محمد اصغری سیف آباد

آقای محمد اصغری سیف آباد

کد ملی 005786xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
110
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14727844
آگهی تغییرات شرکت هامون شهر ایده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا فرشاد مکی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و فرشاد نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و بابک محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و سید فرهاد فامور زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و میثم مقدس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شاهرخ کردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و زهرا حضرتی عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محسن دادمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و بابک معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضا ی محمد اصغری به سمت رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها با امضای علیرضا فرشاد مکی نژاد به سمت مدیرعامل یا محمد اصغری به سمت رئیس هیئت مدیره یا فرشاد نوذری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14727857
آگهی تغییرات شرکت هامون شهر ایده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و زهرا حضرتی عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سید فرهاد فامور زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و میثم مقدس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا فرشاد مکی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شاهرخ کردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و بابک محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن دادمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و بابک معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و فرشاد نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . ۲ پژمان فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و محمد صالح زنگی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه وعملکرد مالی و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685015
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و جمال الدین شیخ انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و وحید شاعری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سید احمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم الهام فیض اله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685029
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای جمال الدین شیخ انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، آقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای وحید شاعری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای سید احمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم الهام فیض اله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا ی منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14662191
آگهی تغییرات شرکت پرهون عمران لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پژمان فرهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و محمد صالح زنگی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سودوزیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . . محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مجتبی روتیوند غیاثوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و احسان شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمد رضا رضوی خصال به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مسعود ثابتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14662194
آگهی تغییرات شرکت پرهون عمران لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مجتبی روتیوند غیاثوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره احسان شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا رضوی خصال به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مسعود ثابتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء محمد اصغری بعنوان رئیس هیئت مدیره و یا احسان شمسی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و و اوراق عادی و اداری به امضاء مجتبی روتیوند غیاثوند به سمت مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14451027
آگهی تغییرات شرکت آرمه عمران ساتراپ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، یوسف آباد ، خیابان ابن سینا ، خیابان وفاکیش توحیدی ( شایان ۲۳ ) ، پلاک ۱۵ ، طبقه همکف ، واحد غربی کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد : محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال جمال مختار زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14451041
آگهی تغییرات شرکت آرمه عمران ساتراپ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای متفقا محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به صورت ثابت و یک امضاء از دو امضاء آقایان قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یا علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . جمال مختار زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد : محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14451055
آگهی تغییرات شرکت آرمه عمران ساتراپ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره حسین میهن خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ( خارج از شرکاء ) به سمت عضو هیئت مدیره محسن مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکاء ) به سمت عضو هیئت مدیره مهرداد پادیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکاء ) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای متفقا محمداصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به صورت ثابت و یک امضاء از دو امضاء آقایان قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یا علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377469
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۰۰۳۷
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران طرح سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقایان محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ، قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، مرتضی عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، منوچهر پرویزنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، علیرضا معرب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، سید جواد فراغتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، عظیم آقا رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ، حسین نوری سراجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ، محمد قدسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ، حسام الدین مهرفر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، محسن سالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، محمد رضا جمشیدی بورخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، بهزاد محمد پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، خانم شیلا مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم حنانه نازپرور سوفیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377482
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۰۰۳۷
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران طرح سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای مرتضی عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر پرویزنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا معرب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید جواد فراغتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عظیم آقا رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین نوری سراجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد قدسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسام الدین مهرفر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن سالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا جمشیدی بورخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد محمد پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شیلا مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم حنانه نازپرور سوفیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند
کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا ی متفقا محمداصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به صورت ثابت و یک امضاء از دو امضاء آقایان قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یا علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیرههمراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377498
آگهی تغییرات شرکت آداک پایدار ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۹۸۰۰
آگهی تغییرات شرکت آداک پایدار ابنیه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقایان محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدعلی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا مهدوی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و اصغر عبداللهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377504
آگهی تغییرات شرکت آداک پایدار ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۹۸۰۰
آگهی تغییرات شرکت آداک پایدار ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای محمدعلی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای علیرضا مهدوی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای اصغر عبداللهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند .
کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا ی متفقا محمداصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به صورت ثابت و یک امضا از دو امضاء آقایان قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یا علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351029
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، حسین تمیز به شماره ملی xxxxxxxxx۳، محمد جواد رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای جدید هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351031
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین تمیز به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- محمداصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره- قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره- علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد جواد رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقوداسلامی با امضا ی متفقا محمداصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به صورت ثابت و یک امضاء از دو امضاء آقایان قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یا علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14314296
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران نقش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۰۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ، قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، علی فریزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، اسفندیار خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، بهمن ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، بهزاد مجیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، عرفان فروزان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، پویان معظمی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، سعید شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم صدیقه باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای جدید هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14314298
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران نقش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۰۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ،آقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای اسفندیار خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای بهمن ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای بهزاد مجیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای علی فریزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ،آقای عرفان فروزان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای پویان معظمی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم صدیقه باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا ی متفقا محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به صورت ثابت و یک امضاء از دو امضاء آقایان قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یا علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293022
آگهی تغییرات شرکت پرهون عمران لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و احسان شمسی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی روتیوند غیاثوند به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مسعود ثابتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضوی خصال با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری ومراسلات و قراردادها وعقود اسلامی، با امضاء محمد اصغری به سمت رئیس هیئت مدیره یا احسان شمسی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست و اوراق عادی و اداری به امضا مجتبی روتیوند غیاثوند به سمت مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14283681
آگهی تغییرات شرکت افراشته دژ بنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس و عضوهیئت مدیره، قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس و عضوهیئت مدیره، علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضوهیئت مدیره، روح اله پروین تکدام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، سارا صادق الوعد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء) بسمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره، سید کیوان صادق موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، احمد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، میشانا آقا سید حسینی قراء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، سمیرا کلبه داری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، منصوره صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، سید ابراهیم بوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره، زهرا ظهیری بیدهندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) بسمت عضوهیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقوداسلامی با امضای متفقا محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به صورت ثابت و یک امضاء از دو امضاء آقایان قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یا علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14283697
آگهی تغییرات شرکت افراشته دژ بنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغری سیف آباد باکدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. و قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. امضاءکلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقوداسلامی با امضای متفقا محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به صورت ثابت و یک امضاء از دو امضاء آقایان قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یا علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. لیست سهامداران بعد از ورود شریک جدیدبه شرح ذیل می باشد: محمد اصغری به کدملیxxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه قادر اصغری به کدملیxxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه علی اصغری سیف آباد به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270654
آگهی تغییرات شرکت پرهون عمران لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد اصغری با کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای احسان شمسی با کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای مجتبی روتیوندغیاثوند باکدملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد رضا رضوی خصال باکدملیxxxxxxxxx۵و آقای مسعودثابتی باکدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229914
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاع صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قربانعلی قربانعلی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ـ حمید قربانعلی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره ـ محمد اصغری شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیات مدیره ـ هوتن قربانعلی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. تعیین دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل (آقای قربانعلی قربانعلی نژاد) به تنهایی یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229916
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاع صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قربانعلی قربانعلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ محمد اصغری کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ حمید قربانعلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ هوتن قربانعلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت بازرس اصلی و محمد تقی درجانی با کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188168
آگهی تغییرات شرکت پرهون عمران لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای محمد اصغری با کدملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای احسان شمسی با کدملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای ابولفضل محمد زاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای محمد رضا رضوی خصال با کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای مسعود ثابتی با کد ملی xxxxxxxxx۷ پژمان فرهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و محمد صالح زنگی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188174
آگهی تغییرات شرکت پرهون عمران لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد اصغری به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره احسان شمسی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ مسعود ثابتی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا رضوی خصال با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ ابوالفضل محمدزاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری و مراسلات و قراردادها وعقود اسلامی، با امضاء محمد اصغری به سمت رئیس هیئت مدیره یا احسان شمسی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست و اوراق عادی و اداری به امضاء ابوالفضل محمدزاده به سمت مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178930
آگهی تغییرات شرکت آداک پایدار ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ، قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، حسین میهن خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، محسن مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، مهرداد پادیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178958
آگهی تغییرات شرکت آداک پایدار ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مهرداد پادیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین میهن خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محسن مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای متفقا محمداصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به صورت ثابت و یک امضاء از دو امضاء آقایان: قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (نائب رئیس هیئت مدیره) یا علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14127556
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۰۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مرتضی عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، منوچهر پرویزنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱، علیرضا معرب به شماره ملی xxxxxxxxx۴، سیدجواد فراغتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، عظیم آقا رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، محسن عمرانی نوش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین نوری سراجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم حنانه نازپرور سوفیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای جدید هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14127576
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۰۰۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲. آقای محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. آقای قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۴. آقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۵. آقای منوچهر پرویزنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره ۶. آقای علیرضا معرب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۷. آقای سیدجواد فراغتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت عضو هیئت مدیره ۸. آقای عظیم آقا رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۹. آقای محسن عمرانی نوش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰. آقای حسین نوری سراجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۱۱. خانم حنانه نازپرور سوفیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا ی متفقا محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به صورت ثابت و یک امضاء از دو امضاء آقایان قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یا علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096357
آگهی تغییرات شرکت سیف برج شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۳۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا طلوعی کرده ده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای مهدی محرابی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره.، آقای محمد اصغری به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت عضوهیئت مدیره.، آقای نادر اصغری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره.، آقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.، آقای حامد مهری ورنکش به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای پرویز صنایعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای محمد صالح مکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، خانم کبری یوسفی طرنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوهیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای وحید کیا به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای طاهر آزادمیرزا رحیملو به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت نامحدود انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819712
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاع صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قربانعلی قربانعلی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حمید قربانعلی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اصغری شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و عقود اسلامی به امضاء مدیرعامل (قربانعلی قربانعلی نژاد) به تنهایی با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782802
آگهی تغییرات شرکت طرح ساخت سیف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۰۰۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. آقای محمد اصغری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای قادر اصغری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی عابدی کدملی xxxxxxxxx۱ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا ی منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782812
آگهی تغییرات شرکت طرح ساخت سیف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۰۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مرتضی عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، منوچهر پرویزنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱، علیرضا معرب به شماره ملی xxxxxxxxx۴، سیدجواد فراغتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، عظیم آقا رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، محسن عمرانی نوش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین نوری سراجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم حنانه نازپرور سوفیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای جدید هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770014
آگهی تغییرات شرکت آداک پایدار ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد پادیر به شماره ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین میهن خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا ی منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686489
آگهی تغییرات شرکت سیف برج شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۳۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) آقای رضا طلوعی کرده ده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل و عضوهیئت مدیره (خارج از شرکا)) آقای مهدی محرابی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره.) آقای محمد اصغری به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت عضوهیئت مدیره.) آقای نادر اصغری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره.) آقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره.) آقای داود سلیمیان به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیئت مدیره (خارج از شرکا)) آقای حامد مهری ورنکش به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)) آقای پرویز صنایعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیئت مدیره (خارج از شرکا)) آقای محمد صالح مکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضوهیئت مدیره (خارج از شرکا)) خانم کبری یوسفی طرنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوهیئت مدیره (خارج از شرکا)) آقای وحید کیا به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)) آقای طاهر آزادمیرزارحیملو به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)) آقای پارسا لطف اله زاده به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598955
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ پی آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، حسین تمیز به شماره ملی xxxxxxxxx۳، محمد جواد رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598960
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ پی آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین تمیز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد جواد رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا ی منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546107
آگهی تغییرات شرکت افراشته دژ بنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اصغری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره، آقای قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره، خانم سارا صادق الوعد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مجید غیاثی قروه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکاء) بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکاء) بسمت عضو هیئت مدیره، آقای امیرمسعود عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سیدابراهیم بوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) بسمت عضو هیئت مدیره، خانم منصوره صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکاء) بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکاء) بسمت عضو هیئت مدیره، خانم سمیرا کلبه داری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سروش ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء) بسمت عضو هیئت مدیره، خانم سارا خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکاء) بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مظاهر گودرزی شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکاء) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506642
آگهی تغییرات شرکت هامون شهر ایده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و زهرا حضرتی عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و امیر واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا فرشاد مکی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شاهرخ کردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و بابک محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن دادمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و بابک معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. با رعایت ماده xxx قانون تجارت: پژمان فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و محمد صالح زنگی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506644
آگهی تغییرات شرکت هامون شهر ایده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا فرشاد مکی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و بابک محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و علی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و امیر واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شاهرخ کردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و زهرا حضرتی عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محسن دادمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و بابک معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضا ی محمد اصغری به سمت رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها با امضای علیرضا فرشاد مکی نژاد به سمت مدیرعامل یا محمد اصغری به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468844
آگهی تغییرات شرکت افراشته دژ بنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره، آقای محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460319
آگهی تغییرات شرکت افراشته دژ بنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قادر اصغری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxx۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. علاوه بر اسامی فوق الذکر آقای جمال مختار زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460325
آگهی تغییرات شرکت افراشته دژ بنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمال مختارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه از xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء بشرح ذیل میباشد: آقای محمد اصغری باکدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای قادر اصغری باکدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13407542
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و جمال الدین شیخ انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و وحید شاعری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و، سیداحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و الهام فیض اله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13407544
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جمال الدین شیخ انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وحید شاعری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره سیداحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره الهام فیض اله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا ی منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234300
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاع صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قربانعلی قربانعلی نژاد به ش. م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای عبدالرضا جعفری ش. م xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حمید قربانعلی نژاد ش. م xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمداصغری ش. م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها وعقود اسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13212676
آگهی تغییرات شرکت هامون شهر ایده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و بابک محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و علی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و امیر واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شاهرخ کردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و احسان پهلوان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محسن دادمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و بابک معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضا ی محمد اصغری به سمت رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها با امضای مهدی احمدی به سمت مدیر عامل یا محمد اصغری به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214550
آگهی تغییرات شرکت هامون شهر ایده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و احسان پهلوان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و امیر واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شاهرخ کردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و بابک محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن دادمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و بابک معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190692
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمال الدین شیخ انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190693
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای جمال الدین شیخ انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای وحید شاعری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید احمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13152969
آگهی تغییرات شرکت آداک پایدار ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان: محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، حسین میهن خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۶، محسن مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهر داد پادیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13152972
آگهی تغییرات شرکت آداک پایدار ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای حسین میهن خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا ی منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081634
آگهی تغییرات شرکت سدید دژ آرمه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: طیبه حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال جمال مختار زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081639
آگهی تغییرات شرکت سدید دژ آرمه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرک گلستان بلوار کاج سروستان نهم پلاک ۱۳ طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. طیبه حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: طیبه حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال جمال مختار زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081644
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ عمران بنیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طیبه حبیبی شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد. محل شرکت به تهران شهرک گلستان خیابان گلها خیابان بنفشه دهم مجتمع تجاری اداری باران طبقه اول واحد GF ۲ B ۰۲ کدپستی: xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می‌باشد: آقای جمال مختار زاده شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. آقای محمد اصغری شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. خانم طیبه حبیبی شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081646
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ عمران بنیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. در نتیجه سرمایه از xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می‌باشد: آقای جمال مختار زاده کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. خانم طیبه حبیبی کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081647
آگهی تغییرات شرکت توسعه پایدار آژند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و در نتیجه سرمایه از xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه: آقای جمال مختار زاده ک. م xxxxxxxxx۴ و خانم طیبه حبیبی ک. م xxxxxxxxx۰ هریک دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081652
آگهی تغییرات شرکت توسعه پایدار آژند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرک گلستان خیابان گلها خیابان بنفشه دهم مجتمع تجاری اداری باران طبقه اول واحد ۱ F ۰۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و درنتیجه ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. خانم طیبه حبیبی فرزند اسماعیل شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۰ صادره از مبارکه با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد و سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکا ویزان سهم الشرکه هرشریک پس ازافزایش سرمایه: آقای جمال مختار زاده ک. م xxxxxxxxx۴، آقای محمد اصغری ک. م xxxxxxxxx۳ و خانم طیبه حبیبی هریک دارنده مبلغ پانصد هزار ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075859
آگهی تغییرات شرکت پرهون عمران لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد اصغری با کدملی xxxxxxxxx۳ آقای سعید بیسادی با کدملی xxxxxxxxx۰ آقای مسعود ثابتی با کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای قاسم جهانی تکلیمی با کدملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075885
آگهی تغییرات شرکت پرهون عمران لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اصغری به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای سعید بیسادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مسعود ثابتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای قاسم جهانی تکلیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و اوراق عادی و مراسلات و قراردادها وعقوداسلامی با امضای محمد اصغری (رئیس هیئت مدیره) منفردا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضا قاسم جهانی تکلیمی (مدیرعامل) یا محمد اصغری (رئیس هیئت مدیره) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072943
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران نقش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۰۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اصغری کدم xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای قادر اصغری کدم xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی فریزاده کدم xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها وعقود اسلامی با امضا ی منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072944
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران نقش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۰۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، علی فریزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴، اسفندیار خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۶، بهمن ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، کیوان کنعانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، ایرج ابوالقاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، پویان معظمی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، سعید شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم وحیده دلدار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055790
آگهی تغییرات شرکت طرح ساخت سیف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۰۰۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اصغری کدم xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای قادر اصغری کدم xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی عابدی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقوداسلامی با امضا ی منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055791
آگهی تغییرات شرکت طرح ساخت سیف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۰۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند: آقایان محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و قادر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مرتضی عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و منصور نجفی مطیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حسین شمس آصف به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و سید جواد فراغتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عظیم آقا رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محسن عمرانی نوش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین نوری سراجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وخانم حنانه نازپرور سوفیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای جدید هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13053028
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ پی آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین تمیز ش م xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد اصغری ش م xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای قادر اصغری ش م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای سروش ناصری ش م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا ی منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13053041
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ پی آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد اصغری شماره ملی xxxxxxxxx۳ قادر اصغری شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین تمیز شماره ملی xxxxxxxxx۳، وسروش ناصری شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای جدید هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991839
آگهی تغییرات شرکت هامون شهر ایده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و احسان پهلوان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و امیر واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شاهرخ کردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و بابک محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و وحید ماسوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و بابک معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پژمان فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و محمد صالح زنگی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی شامل ترازنامه و عملکرد مالی و حساب سودوزیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991851
آگهی تغییرات شرکت هامون شهر ایده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس و عضو هیئت مدیره و بابک محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و علی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و امیر واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شاهرخ کردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و احسان پهلوان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و وحید ماسوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و بابک معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضا ی محمد اصغری سیف آباد به سمت رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها با امضای مهدی احمدی به سمت مدیرعامل یا محمد اصغری سیف آباد به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971080
آگهی تغییرات شرکت طرح ساخت سیف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۰۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳، مرتضی عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، منصور نجفی مطیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، حسین شمس آصف به شماره ملی xxxxxxxxx۲، سید جواد فراغتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، عظیم آقا رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، علی اصغر حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۹، محسن عمرانی نوش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین نوری سراجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933761
آگهی تغییرات شرکت پرهون عمران لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و ابوالفضل محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود ثابتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سعید بیسادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - پژمان فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و محمد صالح زنگی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۴ تصویب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839646
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور خاک بتن آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر احمد نژاد صائین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم نسترن احمدنژاد صائین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل، آقای علی بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال مختارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760743
آگهی تغییرات شرکت آداک پایدار ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین میهن خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محسن مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی جواهری رحیم ه شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا ی منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720459
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ پی آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین تمیز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل. آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای جمال مختارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سروش ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا ی متفقا رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645296
آگهی تغییرات شرکت هامون شهر ايده شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ناصر فتحی راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای وحید ماسوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بابک معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شاهرخ کردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا ی منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645307
آگهی تغییرات شرکت هامون شهر ايده شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد اصغری سیف آباد کدم xxxxxxxxx۳، مهدی احمدی کدم xxxxxxxxx۷، ناصر فتحی راسخ کدم xxxxxxxxx۴، شاهرخ کردستانی کدم xxxxxxxxx۹، علی واحدی کدمxxxxxxxxx۵، امیر واحدی xxxxxxxxx۹، وحید ماسوری xxxxxxxxx۷، بابک معظمی کدم xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای پژمان فرهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی آقای محمد صالح زنگی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645315
آگهی تغییرات شرکت پرهون عمران لوتوس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و ابوالفضل محمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود ثابتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سعید بیسادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پژمان فرهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و محمد صالح زنگی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645318
آگهی تغییرات شرکت پرهون عمران لوتوس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و ابوالفضل محمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مسعود ثابتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید بیسادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12606634
آگهی تغییرات شرکت پرديس عمران كادوس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای جمال الدین شیخ انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای وحید شاعری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای علیرضا ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای جدید هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12606650
آگهی تغییرات شرکت پرديس عمران كادوس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد اصغری سیف آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای جمال الدین شیخ انصاری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ـ آقای وحید شاعری بشماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همرا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12541739
آگهی تغییرات شرکت آداك پايدار ابنيه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای محمد اصغری سیف آباد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی جواهری رحیم به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل آقای محسن مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12541753
آگهی تغییرات شرکت آداك پايدار ابنيه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای حسین میهن خواه به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی جواهری رحیم به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد اصغری سیف آباد به کدملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12503979
آگهی تغییرات شرکت پرديس عمران نقش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۰۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای محمد اصغری سیف آباد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اسفندیار خجسته به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی فریزاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12503985
آگهی تغییرات شرکت پرديس عمران نقش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۰۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پویان معظمی گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای علی فریزاده به کدملی xxxxxxxxx۴ آقای اسفندیار خجسته به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای ایرج ابوالقاسمی به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای بهمن ارجمندی به کدملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدجواد شیاسی ارانی به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای محمد اصغری سیف آباد به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای شهرام زمانی سبزی به کدملی xxxxxxxxx۵ خانم وحیده دلدار به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای کیوان کنعانی به کدملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12434850
آگهی تغییرات شرکت طرح ساخت سیف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۰۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین نوری سراجی به کدملی xxxxxxxxx۳ محسن عمرانی نوش آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ اصغر ساولانی به کدملی xxxxxxxxx۸ سیدجواد فراغتی به کدملی xxxxxxxxx۸ حسین شمس آصف به کدملی xxxxxxxxx۲عظیم آقا رسولی به کدملی xxxxxxxxx۰ محمد اصغری سیف آباد به کدملی xxxxxxxxx۳ علی اصغر حیدری به کدملی xxxxxxxxx۹ منصور نجفی مطیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ مرتضی عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای جدید هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12434857
آگهی تغییرات شرکت طرح ساخت سیف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۰۰۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور نجفی مطیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و محمد اصغری سیف آباد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12147318
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هامون شهر بنا درتاریخ ۱۶/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام خدمات طراحی و نظارت در امور ساختمان و انجام خدمات اجراء ساختمان، انجام و ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی در امورساخت و ساز، طراحی، نظارت، اجراء کلیه پروژه های عمرانی، انبوه سازی، راه، سدسازی، شبکه های آبرسانی و امثال آن در تخصصهای شرکتهای مهندسین مشاور، مجری، پیمانکاری، انبوه ساز و ارائه نظارت عالیه و انجام امور مربوط به شرکتهای مشاور عامل چهارم و امثال آن، صادرات خدمات مهندسی و اجراء پروژه های بین المللی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی حقیقی و حقوقی در ایران و خارج از ایران به صورت داخلی و بین المللی ـ انجام کلیه معاملات تجاری شامل خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز ـ تولید انواع محصولات مجاز ـ اخذ و اعطاء انواع نمایندگیهای مختلف در داخل و خارج ازایران ـ دریافت کلیه تسهیلات مالی و اعتباری و بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و غیرایرانی، در ایران و خارج از ایران ـ ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها، سمینارها و نمایشگاه های تخصصی و عمومی در داخل و خارج ازکشور ـ درصورت لزوم پس ازاخذ مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح مدت شرکت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران بلوار آیت الله کاشانی خیابان خدیور یکم گلهای اول پلاک ۳ طبقه ۳ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک ازشرکاء: فرشاد نوزری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. مجید راینی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. احسان شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. احسان پهلوان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: فرشاد نوزری به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمد اصغری سیف آباد به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مجید راینی پور به سمت عضو هیئت مدیره اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ احسان شمسی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ احسان پهلوان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت ضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078432
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نامی سازان پیرامون در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خرید ، فروش ، توزیع ، تولید ، بسته بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام خدمات فنی مهندسی داخلی و خارجی و بین المللی از قبیل انجام امور محوله به شرکتهای مهندسین مشاور که شامل انجام خدمات طراحی و نظارت فنی بر امور ساختمانی و انواع پروژه های عمرانی در تخصص های شرکت های مهندسین مشاور اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، خیابان دوم، پلاک۳۰، واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹ مورخ ۱۲/۱۲/۹۳ نزد بانک پارسیان شعبه دربند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. حسین قاسم زاده مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. محسن قاسم زاده مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۳. ناصر حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هرکدام منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و جمال مختارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9426772
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران نقش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۰۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی فریزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اسفندیار خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای محمد اصغری سیف آباد به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای علی فریزاده به سمت مدیرعامل یا محمد اصغری سیف آباد به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384799
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس عمران نقش درتاریخ ۲۳/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام خدمات طراحی و نظارت در امور ساختمان و انجام خدمات اجراء ساختمان، انجام و ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی در امور ساخت و ساز، طراحی، نظارت، اجراء کلیه پروژه های عمرانی، انبوه سازی، راه، سد سازی، شبکه های آب رسانی و امثال آن در تخصص های شرکتهای مهندسین مشاور، مجری، پیمانکاری، انبوه ساز و ارائه نظارت عالیه و انجام امور مربوط به شرکت های مشاور عامل چهارم وامثال آن، صادرات خدمات مهندسی و اجراء پروژه های بین المللی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی حقیقی و حقوقی در ایران و خارج از ایران به صورت داخلی و بین المللی ـ انجام کلیه معاملات تجاری شامل خرید و فروش، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز ـ تولید انواع محصولات مجاز ـ اخذ و اعطاء انواع نمایندگی های مختلف در داخل و خارج از ایران ـ دریافت کلیه تسهیلات مالی و اعتباری و بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و غیر ایرانی، در ایران و خارج از ایران ـ ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها، سمینارها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور ـ در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران، میدان امام حسین، خیابان دماوند، خیابان شهید منتظری، پلاک xxx، طبقه اول. کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۵ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۵ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷/۷۲ مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه نبش فجر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : احسان پهلوان شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ محمد اصغری سیف آباد شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ علی اصغری سیف آباد شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای محمد اصغری سیف آباد به سمت مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : فرشاد نوزری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. احسان شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384958
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس عمران کادوس درتاریخ ۲۳/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام خدمات طراحی و نظارت در امور ساختمان و انجام خدمات اجراء ساختمان، انجام و ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی در امور ساخت و ساز، طراحی، نظارت، اجراء کلیه پروژه های عمرانی، انبوه سازی، راه، سد سازی، شبکه های آب رسانی و امثال آن در تخصص های شرکتهای مهندسین مشاور، مجری، پیمانکاری، انبوه ساز و ارائه نظارت عالیه و انجام امور مربوط به شرکت های مشاور عامل چهارم وامثال آن، صادرات خدمات مهندسی و اجراء پروژه های بین المللی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی حقیقی و حقوقی در ایران و خارج از ایران به صورت داخلی و بین المللی ـ انجام کلیه معاملات تجاری شامل خرید و فروش، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز ـ تولید انواع محصولات مجاز ـ اخذ و اعطاء انواع نمایندگی های مختلف در داخل و خارج از ایران ـ دریافت کلیه تسهیلات مالی و اعتباری و بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و غیر ایرانی، در ایران و خارج از ایران ـ ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها، سمینارها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور ـ در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران، میدان امام حسین، خیابان دماوند، خیابان شهید منتظری، پلاک xxx، طبقه همکف. کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷/۷۲ مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ نزد بانک صادارات شعبه فجر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : مسعود آرین شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ علیرضا ایزدی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ وحید شاعری شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ محمد اصغری سیف آباد شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ علی اصغری سیف آباد شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای محمد اصغری سیف آباد به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری به امضای مسعود آرین به سمت مدیرعامل یا محمد اصغری سیف آباد به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : فرشاد نوزری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. احسان شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1752384
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت کاخ با‌مسئولیت‌محدود به شماره‌ثبت ۴۲۰۵۴۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۵۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اصغری سیف آباد ه شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. ایرج شاطری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت ازردیف شرکا خارج گردید.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx/۱ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: سید محمد قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ریال ـ سید پوریا قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال عبارت " محاسبه و اجرای کلیه پروژه های عمرانی، کلیه فعالیتها در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم" به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690520
آگهی تغییرات شرکت طرح ساخت سیف سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۰۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد اصغری سیف آباد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای مرتضی عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای منصور نجفی مطیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، آقای سید علی عرب نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای سید جواد فراغتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای عظیم آقا رسولی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مرتضی عابدی به سمت مدیرعامل و محمد اصغری سیف آباد به سمت رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مرتضی عابدی به سمت مدیرعامل یا محمد اصغری سیف آباد به سمت رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669311
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مسکن محرابی با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۴۵۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۹۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxxxxxریال به xxxxxxxxxریال کاهش یافت در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد لیست شرکا پس از کاهش بشرح ذیل میباشد آقای مهدی محرابی به کدملی xxxxxxxxx۸دارای ۹۹.xxx.xxx ریال سهم الشرکه وآقای آرش گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668333
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرآیند ایده بنا در تاریخ ۲۷/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی ازقبیل احداث ساختمان و راه و شبکه های آب رسانی ـ انجام کلیه خدمات فنی مهندسی در ایران و خارج از ایران بصورت داخلی و بین المللی از قبیل انجام کلیه امور محوله به شرکتهای مجری، پیمانکاری و انبوه سازی که شامل انجام کلیه خدمات طراحی و اجرا بر امور ساختمانی و انبوه سازی و انواع پروژه های عمرانی در تخصص های شرکتهای مجری،پیمانکاری و انبوه ساز ـ خرید و فروش، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز ـ تولید انواع محصولات مجاز ـ اخذ و اعطاء انواع نمایندگی های مختلف در داخل و خارج از ایران ـ دریافت کلیه تسهیلات مالی و اعتباری و بانکی از کلیه با نکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و غیر ایرانی، در ایران و خارج از کشور ـ ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها، سمینارها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور ـ در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار آیت الله کاشانی خیابان دوم خیابان خدیور یکم گلهای اول پلاک ۳ طبقه سوم واحد ۷ کدپستی:xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴۱/۷۵ مورخ ۹/۷/۹۳ نزد بانک صادرات ایران شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فرشاد نوزری شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره مجید راینی پور شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل احسان شمسی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مجید راینی پور به سمت مدیرعامل و فرشاد نوزری به سمت رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مجید راینی پور به سمت مدیرعامل یا فرشاد نوزری به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای احسان پهلوان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636473
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مسکن محرابی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۴۵۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۹۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۹.xxx.xxxریال افزایش داد.آقای آرش گرشاسبی با کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت ۱.xxx.xxxریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به xxx.xxx.xxx ریال افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بدین شرح می باشد: آقای مهدی محرابی به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx۰۰.xxx ریال سهم الشرکه ـ آقای محمد اصغری سیف آباد به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارنده ۱۰.xxx ریال سهم الشرکه ـ .آقای آرش گرشاسبی با کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510659
آگهی تغییرات شرکت فرآیند آر‌شیت ابنیه سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۵۴۲۴۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۷۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقایان فرشاد نوزری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمد صالح زنگی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
آقای محمد اصغر ی سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای فرزین پور اسمعیل آسیا بر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ایمان زاده فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محسن عاطفی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۴، سعید توکلی پار سان به شماره ملی xxxxxxxxx۳، روزبه قزو ینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مجتبی عطائی طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، محسن خلیل بکی خامنه به شماره ملی xxxxxxxxx۱، لیلا جعفری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589545
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص فرآیند آرشیت ابنیه
در تاریخ۲۴/۰۲/xxx۳ شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ـ موضوع شرکت: فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه ها و سدسازی و امثال آن و عملیات طراحی و نظارت در امور عمرانی از قبیل طراحی و نظارت ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی و انجام کلیه خدمات فنی مهندسی و مهندسین مشاور در ایران و خارج از ایران به صورت داخلی و بین المللی از قبیل کلیه امور مهندسین مشاور، که شامل انجام کلیه خدمات طراحی و نظارت بر امور ساختمانی و انواع تخصص های شرکت ها مهندسین مشاور و ارائه نظارت عالیه و انجام امور مربوط به شرکت های مشاور عامل چهارم، خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز تولید انواع محصولات مجاز، اخذ و اعطای انواع نمایندگی های مختلف، داخل و خارج از ایران، دریافت کلیه تسهیلات مالی و اعتباری و بانکی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، در ایران و خارج از کشور، ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایش ها، سمینارها، جشنواره ها و نمایشگاه های تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران ـ یوسف آباد ـ میدان کلانتری ـ خ ابن سینا ـ کوچه نسترن ـ پ۲۲ ـ واحد۳ xxxxxxxxx۵
سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx۰ ریال منقسم بهxxx/xxx سهمxxx/۱۰ ریالی که تعدادxxx/xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۱/xxx۴/۷۵ مورخ۳۱/۱/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
مجید راینی پور به سمت رئیس هیئت مدیره به ش مxxxxxxxxx۱ ـ احسان شمسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به ش مxxxxxxxxx۷ ـ فرشاد نوزری به سمت عضو هیئت مدیره به ش مxxxxxxxxx۴ ـ فرشاد نوزری به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
محمد اصغری سیف آباد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
محمدصالح زنگی آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456560
آگهی تغییرات شرکت سیف برج با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۷۳۰۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حامد مهری ورنکش به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای مهدی محرابی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نادر اصغری سیف آباد به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داود سلیمیان به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم اخفش اردستانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای جعفر لطف اله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای افشین رفیعی اشلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره خانم رزیتا کاوشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد یزدان پناه به شماره xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره خانم معصومه همتی پارگامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پرویز صنایعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید محرابی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا طلوعی کرده ده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای بابک صرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد صالح مکرمی جزئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره خانم کبری یوسفی طرنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره خانم گلاره رادمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا ولی زاده عشری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پیام علیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا عمرانیان به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره خانم سارا علوی زاده به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای وحید کیا به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای طاهر آزاد میرزا رحیملو به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا احمد لوکد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره یاسر مولائی بشماره xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی روانبخش به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد صادق علی زاده یلوجه به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید خوش طینت به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274292
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مسکن محرابی بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۴۴۵۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۹۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی محرابی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا جیحانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید محمدی مهرو به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم ناهید بلوکی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون خدابخشی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا دقیقی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالرحیم الله دادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرام جودی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد داها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سیده مژگان میرباقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن دشتی خویدکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حمزه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید روفی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152561
آگهی تغییرات شرکت سیف برج با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۳۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۱۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضای هیات مدیره ۳۱ نفر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل انتخاب شدند:
آقای حامد مهری ورنکش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای نادر اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داود سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره خانم مریم اخفش اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای جعفر اله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای افشین رفیعی اشلقی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره. خانم رزیتا کاوشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمود عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره. خانم معصومه همتی پارگامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای پرویز صنایعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای فرزاد احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای رضا طلوعی کرده ده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای بابک صرافی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدصالح مکرمی جزئی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. خانم کبری یوسفی طرنابی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره. خانم گلاره رادمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدرضا ولی زاده عشری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای پیام علیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدرضا عمرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. خانم سارا علوی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای وحید کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای طاهر آزادمیرزارحیملو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای رضا احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای یاسر مولائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی روانبخش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدصادق علی زاده یلوجه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای حمید خوش طینت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947837
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت کاخ بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۰۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۵۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای سید محمد قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۲۵/۱۲/xxx۳ فرزند سید احمد با پرداخت مبلغ xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای سید پوریا قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید محمد قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای ایرج شاطری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید پوریا قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید محمد قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایرج شاطری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید پوریا قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید پوریا قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای سید پوریا قاضی به عنوان مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10150388
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت کاخ بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۵۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای سید محمد قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۲۵/۱۲/xxx۳ فرزند سید احمد با پرداخت مبلغ xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای سید پوریا قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای ایرج شاطری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید پوریا قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایرج شاطری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید پوریا قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید پوریا قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای سید پوریا قاضی به عنوان مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852379
آگهی تغییرات شرکت سیف برج با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۳۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۱۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۱ تاریخ تولد ۲۹/۶/xxx۰ فرزند براتعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای داود سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم کژال کوچک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای میرحسین سیدشربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای پیمان نیایش نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیامک سرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مریم اخفش اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فرزاد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حامد مهری ورنکش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای نادر اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای کاوان سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی سرتیپی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کاظم نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امین ناهیدی داودآبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد محمدی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدهادی عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای داود سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم کژال کوچک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میرحسین سیدشربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پیمان نیایش نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیامک سرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم اخفش اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرزاد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد مهری ورنکش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کاوان سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی سرتیپی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کاظم نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین ناهیدی داودآبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد محمدی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدهادی عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد مهری ورنکش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اسناد مدارک و اوراق بهادار با دو امضاء می باشد امضای آقای حامد مهری ورنکش بعنوان مدیرعامل و امضای آقای محمد اصغری سیف آباد به عنوان رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708278
آگهی تغییرات شرکت سیف برج بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۲۷۳۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان قدس ابتدای خ شریعتی جنب بانک صادرات بن بست اختصاصی پ ۴ ساختمان پایا ط ۲ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۲ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
انجام کلیه خدمات فنی مهندسی در ایران و خارج از ایران به صورت داخلی و بین المللی از قبیل کلیه امور مهندسین مشاور، که شامل انجام کلیه خدماتی طراحی و نظارت در امور ساختمانی و انواع تخصصهای مهندسین مشاور که از سوی دفتر امور مشاوران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سایر وزارت خانه ها، نهادها، ارگانها، شهرداریها، و سایر مراکز صادرکننده مجوز اعلام میگردد.
خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز.
تولید انواع محصولات مجاز، اخذ و اعطای انواع نمایندگی های مختلف، داخل و خارج از ایران.
دریافت کلیه تسهیلات مالی و اعتباری و بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، در ایران و خارج از کشور.
ایجاد برگزاری و شرکت در کلیه همایش ها، سمینارها، جشنواره ها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور.
۳ـ آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال کاهش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9622611
آگهی تأسیس شرکت طرح و ساخت کاخ بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی در ایران و خارج از ایران بصورت داخلی و بین‌المللی از قبیل طراحی و نظارت فنی بر کلیه پروژه‌های عمرانی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی در کلیه زیر شاخه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و پژوهشی عمرانی. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی. تولید و بسته‌بندی و پخش و خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. اخذ و اعطای نمایندگی‌های مختلف از داخل و خارج از کشور. دریافت کلیه تسهیلات مالی و اعتباری و بانکی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی برای شرکت. انجام کلیه فعالیت‌های مجاز کشاورزی، زراعی، باغداری، مرغداری، دامداری، و دامپروری و کلیه زمینه‌ها و زیرشاخه‌های مجاز مربوط به آن..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت، خیابان هنگام، بلوار دلاوران، کوچه تکاوران جنوبی، پلاک ۴۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای سید پوریا قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای محمد اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای ایرج شاطری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای ایرج شاطری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479698

آگهی تأسیس شرکت طرح و ساخت کاخ
بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی در ایران و خارج از ایران بصورت داخلی و بین المللی از قبیل طراحی و نظارت فنی بر کلیه پروژه های عمرانی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی در کلیه زیر شاخه های مطالعاتی و تحقیقاتی و پژوهشی عمرانی. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی. تولید و بسته بندی و پخش و خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. اخذ و اعطای نمایندگی های مختلف از داخل و خارج از کشور. دریافت کلیه تسهیلات مالی و اعتباری و بانکی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی برای شرکت. انجام کلیه فعالیت های مجاز کشاورزی، زراعی، باغداری، مرغداری، دامداری، و دامپروری و کلیه زمینه ها و زیرشاخه های مجاز مربوط به آن..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت، خیابان هنگام، بلوار دلاوران، کوچه تکاوران جنوبی، پلاک ۴۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای سید پوریا قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای ایرج شاطری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای ایرج شاطری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11632221
آگهی تغییرات شرکت سیف برج با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۷۳۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۱۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمد اصغری‎سیف‎آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای نادر اصغری‎سیف‎آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۲۱/۶/xxx۲ فرزند حسین با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علی اصغری‎سیف‎آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۳۱ تاریخ تولد ۲۸/۴/xxx۶ فرزند حسین با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11917048
آگهی تغییرات شرکت سیف برج با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۳۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۱۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۱ تاریخ تولد ۲۹/۶/xxx۰ فرزند براتعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای داود سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم کژال کوچک‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای میرحسین سیدشربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای پیمان نیایش‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیامک سرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مریم اخفش‌اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فرزاد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حامد مهری‌ورنکش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای نادر اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای کاوان سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی سرتیپی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کاظم نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امین ناهیدی‌داودآبادی‌فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد محمدی‌راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدهادی عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای داود سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم کژال کوچک‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای میرحسین سیدشربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای پیمان نیایش‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیامک سرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مریم اخفش‌اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرزاد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حامد مهری‌ورنکش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای نادر اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کاوان سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی سرتیپی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کاظم نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امین ناهیدی‌داودآبادی‌فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد محمدی‌راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدهادی عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حامد مهری‌ورنکش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اسناد مدارک و اوراق بهادار با دو امضاء می‌باشد امضای آقای حامد مهری‌ورنکش بعنوان مدیرعامل و امضای آقای محمد اصغری‌سیف‌آباد به عنوان رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11978952
آگهی تغییرات شرکت سیف برج با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۳۰۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۲/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ هیچ ماده‌ای از اساسنامه حذف، اصلاح و یا اضافه نشده است.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدد به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نادر اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای علی اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای محمد اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملیxxxxxxxxx۳

۳‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نادر اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۴‌ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‌‌ـ یوسف‌آباد خیابان بیستون کوچه۱۲ کوچه۱/۱۲ پلاک۱۰ طبقه۴ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵‌ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه خدمات فنی مهندسی در ایران و خارج از ایران به صورت داخلی و بین‌المللی از قبیل مشاوره و پیمانکاری که شامل طراحی نظارت و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی در انواع رشته‌های پیمانکاری و کلیه تخصصهای مشاوران که از سوی معاونت دفتر امور مشاوران و پیمانکاران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سایر وزارتخانه‌ها نهادها ارگانها شهرداریها و سایر مراکز صادرکننده مجوز اعلام میگردد.

شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌ها و انجام کلیه پروژه‌ها در ایران و خارج از ایران به صورت داخلی و بین‌المللی.

خرید فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز.

تولید انواع محصولات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی‌های مختلف داخل و خارج از ایران.

انجام کلیه فعالیتهای: کشاورزی، زراعی، باغداری، شیلات، مرغداری، دامداری و دامپروری در کلیه زمینه‌ها و زیرشاخه‌های مرتبط به آن.

دریافت کلیه تسهیلات مالی و اعتباری و بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی در ایران و خارج از کشور.

۶‌ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای آقای محمد اصغری‌سیف‌آباد به عنوان مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷‌ـ آقای فرشاد کشاورز به شماره ملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت ازمبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۸/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11989344
آگهی تغییرات شرکت سیف برج بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۲۷۳۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان قدس ابتدای خ شریعتی جنب بانک صادرات بن‌بست اختصاصی پ ۴ ساختمان پایا ط ۲ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۲ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

انجام کلیه خدمات فنی مهندسی در ایران و خارج از ایران به صورت داخلی و بین‌المللی از قبیل کلیه امور مهندسین مشاور، که شامل انجام کلیه خدماتی طراحی و نظارت در امور ساختمانی و انواع تخصصهای مهندسین مشاور که از سوی دفتر امور مشاوران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سایر وزارت‌خانه‌ها، نهادها، ارگانها، شهرداریها، و سایر مراکز صادرکننده مجوز اعلام میگردد.

خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز.

تولید انواع محصولات مجاز، اخذ و اعطای انواع نمایندگی‌های مختلف، داخل و خارج از ایران.

دریافت کلیه تسهیلات مالی و اعتباری و بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، در ایران و خارج از کشور.

ایجاد برگزاری و شرکت در کلیه همایش‌ها، سمینارها، جشنواره‌ها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور.

۳ـ آقای محمد اصغری‌سیف‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال کاهش داد.

سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات