مهدی امیدوار

آقای مهدی امیدوار

کد ملی 093214xxxx
گراف ارتباطات
33
شرکت‌ها
76
آگهی‌ها

شرکت های مهدی امیدوار

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مهدی امیدوار دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران
حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران
بین المللی پرنیان گستر روز
بین المللی پرنیان گستر روز
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
مهندسی توسعه راهبردی انرژی پارس
مهندسی توسعه راهبردی انرژی پارس
بازرس علی‌البدل
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی
بازرس اصلی
سیما سایش هوداک
سیما سایش هوداک
بازرس علی‌البدل
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد
بازرس اصلی
مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی
مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی
بازرس اصلی
حدید سازه پیشرو
حدید سازه پیشرو
بازرس علی‌البدل
حمل ونقل سیمان فله پاکرای
حمل ونقل سیمان فله پاکرای
تولیدی صنعتی پیشگام خاور تهران
تولیدی صنعتی پیشگام خاور تهران
بازرس علی‌البدل
سمان صنعت آریان پارسه
سمان صنعت آریان پارسه
بازرس علی‌البدل
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج
سد فام سازه
سد فام سازه
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوزی استان خراسان رضوی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوزی استان خراسان رضوی
سدفام توس
سدفام توس
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جاجرم
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جاجرم
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز و جرگلان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز و جرگلان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه و سملقان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه و سملقان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشا ورزی استان خراسان جنوبی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشا ورزی استان خراسان جنوبی
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی شهرستان درمیان
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی شهرستان درمیان
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زیرکوه
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زیرکوه
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه
صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمه
صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمه
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14938221
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1225 و شناسه ملی 14005447526
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای نصرت اله دنیوی راد با کدملی 0638344379و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره 1735 ثبت در اداره ثبت شهرستان مشهد وشناسه ملی 10380152313 به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی 0932149367 بعنوان بازرسین اصلی و آقای غلامعلی نوروزی پور با کدملی 0639596940 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارخراسان شمالی حهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش980918922749747 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14929701
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 448 و شناسه ملی 14005549372
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی وحسابرس، صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 30/9/1397 به تصویب مجمع عمومی رسید. ـ موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره1735 در اداره ثبت مشهد به شناسه ملی10380152313به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی 0932149367 بعنوان بازرس اصلی و آقای تیمور محمدی با کدملی 0759971412 بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی احمدی با کدملی 0750029021بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه خراسان شمالی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش980912599987619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14916670
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جاجرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447 و شناسه ملی 14005492581
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 30/9/1397 به تصویب مجمع رسید. - آقای حسن جراحی به شماره ملی 0759789851 به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره 1735 در اداره ثبت مشهد شناسه ملی 10380152313 به نمایندگی آقای مهدی امیدوار به شماره ملی 0932149367به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدتقی گرایلو به شماره ملی 0759133239 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش980905862123464  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14912932
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه و سملقان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 352 و شناسه ملی 14005117830
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1397 به تصویب رسید. ـ آقای ایرج وحدانی به شماره ملی 5249564763 به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره 1735 در اداره ثبت شهرستان مشهد شناسه ملی 10380152313 به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملی 0932149367 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود وحدانی به شماره ملی 5249564968 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش980903775418791 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مانه و سملقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14861430
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4843 و شناسه ملی 14004642080
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و حسابرس، صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 1397.09.30 به تصویب مجمع عمومی رسید. ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت:در سال مالی 1397.10.01 لغایت 1398.09.30، موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره 1735 ثبت در اداره ثبت شهرستان مشهد وشناسه ملی10380152313 به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی 0932149367 بعنوان بازرسی اصلی و آقای حسینعلی حصاری باکدملی 0680242384 به عنوان بازرس اصلی وآقای رمضان محمدزاده با کدملی 682132896 به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ـ ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش980729504555998  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14835971
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11 و شناسه ملی 14003539586
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی وحسابرس، صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1397 به تصویب مجمع عمومی رسید. 2- آقای مهدی خدائی باکد ملی 0859793877 و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره 1735 وشناسه ملی 10380152313 با نمایندگی آقای مهدی امیدوار باکد ملی 0932149367 بعنوان بازرسین اصلی وآقای حسین صفری حاجی با کدملی 0859046133 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش980713758698766  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14817913
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۸۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب رسید. - آقای محمد منتظری باکدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی مدیریت آفاق و کاوشگران ثبت شده به شمارهxxx۵ در اداره ثبت مشهد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوارفاز باکدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید شاکری باکدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14815021
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۷ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ـ آقای علی رومنجانی با کدملی xxxxxxxxx۸ و موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسان اصلی و آقای محمدرضا ابوالقاسمی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14813010
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جاجرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۲۵۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار اتفاقیه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و حسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶به تصویب مجمع عمومی رسید. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شماره ثبت xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آقای حمید نامور حمزانلوئی به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عباس صحرانورد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و شرکت تعاونی روستایی طبر به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای رضا نظافتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی دام یاران صنعت جاجرم به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی خانم معصومه ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. - آقای محمدتقی گرایلو با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی از بین سهامداران و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر طالبی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل از بین سهامداران برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14798574
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز و جرگلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۵۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ به تصویب رسید. - آقای آدینه محمد محمدزاده باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمودرضا غضنفری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777095
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۴۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی وحسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب مجمع عمومی رسید. -شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شیروان و حومه ثبت شده به شمارهxxx در اداره ثبت شیروان، شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱.به نمایندگی آقای عبدالرحمن حقیقی باکدملیxxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ در اداره ثبت مشهد شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و شرکت تعاونی تولید روستایی اترک ۶ مرغزارثبت شده به شمارهxxx در اداره ثبت فاروج شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸به نمایندگی آقای علی اکبر عمار لو بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. -روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14721694
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی وحسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ به تصویب مجمع عمومی رسید . ۲ آقای مرتضی اصغرزاده با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسان اصلی و آقای مسعود خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه کثیرالانتشار امروز خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سربیشه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14577934
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۰۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب مجمع عمومی رسید . - آقای محمدرضا منزوی مایوان باکدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ در اداره ثبت مشهد وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی عطاران فاروجی باکدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فاروج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14481768
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زیرکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید . ۲ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای محمد بنی اسدی باکدملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسن رازقی با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسین احمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای یداله احمدی شاهرخت با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد حسین موهبتی زهان با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای حسین دلباز با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای روح اله رازقی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ۳ آقای محمود احمدی شاهرخت با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای اسداله رحیمی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . ۴ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زیرکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275347
آگهی تغییرات شرکت سد فام سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۱۰۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی مهدی امیدوار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی ، آقای موسی الرضا خاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای حمید قدرتی حمزانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید وحیدی برجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی رکابدارلاریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14179335
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی شهرستان درمیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ پس از گزارش بازرسین قانونی وحسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ۲ ـ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ با نمایندگی آقای ابراهیم احراری باکدملی xxxxxxxxx۷ و خانم طاهره درمیانی با کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم مرضیه رضایی با کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم صدیقه بشاش با کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم آمنه سلمانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم مریم صالحی با کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم صغری رضایی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ خانم زهرا خوشدل باکدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۳با نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و خانم زیبا ترابی باکدملی xxxxxxxxx۹بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ ـ روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156440
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز و جرگلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۵۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای الله وردی خادمی باکدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تعاونی کشاورزی روستایی صاعقه بجنورد به شماره ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای شیردل نیازی با کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای رحمان بردی افروز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سهراب واحدی باکدملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی محمد مجیدی باکدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای محمد مجردی باکدملی xxxxxxxxx۳ و آقای پرویز خانلری آزاد باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای آدینه محمد محمدزاده باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی وحیدی باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134507
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۳۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ پس از گزارش بازرسین قانونی وحسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ۲ ـ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ با نمایندگی آقای وحید ضیائیان احمدی باکدملی xxxxxxxxx۶ وآقای عبدالله سالاری طبس باکدملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید محمد عسکری باکدملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد رضا کیانی باکدملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید عبدالحکیم دادار باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی حمزه ای باکدملی xxxxxxxxx۹ و آقای نورمحمد نوری باکدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ آقای علی نخعی باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وبه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن خسروی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14128678
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی وحسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ۲ ـ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ با نمایندگی آقای محمد علی محمدی باکدملیxxxxxxxxx۵و آقای حمید آقا زنگوئی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد امینی با کد ملی xxxxxxxxx۶و آقای علی سمعیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی تولید ادوات کشاورزی صنعت سازان شفق خراسان ثبت شده به شماره xxx۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی آقای علیرضا جهانگرد با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی روستایی شهید رجائی ثبت شده به شماره ۳۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای بیژن مهرور گازار با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی البدل اول و آقای محمد حسن بشیری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶به عنوان بعنوان عضوعلی البدل دوم هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ آقای هادی حسین پور به کد ملی xxxxxxxxx۹ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسان اصلی و آقای علیرضا حافظ نیا به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14128255
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۸۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد منتظری باکدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوارفاز باکدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عزیز امیری باکدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال سال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اتفاقیه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115354
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جاجرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۲۵۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای علی اکبر طالبی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت افاق کاوشگران ثبت شده بشماره xxx۵ در اداره ثبت شهرستان مشهد وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی اقای مهدی امیدوار فاز با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسین اصلی و اقای محمد توکلی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109830
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه و سملقان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۷۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۶. ۰۶. ۳۱ و سال مالی منتهی به xxx۶. ۰۹. ۳۰ به تصویب مجمع عمومی رسیدند. آقای ایرج وحدانی باکدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ در اداره ثبت شهرستان مشهد وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای هادی منفرد باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مانه و سملقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096568
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۲۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی وحسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ۲ آقای علی اسحقی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امیدوارفاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد آمیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14086256
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از استماع گزارش بازرسین قانونی و حسابرس، صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسید. ۲ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای علیرضا مهمیز با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای هادی مرادی حسن آباد با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای رمضان میرزائی نسب با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامرضا حراث با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای غلامرضا محمد شاهی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد سعیدزاده با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای سیدکاظم خزاعی فر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای محمد حسین غفوری با کدملی xxxxxxxxx۶ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آفاق کاوشگران بشماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسان اصلی و آقای جواد رضائیان اول با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آفاق کاوشگران بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت برای بررسی صورتهای مالی شرکت در سال مالی ۱/۱۰/xxx۶ لغایت ۳۰/۹/xxx۷ انتخاب گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075997
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۲۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید. آقای رمضان محمدزاده باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ در اداره ثبت مشهد و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوارفاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شیردل نیازی باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14072251
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۰۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ موردتصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ۲ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ در اداره ثبت تهران با نمایندگی آقای محمد مالکی باکدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد محمد قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای ملک دادکاظمی با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای سجاد بهرامی با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای غلامرسول نخعی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای غلامعلی روشن دل با کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسین سلطانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای خدابخش ناروئی باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امیدوار باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا شبانی باکدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نهبندان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14086267
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی خانم مریم جوادی بایگی باکدملی xxxxxxxxx۸ وآقای عباس عسکری با کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تعاونی روستایی الغدیر دشت حسین آباد سربیشه ثبت شده به شماره xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی خانم آمنه سیاری با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای اسداله گیدسکی با کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای حمید جناغی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای کاظم سمیعی با کدملی xxxxxxxxx۹ وشرکت تعاونی تولید روستایی درح ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای سجاد حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای مرتضی اصغرزاده باکدملی xxxxxxxxx۷ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسین اصلی و آقای مجتبی ملک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار امروز خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ - صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050295
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز و جرگلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۵۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد مجردی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن محمدزاده با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14046826
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۴۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب مجمع عمومی رسیدند روزنامه کثیرالانتشار اتفاقیه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شیروان و حومه ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت شیروان، شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای عبدالرحمن حقیقی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ در اداره ثبت مشهد، شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و شرکت تعاونی تولید روستایی اترک ۷ فاروج ثبت شده به شماره ۳۹ در اداره ثبت فاروج، شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای علی عطارانفاروجی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی از تاریخ ۱/۱۰/xxx۶ لغایت ۳۰/۰۹/xxx۷ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020886
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی ریحانه النبی شهرستان سرایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۷۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسید. ۲ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی خانم مریم نقوی پاکباز با کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم فاطمه افقهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم معصومه یعقوبی اول به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم فاطمه آشور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فاطمه محرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم کشور محمد پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم طاهره بهمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ خانم طاهره زحمتکش دوحصاران با کدملی xxxxxxxxx۳ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسان اصلی و خانم مرضیه زارعی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت برای بررسی صورتهای مالی شرکت در سال مالی ۱/۱۰/xxx۶ لغایت ۳۰/۹/xxx۷ انتخاب گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020106
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشا ورزی استان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۱۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی وحسابرس، صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای هاشم ولی پور مطلق با کد ملی xxxxxxxxx۳ و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی ثبت شده به شماره xxx۶ با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای جواد غریبی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و اتحادیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید استان خراسان جنوبی ثبت شده به شماره xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای علیرضا نیکوکار با کد ملی xxxxxxxxx۳ و اتحادیه شرکتهای تعاونی عشایری سامان ثبت شده به شماره xxx۲ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای حسن شهسواری با کد ملی xxxxxxxxx۱ و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران ماکیان شرق ثبت شده به شماره xxx۷ با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای علی عسکری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت کشاورزی مرغداران شهرستان بیرجند و حومه ثبت شده به شماره xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای سید محمد عسکری با کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کشاورزی گلخانه داران زمرد شهرستان سرایان ثبت شده به شماره ۷۷ با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای حسین طاهرپور کلانتری با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۳ اتحادیه تعاون روستایی استان خراسان جنوبی ثبت شده به شماره xxx۷ با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای احمد عزیزی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امید وار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی وحسابرس مستقل و شرکت کشاورزی مرغداران ققنوس آرین شهرثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی آقای حسن شهریاری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13912801
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوزی استان خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستائی استان به شماره ثبت xxx۴۳ به نمایندگی آقای امیر مسعود پژمان پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی اتحادیه تعاونی‌های تولید روستایی تربت حیدریه ثبت شده به شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای علی حسن زاده با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894601
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۷/۱۱/۹۶ جامعه حسابداری رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی امیدوار فاز به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای حمید ابوالحسنی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای علی اکبرزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894607
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۷/۱۱/۹۶ جامعه حسابداری رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی امیدوارفاز به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبرزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید ابوالحسنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883018
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه و سملقان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۷۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج وحدانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوارفاز با کدملی xxxxxxxxx۷ تاریخ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی مکرمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی (تا تاریخ ۳۰/۹/۹۶) انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مانه و سملقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862270
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز و جرگلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۵۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای محمد مجردی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی به نمایندگی مهدی امیدوار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای آدینه محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805575
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۲۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن فردوسی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوارفاز باکدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرسی اصلی و آقای رمضان محمدزاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی (تا تاریخ ۳۰/۹/۹۶) انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799768
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۸۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین هاشمی به ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اتفاقیه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783327
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۴۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی تولید روستایی اترک ۷ فاروج ثبت شده به شماره ۳۹ در اداره ثبت فاروج وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای علی عطاران فاروجی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ در اداره ثبت مشهد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی وشرکت تعاونی کشاورزی دامداران شیروان و حومه ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت شیروان وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای عبدالرحمن حقیقی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781270
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۰۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا منزوی مایوان باکدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ ثبت در اداره ثبت شهرستان مشهد وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی وآقای عزیز نویدی کلاته سیاهدشت با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فاروج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729136
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جاجرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۲۵۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی (تا تاریخ ۳۱/۶/۹۶) انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اتفاقیه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جاجرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629691
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۴۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب مجمع رسید. شرکت تعاونی تولید روستایی اترک ۷ فاروج به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای علی عطاران فاروجی باکدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ ثبت در اداره ثبت شهرستان مشهد وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و شرکت تعاونی کشاورزی دامداران و دامپروران شیروان و حومه به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای عبدالرحمن حقیقی باکدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اتفاقیه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595195
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه و سملقان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۷۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب رسید. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی اقای محسن نظام دوست باکدملی xxxxxxxxx۴ وآقای یوسف وحدانی باکدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمودرضا الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسینعلی عباسی باکدملی xxxxxxxxx۹ و آقای میرزاحسین عمرانی باکد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی اصغر والیزاده باکدملی xxxxxxxxx۲ وآقای هادی منفرد باکد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند - آقای ایرج وحدانی باکدملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی مکرمی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مانه و سملقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559619
آگهی تغییرات شرکت سدفام توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۹۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امید اکبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین قیصری فدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سعید مختاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای ایمان درانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای هامون رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوارفاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم شادی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13524405
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۷۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قیاسعلی عباسی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا قربانی با کدملی xxxxxxxxx۱ و تاریخ تولد xxx۳/۰۱/۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسفراین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489333
آگهی تغییرات شرکت سد فام سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۱۰۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای موسی الرضا خاوری به شماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445561
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۸۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم رضایی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ ثبت در اداره ثبت شهرستان مشهد و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد منتظری با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اتفاقیه خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432938
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۲۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسن فردوسی باکدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی فلاح با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب مجمع عمومی رسید. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی، خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433322
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۰۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای احمد کنعانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمود سیامکی مایوان با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای ابوالحسن باذوق با کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای جواد حسین پوران باکدملی xxxxxxxxx۹ و آقای جعفر چمنی تیکانلو با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای ابوطالب قنبرزاده داغیان باکدملی xxxxxxxxx۷ و آقای بابک یساولیان با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمدرضا منزوی مایوان باکدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای عزیز نویدی کلاته سیاهدشت با کدملی xxxxxxxxx۱ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارخراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فاروج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391048
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوزی استان خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستائی استان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای امیر مسعودپژمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسان اصلی وشرکت تعاونی تولید روستائی فوشنجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای احسان بلوچی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به تصویب مجمع عمومی رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12985959
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۸۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و حسابرس، صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ آقای قاسم رضایی باکدملی xxxxxxxxx۱ از میان سهامداران و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ ثبت در اداره ثبت شهرستان مشهد و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسین اصلی آقای احمد اسماعیل زاده باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اتفاقیه برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12829919
آگهی تغییرات شرکت سد فام سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۱۰۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای اصلی هیئت مدیره عبارتند از: آقای حمید قدرتی حمزانلو به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مجید وحیدی برجی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی رکابدار لاریمی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به شماره ثبت xxx۵ به نمایندگی مهدی امیدوار فاز به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای موسی الرضا خاوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804916
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۲۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. - آقای سید علی ارکانی فرد باکدملی xxxxxxxxx۰ و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرسین اصلی و آقای حیدر علی قلی زاده باکدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794082
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۰۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. - آقای محمد رضا منزوی مایوان باکدملی xxxxxxxxx۴ و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ ثبت در اداره ثبت شهرستان مشهد وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی xxxxxxxxx۷ تاریخ تولد ۳۰/۰۶/xxx۱ بعنوان بازرسین اصلی - آقای ولی صحرائی یامی باکدملی xxxxxxxxx۹ تاریخ تولد ۱۵/۰۶/xxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت برای بررسی صورتهای مالی شرکت در سال مالی xxx۵ - xxx۴ انتخاب گردید.. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فاروج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770593
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۴۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. – شرکت تعاونی تولید روستایی اترک ۷ فاروج به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای علی عطاران فاروجی باکدملی xxxxxxxxx۰ و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرسین اصلی و شرکت تعاونی کشاورزی دامداران اسفراین به شماره ثبت ۸۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای غلامحسن عبدلی حصاری باکدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اتفاقیه جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12527704
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین درتاریخ ۱۲/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱ ـ اعطای تسهیلات به موقع و به جا جهت تامین تمام یا بخشی از سرمایه در گردش تولید و انجام طرح های سرمایه گذاری کوچک ومتوسط به تولیدکنندگان ومتقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دریافت کمکهای مالی، اعتباری و هر گونه تسهیلات از دولت، بانکها و سایر شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی ـ عاملیت توزیع اعتبارات دولتی، کمکهای فنی و اعتباری، کمکهای بلاعوض ووجوه اداره شده دولت برای بخش کشاورزی سرمایه گذاری یا مشارکت در طرح های تولیدی بخش کشاورزی با اولویت طرح های زیربنایی، نوپدید ودانش بنیان کمک به تولیدکنندگان در مواقع بحرانی درقالب اعتبارات دولتی همکاری با سازمانهای دولتی ذیربط برای: توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی ارتقا بهره وری عوامل تولید دربخش کشاورزی تصویب قوانین ومقررات به منظور ایجاد سهولت درسرمایه گذاری بخش خصوصی وجذب اعتبارات دولتی حمایت از تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی ـ جذب مستمر منابع مالی تولید کنندگان وفعالان بخش کشاورزی به منظور تقویت وافزایش سرمایه فراهم نمودن زمینه تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت مالی دولت وکشاورزان بیمه گری کشاورزی در چارچوب قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی تضمین متقاضیان سرمایه گذاری دربخش کشاورزی شهرستان برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر مؤسسات مالی واعتباری داخلی. سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه بخش کشاورزی تبصره ۱)ارائه خدمات فوق به موجب آیین نامه های مربوطه خواهد بود تبصره۲: خدمات صندوق به سهامداران مستقر در حوزه روستا و سهامدارانی که کمتر از نیم درصد کل سرمایه صندوق را دارند صرفاًاز طریق نمایندگی صندوق در روستا صورت خواهد گرفت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اسفراین ـ بلوار آزادگان مدیریت جهاد کشاورزی کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۷۲,xxx مورخ ۱۴/۶/۹۴ نزد بانک کشاورزی شعبه آزادی اسفراین پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به شماره ثبت xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای محمدعلی مصباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره سید محمد پرویزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ علی اصغر نیک فرجام به سمت منشی و عضو هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ رضا فیروز به سمت مدیرعامل(خارج از هیات مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۶ غفار ارغیانی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت تعاونی خدماتی تامین نیاز دامداران فجر عشایری اسفراین به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای امیر محمد خاکشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تعانوی کشارزی کویرمیان دشت اسفراین ثبت شده به شماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای حسن شیرمحمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل شرکت تعاونی دانیال به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی قیاسعلی عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و امضای رئیس هیئت مدیره با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین شرکت به قرار ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبتxxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوارفاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی محمد رضا قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. احسان نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506537
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان خراسان شمالي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۴۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ تصویب گردید. ـ شرکت شرکت تعاونی تولید روستایی اترک ۶ مرغزار ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت فاروج شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای علی اکبرعمارلو باکدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی ـ موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران ثبت شده به شمارهxxx۵در اداره ثبت مشهدوشناسه ملیxxxxxxxxx۱۳به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکد ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی. ـ اتحادیه تعاونیهای روستایی شهرستان شیروان ثبت شده به شماره ۲۱در اداره ثبت شیروان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸به نمایندگی آقای غلام عباس پاسبان بوانلوباکدملیxxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارخراسان شمالی برای درج اگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12482408
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سمان صنعت آریان پارسه درتاریخ ۲۳/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx۸۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید قطعات خودرو.شرکت در مناقصات و مزایدات، انعقاد قرارداد با شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی، اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانک ها و موسسات مالی ‏به صورت ارزی و ریالی جهت شرکت، شرکت در نمایشگاههای داخل و خارج از کشور، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور، پس از اخذ مجوزهای لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.‏ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:مشهد ـ بلوار هاشمیه ـ هاشمیه ۶ ـ چهارراه اول ـ سمت چپ ـ پلاک ۹ ‏کدپستی xxxxxxxxx۳ ‏ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx۳/۹۴ مورخ ۱۹/۷/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه ابوذرغفاری پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱. سید منصور صدرالاشرافیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۲. سید منصور صدرالاشرافی xxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل ۳. طیبه مستوفی افشار xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۴. سیدبهنام صدرالاشرافیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۵. سیدپیام صدرالاشرافیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی به شرح ذیل می باشند: ـ خانم/آقای موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی ـ آقای/خانم مهدی امیدوار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298381
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه و سملقان درتاریخ ۰۷/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اعطای تسهیلات به موقع و به جا جهت تامین تمام یا بخشی از سرمایه در گردش تولید و انجام طرح های سرمایه گذاری کوچک ومتوسط به تولیدکنندگان ومتقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ـ دریافت کمکهای مالی، اعتباری و هر گونه تسهیلات از دولت، بانکها و سایر شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی ـ عاملیت توزیع اعتبارات دولتی،کمکهای فنی و اعتباری،کمکهای بلاعوض ووجوه اداره شده دولت برای بخش کشاورزی ـ سرمایه گذاری یا مشارکت در طرح های تولیدی بخش کشاورزی با اولویت طرح های زیربنایی،نوپدید ودانش بنیان ـ کمک به تولیدکنندگان در مواقع بحرانی درقالب اعتبارات دولتی ـ همکاری با سازمانهای دولتی ذیربط برای: توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی، ارتقا بهره وری عوامل تولید دربخش کشاورزی، تصویب قوانین ومقررات به منظور ایجاد سهولت درسرمایه گذاری بخش خصوصی وجذب اعتبارات دولتی ـ حمایت از تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی ـ جذب مستمر منابع مالی تولید کنندگان وفعالان بخش کشاورزی به منظور تقویت وافزایش سرمایه ـ فراهم نمودن زمینه تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت مالی دولت وکشاورزان ـ بیمه گری کشاورزی در چارچوب قا نون افزایش بهره وری ـ تضمین متقاضیان سرمایه گذاری دربخش کشاورزی شهرستان برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر مؤسسات مالی واعتباری داخلی ـ سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: آشخانه خیابان شهید باهنر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال منقسم به xxxxxx۷ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx۷ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۴۲ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۲۲/۲/۹۴ نزد بانک کشاورزی شعبه آشخانه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به شماره ثبت xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی مجید رزم آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ میرزا حسین عمرانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین الهامی پور به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سیدکاوه اسداله زاده به سمت منشی و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمودرضا الهامی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ حسینعلی عباسی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مرتضی مکرمی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمدزمان صداقت به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارندگان حق امضا: کلیه چکها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معاملاتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت حسین الهامی پور (مدیرعامل) و امضای مجید رزم آرا (رئیس هیئت مدیره) با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضاء میرزا حسین عمرانی (نایب رئیس هیئت مدیره) معتبر خواهد بود.سایر اسناد و مکاتبات با امضای حسین الهامی پور (مدیرعامل) و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین شرکت به قرار ذیل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی مهدی امیدوار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. محمد شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیر الانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مانه و سملقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12261601
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پیشگام خاور تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات آفاق کاوشگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی امیدوار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ عزیز اله دباغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرضیه کاوکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و هانیه دباغی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209777
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سیمان فله پاکرای سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۶۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/xxx۳ و مجوز شماره xxx۸۲/۱۱ مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید رستمی یمین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی رستمی یمین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم میترا علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره توام با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم مهسا طاهرخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12184688
آگهی تغییرات شرکت حدید سازه پیشرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۰۳۰۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات آفاق کاوشگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی امیدوار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار کیهان جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ هانیه دباغی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و علی دباغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عزیز اله دباغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117480
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱- اعطای تسهیلات بموقع و بجا جهت تامین تمام یا بخشی از سرمایه در گردش تولید و انجام طرح های سرمایه گذاری کوچک و متوسط به تولید کنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی. ۲- دریافت کمک های مالی، اعتباری و هرگونه تسهیلات از دولت، بانکها و سایر شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی. ۳- عاملیت توزیع اعتبارات دولتی، کمکهای فنی و اعتباری، کمکهای بلاعوض و وجوه اداره شده دولت برای بخش کشاورزی. ۴- سرمایه گذاری یا مشارکت در طرحهای تولیدی بخش کشاورزی با اولویت طرحهای زیر بنایی، نوپدید و دانش بنیان. ۵- کمک به تولید کنندگان در مواقع بحرانی در قالب اعتبارات دولتی. ۶- همکاری با سازمان های دولتی ذیربط برای توسعه زیر ساختهای بخش کشاورزی و ارتقای بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی. ۷- جذب مستمر منابع مالی تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی بمنظور تقویت و افزایش سرمایه. ۸- حمایت از تولید کنندگان برای افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی. ۹- تضمین متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای دریافت اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی. ۱۰- بیمه گری کشاورزی در چارچوب قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی. ۱۱ فراهم نمودن زمینه تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت مالی دولت و کشاورزان. ۱۲- سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه بخش کشاورزی تبصره ۱)ارائه خدمات فوق به موجب آیین نامه های مربوطه خواهد بود تبصره۲: خدمات صندوق به سهامداران مستقر در حوزه روستا و سهامدارانی که کمتر از نیم درصد کل سرمایه صندوق را دارند صرفاًاز طریق نمایندگی صندوق در روستا صورت خواهد گرفت. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان خراسان شمالی - شهرستان فاروج - بلوار کشاورز - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج- صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/۱۷مورخ ۱۴/۱۰/۹۳ نزد بانک کشاورزی شعبه فاروج پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شماره ثبت xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای عباس حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ جعفر چمنی تیکانلو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ جواد حسین پوران به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ علی توافقی فاروجی بسمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ابوالحسن بازوق به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ روح اله لعل نوری به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت خدمات فنی مهندسی مزرعه اترک هفت فاروج به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بنمایندگی آقای علی عطاران به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ حسین محمدی بسمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیئت مدیره با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین شرکت به قرار ذیل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی محمدرضا منزوی مایوان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. جواد برزگر نجف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاروج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749096
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد درتاریخ ۰۶/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱ ـ اعطای تسهیلات به موقع و به جا جهت تامین تمام یا بخشی از سرمایه در گردش تولید و انجام طرح های سرمایه گذاری کوچک ومتوسط به تولیدکنندگان ومتقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ـ دریافت کمکهای مالی، اعتباری و هر گونه تسهیلات از دولت، بانکها و سایر شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی ـ عاملیت توزیع اعتبارات دولتی،کمکهای فنی و اعتباری،کمکهای بلاعوض ووجوه اداره شده دولت برای بخش کشاورزی ـ سرمایه گذاری یا مشارکت در طرح های تولیدی بخش کشاورزی با اولویت طرح های زیربنایی،نوپدید ودانش بنیان ـ کمک به تولیدکنندگان در مواقع بحرانی درقالب اعتبارات دولتی ـ .همکاری با سازمانهای دولتی ذیربط برای: ۱ـ توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی ۲ـ ارتقا بهره وری عوامل تولید دربخش کشاورزی ۳ـ تصویب قوانین ومقررات به منظور ایجاد سهولت درسرمایه گذاری بخش خصوصی وجذب اعتبارات دولتی ـ حمایت از تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی ـ جذب مستمر منابع مالی تولید کنندگان وفعالان بخش کشاورزی به منظور تقویت وافزایش سرمایه ـ فراهم نمودن زمینه تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت مالی دولت وکشاورزان ـ بیمه گری کشاورزی در چارچوب قا نون افزایش بهره وری ـ تضمین متقاضیان سرمایه گذاری دربخش کشاورزی شهرستان برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر مؤسسات مالی واعتباری داخلی. ـ سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بجنورد میدان دولت مدیریت جهاد کشاورزی بجنورد کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ شانزده میلیارد و سیصد و ده میلیون و ششصد و نود هزار ریال منقسم به xxxxxx۹ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx۹ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۶۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/xxx۷ مورخ ۶/۸/۹۳ نزد بانک ملت شعبه طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق مادر تخصصی به نمایندگی حسین خانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسینعلی حصاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خوراک دام بهدام به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمد تقی بهادری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی کاووس شادلو به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سید هاشم سیدی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ الله نظر نعیمی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شیردل نیازی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت آقای ابراهیم امیری بعنوان مدیرعامل و امضای صندوق مادر تخصصی به نمایندگی حسین خانی به سمت رئیس هیئت مدیره با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضاء حسینعلی حصاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای آقای ابراهیم امیری بعنوان مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین شرکت به قرار ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. سید علی ارکانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. ناهید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیر الانتشار خراسان شمالی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718931
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیما سایش هوداک درتاریخ ۱۱/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طرح و اجرای پروژه های ساختمانی و سازه ای وتاسیسات وراه سازی وآب و فاضلاب.صادرات واردات مصالح ساختمانی.کلیه موارد به امور ساختمانی تهیه زمین تجهیزات صنعتی و غیره اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و شرکت در مناقصات و مزایدات اسیاب نمودن کلینکر سیمان و تولید بتن آماده ومصنوعات بتنی و انجام هرگونه عملیات که برای شرکت سود آوری داشته باشد پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار آفریقا خیابان ناهید غربی پلاک ۳۸ طبقه اول واحد ۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۹/۹/۹۳ نزد بانک سپه شعبه پارک ملت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی رستمی یمین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نورا قاسمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وسعید رستمی یمین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبرخواهد بود وسایرنامه های اداری با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی ومهدی امیدوارفاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالاانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699768
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۴۰۵۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
ـ شرکت تعاونی تولید روستایی اترک ۶ مرغزار شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای علی اکبر عمارلو بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی
ـ موسسه حسابرسی خدمات مالی آفاق کاوشگران شماره ثبت xxx۵ به نمایندگی مهدی امیدوار بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی
ـ شرکت تعاونی روستایی دانیال اسفراین شماره ثبت ۲۷ به نمایندگی قیاسعلی عباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل
ـ مؤسسة حسابرسی و خدمات مالی آفاق کاوشگران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت سال مالی xxx۲ ـ xxx۳ انتخاب نمود برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443516
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه راهبردی انرژی پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۴۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی امیدوارفاز به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298400
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پرنیان گستر روز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی امیدوار به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1113476
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۹۴
ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۱۰/۹۱ با واگذاری سهم شرکت تکچین تجارت شرق ـ شرکت سحرشیر اسفراین ـ شرکت صنایع غذایی گوهر باران و خروج از عضویت موافقت گردید ـ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۲۷/۱۰/۹۱ شرکت تعاونی روستایی دانیال اسفراین شماره ثبت ۲۷ به نمایندگی آقای قیاس علی عباسی کد ملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۳ و موسسه حسابرسی خدمات مالی آفاق کاوشگران شماره ثبت xxx۵ و به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسان اصلی شرکت و شرکت تعاونی تولید روستایی اترک۶ مرغزار شماره ثبت xxx به نمایندگی علی اکبر عمارلو کد ملیxxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ بتصویب رسید ـ روزنامه خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896447
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پرنیان گستر روز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۰۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی امیدوار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سعید شیرکوند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای غلامرضا علی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۳/۷/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562546
آگهی تاسیس شرکت تفریحی و آب درمانی هلال فردوس ایرانیان (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۶/۱/۹۱ تحت شماره xxx۰و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده به اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می شود:
۱ـ نام شرکت: تفریحی و آب درمانی هلال فردوس ایرانیان
۲ ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات رفاهی، آب درمانی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی و تجاری، اقامتی، هتل و سوئیت و رستوران در مجموعه آبگرم معدنی فردوس و مطالعه ، طراحی، مشاوره، تاسیس، مدیریت، نگهداری، بهره برداری، توسعه مجتمع آب درمانی و تفریحی و ارائه خدمات مرتبط با مجموعه از جمله تهیه ماشین آلات و تجهیزات و ساخت و ساز مربوط به مجتمع و سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های مربوطه فوق الذکر با موسسات و ادارات دولتی و یا خصوصی و استفاد از تسهیلات مالی و اعتباری، بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم
۳ـ موسسین شرکت: اقایان محمدرحیم شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی، برابر معرفی نامه شمارهxxx۴/xxx/۹۰-۸/۱/xxx۱ جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی محمدرضا فقیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۷
۴ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۵ـ مرکز اصلی شرکت: استان خراسان جنوبی ـ شهرستان فردوس ـ مجتمع آبگرم فردوس ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۶ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال نقدی منقسم به ده هزار سهم یکهزار ریالی با نام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طی گواهی شماره xxx۷/xxx۷۸ ـ ۲۵/۱۲/۹۰ بانک ملت شعبه فردوس به حساب جاری جام ۲۰/xxxxxx۵۰ پرداخت گردیده است و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد که باید ظرف مدت دوسال پرداخت نمایند.
۷ـ اولین مدیران شرکت: آقایان محمدرحیم شهریاری به نمایندگی از جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی، محمدرضا رضایی و محمدرضا فقیه به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که آقای محمدرحیم شهریاری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا فقیه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند.
۸ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۹ـ اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیده است.
۱۰ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۱۱ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد.
۱۲ـ بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ و آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ رئیس ثبت اسناد و املاک فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10442710
آگهی تغییرات شرکت راهسازی پوشش راه مشهد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۱۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی امیدوار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۶/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10740829
آگهی تغییرات شرکت بین‌ المللی پرنیان گستر روز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۹۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۸۳۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی امیدوار به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۸/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10772768
آگهی تاسیس شرکت تفریحی و آب درمانی هلال فردوس ایرانیان (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۶/۱/۹۱ تحت شماره xxx۰و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده به اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می‌شود:

۱ـ نام شرکت: تفریحی و آب درمانی هلال فردوس ایرانیان

۲ ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات رفاهی،‌آب درمانی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی و تجاری، اقامتی، هتل و سوئیت و رستوران در مجموعه آبگرم معدنی فردوس و مطالعه ، طراحی، مشاوره، تاسیس، مدیریت،‌نگهداری، بهره‌برداری، توسعه مجتمع آب درمانی و تفریحی و ارائه خدمات مرتبط با مجموعه از جمله تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات و ساخت و ساز مربوط به مجتمع و سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های مربوطه فوق‌الذکر با موسسات و ادارات دولتی و یا خصوصی و استفاد از تسهیلات مالی و اعتباری، بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم

۳ـ موسسین شرکت: اقایان محمدرحیم شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی، برابر معرفی نامه شمارهxxx۴/xxx/۹۰-۸/۱/xxx۱ جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی محمدرضا فقیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۷

۴ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۵ـ مرکز اصلی شرکت: استان خراسان جنوبی ـ شهرستان فردوس ـ مجتمع آبگرم فردوس‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۶ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال نقدی منقسم به ده هزار سهم یکهزار ریالی با نام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طی گواهی شماره xxx۷/xxx۷۸ ـ‌۲۵/۱۲/۹۰ بانک ملت شعبه فردوس به حساب جاری جام ۲۰/xxxxxx۵۰ پرداخت گردیده است و بقیه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد که باید ظرف مدت دوسال پرداخت نمایند.

۷ـ اولین مدیران شرکت: آقایان محمدرحیم شهریاری به نمایندگی از جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی، محمدرضا رضایی و محمدرضا فقیه به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که آقای محمدرحیم شهریاری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا فقیه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند.

۸ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۹ـ اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیده است.

۱۰ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

۱۱ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد.

۱۲ـ بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ و آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11793180
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پرنیان گستر روز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۰۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی امیدوار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سعید شیرکوند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای غلامرضا علی‌پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۳/۷/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11831868
آگهی تغییرات شرکت راهسازی پوشش راه مشهد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۳۱۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی امیدوار به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

در‌ تاریخ۱۷/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات