محمدحسین دهقانی تفتی

آقای محمدحسین دهقانی تفتی

کد ملی 093144xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
14
آگهی‌ها

شرکت های محمدحسین دهقانی تفتی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدحسین دهقانی تفتی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14192719
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی پیچ آب شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۵۶۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامبردگان ذیل به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند: ۱ ـ آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸** ۲ ـ آقای محمودطباطبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷خانم فاطمه نادری شجاع به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی وخانم ناهیدمحدث به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار وطن امروز برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192731
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی پیچ آب شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۵۶۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ آقای محمود طباطبایی کدملی: xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقایی محمد حسین دهقانی تفتی کدملی:xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای عباس نیک صفت کدملی :xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل خارج از اعضاء برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل (چک ،سفته ،بروات) و عقد عقود اسلامی با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود .
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781576
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی پیچ آب شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۵۶۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ خانم فاطمه نادری شجاع به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل و خانم ناهید محدث به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس نیک صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمود طباطبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد حسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781584
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی پیچ آب شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۵۶۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود طباطبایی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین دهقانی تفتی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس نیک صفت به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624367
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی محمد بزم آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی سید محمد موسوی سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد بزم آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان شخص حقیقی به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۰۵/۰۳/xxx۷ انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت محمد بزم آراء و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240556
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/xxx۷ به شرح ذیل میباشد: آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ بر اساس حکم شماره xxx۴ مورخ ۰۵/۰۴/۹۵ کماکان به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx بر اساس حکم شماره xxx۵ مورخ ۲۶/۰۳/۹۵ کماکان به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای سید محمد موسوی سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده جدید شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx بر اساس حکم شماره xxx۳ مورخ ۰۸/۰۴/۹۵ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره. آقای امیرعباس علاقه بندان با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ بر اساس حکم شماره xxx۳ مورخ ۰۵/۰۴/۹۵ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره. آقای محمدحسین دهقانی تفتی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ بر اساس حکم شماره xxx۳۷ مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱، ۷ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه و همچنین اختیار امضای قراردادهای دارای بار مالی تا سقف xxx میلیون ریال با رعایت آیین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیات مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها (باستثناء قراردادهای مذکور در بند قبلی که با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر است) و اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفرازاعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763407
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۸۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق با اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به سهامی عام بشرح ذیل میباشد: ۱. نام و شماره ثبت شرکت: شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان شماره ثبت xxx۸ گرگان ۲ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: تهیه، تولید، خرید، فروش، فرآوری و توزیع شیر و فرآورده‌های آن و انواع محصولات پودری بر پایه لبنیات و انواع آب میوه و نکتار و نوشیدنی و سایر فرآورده‌های لبنی و غذایی پاستوریزه و استریلیزه مبادرت به هرگونه عملیات تجاری و معاملات مجاز از جمله صادرات و واردات کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در چهارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تاسیس شعبه یا شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر به منظور توسعه فعالیتهای شرکت در کلیه بخشهای اقتصادی در داخل یا خارج کشور انتشار و فروش اوراق مشارکت و قرضه و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و مشارکت مدنی با بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری و مشارکت یا سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ارائه خدمات مشاوره‌ای، طراحی و ساخت و نصب ماشین آلات تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی به سایر موسسات برقراری ارتباط علمی و فنی و تحقیقات با مراکز داخلی خارجی مرتبط با صنعت شیر و انجام آزمون‌های مرتبط و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۳ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: استان گلستان، شهر گرگان، میدان بسیج، ابتدای جاده هزارپیچ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد_بود. ۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم با نام یک هزار ریالی میباشد که تمامی آن پرداخت گردیده است ۶ شرکت فاقد سهام ممتاز و بی نام میباشد. ۷ هویت کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی آقای سیدوحید وحیدی فرزند سید احمد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی سیدجلال شریف الحسینی فرزند سیدابراهیم بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران سهامی خاص بشماره ثبت xxx۷۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بنمایندگی مهرداد وخشور حفظ آباد فرزند غلام حسن بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه لرستان بشماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی ابراهیم نظری فرزند انه قربان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بنمایندگی محمدحسین دهقانی تفتی فرزند عباس علی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره ۸ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت: ۱/۸) اعلامیه خرید سهام ۲/۸) گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳/۸) اصل ورقه سهام ۴/۸) تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: ۱/۹) تقسیم سود: طبق ماده ۳۷ اساسنامه با پیشنهاد از طرف هیئت مدیره و طبق ماده ۱۸ اساسنامه با تصویب مجمع عمومی شرکت میزان سود تقسیمی تصویب میگردد. ۲/۹) تشکیل اندوخته: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود. طبق ماده ۳۷ اساسنامه، به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ۳/۹) انحلال و تصفیه: طبق ماده ۵۲ اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره باستناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکانپذیر نمیباشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. طبق ماده ۵۳ اساسنامه، هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۴/۹) اندوخته قانونی و اختیاری: طبق ماده ۵۱ اساسنامه، وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ مجموع بدهی‌های کوتاه مدت، بلندمدت شرکت به مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال، بدهیهای احتمالی به مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال میباشد. ضمنا تعهدات سرمایه‌ای به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال میباشد. ۱۱ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار تعادل جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت میباشد. شایان ذکر است اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در این اداره و در مرکز شرکت تجاری جهت مراجعه علاقه مندان آماده میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706861
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه دو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۳۶۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بر اساس احکام نمایندگی صادره، شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شماره ثبت xxx کماکان به نمایندگی آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای حمید رضا سمیعی پا قلعه گردید. شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی آقای محمد حسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شد. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی آقای سیدجلال شریف الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای علی اکبر لبافی فریز گردید. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ماده ۳۹ اساسنامه و انعقاد یا تغییر یا اصلاح یا فسخ و یا اقاله قرار دادهای منعقده با کلیه عوامل و پیمانکاران توزیع و فروش و بازاریابی شرکت در چهارچوب کلیه ضوابط و مقررات قانونی و موضوع فعالیت شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت در چارچوب ابلاغیه شرکت صنایع شیر ایران ضمن هماهنگی با رئیس محترم هیئت مدیره اقدام نماید. کلیه قرار دادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل آقای محمد حسین دهقانی تفتی ورئیس هیئت مدیره و در غیاب انها با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654937
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) تعیین سمت اعضای هیأت مدیره: - شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۷ به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ کماکان به عنوان رئیس هیأت مدیره. - شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کماکان به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. - شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای سید جلال شریف الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره. - شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی آقای ابراهیم نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره. - شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای محمد حسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بر اساس حکم شماره xxx۲/ ص/ ۱۰/۹۴ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ به عنوان عضو هیأت مدیره جایگزین آقای حمید رضا جباری امیری گردیدند تا بر اساس قسمتی از لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. آقای سید جلال شریف الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان شخص حقیقی خارج از اعضا برای مدت باقیمانده (تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵) به عنوان مدیر عامل شرکت منصوب می‌گردد. **کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیر عامل آقای سید جلال شریف الحسینی و مدیر امور مالی آقای حمید بادپا (به شماره ملی xxxxxxxxx۲) و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل با مهر شرکت معتبرمی باشد. **اختیارات مدیر عامل و حق امضاء:. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیأت مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱ و ۴ و ۱۳ و ۱۵ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12569908
آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۵ جایگزین آقای حمید رضا سمیعی پاقلعه گردید لذا ترکیب هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد: ـ آقای محمود احمد لو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ کماکان به عنوان رئیس هیات مدیره ـ آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ـ آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره ـ آقای ابوالفضل وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره ـ آقای محمد حسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی (آقای مهدی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱) و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۴ ـ ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12527571
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسي پيچ آب شرق شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۹۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۵۶۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ خانم فاطمه نادری شجاع به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، خانم ناهید محدث به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود طباطبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد حسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عباس نیک صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12527577
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسي پيچ آب شرق شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۹۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۵۶۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: ۱.آقای محمود طباطبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲.آقای محمد حسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳.آقای عباس نیک صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387098
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازطرف شرکت آتیه پگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت صنایع شیرایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای ابوالفضل وقوعی به شماره ملی xxxxxx۶۰به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی وآقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۳۱/۲/۹۵انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302412
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. ـ آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ کماکان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جناب آقای ابوالفضل وقوعی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷، به موجب معرفی نامه شماره xxx۹/ص/۱۰/۹۴ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای جواد زرگرباشی طوسی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۵ گردیدند. جناب آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، به موجب معرفی نامه شماره xxx۰/ص/۱۰/۹۴ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمدرضا نیک ذات برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۵ گردیدند. گردیدند.وکلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی مشترکاً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ..ضمنا اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای یک، هفت، هشت، نه، ده، یازده، چهارده و شانزده از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات