ایمان رحیمی آلوقره

ایمان رحیمی آلوقره

کد ملی 005817xxxx
گراف ارتباطات
17
شرکت‌ها
63
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14750010
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر صدف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۵۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین بیکی بشماره ملی : xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت . آقای علی آزادیان بشماره ملی : xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید لیست صاحبان سهم الشرکه پس از ورود شریک و افزایش سرمایه » آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال آقای ابراهیم شوشتری دهشال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای عبداله ثقفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسین بیکی بشماره ملی : xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای علی آزادیان بشماره ملی : xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14750031
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر صدف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۵۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله ثقفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . لیست صاحبان سهم الشرکه پس کاهش سرمایه » آقای ابراهیم شوشتری دهشال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسین بیکی بشماره ملی : xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای علی آزادیان بشماره ملی : xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14653484
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی ایمان سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۷۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان صفدر رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و فرزاد هاشم گلوگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سالار رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم سمانه رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14653491
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی ایمان سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۷۰۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای صفدر رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای فرزاد هاشم گلوگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643019
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۸۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ و تاییدیه سازمان هواپیمایی کشور به شماره xxx۴ مورخ ۲۲/۲/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سهامی خاص سامان تجارت اختر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، آقای محمدعلی ایلخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، آقای ابراهیم شوشتری دهشال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، آقای مهرداد بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643031
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۸۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ و تاییدیه سازمان هواپیمایی کشور به شماره xxx۴ مورخ ۲۲/۲/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی ایلخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای ابراهیم شوشتری دهشال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سهامی خاص سامان تجارت اختر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، و در غیاب هر یک از آن‌ها با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت ، معتبر است . ضمنا نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638006
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایران مال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت توسعه پترو صنعت صدر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای سید عباس حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت مبین سازه بتن بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی آقای ایمان رحیمی آلوقره بشماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت زینت تجارت آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بنمایندگی آقای جمشید اقبالپور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت پیشگامان تجارت آرکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی آقای علی حاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای محسن قرائی کدملی xxxxxxxxx۳. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638014
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایران مال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مبین سازه بتن بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی آقای ایمان رحیمی آلوقره بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و شرکت توسعه پترو صنعت صدر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای سید عباس حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت زینت تجارت آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بنمایندگی جمشید اقبالپور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان تجارت آرکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی آقای علی حاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن قرائی کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14632468
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا بمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان رئیس هیات مدیره ، ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مجتبی امینی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضو از اعضای هیات مدیره ، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402393
آگهی تغییرات آموزشی عالی آزاد اندیشه معین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۳۸۹۴
آگهی تغییرات موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین به شماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت موسس مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx مورخ ۵/۱۰/۹۷ وزارت علوم تحقیقات وفناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

تعداد اعضاء هیئت موسس مرکب از ۵ نفرمی باشد و ماده مربوطه اصلاح گردید
اعضای هیات موسس بشرح ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند:
آقای حسین محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس موسسه
آقای مهدی صادقی شاهدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو موسسه
آقای سید عباس حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو موسسه
آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو موسسه
آقای سید محسن طباطبائی مزدآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶به سمت عضو موسسه،
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس موسسه و یکی از اعضای هیات موسس همراه با مهر موسسه و در غیاب رئیس موسسه با دو نفر از اعضای هیات موسس متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366467
آگهی تغییرات آموزشی عالی آزاد اندیشه معین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۳۸۹۴
آگهی تغییرات موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین به شماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ ومجوزشماره xxxxxx مورخ ۱۱/۹/۹۷ وزارت علوم تحقیقات وفناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

به موجب سند صلح به شمارهxxx۸۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۷ صادره از دفترخانه اسناد رسمی xxx۵ تهران
آقایان فرشاد قوشچی کد ملیxxxxxxxxx۹ میزان xxxxxxریال سهم الشرکه خودرا به آقای حسین محمد پورزرندی کد ملیxxxxxxxxx۰
فرزاد نیرومند کد ملیxxxxxxxxx۹ میزان xxxxxxریال سهم الشرکه خودرا به مهدی صادقی شاهدانی کد ملیxxxxxxxxx۶
حکیم فرجی کد ملی xxxxxxxxx۳میزان xxxxxxریال سهم الشرکه خودرا به آقای ایمان رحیمی آلوقره کد ملیxxxxxxxxx۲
اصغر مهاجری کد ملیxxxxxxxxx۸ میزان xxxxxx ریال سهم الشرکه خودرا به آقای سید عباس حسینی کد ملیxxxxxxxxx۸ و مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خودرا به سید محسن طباطبایی مزدآبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ واگذار واز موسسه خارج گردیدند
اسامی شرکا و مقدار سهم الشرکه بعد از انتقال سهم الشرکه به قرار زیر می باشد :
حسین محمد پورزرندی مبلغ xxxxxx ریال
مهدی صادقی شاهدانی مبلغ xxxxxx ریال
ایمان رحیمی آلوقره مبلغ xxxxxxریال
سید عباس حسینی مبلغ xxxxxx ریال
سید محسن طباطبایی مزدآبادی مبلغ xxxxxx۰ ریال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376208
آگهی تغییرات آموزشی عالی آزاد اندیشه معین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۳۸۹۴
آگهی تغییرات موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین به شماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ ومجوزشماره xxxxxx مورخ ۱۱/۹/۹۷ وزارت علوم تحقیقات وفناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

به موجب سند صلح به شمارهxxx۸۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۷ صادره از دفترخانه اسناد رسمی xxx۵ تهران
آقایان فرشاد قوشچی کد ملیxxxxxxxxx۹ میزان xxxxxxریال سهم الشرکه خودرا به آقای حسین محمد پورزرندی کد ملیxxxxxxxxx۰
فرزاد نیرومند کد ملیxxxxxxxxx۹ میزان xxxxxxریال سهم الشرکه خودرا به مهدی صادقی شاهدانی کد ملیxxxxxxxxx۶
حکیم فرجی کد ملی xxxxxxxxx۳میزان xxxxxxریال سهم الشرکه خودرا به آقای ایمان رحیمی آلوقره کد ملیxxxxxxxxx۲
اصغر مهاجری کد ملیxxxxxxxxx۸ میزان xxxxxx ریال سهم الشرکه خودرا به آقای سید عباس حسینی کد ملیxxxxxxxxx۸ و مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خودرا به سید محسن طباطبایی مزدآبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ واگذار واز موسسه خارج گردیدند
اسامی شرکا و مقدار سهم الشرکه بعد از انتقال سهم الشرکه به قرار زیر می باشد :
حسین محمد پورزرندی مبلغ xxxxxx ریال
مهدی صادقی شاهدانی مبلغ xxxxxx ریال
ایمان رحیمی آلوقره مبلغ xxxxxxریال
سید عباس حسینی مبلغ xxxxxx ریال
سید محسن طباطبایی مزدآبادی مبلغ xxxxxx۰ ریال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378674
آگهی تغییرات آموزشی عالی آزاد اندیشه معین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۳۸۹۴
آگهی تغییرات موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین به شماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ ومجوزشماره xxxxxx مورخ ۱۱/۹/۹۷ وزارت علوم تحقیقات وفناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

به موجب سند صلح به شمارهxxx۸۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۷ صادره از دفترخانه اسناد رسمی xxx۵ تهران
آقایان فرشاد قوشچی کد ملیxxxxxxxxx۹ میزان xxxxxxریال سهم الشرکه خودرا به آقای حسین محمد پورزرندی کد ملیxxxxxxxxx۰
فرزاد نیرومند کد ملیxxxxxxxxx۹ میزان xxxxxxریال سهم الشرکه خودرا به مهدی صادقی شاهدانی کد ملیxxxxxxxxx۶
حکیم فرجی کد ملی xxxxxxxxx۳میزان xxxxxxریال سهم الشرکه خودرا به آقای ایمان رحیمی آلوقره کد ملیxxxxxxxxx۲
اصغر مهاجری کد ملیxxxxxxxxx۸ میزان xxxxxx ریال سهم الشرکه خودرا به آقای سید عباس حسینی کد ملیxxxxxxxxx۸ و مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خودرا به سید محسن طباطبایی مزدآبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ واگذار واز موسسه خارج گردیدند
اسامی شرکا و مقدار سهم الشرکه بعد از انتقال سهم الشرکه به قرار زیر می باشد :
حسین محمد پورزرندی مبلغ xxxxxx ریال
مهدی صادقی شاهدانی مبلغ xxxxxx ریال
ایمان رحیمی آلوقره مبلغ xxxxxxریال
سید عباس حسینی مبلغ xxxxxx ریال
سید محسن طباطبایی مزدآبادی مبلغ xxxxxx۰ ریال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14322179
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی البرز تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید. آقای حسن عدل خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمدرضا بمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیات مدیره آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت بانک تات در حال تصفیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای اکبر بدخش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و نیز قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا عضو هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت مقبول خواهد بود. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242358
آگهی تغییرات شرکت سفیران سلامت فرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۳۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ایمان رحیمی آلوقره فرزند صفدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲، خانم سارا هاشم گلوگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم مژگان هاشم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اسد اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم کبری محمدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارنسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۶ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242370
آگهی تغییرات شرکت سفیران سلامت فرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۳۱۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سارا هاشم گلوگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان هاشم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208578
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا بمانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیات مدیره و ایمان رحیمی آلوقره به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مجتبی امینی فر به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو عضو از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ا، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ ماده ۳۹ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ـ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ـ تعیین میزان استهلاک ها ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترارنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14010875
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فضای سبز سردار آباد خدرآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۶۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فردوسی رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای صفدر رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اسد اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بارزس اصلی و خانم سروش پورحسن به شماره xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۶ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14010882
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فضای سبز سردار آباد خدرآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۶۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فردوسی رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای صفدر رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910003
آگهی تغییرات شرکت ستاره تابناک هشتم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: محمدرضا بمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره جواد عطائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره نایبعلی قنبری الموتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ایمان رحیمی آلوقره کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آرش داورپناه تنها قوچان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978978
آگهی تغییرات شرکت ستاره تابناک هشتم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۴۸ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: محمدرضا بمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره جواد عطائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره نایبعلی قنبری الموتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ایمان رحیمی آلوقره کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آرش داورپناه تنها قوچان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899211
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر صدف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۵۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - بیمه - بزرگراه امیرسرلشگرشهیدحسین لشگری - خیابان تورج فلسفی - پلاک ۱ - طبقه همکف - ک. پ xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای ابراهیم شوشتری دهشال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای عبداله ثقفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ باپرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاءپس ازافزایش سرمایه به شرح فوق میباشد: آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال آقای ابراهیم شوشتری دهشال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال آقای عبداله ثقفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال آقای میرصادق موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899227
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر صدف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۵۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای ابراهیم شوشتری دهشال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبداله ثقفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899255
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر صدف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۵۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میرصادق موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بادریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح فوق می‌باشد. آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال آقای ابراهیم شوشتری دهشال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال آقای عبداله ثقفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840366
آگهی تغییرات شرکت ستاره تابناک هشتم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا بمانیان کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای جواد عطائی کدملی xxxxxxxxx آقای ایمان رحیمی آلوقره کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای آرش داورپناه تنها قوچان کدملی xxxxxxxxx۴ آقای نایبعلی قنبری الموتی کد ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825123
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۹۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بانک آینده به ش. م xxxxxxxxx۷۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای سید علیرضا مختار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان آینده به ش. م xxxxxxxxx۶۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا اقائی وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده به ش. م xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک با امضای عضو دیگر هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783927
آگهی تغییرات شرکت ستاره تابناک هشتم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید گشایشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و جواد عطائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا بمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش داور پناه تنها قوچان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۹/۹۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760684
آگهی تغییرات شرکت ستاره تابناک هشتم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید گشایشی با کدملی xxxxxxxxx۱ و آرش داورپناه با کدملی xxxxxxxxx۴ و جواد عطائی با کدملی xxxxxxxxx۷ و ایمان رحیمی آلوقره با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا بمانیان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۰۵/۰۹/xxx۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521405
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان تجارت آرکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت توسعه پترو صنعت صدر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ آقای ایمان رحیمی آلوقره کدملی xxxxxxxxx۲ آقای سپهر خلیلی کدملی xxxxxxxxx۵ آقای خسرو پناهی اسفرجانی کدملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521411
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان رحیمی آلوقره کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن درویش ورچه زاد کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت توسعه پترو صنعت صدر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس حبیبی کدملی xxxxxxxxx نماینده شرکت پیشگامان تجارت آرکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سپهر خلیلی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره آآقای خسرو پناهی اسفرجانی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا " همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و سایرمکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498948
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایران مال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه پترو صنعت صدر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای سیدعباس حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت مبین سازه بتن بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی آقای ایمان رحیمی آلوقره بشماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت زینت تجارت آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ آقای علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت پیشگامان تجارت آرکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی آقای علی حاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای محسن قرائی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498953
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایران مال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مبین سازه بتن بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی آقای ایمان رحیمی آلوقره بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت توسعه پترو صنعت صدر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای سیدعباس حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت زینت تجارت آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بنمایندگی آقای علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت پیشگامان تجارت آرکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی آقای علی حاتمی بشماره ملی بسمت عضو هیئت مدیره وآقای محسن قرائی کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا " همراه با مهرشرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305291
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان پارس آناهید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محسن تقی پور نیچکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305295
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان پارس آناهید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محسن تقی پور نیچکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290245
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا بمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، و آقای عباس هادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضو از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268919
آگهی تغییرات شرکت فولاد تیام بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مبتکران نگین درخشان دماوند با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان ویونا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای عباس صفرپور قادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کارپردازان درخشان بیدخت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مهران صمصامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ره پویان کسب و کار شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254300
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی صافات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۸۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ و باستناد مجوز شماره xxx۱۴ مورخ ۰۸/۱۰/۹۵ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان تجارت اختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی ایلخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم شوشتری دهشال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب یکی از آنها با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222801
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی آقامیری (کد ملی xxxxxxxxx۱) بسمت بازرس اصلی آقای مرتضی چمنی (کد ملی xxxxxxxxx۹) بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین ش م xxxxxxxxx۵۱ بنمایندگی آقای حسن عدل خواه کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای محمد رضا بمانیان کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای حبیب اله ثانی کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمود عبداللهی نمین کد ملی xxxxxxxxx۱ وآقای ایمان رحیمی آلوقره کد ملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222815
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۲۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت هر یک از اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل می‌باشد: آقای حبیب اله ثانی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمود عبداللهی نمین کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ایمان رحیمی آلوقره کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تجارت پیشگان صنعت پرشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وبه نمایندگی آقای حسن عدلخواه کد ملی xxxxxxxxx۹ وشرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای محمدرضا بمانیان کد ملی xxxxxxxxx۱ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات عقوداسلامی و قرارداد‌ها با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189554
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان پارس آناهید در تاریخ ۲۳/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی علائم تجاری داخلی و خارجی و راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در حوزه فعالیت شرکت. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: میدان آرژانتین خیابان الوند نبش کوچه کامبیز پلاک ۳۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که بموجب گواهی شماره xxx/xxx۹/۹۵ مورخ ۱۰/۶/۹۵ بانک آینده شعبه محمودیه مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن تقی پور نیچکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدعلی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محسن تقی پور نیچکی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضا مرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034256
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایران مال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا سمیع زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه پترو صنعت صدر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بانمایندگی سید عباس حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت زینت تجارت آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بانمایندگی ایمان رحیمی آلوقره بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن قرائی کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت مبین سازه بتن بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بانمایندگی علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا " همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031358
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی البرز تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن عدل خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمدرضا بمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت بانک تات بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای اکبر بدخش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نیز عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا عضو هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922147
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۹۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بانک آینده با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان رییس هیأت مدیره، آقای سید علیرضا مختار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان آینده با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، به سمت نائب رییس هیأت مدیره و آقای رضا اقائی وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸، به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و آوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل، با امضای یکی از آنها و نائب رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771665
آگهی تغییرات شرکت كشت و صنعت فضای سبز سردار آباد خدرآباد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۶۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فردوسی رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای صفدر رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای محسن ولی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم سروش پورحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ پس از قرائت بازرس تصویب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12616991
آگهی تغییرات شرکت ستاره تابناك هشتم توس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا اسمعیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای جواد عطائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای خلیل اکبری شاندیزبه شماره ملیxxxxxxxxx۹ ـ آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای محمدرضا بمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570216
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت تات شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-شرکت پیشگامان تجارت آرکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی آقای عباس حبیبی کد ملیxxxxxxxxx -شرکت باز رگانی صنعت تجارت گران پویا بشناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی آقای محسن درویش ورچه زاد کدملیxxxxxxxxx۸ -آقای ایمان رحیمی آلوقره کدملی xxxxxxxxx۲ -آقای سپهر خلیلی کدملی xxxxxxxxx۵ -آقای خسرو پناهی اسفرجانی کدملی xxxxxxxxx۷به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570219
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت تات شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقای ایمان رحیمی آلوقره کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره -آقای محسن درویش ورچه زاد کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت باز رگانی صنعت تجارت گران پویا بشناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ -آقای عباس حبیبی کد ملیxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت پیشگامان تجارت آرکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ -آقای سپهر خلیلی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای خسرو پناهی اسفرجانی کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدندوکلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها باامضا مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و سایرمکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر میباشد۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452532
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوايي صافات شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۱۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۸۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۱ مورخ ۵/۷/۹۴ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان رحیمی آلوقره کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رییس هیئت مدیره و مهرداد بختیاری کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیر و شرکت توسعه هواپیمایی تهران شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی آقای کیوان اقبالیان کدملیxxxxxxxxx۱ تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق واسنادبهادار وتعهدآورشرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه بامهرشرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452541
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوايي صافات شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۱۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۸۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۱ مورخ ۵/۷/۹۴ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه هواپیمایی تهران شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای کیوان اقبالیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ آقای ایمان رحیمی آلوقره کدملی xxxxxxxxx۲ آقای مهرداد بختیاری کدملیxxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378595
آگهی تغییرات شرکت توسعه هواپیمایی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بنمایندگی آقای ایمان رحیمی آلوقره کدملیxxxxxxxxx۲ شرکت پیشگامان تجارت آرکا بشناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی آقای محمد علی ایلخانی کدملیxxxxxxxxx۱ آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل کدملیxxxxxxxxx۴ آقای مجتبی شیروانی هرندی کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای حمید عرب نژاد خانوکی کدملیxxxxxxxxx۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378604
آگهی تغییرات شرکت توسعه هواپیمایی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۶۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ شرکت پیشگامان تجارت آرکا بشناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی آقای محمد علی ایلخانی کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ آقای حمید عرب نژاد خانوکی کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بنمایندگی آقای ایمان رحیمی آلوقره کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مجتبی شیروانی هرندی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره حق امضا کلیه اوراق واسنادبهادار وتعهدآورشرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه بامهرشرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد هیئت مدیره بندهای ۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۳ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۲۵ از ماده ۱۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود ۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12289511
آگهی تغییرات شرکت فولاد تیام بیستون سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۳۱۰۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سهامی عام بانک اینده بعنوان رئیس هیئت مدیره جناب آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک فردا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جناب آقای حبیب اله ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سهای خاص سنجش امید اینده بعنوان عضو هیئت مدیره جناب آقای عباس صفر پور قادی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص کارگزاری بانک تات بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهران صمصامی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285516
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان‌اینده سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای محمدرضا بمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک اینده شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سنجش امید اینده شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اشکان ناظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو عضو از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12173674
آگهی تغییرات شرکت فولاد تیام بیستون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۰۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سهامی عام بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رییس هیات مدیره و ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محسن قرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص سنجش امید آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیات مدیره و عباس صفر پور قادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص کارگزاری بانک تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره و مهران صمصامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برایبقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، برات، قراردادها،و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721917
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایران مال سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۳۱۸۴۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان ایمان رحیمی آلوقره باکدملی xxxxxxxxx۲ ـ حمیدرضا کوروش فرباکدملی xxxxxxxxx۶ ـ رضاسمیع زاده باکدملی xxxxxxxxx۴ ـ محسن قرائی باکدملیxxxxxxxxx۳ ـ مسعودانصاری خالدی باکدملیxxxxxxxxx۳ آقایان حسین دباغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس اصلی و مسعودبداغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691431
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی صافات سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۱۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۸۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxx۰۷ مورخ ۹۳./۲۹/۷ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه هواپیمایی تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی غلامحسین یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و محمد زارع پور اشکذری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و ایمان رحیمی آلو قره به کد ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691432
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی صافات سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۱۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۸۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxx۰۷ مورخ ۲۹/۷/۹۳ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه هواپیمایی تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی غلامحسین یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد زارع پور اشکذری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ایمان رحیمی آلو قره به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575852
آگهی تغییرات شرکت فولاد تیام بیستون سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صفرعلی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تات ش.م xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رییس هیات مدیره و آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات ش.م xxxxxxxxx۷۸ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا ش.م xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضوهیات مدیره و آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بانک آینده ش.م xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد علی جدید بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا ش.م xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد بابائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل جناب آقای محمد بابائیان و رییس هیات مدیره جناب آقای صفرعلی براتی، و در غیاب رییس هیات مدیره، با امضای نائب رییس هیات مدیره جناب آقای افشین تیرداد لسکوکلایه و در غیاب مدیرعامل، با امضای عضو هیات مدیره جناب آقای اسماعیل جاهدی، همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542305
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت پترو شایان نصب در تاریخ ۰۴/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام خدمات مشاوره ای شامل طراحی، ساخت، مدیریت پیمان، نظارت فنی، سرویس های پس از ساخت، مشاوره، راه اندازی و پیش راه اندازی، مهندسی خرید، تامین تجهیزات، اجرا، نصب در زمینه تاسیسات و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت آب و فاضلاب، نیروگاه، سازه، ابنیه و کلیه فعالیت های مهندسی، مشاوره فنی مهندسی و واردات بازرگانی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانجات صنعتی و مصارف خانگی شامل کلیه تجهیزات و تاسیسات مربوطه، واردات و فروش و انجام کلیه کالاهای بازرگانی و قطعات صنایع نفت، گاز، پترو شیمی نیروگاه ها و صنعتی شرکت در مناقصات پیمان ها، مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی انجام پروژه های پایپینگ، سازه، استراسچه، برق و ابزار دقیق و فرایند شامل محاسبه و طراحی مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه طرح ها و پروژه های مربوطه با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد روابط و مناسبات صنعتی، تجاری، اقتصادی، بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، ایجاد شعب و اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی و داخلی (بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، پایین تر از همت، خ شیراز جنوبی، ک یاس، پ ۱۴، واحد ۲ کدپستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳/۳/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ملا صدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای سیامک جوان شایانی شماره ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد جواد زاده بستان آباد به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ سمت نائب رئیس مدیره شرکت مهندسین مشاور پترو سازان شایان به نمایندگی مریم زاغری شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ آقای میرمسعود سادات محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی نینا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250487
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت تات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا به ش شxxxxxx به نمایندگی آقای محسن درویش ورچه زاد به کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت پیشگامان تجارت گران آرکا (با مسئولیت محدود) به ش ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای عباس حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای ایمان رحیمی آلوقره به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای سپهر خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای خسرو پناهی اسفرجانی به کدملی به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150448
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت تات ‌سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۳۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نصراله علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن درویش ورجه زاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تجارت گران پویا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عباس حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت پیشگامان تجارت آرکا و سپهر خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۵ و ایمان رحیمی آلوقره به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1031657
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و فضای سبز سردارآباد خدرآباد سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۱۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۶۱۰۵
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد. ۱ آقایان صفدر رحیمی آلوقره کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فردوسی رحیمی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و ایمان رحیمی آلوقره کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها، بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری و تعهدات شرکت با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ آقای محسن ولی پور کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و خانم سروش پور حسن کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ۴ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال xxx۰ بتصویب مجمع عمومی رسید. ۵ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما برابر گواهی شماره xxx۴۵ مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ بانک کشاورزی شعبه بروجن بحساب شرکت واریز گردید، افزایش یافت و بدین ترتیب ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982683
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت تات سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای نصراله علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سپهر خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن درویش ورچه زاد و شرکت پیشگامان تجارت ارکا سهامی خاص با نمایندگی آقای منوچهر آقایی دوست تا تاریخ ۱۴/۸/xxx۳.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای نصراله علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سپهر خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن درویش ورچه زاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان تجارت ارکا سهامی خاص با نمایندگی آقای منوچهر آقایی دوست به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن درویش ورچه زاد به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
در تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات