محسن بازارنوی

آقای محسن بازارنوی

کد ملی 093145xxxx
گراف ارتباطات
11
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14537836
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۷۰۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۰ مورخه ۱۵/۱۱/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اکبر ترکان با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ، آقای فرداد دلیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ، آقای شهریار طاهرپور با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و آقای محمد مهدی مستقیمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ، آقای محسن بازارنوی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ملی فولاد ایران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان اعضاء هیأت مدیره معرفی و منصوب گردیدند . که آقای اکبر ترکان با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمد مهدی مستقیمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای شهریار طاهرپور با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر عامل منصوب گردیدند . اختیارات مندرج در بندهای ۱ ، ۴ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۳ الی ۱۷ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض گردید امضای کلیه چکها و اوراق بهادار به امضاء متفق مدیر عامل آقای شهریار طاهر پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۲ امضای چکها و اوراق بهادار تا مبلغ پنج میلیارد ریال با امضای مدیر عامل آقای شهریار طاهر پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و امضای متغیر یکی از آقایان غلامرضا حمیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ ( معاون مالی و اقتصادی ) و در غیاب ایشان محمد نیکو نسبتی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ( مدیر مالی ) با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۳ امضای کلیه قراردادهای شرکت به امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و به همراه مهر شرکت مجاز خواهد_بود . ۴ امضای کلیه اوراق و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل شرکت مجاز می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223152
آگهی تغییرات صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود مختار پور با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره موسسه بجای آقای محسن بازار نوی با کدملی xxxxxxxxx۱ برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065465
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم جعفری پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره حمیده مومنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت توسعه صنایع بهشهرشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره احسان بادپا به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهپخش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره مرتضی آریان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت صنعتی بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره هوشنگ نصیری جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره محسن بازارنوی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام پذیرد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد، علاوه برآن هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۴ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999486
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و سایر مؤسسات قانونی در داخل کشور دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها و … (عینا مطابق بند اساسنامه) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه، ۹ ماهه، سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس محترم و سازمان بورس نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و مزایا، ترفیع، تنبیه، تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق ضوابط آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره توضیح: در مورد معادن شرکت چه در شرکت اصلی و چه در شرکتهای فرعی، هرگونه تصمیم گیری اعم از صلح و سازش و واگذاری و مشارکت و فسخ و تمدید و اقاله معدن و پروانه بهره برداری تمام یا بخشی از آن مشخصا در اختیار هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد. ب به استناد ماده ۴۴ اساسنامه امضاهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر است. ۲ برای مبالغ زیر پنجاه میلیارد ریال، ضمن نافذ بودن امضاهای ذکر شده در بند یک، با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل: تهران گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا محسن بازارنوی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸. مجتمع مس سرچشمه گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا حسین احمدی کاظم آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ یا محمد علی جباری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ مجتمع مس شهربابک گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا جلیل حسانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ یا حمیدرضا اخلاقی یزدی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا محمد علی جباری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ مجتمع مس سونگون گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا محمد حاجی آقازاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ یا بهزاد رضائی سامانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ تمدید، ابطال و یا کاهش ضمانت نامه شرکت تا سقف سی میلیارد ریال با امضای آقای محسن بازارنوی معاونت مالی اقتصادی و از مبلغ سی میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقای محسن بازارنوی انجام پذیرد و بیش از آن با امضاهای مجاز ذکر شده در بند یک می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835104
آگهی تغییرات پژوهشکده تحقیق در عملیات بهین کارا پژوه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۳ مورخ ۱/۶/xxx۶ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی علیرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمدرضا علیرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس پژوهشکده و عضو هیئت مدیره و محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی علیرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن مرغی کناری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء یکی از اعضای هیأت مؤسس به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661439
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا آصفی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت رئیس هیأت مدیره خانم حمیده مومنی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت توسعه صنایع بهشهرشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیأت مدیره آقای احسان بادپا کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهپخش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مرتضی آریان کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت صنعتی بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت عضو هیأت مدیره آقای هوشنگ نصیری جونقانی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت عضو هیأت مدیره آقای محسن بازارنوی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635722
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۷۰۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵/۲۰ مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای اکبر ترکان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رییس هیات مدیره، آقای محمد مهدی مستقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای سیف اله ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای سید جلال الدین سیدی کنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی فولاد ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. - در اجرای ماده xxx قانون تجارت اختیارات مندرج در بندهای ۱۳، ۹، ۸، ۷، ۶، ۴، ۱ الی ۱۷ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. - امضای چک‌ها و اوراق بهادار تا مبلغ پنج میلیارد ریال به امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از آقایان غلامرضا حمیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (معاون مالی و اقتصادی) و در غیاب ایشان آقای محمد نیکو نسبتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (مدیر مالی) با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. چک‌ها و اوراق بهادار از مبلغ پنج میلیارد ریال به بالا با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. امضای قراردادهای شرکت تا مبلغ پنج میلیارد ریال به امضای مدیرعامل و بیش از این مبلغ به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت مجاز می‌باشد. امضای کلیه اوراق و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل شرکت مجاز می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623863
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فاوا گستر مس درتاریخ ۰۱/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری وبازرگانی مجاز اعم از داخلی وخارجی از جمله صادرات وواردات، خرید وفروش کلیه کالا‌ها وخدمات مجاز بازرگانی وتجاری وصنعتی، پخش، ترخیص کالا از گمرگ، حق العملکاری، اخذ واعطای نمایندگی ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل وخارج از کشور وسایر موارد مرتبط با امور بازرگانی، تجاری وصنعتی در بازارهای داخلی وبین المللی خرید و فروش تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، مخابراتی، شبکه، یو پی اس نصب و راه اندازی سیستم‌های سخت افزار کامپیوتر پشتیبانی و نگهداری از سیستم‌های کامپیوتری سخت افزاری و نرم افزاری خرید، فروش، طراحی، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری انواع سرورها و ذخیره سازها - طراحی نصب و راه اندازی شبکه‌های مخابراتی، بی سیم، پیجینگ، موبایل‌های محلی و رادیویی - طراحی و نصب شبکه‌های داده کابلی، فیبر نوری، رادیویی و وایر لس خرید، فروش، طراحی، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری سیستمهای صوتی / تصویری شامل دوربینهای مداربسته و تجهیزات ذخیره سازی آن، دوربینهای ویدئوکنفرانس، ویدئوپروژکتورها و نمایشگرها پشتیبانی و نگهداری شبکه‌های مخابراتی و شبکه‌های داده ارائه و فروش پهنای باند اینترنت مجاز عرضه و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره‌ای مراکز نگهداری اطلاعات دیتا سنتر (از جمله سرورها، ذخیره سازها، بانکهای اطلاعاتی) برگزاری دوره‌های آموزشی تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی و قطعات وملزومات رایانه ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی صفحات وب نصب و راه اندازی و پشتیبانی کامپیوترهای اداری، لپ تاپ نصب وراه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس‌ها و مدیریت نسخه ارائه خدمات امنیتی حوزه‌ای تی و انواع سرویسهای تحت شبکه و تحت اینترنت و پست الکترونیکی نصب و راه اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های پی او اس، ای تی ام تهیه، تولید، فروش لایسنس، پیاده سازی، استقرار، نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای مالی و اعتباری تهیه، تولید، فروش لایسنس، پیاده سازی، استقرار، نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری و بسته‌های نرم افزاری تهیه، تولید، فروش لایسنس، پیاده سازی، استقرار، نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای سازمانی یکپارچه تهیه، تولید، فروش لایسنس، پیاده سازی، استقرار، نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای موبایلی فعالیت در زمینه‌ی سیستم‌های ویژه رایانه‌ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت‌های هوشمند واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز و شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی داخلی و خارجی گشایش ال سی و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی ازکلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی ارائه خدمات مشاوره‌ی فنی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره‌ای در زمینه اصلاح فرآیندهای کسب و کار، طرح‌ها و برنامه‌های استراتژی، مدیریت دانش، هوش تجاری و ابزارها و نرم افزارهای مرتبط با آن اخذ نمایندگی از شرکت‌های معتبر داخلی و بین المللی خارجی فعالیت انجام کلیه امور بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت ایجاد هرگونه سرمایه گذاری، مشارکت ومباشرت در این خصوص تأسیس شرکت وارائه خدمات مدیریتی ومشاوره‌ای در امور مرتبط در زمینه بازرگانی، تجاری وصنعتی به اشخاص حقیقی وحقوقی انجام سایر فعالیتهای و امور عملیاتی ومعاملات مالی وتجاری وصنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق وبرای تحقق اهداف شرکت در امور بازرگانی وتجاری وصنعتی مربوط باشد پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران - ولی عصر - خیابان هجدهم - خیابان ولی عصر - پلاک xxx۱ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx/xxx/۳۴ مورخ ۴/۵/۹۶. نزدبانک تجارت. شعبه پارک. پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذر بایجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی آقای مهدی مجدفر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی مهدی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مس مزرعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بانمایندگی محمد باقر عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت صنایع و معادن مس کرمان زمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای علی رضا رضایی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل به مدت ۲ سال آ دارندگان حق امضا: دارندگان حق امضاءکلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320338
آگهی تغییرات صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای فرهاد زمانی با کدملی xxxxxxxxx۳ آقای محسن بازار نوی با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد باقر عالی با کدملی xxxxxxxxx۹ آقای حجت اله موسوی با کدملی xxxxxxxxx۵ آقای مصطفی وحید زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320359
آگهی تغییرات صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ الف تعیین سمت مدیران: آقای محسن بازار نوی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای مصطفی وحیدزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299658
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۰/۴۱ مورخ ۱۹/۱۰/xxx۵ سازمان خصوص سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و د ر غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره معتبر می‌باشد برای مبالغ زیر سی میلیارد ریال ضمن نافذ بودن امضا‌های ذکر شده د ر بند یک با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل: تهران گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ یا محسن بازار نوی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد اسفندیار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ یا ابوالفضل متین با شماره ملی xxxxxxxxx۹ توضیح: در صورت حضور اعضای هیات مدیره اولویت امضا با اعضای هیات مدیره خواهد_بود. منطقه کرمان گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمد حسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد اسفندیار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ یا ابوالفضل متین با شماره xxxxxxxxx۹ یا حمید رضا اخلاقی یزدی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ منطقه آذربایجان گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ یامحمد حاجی آ قازاده لوحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یامحمد اسفندیار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ یا ابوالفضل متین با شماره ملی xxxxxxxxx۹ یا بهزاد رضائی سا مانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ ضمنا مکاتبات و اسناد عادی شرکت با امضای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، معاونین هماهنگی مالی، اقتصادی، منابع انسانی و توسعه شرکت معتبر است و بابت مکاتبات و اسناد عادی شرکت در منطقه کرمان با امضای مدیر منطقه کرمان و بابت مکاتبات و اسناد عادی شرکت در منطقه آذربایجان با امضای مدیر منطقه آذربایجان معتبر خواهد_بود امضای قراردادهای استخدامی پرسنل شرکت با امضای مدیرعامل و یا با امضای محمد ابراهیمی معاونت منابع انسانی به همراه مهر شرکت معتبر است تمدید ابطال و یا کاهش ضمانت نامه شرکت تا سقف سی میلیارد ریال با امضای محسن بازارنوی معاونت مالی اقتصادی و از مبلغ سی میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقای محسن بازار نوی انجام پذیرد و بیش از ان با امضا‌های مجاز ذکر شده در بند یک می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928123
آگهی تغییرات شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علیرضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمود اصلانی شهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند: هیات مدیره اختیارات خود در بندهای ۱۵ , ۱۴ , ۱۱ , ۱۰ , ۹ , ۸ , ۷ , ۶ , ۴ , ۱ و ۱۶ ذیل ماده ۴۰ اساسنامه شرکت و همچنین اخذ تسهیلات از بانک‌ها به مدیرعامل تفویض گردید. تمامی اوراق بهادار تعهدآور مالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا افرادی را که وی تعیین مینماید معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912986
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx/۲۰ مورخ ۲۱/۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای داود حسنی زاده کدم xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ آقای محسن بازار نوی کدم xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱ سیروس شیخ زاده کدم xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا و کلیه آوراق تعهد آور نظیر چک، سفته، قراردادها و نظایر آن با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به استثناء ردیف‌های ۱۸، ۱۶، ۱۴، ۹، ۸، ۷، ۲ الی ۲۲ ماده مذکور را با رعایت مقررات مربوطه، به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579708
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۴ و مجوز سازمان بورس واوراق بهادار بشماره xxx۰/xxxمورخ ۲۹/۹/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محسن بازارنوی با کدملی xxxxxxxxx۱بنمایندگی از شرکت بهپخش (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره ملایی با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12461581
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به امضا کنندگان مجاز گروه "الف" اضافه و آقای محمود خاقانی از این گروه حذف گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309821
آگهی تغییرات شرکت سرآمد صنایع بهشه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی ضیغمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام ) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره - آقای علی اصغر اسدی داود آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به عنوان عضو هیات مدیره - آقای عباس کفاش طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای حمید رضا فتاحی کسیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره تواماً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره تواماً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین احکام و قرارداد های استخدامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح مفاد ماده ۴۰ اساسنامه به استثناء بندهای ۲،۴،۵،۸،۹،۱۲،۱۹،۲۰،۲۱ آن می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12283380
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۷۰۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبرترکان با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیات مدیره و سیف اله ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیات مدیره و شهریار طاهرپور با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیات مدیره و محمد مهدی مستقیمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و محسن بازارنوی با کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و امضای چکها و اوراق بهادار تا مبلغ پنج میلیارد ریال به امضای ثابت مدیرعامل محمد مهدی مستقیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و امضای متغیر یکی از عبداله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ (معاون مالی و اقتصادی) و در غیاب ایشان ابراهیم حامدی نیا به کدملی xxxxxxxxx۱ (مدیر مالی) با مهر شرکت معتبر خواهد بود. چکها و اوراق بهادار از مبلغ پنج میلیارد ریال به بالا با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضای قراردادهای شرکت تا مبلغ پنج میلیارد ریال به امضای مدیرعامل و بیش از این مبلغ به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت مجاز می باشد. - امضای کلیه اوراق و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل شرکت مجاز می باشد. اختیارات مندرج در بندهای ۱۳،۹،۷،۴،۱ الی۱۷ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224305
آگهی تغییرات شرکت سرآمد صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۰۱۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی ضیغمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و صدراله دولت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس کفاش تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید رضا فتاحی کسیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره تواماً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره تواماً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین احکام و قرارداد های استخدامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود.اختیارات مدیرعامل به شرح مفاد ماده ۴۰ اساسنامه به استثناء بند های ۲۱،۴،۵،۸،۹،۱۲،۱۹،۲۰،۲ آن می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607945
آگهی تغییرات شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۲۴۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان حمید مقیم زاده به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ش م xxxxxxxxx۹۰ و محسن بازارنوی به نمایندگی از شرکت بهپخش ش م xxxxxxxxx۲۴ و علیرضا شریفی به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر ش م xxxxxxxxx۳۶
بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. که آقای حمید مقیم زاده ک م xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره و آقای محسن بازارنوی ک م xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا شریفی ک م xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و حمید رضا فتاحی کسیلی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام پذیرد.
هیئت مدیره برخی از اختیارات خود را بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138841
آگهی تغییرات شرکت زرین ذرت شاهرود سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۴۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۰۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۲ که در تاریخ ۴/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
محمدرضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حجت اله صحرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شکر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرمسعود جواهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل.
حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856783
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۰۳۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ حمیده مومنی به ک م xxxxxxxxx۳ به جای حمیدرضا فتاحی کسیلی به نمایندگ از شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م xxxxxxxxx۲۴ و احسان بادپا به ک م xxxxxxxxx۷ به جای محسن بازار نوی به نمایندگی از شرکت بهپخش به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب و در نتیجه حمیدرضا آصفی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و احسان بادپا به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن بازارنوی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10212906
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۰۳۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ حمیده مومنی به ک م xxxxxxxxx۳ به جای حمیدرضا فتاحی کسیلی به نمایندگ از شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م xxxxxxxxx۲۴ و احسان بادپا به ک م xxxxxxxxx۷ به جای محسن بازار نوی به نمایندگی از شرکت بهپخش به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب و در نتیجه حمیدرضا آصفی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و احسان بادپا به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن بازارنوی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854921
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به ش م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی حمیدرضا آصفی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی حمیدرضا فتاحی کسیلی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهپخش به ش م xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی محسن بازارنوی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک به ش م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی مرتضی آریان به ک م xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش م xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی سهیلا علیزاده به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق تعهدآور شرکت و کلیه چک برات و سفته ها و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است: هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719714
آگهی تأسیس موسسه پژوهشکده تحقیق در عملیات بهین کارا پژوه
موسسه فوق در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ تحت شماره xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه:
ـ۱ توسعه و گسترش پژوهش در زمینه تحقیق در عملیات
ـ۲ زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی
ـ۳ بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه تحقیق در عملیات
ـ۴ اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف پژوهشکده
ـ۵ فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط
ـ۶ همکاری پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه تحقق در عملیات با رعایت قوانین و مقررات
ـ۷ ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی انجام شده در پژوهشکده
ـ۸ انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات مربوط
ـ۹ برگزاری همایشهای علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاههای آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
۲ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خیابان میرداماد ـ خیابان نفت شمالی ـ انتهای خیابان ششم ـ خیابان آناهیتا شرقی ـ پلاک ۴ ـ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ آقای محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت موسس
۲ـ۵ ـ آقای علی علیرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت موسس
۳ـ۵ ـ آقای محمدرضا علیرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس پژوهشکده
به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء یکی از اعضای هیات موسس به تنهایی همراه با مهر موسسه.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640736
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گستر آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۳۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۵۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرهاد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل و آقای محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن رضوانفر به شماره ملی xxxxxxxxx و آقای سیدعبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۲
در تاریخ ۱۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640737
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۳۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۵۴۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سیدعبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رضوانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه چکها ـ سفته ها ـ بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق بهادار و کلیه اسناد تعهدآور مالی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 597623
آگهی تصمیمات شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۲۴۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۲/۹۱ حمید مقیم زاده به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن بازارنوی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بهپخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا شریفی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا فتاحی کسیلی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها و سفته ها و بروات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد و هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای۱و۴و۶و۷و۹و۱۰و۱۱و۱۴و۱۵و۱۶ از ماده۴۰ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10313343
آگهی تصمیمات شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۵۲۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ حمید مقیم زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن بازارنوی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بهپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا فتاحی کسیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها و سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد و هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10386274
آگهی تصمیمات شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۲۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره حمید مقیم زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن بازارنوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت بهپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11309477
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۸۶۵و شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر به ش م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی حمیدرضا آصفی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی حمیدرضا فتاحی‌کسیلی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت بهپخش به ش م xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی محسن بازارنوی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک به ش م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی مرتضی آریان به ک م xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش م xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی سهیلا علیزاده به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق تعهدآور شرکت و کلیه چک برات و سفته‌ها و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است: هیئت‌مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11674877
آگهی تأسیس موسسه پژوهشکده تحقیق در عملیات بهین کارا پژوه
موسسه فوق در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ تحت شماره xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه:

ـ۱ توسعه و گسترش پژوهش در زمینه تحقیق در عملیات

ـ۲ زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی

ـ۳ بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه تحقیق در عملیات

ـ۴ اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف پژوهشکده

ـ۵ فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط

ـ۶ همکاری پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین‌المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه تحقق در عملیات با رعایت قوانین و مقررات

ـ۷ ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی انجام شده در پژوهشکده

ـ۸ انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم‌افزار و برنامه‌های رایانه‌ای متناسب با اهداف پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات مربوط

ـ۹ برگزاری همایشهای علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاههای آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

۲ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خیابان میرداماد ـ خیابان نفت شمالی ـ انتهای خیابان ششم ـ خیابان آناهیتا شرقی ـ پلاک ۴ ـ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ آقای محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت موسس

۲ـ۵ ـ آقای علی علیرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت موسس

۳ـ۵ ـ آقای محمدرضا علیرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس پژوهشکده

به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء یکی از اعضای هیات موسس به تنهایی همراه با مهر موسسه.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11792198
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: فیروز کاظمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ بجای شادمان‌ فتحی به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا فتاحی‌کسیلی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ بجای رضا صحرایی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و محسن بازارنوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به جای محمدعلی شاملو به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840704
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گستر آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۳۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۵۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فرهاد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل و آقای محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن رضوانفر به شماره ملی xxxxxxxxx و آقای سیدعبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۲

در تاریخ ۱۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12030044
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۳۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۵۴۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سیدعبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن رضوانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرهاد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه چکها ـ سفته‌ها ـ بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق بهادار و کلیه اسناد تعهدآور مالی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای اصلی هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات