش‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. ایوب قنبری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا مصطفی‌پور به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین زارعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های جاری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761963
آگهی تصمیمات شرکت سایان کارت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۵۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ غلامرضا مصطفی‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11932088
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۶۰۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ حسین عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی بانک صنعت و معدن بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شیرعلی شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا مصطفی‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت لیزینگ صنعت و معدن بسمت عضو هیئت‌مدیره و پرویز بخشعلی‌سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات