محمدرضا بیات سرمدی

آقای محمدرضا بیات سرمدی

کد ملی 005755xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
44
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا بیات سرمدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدرضا بیات سرمدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
ناوک دارو
ناوک دارو
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام
حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام
حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی
حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی
عضو هییت مدیره
سیتیکو اسکن ایران
سیتیکو اسکن ایران
بازرس اصلی
صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد
صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد
بازرس اصلی
آرای شیمی تبریز
آرای شیمی تبریز
بازرس علی‌البدل
پیمان آذین آسیا
پیمان آذین آسیا
بازرس علی‌البدل
فرا آذین البرز
فرا آذین البرز
بازرس علی‌البدل
پیمان آفرینان آسیا
پیمان آفرینان آسیا
بازرس علی‌البدل
کیان امین پارس
کیان امین پارس
بازرس علی‌البدل
پیمان آفرینان امین
پیمان آفرینان امین
بازرس علی‌البدل
مهر خاوران الوند
مهر خاوران الوند
بازرس علی‌البدل
نوآوران سهند آسیا
نوآوران سهند آسیا
بازرس علی‌البدل
سپهر سرافراز آسیا
سپهر سرافراز آسیا
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت و معدن و توسعه هماسون زیار
کشت و صنعت و معدن و توسعه هماسون زیار
بازرس علی‌البدل
آریا کابل فیدار
آریا کابل فیدار
بازرس علی‌البدل
تجارت بین الملل دایان ماشین
تجارت بین الملل دایان ماشین
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بخش ایوانکی
صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بخش ایوانکی
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آرادان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آرادان
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سمنان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سمنان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شهرستان دامغان
صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شهرستان دامغان
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان سمنان
صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان سمنان
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شاهرود
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شاهرود
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14899369
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بخش ایوانکی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2310 و شناسه ملی 14003253692
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شمارة 81046 شناسة ملی 10101257100 در ادارة ثبت تهران به نمایندگی آقای ابراهیم رامه ء به کدملی 4609064847 و آقای جابر اشتری به کدملی 4609898454 و آقای نادر احمدی به کدملی 4609885379 و آقای ستار قاسمی به کدملی 4609866048 و آقای ولی اله قاسمی به کدملی 4609858185 بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای رامین اسدی به کدملی 4609894505 و آقای محمدرضا سعیدی به کدملی 4609884089 به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای نجات سعیدی به کدملی 4609855941 و موسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره31263 در اداره ثبت تهران به شناسه ملی 10320853372به نمایندگی آقای محمدرضا بیات سرمدی به کدملی 0057552363 به عنوان بازرسین اصلی و آقای حبیب اله پاجانی به کدملی 4609314347 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تصویب تراز و صورتهای مالی منتهی به سال 30/9/97 به تصویب رسید. ش980823738541987  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14769023
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شهرستان دامغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۱۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ شرکت تعاونی گاوداران ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت شهرستان دامغان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی آقای احمد رضا عزیزی باکدملی xxxxxxxxx۸ تاریخ تولد xxx۲/۶/۲۵ بعنوان بازرس اصلی ۲ ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره xxx۶۳ در اداره ثبت تهران، شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمد رضا بیات سرمدی باکدملی xxxxxxxxx۳ تاریخ تولد xxx۲/۳/۸ بعنوان بازرس اصلی ۳ ـ آقای محمد کوچکپور باکدملی xxxxxxxxx۱ تاریخ تولد xxx۴/۹/۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی ۳۰/۹/xxx۷ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14421866
آگهی تغییرات حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۴/۱۰/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گرددند : - آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای میرمحمود موسوی هوجقان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای سیدحسن رسول زاده کاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195447
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آرادان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۵۲۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید محسنی باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره xxx۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمد رضا بیات سرمدی باکدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی شاه حسینی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار قشلاق برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی شرکت منتهی به سال ۳۰/۹/۹۶ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14150242
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شاهرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۳۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶در ۳۵ صفحه به تصویب مجمع عمومی رسیدند. آقای حسین محمدی باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره xxx۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضابیات سرمدی باکدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای سید محمدعلی مرتضوی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096281
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۲۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ترازنامه وصورت‌های مالی سال مالی ۳۰/۰۹/۹۶ تصویب گردید. شرکت تعاونی کشاورزی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر ثبت شده به شماره xxx۶ در اداره ثبت مهدیشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای فرهمند فریدونی باکد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره xxx۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمد رضا بیات سرمدی باکد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی کشاورزی منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان گرمسار ثبت شده به شماره xxx۵ در اداره ثبت گرمسار شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای حسین عبدوس بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار پیام سمنان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085907
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بخش ایوانکی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۵۳۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و حسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالیمنتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به شرح پیوست این صورتجلسه در ۴۲ صفحه به تصویب مجمع عمومی رسیدند. ۱ آقای نجات سعیدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ شماره شناسنامه ۶۴ تاریخ تولد ۲۰/۰۱/xxx۱ بعنوان بازرس اصلی ۲ مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) ثبت شده به شماره xxx۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا بیات سرمدی با کد ملی xxxxxxxxx۳ عنوان بازرس اصلی ۳ آقای حجت اله جباری با کد ملی xxxxxxxxx۰ شماره شناسنامه ۶۶ تاریخ تولد ۰۲/۰۶/xxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار قشلاق برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070917
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شهرستان دامغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۱۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. ۱ - آقای محمد کوچکپور باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی ۲ - موسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره xxx۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا بیات سرمدی باکدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی ۳ - شرکت تعاونی زنبورداران ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت دامغان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای محمدعلی شاکری با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065407
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۳۲۹۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه کثیرالانتشار قشلاق برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای فرهاد اکبری باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره xxx۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمد رضا بیات سرمدی باکدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای ابوالفضل رکنی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل از بین سهامداران برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049378
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۶۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و حسابرس، صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۶/۶/۳۱ و سال مالی منتهی به xxx۶/۹/۳۰ به شرح پیوست این صورتجلسه در ۳۵ صفحه به تصویب مجمع عمومی رسیدند. آقای جواد امامی با کدملی xxxxxxxxx۰ وموسسه حسابرسی تلفیق نگارثبت شده به شماره xxx۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا بیات سرمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ تاریخ تولد xxx۲/۰۳/۰۸ بعنوان بازرسان اصلی وشرکت کشاورزی و دامپروری سمنان قوقولی ثبت شده به شماره xxx۱ در اداره ثبت سمنان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای حسین آفاقی با کدملی xxxxxxxxx۶ تاریخ تولد xxx۴/۰۱/۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار پیام استان سمنان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14041264
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آرادان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۵۲۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شاه حسینی با کدملی xxxxxx۰ xxx بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره xxx۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا بیات سرمدی باکدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید محسنی باکدملی xxxxxx۱ xxx بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023481
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۱۳۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از استماع گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس، صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب مجمع عمومی رسیدند. شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای سیدابوالحسن صباغی کدملی xxxxxxxxx۳ واتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان سمنان ثبت شده به شماره xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در اداره ثبت سمنان به نمایندگی آقای فرهاداکبری کدملی xxxxxxxxx۶ واتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی واحدهای مرغ تخم گذار استان سمنان ثبت شده به شماره xxx۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ در اداره ثبت سمنان به نمایندگی آقای حسین سعیدی وکد ملی xxxxxxxxx۲ واتحادیه تعاونی روستایی استان سمنان ثبت شده به شماره xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ در اداره ثبت سمنان به نمایندگی آقای جعفرجورابلوکد ملی xxxxxxxxx۰ وشرکت تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری مارال شاهرود ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ در اداره ثبت شاهرود به نمایندگی آقای بختیارسیف علیان و کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره واتحادیه شرکت تعاونیهای تولید روستایی و کشاورزی استان سمنان ثبت شده به شماره xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ در اداره ثبت شاهرود به نمایندگی آقای محمدبیاری وکد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل. وشرکت کشت و صنعت دامغان ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ در اداره ثبت دامغان به نمایندگی آقای تقی دربانیان به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. شرکت تعاونی کشاورزی گوسفندداران سمنان ثبت شده به شماره xxx۰ در اداره ثبت سمنان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای آقای فضل ا … یغمائیان با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره xxx۶۳ در اداره ثبت تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی محمدرضابیات سرمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی واتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی دامغان ثبت شده به شماره ۵۴ در اداره ثبت دامغان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای محمود خان بیکی با کدملی xxxxxxxxx۲، بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه پیام استان سمنان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13838813
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آرادان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۵۲۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به تصویب مجمع عمومی رسید. نامبردگان ذیل با رعایت ماده xxx قانون تجارت به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای مرادخادم به کد ملی xxxxxxxxx۳ وآقای عبدالرضا بیگلری به کدملی xxxxxxxxx۹ وآقای سعید گلیوری به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای اسمعیل قباخلوبه کدملی xxxxxxxxx۰ وآقای محمد علی شاه حسینی به کدملی xxxxxxxxx۲ اشخاص ذیل بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای مهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۴ وآقای بهمن شمسی خانی به کدملی xxxxxxxxx۸ آقای مهدی شاه حسینی باکدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره xxx۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا بیات سرمدی باکدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای سعید محسنی باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار قشلاق برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773363
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بخش ایوانکی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۵۳۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نجات سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ تاریخ تولد ۲۰/۱/xxx۱ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی تلفیق نگارثبت شده به شماره xxx۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا بیات سرمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ تاریخ تولد ۱/۳/xxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد سرهنگی با کدملی xxxxxxxxx۷ تاریخ تولد ۶/۱/xxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مال منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ انتخاب شدند و با امضاء ذیل قبولی سمت خود را اعلام می‌نمایند. روزنامه کثیرالانتشار قشلاق برای درج آگهی انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358977
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بخش ایوانکی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۵۳۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی وحسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۵/۶/۳۱ به تصویب مجمع عمومی رسید. شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای ابراهیم رامه ءکدملی xxxxxxxxx۷ و آقای جابر اشتری به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای نادر احمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای ستار قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای رامین اسدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ابراهیم مشیری به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای علیرضا سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند آقای نجات سعیدی باکدملی xxxxxxxxx۱ وموسسه حسابرسی تلفیق نگارثبت شده به شماره xxx۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا بیات سرمدی باکدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرسین اصلی و آقای محمد سرهنگی باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارحمایت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333710
آگهی تغییرات حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲/۱۱/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای میر محمود موسوی هوجقان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حسن رسول زاده کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668010
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بخش ایوانکی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۵۳۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۴. ۰۶. ۳۱ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ آقای نجات سعیدی باکدملی xxxxxxxxx۱ و موسسه حسابرسی تلفیق نگارثبت شده به شماره xxx۶۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا بیات سرمدی باکدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای ولی اله قاسمی باکدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12297794
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به‌شماره‌ثبت۳۱۲۶۳ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۸/۴/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به بقرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای میرمحمود موسوی هوجقان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سیدحسن رسول زاده کاشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا بیات سرمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144774
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت بین الملل دایان ماشین درتاریخ ۱۴/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خریدوفروش کلیه ماشین آلات راه سازی معدنی حفاری وقطعات ولوازم یدکی آنها وسایر موارد مرتبط خریدوفروش صادرات وواردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی شرکت درمناقصه و مزایدات دولتی وخصوصی عقد قرارداد بااشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها وموسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی شرکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی وکلیه فعالیتهای مجاز درراستای موضوع شرکت مطابق با قانون تجارت (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک غرب خیابان خوردین خیابان پیروزان جنوبی کوچه ۸ پلاک۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷ مورخ ۲۵/۱/۹۴ نزد بانک سپه شعبه علامه طباطبائی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: گلشید صعودی کیوج شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیاوش محمدی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و آرش محمدی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل منفرداهمراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی محمد رضابیات سرمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی .سعید خاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل .بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد )
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101380
آگهی تغییرات شرکت آریا کابل فیدار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۴۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقای حسن رحیمی گزور علیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم ژاله کاظمی آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم نازنین نوروزی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کامران حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698362
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت مهرخاوران الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت فراآذین البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690690
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656645
آگهی تغییرات شرکت مهرخاوران الوند شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض شد. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸. و شرکت نوآوران سهندآسیا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶. بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655499
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای عباس احمدی نیری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جمشید احمدی نیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای احمد علیزاده قمصری به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655539
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸. و شرکت نوآوران سهندآسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶. ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655584
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض شد. ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب شدند. الف) آقای عباس احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx ب) آقای جمشید احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۱ ج) آقای احمد علیزاده قمصری به کدملی xxxxxxxxx۴ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655695
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰.و شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵.و شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲. ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656099
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض شد. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. ب) شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸. ج) شرکت نوآوران سهندآسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶. ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626999
آگهی تغییرات شرکت ناوک دارو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۸۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد رضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620876
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به‌شماره‌ثبت ۳۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ و نامه شماره xxx۳۴/۹۳ مورخ xxx/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید جلیلی سهی کد ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بهxxxxxx۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از خروج به شرح ذیل می باشد: آقای محمدرضا بیات سرمدی کد ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای سید حسن رسول زاده کاشانی کد ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای میر محمود موسوی کد ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508900
آگهی تغییرات شرکت آرای شیمی تبریر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۳۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۶۲۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی محمدرضا بیات سرمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند.
صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
شxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357418
آگهی تصمیمات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۱۳۵۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۱۷/۹/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شماره ثبت xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ واحد ثبتی تهران و اتحادیه مرغداران استان کهگیلویه و بویراحمد شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ واحد ثبتی یاسوج و اتحادیه گلخانه داران استان کهگیلویه و بویراحمد شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ واحد ثبتی یاسوج و اتحادیه مکانیزاسیون دنا شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ واحد ثبتی دنا و شرکت تعاونی زنبورداری xxx۹ شیرین عسل دژکوه شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ واحد ثبتی کهگیلویه بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی xxx فرآورده های لبنی باشت شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ واحد ثبتی دوگنبدان شرکت تعاونی xxx۷ آب و خاک دشت زاگرس شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ واحد ثبتی کهگیلویه بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند.
۲ـ شرکت مجتمع خدمات کشاورزی و آزمایشگاهی دشت ناز گلشن شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ واحد ثبتی یاسوج به نمایندگی مختار وفا اصل کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و شرکت موسسه حسابرسی تلفیق نگار شماره ثبت xxx۶۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ واحد ثبتی تهران به نمایندگی محمدرضا بیات سرمدی کد ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت تعاونی روستایی شهید بهشتی شماره ثبت ۴۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ واحد ثبتی دوگنبدان به نمایندگی هوشنگ بابویی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه امید مردم جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: بزرگ مرادی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به نمایندگی علیرضا رستگار کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی زنبورداری xxx۹ شیرین عسل دژکوه به نمایندگی صفدر میرزایی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اتحادیه گلخانه داران استان کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی امراله حسینی کد ملی xxxxxxxxx۸ اتحادیه مرغداران استان کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی احمد توحیدی فر کد ملی xxxxxxxxx۰ اتحادیه مکانیزاسیون دنا به نمایندگی امین اله محمدی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280012
آگهی تغییرات شرکت سیتیکو اسکن ایران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۶۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسن رسول زاده کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190473
آگهی تغییرات شرکت ناوک دارو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۳۸۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدتقی شکروی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حبیب شکروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید شکروی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ضمنا موسسه حسابرسی تلفیق نگارر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018677
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شماره ثبت ۳۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید حسن رسول زاده کاشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۵/۱۱/xxx۶ فرزند سید جواد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدرضا بیات سرمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۹ ریال افزایش داد. آقای سعید جلیلی سهی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۲/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای میرمحمود موسوی هوجقان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید حسن رسول زاده کاشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا بیات سرمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۶/۱۲/xxx۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میرمحمود موسوی هوجقان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن رسول زاده کاشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بیات سرمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا بیات سرمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل. ۴ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج خ ۵ ۶ ط ۳ واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۸/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015747
آگهی تصمیمات شرکت ناوک دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۵۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی تلفیق نگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا بیات سرمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990716
آگهی تاسیس موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی
موسسه فوق درتاریخ ۶/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxx۶۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۶/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع موسسه: موضوع موسسه محدود به ارائه خدمات زیر است:
۱ـ خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی
۲ـ بازرسی قانونی
۳ـ مشاوره مدیریت مالی
۴ـ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی
۵ـ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی
۶ـ نظارت بر امور تصفیه
۷ـ ارزیابی سهام و سهم الشرکه
۸ـ داوری مالی
۹ـ خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته میشود.
۱۰ـ سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تائید میشود.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آزادی خیابان خوش جنوبی پلاک xxx طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ آقای میرمحمود موسوی هوجقان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای سعید جلیلی سهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 957589
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شماره ثبت۲۵۳۸۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱۵ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای ایرج امیدی الیگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/۷۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۷/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9785102
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شماره ثبت۲۵۳۸۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۹/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای محمدرضا بیات‌سرمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱۵ ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای ایرج امیدی‌الیگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/۷۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۷/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755148
آگهی تصمیمات شرکت ناوک داروسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۸۰۸۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۹۵۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا بیات سرمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9606224
آگهی تصمیمات شرکت ناوک دارو سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۸۰۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۹۵۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا بیات‌سرمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11322510
آگهی تغییرات مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۸/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی علی‌مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ایرج امیدی الیگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد ترامشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲/۸/xxx۲.

در تاریخ ۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11450068
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و معدن توسعه هماسون زیار سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۸۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۰۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا بیات‌سرمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مسعود غیاثوندقزوینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مصطفی شاهچراغی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ و آقای ارد غیاثوندقزوینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سعید غیاثوندقزوینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۵/۴/xxx۲.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مسعود غیاثوندقزوینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مصطفی شاهچراغی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ارد غیاثوندقزوینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید غیاثوندقزوینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ارد غیاثوندقزوینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

در تاریخ ۲۳/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11746143
آگهی تغییرات مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد ترامشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج امیدی الیگر به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی علی مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر مؤسسه و کلیه مکاتبات نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات