محمدجواد شمس ابرده

آقای محمدجواد شمس ابرده

کد ملی 093199xxxx
گراف ارتباطات
29
شرکت‌ها
87
آگهی‌ها

شرکت های محمدجواد شمس ابرده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدجواد شمس ابرده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
راهوار نیرو آریا
راهوار نیرو آریا
بازرس علی‌البدل
ایران زاک
ایران زاک
بازرس علی‌البدل
تدبیر کالای جم
تدبیر کالای جم
بازرس علی‌البدل
مهندسی تدبیر عمران جم
مهندسی تدبیر عمران جم
بازرس اصلی
کیمیا سلامت ایرانیان
کیمیا سلامت ایرانیان
بازرس اصلی
تدبیر کالای سلامت
تدبیر کالای سلامت
بازرس اصلی
تاپ اونیک پنجره
تاپ اونیک پنجره
بازرس اصلی
فن آوریهای نوین دارویی آتیه
فن آوریهای نوین دارویی آتیه
بازرس اصلی
پژوهش ومشاوره تدبیرارا
پژوهش ومشاوره تدبیرارا
بازرس اصلی
فن آوریهای نوین دارویی آینده
فن آوریهای نوین دارویی آینده
بازرس اصلی
آسیا سیر الوند
آسیا سیر الوند
بازرس اصلی
صنایع داروئی سلامت بزرگمهر
صنایع داروئی سلامت بزرگمهر
تدبیر سرمایه جم
تدبیر سرمایه جم
تدبیر سلامت کیمیا
تدبیر سلامت کیمیا
بازرس اصلی
تدبیر سرمایه الوند
تدبیر سرمایه الوند
تدبیر سرمایه امداد کوثر
تدبیر سرمایه امداد کوثر
رییس هییت مدیره
سینا واکسن
سینا واکسن
بازرس اصلی
تدبیر آتیه بزرگمهر
تدبیر آتیه بزرگمهر
رییس هییت مدیره
پخش تدبیر داروی تابان
پخش تدبیر داروی تابان
بازرس اصلی
تدبیر سرمایه البرز
تدبیر سرمایه البرز
تدبیر سرمایه نیرو
تدبیر سرمایه نیرو
رییس هییت مدیره
تدبیر سرمایه سهند
تدبیر سرمایه سهند
رییس هییت مدیره
پخش آرنگ گستران
پخش آرنگ گستران
بازرس اصلی
تدبیر آتیه الوند
تدبیر آتیه الوند
نایب رییس هییت مدیره
تامین آتیه شفیق
تامین آتیه شفیق
تدبیر امداد کوثر
تدبیر امداد کوثر
عضو هییت مدیره
تامین اتیه شفق
تامین اتیه شفق
عطر شمیم کوثر
عطر شمیم کوثر
تدبیر کالای روز سلامت
تدبیر کالای روز سلامت

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13902616
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کالای روز سلامت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۵۸۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرتصفیه انتخاب شدند وآدرس محل تصفیه، تهران اختیاریه خیابان بهارستان دوم خیابان فرامرز غیاثوند پلاک ۱۳ واحد یک جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۶ می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440141
آگهی تغییرات عطر شمیم کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه گلپایگانی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای محمد جواد شمس ابرده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل ویا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440144
آگهی تغییرات عطر شمیم کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد شمس ابرده کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم فاطمه گلپایگانی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره موسسه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008321
آگهی تغییرات عطر شمیم کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و فاطمه گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حمید رضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963184
آگهی تغییرات عطر شمیم کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد شمس کدملی xxxxxxxxx۴ و فاطمه گلپایگانی کدملی xxxxxxxxx۴ و حمیدرضا اباذری کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963190
آگهی تغییرات تدبیر امداد کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد صادق شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754353
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری عطر شمیم کوثر در تاریخ ۳۰/۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع موسسه: ارائه مشاوره و خدمات بررسی و مطالعات مدیریتی، اخذ نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات مالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و مالی و بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی برای موسسه خدمات و تامین ملزومات سفر و اردوشامل تهیه غذا و چادر و ایاب و ذهاب درون شهری و هرگونه فعالیت مجاز دیگر و تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسه عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، خدمات ارائه خدمات از طریق راه اندازی پایگاه اینترنی، برگزاری همایش‌ها و سمینار‌ها و ارائه خدمات مشاوره مدیرتی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خ شهید بهشتی بعداز چهارراه سهرودی پ xxx ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد و شرکاء عبارتند از: آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰ ریال شرکت تامین اتیه شفق به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال اولین مدیران موسسه: آقای محمد صادق شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای حمید رضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها و چک، سفته با امضا ی دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهرموسسه معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754382
آگهی تغییراتتدبیر امداد کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد شمس کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تدبیر امداد کوثر و آقای حمیدرضا اباذری کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد صادق شمس ابرده کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340937
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه شفیق با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۲۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۳۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای محمد جواد شمس ابرده ش م xxxxxxxxx۴ با دریافت xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxx۰ ریال کاهش داد. خانم فاطمه گلپایگانی ش م xxxxxxxxx۴ با دریافت xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxx۰ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت در نتیجه ماده ۴ اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای محمد جواد شمس ابرده دارای xxx۰ ریال سهم الشرکه خانم فاطمه گلپایگانی دارای xxx۰ ریال سهم الشرکه خانم حمیده شمس ابرده ش م xxxxxxxxx۷ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه خانم وحیده شمس ابرده ش م xxxxxxxxx۶ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه وآقای محمدصادق شمس ابرده ش م xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171955
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۷۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا نیلفروش زاده باکدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت رییس هیئت مدیره ـ آقای محمدجواد شمس ابرده با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره ـ آقای حمید رضا اباذری با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مهدی نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق واسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاءهیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. ـ حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیات مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12172010
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۷۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده باکدملیxxxxxxxxx۹ ـ شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده با کدملیxxxxxxxxx۴ ـ شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای حمید رضا اباذری با کدملیxxxxxxxxx۰ ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12172014
آگهی تغییرات شرکت پخش تدبیر داروی تابان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۸۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدجواد شمس ابرده کدملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای سال یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087235
آگهی تغییرات شرکت پژوهش ومشاوره تدبیرارا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۵۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
به استناد صورتجلسه هئیت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به شماره ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از مؤسسه تدبیر امداد کوثر ش م xxxxxxxxx۹۰به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای غلامحسین پلاسچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه سهند ش مxxxxxxxxx۰۵ به سمت هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق واسناد تعهد آور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087247
آگهی تغییرات موسسه تدبیر امداد کوثر به‌شماره‌ثبت ۲۷۵۰۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد سند صلح شماره xxx۱۹مورخ ۰۴/۱۲/۹۳ تنظیمی دفتر خانه شماره xxx تهران شرکت تدبیر سرمایه سهند xxxxxxxxx۰۵ سهم الشرکه خود را بمبلغ xxx۰ ریال به آقای حمید رضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ منتقل و از موسسه خارج گردید و باستناد سند صلح شماره xxx۰۸ مورخ ۰۲/۱۲/۹۳ تنظیمی دفتر خانه شماره xxx تهران شرکت پژوهش مشاوره تدبیر آرا xxxxxxxxx۵۰ سهم الشرکه خود را بمبلغ xxx۰ ریال به آقای محمد جواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ منتقل و از موسسه خارج گردید در نتیجه در میزان سرمایه موسسه تغییری حاصل نگردید و شرکا پس از نقل و انتقال سهم الشرکه بشرح ذیل: آقای حمیدرضا اباذری xxxxxxxxx۰بمبلغ xxx۰ ریال سهم الشرکه و شرکت تدبیر سرمایه امداد کوثر xxxxxxxxx۷۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و شرکت تدبیر سرمایه الوند xxxxxxxxx۳۰ دارای xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمد جواد شمس ابرده xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰ ریال سهم الشرکه میباشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087258
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه امداد کوثر بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۵۱۸۲۳ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۹۵۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به موجب سند رسمی شماره xxx۲۰ مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ دفتر اسناد رسمی شماره xxx تهران کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx۰ ریال به آقای حمید رضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ واگذار نمود و از ردیف شرکا خارج گردید. شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به موجب سند رسمی شماره xxx۲۱ مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ دفتر اسناد رسمی شماره xxx تهران کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx۰ ریال به آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ واگذار نمود و از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نشد و فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از نقل و انتقال سهم الشرکه بدین شرح می باشد: موسسه تدبیر امداد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxx۰ ریال، شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ دارای مبلغ xxx۰ ریال و آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxx۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412333
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه نیرو شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۶۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد شمس ابرده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای غلامحسین عبدللهی سروی به کد ملی xxxxxxxxx۳ نمایندگی از شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمید رضا اباذری به کد ملی xxxxxxxxx۰ نمایندگی از شرکت تدبیر سلامت کیمیا شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیات مدیره. تعیین شدند ـ آقای مرتضی سعید نژادبه کد ملی xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)به مدت دو سال انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور مالی و قرار دادها و چک و سفته یا امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره ویا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل ویا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412347
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه سهند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت ش.م xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده ک.م xxxxxxxxx۴بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت کیمیا سلامت ایرانیان ش.م xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای غلامحسین پلاسچی ک.م xxxxxxxxx۶بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیر سلامت کیمیا ش.م xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری ک.م xxxxxxxxxبسمت عضو هیئت مدیره آقای حسین عابدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق واسناد وتعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412352
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه سهند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت ش.م xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده ک.م xxxxxxxxx۴ شرکت کیمیا سلامت ایرانیان ش.م xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای غلامحسین پلاسچی ک.م xxxxxxxxx۶ شرکت تدبیر سلامت کیمیا ش.م xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری ک.م xxxxxxxxx آقای مسعود استادعظیم ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن استادعظیم ک.م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759148
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تدبیر کالای روز سلامت درتاریخ ۱۰/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : تأسیس و راه اندازی کارخانجات تولید و بسته بندی و توزیع انواع مواد غذایی بهداشتی داروئی، مکملهای غذایی داروئی آرایشی و خرید و واردات ماشین آلات و تجهیزات و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات مذکور و کلیه محصولات و کالاها با منشاء گیاهی معدنی اعم از خام و فراوری شده شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی و بین المللی شرکت در نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای تجاری، داروئی، غذائی، بهداشتی گیاهی معدنی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز تجاری اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی تأسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان تأسیس و راه اندازی دفاتر فروشگاههای زنجیره ای جهت عرضه کالاهای تولیدی کارخانجات مذکور و سایر کالاهای وارداتی مشارکت در تأسیس و راه اندازی کارخانجات و شرکتهای جدیدو موجود، به روزرسانی کارخانجات موجود در زمینه بسته بندی، مواد غذائی، داروئی و بهداشتی و گیاهی و معدنی واردات و صادرات و فروش و پخش انواع مواد غذائی، داروئی، بهداشتی، آرایشی مکملهای غذائی و داروئی و محصولات و کالاهای بیولوژیکی اعم از خام و فرآوری شده ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و صنعتی و فنی و علمی در زمینه های مذکور ارائه انجام فعالیتهای بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای تأسیس و تجهیز و همکاری با داروخانه ها و آماده سازی آن جهت بهره برداری انجام کلیه پروژه های فنی، صنعتی، کشاورزی خرید و انتقال تکنولوژی و لیسانسهای مورد نیاز شرکت . در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم . مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی شرکت : تهران، خیابان شهید بهشتی بعد از سهروردی پ xxx ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال می باشد . میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء : . موسسه تدبیر امدادکوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده نهصدونودونه هزار ریال سهم الشرکه . . شرکت تدبیر سرمایه امداد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای حمید رضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده یکهزار ریال سهم الشرکه . اولین مدیران شرکت : . آقای حمید رضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه امداد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . . آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه تدبیر امدادکوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره . . آقای مهدی تازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) . به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل : چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات هیئت مدیره : طبق اساسنامه .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635998
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به سمت ریاست هیأت مدیره. آقای حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای جهانبخش فنائیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد وتعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620068
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید اعضاء هیأت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر سرمایه جم شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ وآقای علیرضا پورعباسی وشرکت تاپ اونیک پنجره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ وخانم آرزو متولی آقای محمدجواد شمس ابرده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا اباذری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570354
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تدبیر کالای جم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تدبیر کالای سلامت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ وشرکت کیمیا سلامت ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ابراراندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد شمس ابرده کد ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542237
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص پخش تدبير داروي تابان در تاريخ xxx۳/۰۵/۰۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت پخش تدبیر داروی تابان در تاریخ ۰۴/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ۱ موضوع شرکت: تاسیس و راه اندازی کارخانجات تولید و بسته بندی و توزیع انواع مواد غذایی بهداشتی داروئی مکملهای غذایی داروئی آرایشی و خریدو واردات ماشین آلات وتجهیزات وتجهیزات پزشکی و مواداولیه مورد نیاز کارخانجات مذکور و کلیه محصولات و کالاها با منشاء گیاهی معدنی اعم از خام و فراوری شده شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی و بین المللی شرکت در نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای تجاری، داروئی، غذائی، بهداشتی گیاهی معدنی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهایی مجاز تجاری اخذ وام واعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان تاسیس وراه اندازی دفاتر فروشگاههای زنجیره ای جهت عرضه کالاهای تولیدی کارخانجات مذکور و سایرکالاهای وارداتی مشارکت در تاسیس و راه اندازی کارخانجات و شرکتهای جدیدو موجود، به روزرسانی کارخانجات موجود در زمینه بسته بندی، مواد غذائی، داروئی و بهداشتی و گیاهی و معدنی واردات و صادرات و فروش و پخش انواع مواد غذائی، داروئی، بهداشتی، آرایشی مکملهای غذائی و داروئی و محصولات و کالاهای بیولوژیکی اعم از خام و فرآوری شده ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و صنعتی و فنی و علمی در زمینه های مذکور ارائه انجام فعالیتهای بازاریابی و غیرهرمی و غیر شبکه ای تاسیس و تجهیز و همکاری با داروخانه ها و آماده سازی آن جهت بهره برداری انجام کلیه پروژه های فنی، صنعتی، کشاورزی خرید و انتقال تکنولوژی و لیسانسهای مورد نیاز شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان شهید بهشتی پ xxx ط ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۳۵ مورخ ۷/۱۱/۹۲ نزد بانک تجارت شعبه بهشتی ـ سهروردی کدxxx پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. شرکت تدبیر کالای جم به نمایندگی علیرضا پورعباسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۵ مدت ۲. شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۹ مدت ۳. شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به نمایندگی کاظم سخنور به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره به ش م xxxxxxxxx۱ به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاءدونفر از اعضاء هئیت مدیره و یا مدیرعامل با یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـآقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530179
آگهی تغییرات شرکت راهوار نیرو آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید مؤسسه آرمون گستران پیشگام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدجواد شمس ابرده با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520448
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود شرکت تدبیر امید بزرگمهر نوین در تاریخ ۱۷/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام امور بازرگانی و سایر فعالیتهای مجاز اقتصادی مشارکت در سهام سایر شرکتها و موسسات و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و اقدامات مرتبط و ایجاد شعب درداخل و خارج از کشور افتتاح حساب و اخذ تسهیلات مالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و مالی و بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی پلاک xxx ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال می باشد. ۷ـ میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء : ۱ـشرکت تدبیرآتیه بزرگمهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ سهم الشرکه معادل xxxxxx ریال ۲ـ شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ سهم الشرکه معادل xxx۰ ریال ۳ـشرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ سهم الشرکه معادل xxx۰ریال ۴ـشرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ سهم الشرکه معادل xxx۰ریال ـ اولین مدیران شرکت: آقای محمد جواد شمس ابرده کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هئیت مدیره به نمایندگی شرکت تدبیرآتیه بزرگمهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ـ آقای حمید رضا اباذری کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره به نمایندگی تدبیر سرمایه جم شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ـآقای محمدتازرونی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره به نمایندگی شرکت تدبیر کالای سلامت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره و یامدیرعامل با یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میبا شد.. ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457678
آگهی تغییرات شرکت سینا واکسن شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۲۲۳۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۵۹۴۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمد جواد شمس ابرده بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و غلامحسین پلاسچی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال تعیین شدند. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: عباس کبریائی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیر کالای جم xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای احمد دشتی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت داروسازی الحاوی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اباسلط نعمتی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از هیئت مدیره) مدیرعامل انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396271
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تدبیر سرمایه امداد کوثر
در تاریخ۲۴/۱۲/xxx۲ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ـ موضوع شرکت:
انجام امور بازرگانی و سایر فعالیتهای مجاز اقتصادی مشارکت در سهام سایر شرکتها و موسسات و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و اقدامات مرتبط و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور افتتاح حساب و اخذ تسهیلات مالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و مالی و بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بهشتی بعد از سهروردی پلاکxxx ک.پxxxxxxxxx۴
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد. شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر دارایxxx/۱ ریال سهم الشرکه
اولین مدیران شرکت:
شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی حمیدرضا اباذری به ش.مxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ساکن تهران خ بهشتی بعد از سهروردی پxxx دارندهxxx۰ ریال سهم الشرکه
۲. موسسه تدبیر امداد کوثر شماره ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمد شمس ابرده به ش.مxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ساکن تهران خ بهشتی بعد از سهروردی پxxx دارندهxxx/xxx ریال سهم الشرکه
۳. شرکت تدبیر کالای سلامت به شماره ملیxxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای داود شعبان زاده به سمت مدیرعامل ساکن تهران خ بهشتی بعد از سهروردی پxxx دارندهxxx۰ ریال سهم الشرکه به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344546
آگهی تغییرات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب واقع گردید.
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تدبیر سرمایه جم به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴
موسسه تدبیر امداد کوثر به نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰
شرکت تدبیر سرمایه سهند به نمایندگی آقای غلامحسین پلاسچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶
آقای سید محمدتقی میراحمدی ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی تازرونی ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277419
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت ریاست هیئت مدیره، شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای عباس قنادرضایی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن کرجالیان چایجانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی توسط هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277425
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوند شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای غلامحسین عبدالهی سروی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تدبیر سرمایه جم به ش م xxxxxxxxx۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد شمس ابرده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تدبیر سرمایه سهند به ش م xxxxxxxxx۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس قنادرضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی موسسه تدبیر امداد کوثر به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240751
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203419
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب شد:
الف ـ شرکت تامین آتیه شفیق ش.م xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده ک.م xxxxxxxxx۴ رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تامین آتیه سبز سما ش.م xxxxxxxxx به نمایندگی آقای احمد دشتی ک.م xxxxxxxxx۲ نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد سعیدنژاد ک.م xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا نیلفروش زاده ک.م xxxxxxxxx۹ و آقای غلامحسین عبدالهی سروی ک.م xxxxxxxxx۳ اعضاء هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری ک.م xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203420
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تامین آتیه شفیق ش.م xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده ک.م xxxxxxxxx۴ ـ شرکت تامین آتیه سبز سما ش.م xxxxxxxxx به نمایندگی آقای احمد دشتی ک.م xxxxxxxxx۲ ـ آقای محمد سعیدنژاد ک.م xxxxxxxxx۱ ـ آقای علیرضا نیلفروش زاده ک.م xxxxxxxxx۹ ـ آقای غلامحسین عبدالهی سروی ک.م xxxxxxxxx۳.
آقای سید رسول خلیفه سلطانی ک.م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود استادعظیم ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182322
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
آقایان محمدجواد شمس ابرده به ش. م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به ش . م xxxxxxxxx۰ سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182339
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تدبیر کالای جم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ابرار اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169284
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین شدند:
شرکت تدبیر سرمایه جم شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی مهدی نیلفروش زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بنمایندگی مرتضی سعیدنژاد کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بنمایندگی آرزو متولی باشی نائینی کد ملی xxxxxxxxx۷
ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
محمدجواد شمس ابرده کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139283
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیمیا سلامت ایرانیان ش ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت ریاست هیات مدیره و شرکت تدبیر کالای سلامت ش ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تدبیر سلامت کیمیا ش ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره و آقای سیدمحمدتقی میراحمدی کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139284
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. آقای مسعود استادعظیم کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین پلاسچی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140517
آگهی تغییرات شرکت راهوار نیرو آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۸۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و محمدجواد شمس ابرده با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل قرار گرفتند شرکت بهتاش سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی حبیب اله اسمعیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت توکاریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶. شرکت تدبیر سرمایه نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی غلامحسین عبدالهی سروی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ تدبیر سلامت کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی سیدحسن موسوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی مسعود استادعظیم به شماره ملی xxxxxxxxx۸۹ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100848
آگهی تغییرات شرکت تاپ اونیک پنجره سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۰۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۹/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977287
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: سید محمدتقی میراحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی تازرونی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجواد شمس ابرده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس قنادرضایی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه تدبیر امداد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال و غلامحسین پلاسچی به کد ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها چک سفته برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978160
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر الوند سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت آسیا سیرارس سهامی خاص و شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص تا تاریخ ۲۵/۹/xxx۳.
در تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858021
آگهی تغییرات شرکت فن آوریهای نوین دارویی آینده سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۲۷۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۶/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد دشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۷/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین کیوانی و آقای عباس کبریائی زاده و آقای حمیدرضا جمشیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی اکبر صمدیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بازرگانی تدبیر کالای جم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا پورعباسی تا تاریخ ۲۶/۷/xxx۳
در تاریخ ۲۰/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858147
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر کالای جم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ابرار اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی علیرضا پورعباسی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ و ۶/۸/۹۱ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا نیلفروش زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضا پورعباسی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. دفتر مرکزی شرکت به تهران خ آفریقا نرسیده به بزرگراه مدرس خ روان پور پ ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924869
آگهی تغییرات شرکت فن آوریهای نوین دارویی آینده سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۲۷۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد دشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۷/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین کیوانی و آقای عباس کبریائی‌زاده و آقای حمیدرضا جمشیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی‌اکبر صمدیان‌مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بازرگانی تدبیر کالای جم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا پورعباسی تا تاریخ ۲۶/۷/xxx۳

در تاریخ ۲۰/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877316
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۳/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854863
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوقالعاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدجواد شمسابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. یک بند به ماده ۱۱ اساسنامه الحاق و بند ۳ ماده ۹ و بند "ز" ماده ۱۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747769
آگهی تاسیس شرکت فن آوریهای نوین دارویی آتیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۲/۷/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: تاسیس کارخانجات ساخت دارو و مواد اولیه داروئی و تجهیزات و ادوات پزشکی، تولید و توزیع انواع مواد اولیه داروئی و مواد داروئی ساخته و آماده و نیمه آماده و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع کالاها و تجهیزات پزشکی و داروئی از قبیل مواد اولیه داروئی و فرآورده های داروئی ساخته شده از منابع سنتیک و گیاهی و معدنی و بیولوژیک و انواع کیتهای تشخیص طب و سایر مواد خصوصا دارو و تجهیزات پزشکی انتقال دانش فنی و تولید و انتقال و انجام کلیه امور تجاری از قبیل صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ارائه خدمات مشاوره مدیریتی مربوط به موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و ارائه نمایندگی به آنان، مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، ایجاد و ساخت مراکز تجاری جهت فروش و ارائه محصولات اخذ وام ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اجرای کلیه عملیات پروژه های فنی و صنعتی و تولیدی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آیت الله کاشانی خیابان بهنام ـ بهنام ۱ پلاک ۱ طبقه ۵ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد دو هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۱مورخ۲۷/۶/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیمون بولیوار پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حسین کیوانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای عباس کبریائی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای سید علیرضا دبیرسیاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای علیرضا پورعباسی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ـ آقای علی اکبر صمدیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ـ آقای سید علیرضا دبیرسیاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای احمد دشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694702
آگهی تغییرات شرکت تاپ اونیک پنجرهسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۶/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۶/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه تدبیر امداد کوثر با نمایندگی اقای مسعود استادعظیم و شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص با نمایندگی آقای سید رسول خلیفه سلطانی و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری تا تاریخ۰۶/۰۳/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۲/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9643913
آگهی تغییرات شرکت تاپ اونیک پنجره سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۶/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسین عبدالهی‌سروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۶/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه تدبیر امداد کوثر با نمایندگی اقای مسعود استادعظیم و شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید رسول خلیفه‌سلطانی و شرکت تدبیر سرمایه‌جم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری تا تاریخ۰۶/۰۳/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۲/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 682163
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم آرزو متولی باشی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا پورعباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمد دشتی و شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده و شرکت تاپ اونیک پنجره سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی نیلفروش زاده تا تاریخ ۲۱/۳/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687250
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدجواد شمسابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱۷/۳/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا پورعباسی و شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا نیلفروشزاده و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد دشتی تا تاریخ ۱۷/۳/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9932937
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۱/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم آرزو متولی‌باشی‌نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا پورعباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تدبیر سرمایه‌ جم سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمد دشتی و شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش‌زاده و شرکت تاپ اونیک پنجره سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی نیلفروش‌زاده تا تاریخ ۲۱/۳/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650212
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 641927
آگهی تغییرات شرکت راهوار نیرو آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۲۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۸/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی, آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه های کثیرالانتشار " اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصوِیب رسید.
در تاریخ۰۷/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575947
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر کالای جم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482380

آگهی تصمیمات شرکت ایران زاک
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550346
آگهی تغییرات شرکت راهوار نیرو آریا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۷۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود استادعظیم و شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود سیدی و شرکت توکاریل سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید رسول خلیفه‌سلطانی و شرکت تدبیر سرمایه نیرو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمد دشتی و شرکت بهتاش سپاهان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حبیب‌اله اسمعیل‌زاده‌ تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459388

آگهی تغییرات شرکت راهوار نیرو آریا سهامی خاص
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود استادعظیم و شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود سیدی و شرکت توکاریل سهامی خاص با نمایندگی آقای سید رسول خلیفه سلطانی و شرکت تدبیر سرمایه نیرو سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد دشتی و شرکت بهتاش سپاهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حبیب اله اسمعیل زاده تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372094
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سعیدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۶/۴/۹۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضا مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10058231
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9887289
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۰۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. محمدجواد شمس‌ابراده به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه تدبیر امداد کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی احمد دشتی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی محمد سعیدنژاد به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود استادعظیم به ش ملی xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۰ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد سعیدنژاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین پلاسچی خارج از اعضاء به ش ملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و مسعود استادعظیم به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10453918
آگهی تغییرات شرکت تاپ اونیک پنجره سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدصادق شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225439
آگهی تصمیمات شرکت پخش آرنگ گستران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۶۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۷۴۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمد جواد شمس ابرده به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و غلامحسین پلاسچی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9921562
آگهی تأسیس شرکت تدبیر سرمایه الوند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۴/۰۲/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۴/۰۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید و فروش و توزیع و پخش و واردات و صادرات و تولید و بسته‌بندی انواع کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی و داروئی و بهداشتی و کشاورزی و شیمیائی مجاز پس از اخذ مجوز و غذایی و غذایی تبدیلی و مواداولیه مربوط به آن از داخل و خارج از کشور و ارائه خدمات و تهیه مواد موردنیاز کارخانجات تولیدی اعم از خصوصی و دولتی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و حق‌العمل‌کاری و سرمایه‌گذاری و مشاوره‌ای با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایده‌های عمومی و خدماتی و داخلی و بین‌المللی و برپایی و حضور در نمایشگاه‌های بازرگانی و تجاری و اقتصادی و صنعتی و غیرصنعتی، ایجاد مراکز تجاری و فروش محصولات تولیدی داخلی و خارجی در داخل و خارج از کشور اجرای پروژه‌های فوق و معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری و خرید سهام برای شرکت و مشارکت در سایر شرکتهای خصوصی و دولتی، تاسیس و راه‌اندازی کارخانجات و کارگاه‌ها و خطوط تولید و بسته‌بندی کالاهای مجاز صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در کلیه امور فوق و مشارکت با شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور و در صورت لزوم تاسیس شرکتهای جدید و اجرای عملیات در پروژه‌های فنی و صنعتی و کشاورزی و بطور کلی هر نوع عمل و اقدامی که مجاز و مربوط به زمینه‌های یادشده می‌باشد. اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و مالی و بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی و بطور کلی انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی و تولیدی مجاز مربوط به موضوع که در جهت پیشبرد و حفظ منافع سهامداران مفید و موثر واقع شود.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت : ۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ شریعتی بالاتر از هویزه ک جهاد پ۵ ط دوم‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد دو هزار سهم بی‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۰ مورخ۲۱/۱۲/xxx۹ نزد بانک ملی شعبه دکتر شریعتی پرداخت گردیده است..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای محمدصادق شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای محمدصادق شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای غلامحسین پلاسچی به شماره ملیxxxxxxxxx۶به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ خانم فاطمه گلپایگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9904972
آگهی تغییرات شرکت راهوار نیرو آریا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۷۹۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10243496
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدتقی میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱/۳/xxx۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10305440
آگهی تاسیس شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای تولیدی و خدماتی و کشاورزی و بازرگانی داخلی و خارجی و مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موسسات و سازمانهای خصوصی و دولتی و شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و بین المللی و مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت پروژه‌های تولیدی داخل و یا خارج از کشور، تاسیس و راه اندازی کارخانجات و کارگاهها و خطوط تولید و بسته بندی کالاهای مجاز صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت لزوم تاسیس شرکتهای جدید و بطور کلی هر نوع عمل و اقدامی که در زمینه‌های یاد شده میسر باشد و اخذ تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکها در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی و بطور کلی اقدام به کلیه عملیات مجاز تولیدی و بازگانی و خدماتی که در جهت پیشبرد منافع سهامداران مفید و موثر باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ شریعتی بالاتر از هویزه کوچه جهاد پ ۵ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دو هزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۹/۱۰/xxx۹ نزد بانک ملی شعبه دکتر شریعتی پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای محمدصادق شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای غلامحسین پلاسچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم فاطمه گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567525
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. یک بند به ماده ۱۱ اساسنامه الحاق و بند ۳ ماده ۹ و بند "ز" ماده ۱۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602551
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۳/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا پورعباسی و شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد دشتی تا تاریخ ۱۷/۳/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10636073
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671055
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر کالای جم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ابرار اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد شمس‌ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی علیرضا نیلفروش‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی علیرضا پورعباسی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ و ۶/۸/۹۱ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا نیلفروش‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا پورعباسی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. دفتر مرکزی شرکت به تهران خ آفریقا نرسیده به بزرگراه مدرس خ روان‌پور پ ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10672345
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه الوند سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۴۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند.

آقای غلامحسین عبدالهی‌سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدصادق شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا محمدنظامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۴/۷/۹۱..

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۱۷/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675717
آگهی تصمیمات شرکت ایران زاک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۳۴۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: محمدجواد شمس‌ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10807498
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید رسول خلیفه‌سلطانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استادعظیم به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۶/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای احمد دشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای علیرضا نیلفروش‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای محمد سعیدنژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای غلامحسین عبدالهی‌سروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۱۶/۴/۹۲.

در تاریخ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130510
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه شفیق با‌مسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۰۲۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۳۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمد‌صادق شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناشنامه xxx۲۷ تاریخ تولد ۳۰/۶/۶۷ فرزند محمد‌جواد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. فاطمه گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم فاطمه گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. خانم وحیده شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناشنامه xxx۱۳ تاریخ تولد ۴/۴/۶۵ فرزند محمد‌جواد با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد‌جواد شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. خانم حمیده شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناشنامه xxx۹ تاریخ تولد ۱۸/۳/۶۰ فرزند محمد‌جواد با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۱/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

ثبت شرکت ها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11145985
آگهی تغییرات شرکت راهوار نیرو آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۲۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۸/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی, آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار " اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصوِیب رسید.

در تاریخ۰۷/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11157580
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۳/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11242410
آگهی تصمیمات شرکت ایران زاک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۳۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۹۳۴۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا (حسابداران رسمی) به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد شمس‌ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11282283
آگهی تاسیس شرکت سینا واکسن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تاسیس و راه‌اندازی کارخانه و خطوط تولید فرآورده‌های بیولوژیک و بیوتکنولوژیک اعم از واکسنهای کلاسیک نوترکیب سرمهای درمانی هورمونها و کیتهای تشخیصی خرید و فروش دانش فنی و خدمات تخصصی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه خدمات مطالعات پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با فرآورده‌های بیولوژیک از جمله ساخت و کنترل و بررسی‌های میدانی فرآورده‌ها خرید ماشین‌آلات تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز کارخانه‌ کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مربوطه از منابع داخلی و خارجی انجام مشاوره در زمینه تولید و کنترل فرآورده‌های بیولوژیک انجام کلیه عملیات طراحی اجرا و احداث پروژه‌های ساختمانی مرتبط با تولید و کنترل فرآورده بیولوژیک شرکت از طریق عقد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی به منظور طراحی و اجرای عملیات ساختمانی واحدهای تولید و کنترل فرآورده‌های بیولوژیک خرید و فروش توزیع واردات و صادرات انواع فرآورده‌های بیولوژیک و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آنها سرمایه‌گذاری مشترک با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه تولید فرآورده‌های بیولوژیک اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی دولتی یا خصوصی انجام تمامی فعالیتهای مجاز تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی ذیربط اخذ مجوزهای ملی و بین‌المللی به منظور تولید کنترل فروش و صدور فرآورده‌های بیولوژیک از مراجع ذیصلاح داخلی و خارجی شرکت در کنگره‌های علمی ملی بین‌المللی برای شرکت و برگزاری دوره‌های مرتبط با تولید و کنترل فرآورده‌های بیولوژیک برای شرکت اعزام پرسنل شرکت برای حضور در کنگره‌ها و دوره‌های آموزش داخل و خارج ـ اخذ تسهیلات و اعتبارات ارزی و ریالی از سامانه‌های بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اعم ا ز حقوقی و دولتی شرکت در مناقصه‌ها مزایده‌های داخلی و بین‌المللی و برپایی یا حضور در نمایشگاههای صنعتی و غیرصنعتی داخلی و خارجی ـ تولید کنترل فنی و بسته‌بندی انواع فرآورده‌های بیولوژیک ـ واردات و صادرات خرید و فروش تکثیر و تولید انواع حیوانات آزمایشگاهی مورد نیاز به منظور تولید و یا کنترل فرآورده‌های بیولوژیک ـ انجام کلیه اموری که در جهت فعالیت و پیشبرد شرکت موثر واقع شود انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج جنب شرکت کشمیران ـ شرکت داروسازی الحاوی ـ کدپستیxxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ۲۴/۵/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبهxxx پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای عباس کبریائی‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت تدبیر کالای جم سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای احمد دشتی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت داروسازی الحاوی سهامی‌عام با نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش‌زاده به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای اباسلط نعمتی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب رئیس به همراه یکی از اعضا و اسناد عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای غلامحسین پلاسچی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11300726
آگهی تاسیس شرکت تامین آتیه شفیق بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها و موسسات برای شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و اقدامات مرتبط و سایر فعالیتهای مجاز اقتصادی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ یارمحمدی پ۴۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ خانم فاطمه گلپایگانی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ خانم فاطمه گلپایگانی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس یا نائب رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11477544
آگهی تغییرات موسسه تدبیر امداد کوثر به شماره ثبت۲۷۵۰۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای غلامحسین عبدالهی‌سروی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.

در تاریخ۶/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11506149
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11777090
آگهی تغییرات موسسه تدبیر امداد کوثر به شماره ثبت۲۷۵۰۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۴/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای غلامحسین عبدالهی‌سروری.

در تاریخ۶/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11778903
آگهی تاسیس شرکت فن آوریهای نوین دارویی آتیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۲/۷/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: تاسیس کارخانجات ساخت دارو و مواد اولیه داروئی و تجهیزات و ادوات پزشکی، تولید و توزیع انواع مواد اولیه داروئی و مواد داروئی ساخته و آماده و نیمه آماده و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع کالاها و تجهیزات پزشکی و داروئی از قبیل مواد اولیه داروئی و فرآورده‌های داروئی ساخته شده از منابع سنتیک و گیاهی و معدنی و بیولوژیک و انواع کیتهای تشخیص طب و سایر مواد خصوصا دارو و تجهیزات پزشکی انتقال دانش فنی و تولید و انتقال و انجام کلیه امور تجاری از قبیل صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ارائه خدمات مشاوره مدیریتی مربوط به موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و ارائه نمایندگی به آنان، مشارکت و سرمایه‌گذاری با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، ایجاد و ساخت مراکز تجاری جهت فروش و ارائه محصولات اخذ وام ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اجرای کلیه عملیات پروژه‌های فنی و صنعتی و تولیدی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آیت‌الله کاشانی خیابان بهنام ـ بهنام ۱ پلاک ۱ طبقه ۵ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد دو هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۱مورخ۲۷/۶/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیمون بولیوار پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای حسین کیوانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای عباس کبریائی‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای سید علیرضا دبیرسیاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای علیرضا پورعباسی‌ به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ آقای علی‌اکبر صمدیان‌مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای سید علیرضا دبیرسیاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد..

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای احمد دشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11861468
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۵۶۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی ابرار اندیشان حسابداران رسمی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ و ۲۹/۱۲/۸۷ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۵/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11952925
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر کالای جم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد شمس‌ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات