عبدالله کاظمی بیدختی

آقای عبدالله کاظمی بیدختی

کد ملی 091949xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
131
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14924041
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 345858 و شناسه ملی 10103903211
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی 14004773042 به سمت بازرس اصلی و حمزه محمودی به شماره 0849395569 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی 1397 به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی 0919496156 و شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی 10380496050 و شرکت صنایع غذایی پرور پودر به شناسه ملی 10101830496 بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. پ980910315899530 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14924052
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 345858 و شناسه ملی 10103903211
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی 0919496156 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرهاد مرتضوی نژاد شماره ملی 0937953989 به نمایندگی از شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی 10380496050 به سمت رئیس هیئت مدیره و لیدا جهانیان به شماره ملی 0938731734 به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی پرور پودر به شناسه ملی 10101830496 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد. نامه های اداری و اوراق غیرتعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ980910918780599 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14885435
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 374434 و شناسه ملی 10320253281
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی 0919496156 به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره2 ـ آقای فرهاد مرتضوی نژادبه کدملی 0937953989 به نمایندگی شرکت صنایع غذایی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی 10101830496 به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم نگار هویدافر به کدملی 0078765730به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص به شناسه ملی10380496050 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ـ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی 0937953989خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهداور شرکت با 2امضاء از 3امضاء مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واسناد غیر تعهدآور ونامه های اداری با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد پ980814159443936  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14885465
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 374434 و شناسه ملی 10320253281
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی 0919496156 ـ شرکت صنایع غذایی پرورپودر به شناسه ملی 10101830496 و شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی 10380496050 بسمت اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی 14004773042 به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره ملی 0849395569 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1397 مورد تصویب قرارگرفت پ980814941947584  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638781
آگهی تغییرات شرکت سامان پخش ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۴۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و آقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت ناظر برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . حق امضاء مجاز با امضاء متفق دو نفر مدیران تصفیه همراه مهر شرکت می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569768
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۳۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی از طرف آقای غلامرضا شاکری مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع غذایی پرور پودر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی خانم سامیه نجاران توسی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب نمودند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569771
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۳۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره غلامرضا مشهدی شاکری به کدملی xxxxxxxxx۶ ( به نمایندگی ازطرف شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سامیه نجاران طوسی به کدملی xxxxxxxxx۸ ( به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذایی پرور پودر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ) به سمت عضو هیئت مدیره خانم سامیه نجاران طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید . کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت با دوامضاء از سه امضاء مدیرعامل ، رئیس ونائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ومکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14559326
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالله کاظمی بیدختی ( کدملی xxxxxxxxx۶ ) به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد ( کدملی xxxxxxxxx۳ ) به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن _ سهامی خاص ( شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند آقای مجید مظفری ( کدملی xxxxxxxxx۶ ) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند حق امضاء مجاز تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید . و نامه‌های اداری و اسناد غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت اعتبار دارد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14559330
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالله کاظمی بیدختی ( کدملی xxxxxxxxx۶ ) و شرکت صنایع غذایی پرور پودر سهامی خاص ( شناسه ملی xxxxxxxxx۶ ) و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص ( شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ) به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای یک دوره دو ساله انتخاب شدند موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا ( شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ) به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حمزه محمودی ( کدملی xxxxxxxxx۹ ) به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید . ترازنامه شرکت به تاریخ و صورت سود زیان و سایر صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ و صورت سود وزیان و سایر صورتهای مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب متفق مجمع قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14530191
آگهی تغییرات شرکت ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ - شرکت صنایع بسته بندی دیناگستر پاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ - شرکت صنایع غذایی پرور پودر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ - شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14530211
آگهی تغییرات شرکت ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی عسکر عسگرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع غذایی پرور پودر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی غلامرضا شاکری مشهدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی مجید مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - عسکر عسگرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهاردار و تعهد آور با ۲ امضا از ۵ امضا اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . امضا اسناد غیرتعهدآور و نامه‌های اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14437617
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذایی کرج ایلیا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۶۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت پخش اطلس دینا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نجمه رادمقام به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صنایع غذایی سپاس مهر به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر یغمائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل وفتانه اخدری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل و خانم نجمه رادمقام به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و خانم نجمه رادمقام به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با دو امضاء مدیرعامل به عنوان دارنده امضاء ثابت و رئیس هیئت مدیره و یا امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد_بود کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14437637
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذایی کرج ایلیا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۶۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت پخش اطلس دینا وخانم نجمه رادمقام به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صنایع غذایی سپاس مهر به عنوان اعضا اصلی وناصر یغمائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل وفتانه اخدری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل برای مدت سه سال تعیین گردیدند . مجمع عمومی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و آقای حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ را به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیده‌اند . صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ به تصویب رسید . روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223348
آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۷۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای فرید سعادتیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرید سعادتیان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ۲امضاء از۴ امضاء اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183305
آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ـ آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶، شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت دیباتوس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۳۱/۰۱/xxx۸ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14163933
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای مهدی رشیدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت پخش اطلس دینا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ـ آقای مهدی رشیدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164643
آگهی تغییرات شرکت اطلس تجارت رسپینا سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۹۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره xxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.- آقای فرید سعادتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده پخش اطلس دینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ - آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.- روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -صورتهای مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14140687
آگهی تغییرات شرکت اطلس تجارت رسپینا سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۹۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای فرید سعادتیان به کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان نماینده شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081294
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی رنجبریان به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین خرقانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات با دو ا مضاء از سه امضای اعضای هئیت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و اسناد و اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081297
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ۲ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:. آقایان عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پارس گستر دینا به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت دیباتوس کارتن به نمایندگی آقای عباسعلی رنجبریان به کدملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دوسال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا (از اعضاء جامعه حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ تصویب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029209
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت پخش اطلس دینا به نمایندگی آقای عباسعلی رنجبریان برای مدت دوسال به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برگزیده شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029211
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای عباسعلی رنجبریان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباسعلی رنجبریان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره) امضاء کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی شرکت با دو امضا از سه امضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017659
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای مهدی رشیدی به کدملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دوسال به سمت اعضای هیات مدیره برگزیده شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011549
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011550
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سارا اسکندری بسمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره) انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره , نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966615
آگهی تغییرات شرکت شیراز دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۰۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۶/۱۰/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یرو نامه شماره xxx/ پ/ ۹۶ ساعت ۱۰ صبح شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۵ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ جایگزین آقای حمید نیکویی نوغانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ گردید. بنابراین آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد مرتضوی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا به شماره ثبت xxx۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد پژمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. مقرر گردیدحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا قراردادها و سایر نامه‌های عادی و اسناد غیرتعهدآور مالی با تک امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13956190
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هئیت مدیره و شرکت پارس گستر دینا – سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی (xxxxxxxxx۹) به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و شرکت دیبا توس کارتن – سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی خانم نگار هویدافر به کدملی (xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هئیت مدیره، ضمنا با توجه به عزل آقای علی یغمائی از سمت مدیرعامل آقای محمدرضا نساج به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. - امضاء اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء متفق دونفر از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت مورد تصویب قرار گرفت و امضا نامه‌های اداری و اوراق غیربهادار با تک امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13917314
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی رنجبریان به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا طیران به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا طیران به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج ازترکیب هیئت مدیره) تا تاریخ ۲۷/۰۴/۹۷ انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد و اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886651
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پارس گستر دینا به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت دیبا توس کارتن به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی یغمائی برای مدت باقیمانده تصدی هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردید - امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک رئیس و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل با یکی اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705045
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ وشرکت دیبا توس کارتن شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت صنایع غذایی پرورپودر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی لیدا جهانیان به کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705057
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دیباتوس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم لیدا جهانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی پرورپودربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701767
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شاپور خستو به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنایع غذایی پرور پودر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور با دو امضا از سه امضا اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای سایر اوراق واسناد غیر تعهدآور ونامه‌های ادای یکی از اعضای هیات مدیره ومهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662931
آگهی تغییرات شرکت شیراز دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۰۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقایان عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای احمد پژمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای احمد نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار بسمت بازرس اصلی وآقای حمزه محمودی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662937
آگهی تغییرات شرکت شیراز دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۰۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید نیکوئی نوغانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد پژمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. مقرر گردید حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با تک امضا رئیس هیئت مدیره یا امضا شرکت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614281
آگهی تغییرات شرکت دینا توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۰۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید نیکوئی نوغانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا شاکری مشهدی به نمایندگی شرکت صنایع غذایی پرور پودربه سمت عضو هیئت مدیره غلامرضا شاکری مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614283
آگهی تغییرات شرکت دینا توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۰۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پارس گستر دینا به نمایندگی حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و صنایع غذایی پرور پودر به نمایندگی غلامرضا شاکری مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ترازنامه منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب گردید. روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شد. موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی وحمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برا ی مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571541
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی (xxxxxxxxx۹) به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای حمید نیکوئی نوغانی کدملی (xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص به سمت عضو هئیت مدیره انتخاب شدند وآقای حمید نیکوئی نوغانی کدملی (xxxxxxxxx۱) به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند - حق امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء متفقا دونفر از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571555
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۲/۳۰/ xxx۵ و صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ مذکور به تصویب مجمع رسید. - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) و شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۹) و شرکت دیباتوس کارتن سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی (کدملی xxxxxxxxx۱) جهت یک دوره دوساله به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند - موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸) به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حمزه محمودی (کدملی xxxxxxxxx۹) به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌ها ی شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529563
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عبداله کاظمی بیدختی (کد ملی xxxxxxxxx۶) و شرکت صنایع غذائی پرور پودر (شناسه ملی xxxxxxxxx۱) و شرکت دیبا توس کارتن (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529571
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عبداله کاظمی بیدختی (کد ملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هئیت مدیره و رسول زمان زاده (کد ملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی از شرکت دیبا توس کارتن (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به سمت نائب رئیس هیات مدیره و فرهاد مرتضوی نژاد (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت صنایع غذائی پرور پودر (شناسه ملی xxxxxxxxx۱) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند - حق امضاء مجاز شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501648
آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۵ به تصویب مجمع رسید آقای عبدالله کاظمی بیدختی (به شماره ملی xxxxxxxxx۶) و شرکت پخش اطلس دینا –به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر - شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲) به سمت بازرس اصلی وآقای حمزه محمودی (کدملی xxxxxxxxx۹) به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501649
آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی شرکت پخش اطلس دینا (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند رسول زمان زاده (کدملی xxxxxxxxx۶) نماینده شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند حق امضاء شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید. نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488848
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید نیکوئی نوغانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره خانم سارا اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۲/ ۱/ ۹۷ انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای اصلی هیئت مدیره (رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473525
آگهی تغییرات شرکت ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کد ملی xxxxxxxxx۶) - آقای شاپور خستو (کد ملی xxxxxxxxx۵) – آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ - آقای علی حاجبی (کد ملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرور پودر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ - آقای رسول زمان زاده (کد ملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کد ملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای شاپور خستو با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای داریوش اسدی (کد ملی xxxxxxxxx۲) خارج از اعضاء هئیت مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای باقیمانده مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. - امضاء مجاز و تعهدآور شرکت دو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت تعیین گردید. - مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470424
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۳۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید نیکوئی نوغانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا شاکری مشهدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پرور پودر به کد ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462148
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ حمید نیکوئی نوغانی به کدملی xxxxxxxxx۱ فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ همچنین موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و آقای حمزه محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462152
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید نیکوئی نوغانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد غفوریان پاکدل به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره) آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با دو امضاء از سه امضا ء اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462198
آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۷۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء ازچهار اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462200
آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت برای دوره منتهی به سال ۳۰/ ۰۹/ ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424415
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذایی کرج ایلیا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۶۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. عبداله کاظمی بیدختی با کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت اطلس دینا با نمایندگی فرهاد مرتضوی نژاد و شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی خاص با نمایندگی علی حسین پور صنعتی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و فتانه اخدری با کدملی xxxxxxxxx۱ و ناصر یغمائی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای جعفر فرزبد با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144967
آگهی تغییرات شرکت ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) و شاپور خستو (کدملی xxxxxxxxx) و شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) وشرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129490
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی وحمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ وشرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ برای مدت ۲ سال به سمت اعضاء هیأت مدیره انتخاب شدند. - ترازنامه وصورت سود وزیان وصورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129492
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای عباسعلی رنجبریان به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای عباسعلی رنجبریان به کد ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت ۲ سال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدات با ۲ امضاء از ۳ امضاء اعضای هیأت مدیره ومهر شرکت معتبر می‌باشد واسناد واوراق عادی با امضاء یکی از اعضاء هیأت ومهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021044
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شاپور خستو به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند آقای مجتبی شاه بخشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) عضو و مدیرعامل شرکت برای دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت تعیین گردید. نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021056
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند آقای مجید مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021065
آگهی تغییرات شرکت تهران دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژادبه کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند خانم لیدا جهانیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021455
آگهی تغییرات شرکت تهران دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شد. آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲) به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حمزه محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۹) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021468
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شاپور خستو به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حمزه محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکدوره یکساله انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021480
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حمزه محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900470
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمید نیکوئی نوغانی به کدملی xxxxxxxxx۱ وحامد غفوریان به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره را برای مدت دو سال انتخاب نمود. - ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900471
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید نیکوئی نوغانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد غفوریان پاکدل به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامدارن و اعضای هیئت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و امضاء کلیه آوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی شرکت با دو امضاء از سه امضای رئیس هئیت مدیره، نائب رئیس هئیت مدیره، مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش رسپینا گستر لوتوس درتاریخ ۲۵/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات، تهیه و توزیع وتولید و فرآوری و پخش کالا، خرید و فروش، بازاریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران بصورت غیر هرمی و غیر شبکه‌ای و ترخیص کالا از تمام گمرکات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مراجع مالی و بانکی جهت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور و شرکت در انواع نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوز‌های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد کیلومتر ۵ جاده مشهد قوچان کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲/xxx۱ مورخ ۱۴/۱/۹۴ نزد بانک انصار شعبه خیابان سیدی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: ۱ آقای عبداله کاظمی بیدختی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پخش اطلس دینا به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای فرهاد مرتضوی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حمید نیکوئی نوغانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش رسپینا گستر لوتوس درتاریخ ۲۵/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات، تهیه و توزیع وتولید و فرآوری و پخش کالا، خرید و فروش، بازاریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران بصورت غیر هرمی و غیر شبکه‌ای و ترخیص کالا از تمام گمرکات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مراجع مالی و بانکی جهت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور و شرکت در انواع نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوز‌های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد کیلومتر ۵ جاده مشهد قوچان کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲/xxx۱ مورخ ۱۴/۱/۹۴ نزد بانک انصار شعبه خیابان سیدی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: ۱ آقای عبداله کاظمی بیدختی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پخش اطلس دینا به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای فرهاد مرتضوی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حمید نیکوئی نوغانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705343
آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (به نمایندگی از طرف شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از طرف شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سارا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با ۲ امضاء از ۳ امضاء اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با یک امضاء اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705353
آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669411
آگهی تغییرات شرکت ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیئت مدیره و شاپور خستو (کدملی xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) عضو هیئت مدیره و علی حاجبی (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرورپودر (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) عضو هیئت مدیره و مجتبی شاهبخشی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن (xxxxxxxxx۵۰) عضو هیئت مدیره و داریوش اسدی (کدملی xxxxxxxxx۲) خارج از اعضاء هیئت مدیره برای باقیماند مدت مأموریت هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665426
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس تجارت رسپینا سناباد درتاریخ ۲۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات، تهیه و توزیع وتولید و فرآوری و پخش کالا، خرید و فروش، بازاریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران بصورت غیر هرمی و غیر شبکه‌ای و ترخیص کالا از تمام گمرکات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مراجع مالی و بانکی جهت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور و شرکت در انواع نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوز‌های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد بزرگراه آسیایی نرسیده به پلیس راه امام هادی بین آزادی ۹۳ و ۹۱ کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx. xxx ریالی با نام میباشد که کل مبلغ توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ نزد بانک انصار شعبه خیابان سیدی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به نمایندگی اقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای فرهادمرتضوی نژاد به سمت مدیرعامل وشرکت پخش اطلس دینا به ننمایندگی آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622985
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ (به نمایندگی از طرف شرکت دیباتوس کارتن به ش.م xxxxxxxxx۵۰) به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم لیدا جهانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پرور پودر به ش.م xxxxxxxxx۹۶) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل با یکی از هیأت مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12609282
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی ترازمحاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت دیباتوس کارتن به ش.م xxxxxxxxx۵۰ و خانم لیدا جهانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پرور پودر به ش.م xxxxxxxxx۹۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557028
آگهی تغییرات شرکت توزيع و پخش نوشابه ساتراپ دينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجتبی شاهبخشی با کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرورپودر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای علی حاجبی با کدملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای عبداله کاظمی بیدختی با کدملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء مجاز شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557049
آگهی تغییرات شرکت توزيع و پخش نوشابه ساتراپ دينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله کاظمی بیدختی باکدملی xxxxxxxxx۶و شرکت صنایع غذائی پرورپودر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ و شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557056
آگهی تغییرات شرکت ساسان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند: آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیأت مدیره آقای شاپور خستو (کدملی xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای محمد علی لاهوتی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا(شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) عضو هیأت مدیره آقای علی حاجبی (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرورپودر (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ) عضو هیأت مدیره آقای مجتبی شاهبخشی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن (xxxxxxxxx۵۰) عضو هیأت مدیره آقای داریوش اسدی (کدملی xxxxxxxxx۲ ) خارج از اعضاء هیأت مدیره بعنوان مدیرعامل . امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید .ومکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463910
آگهی تغییرات شرکت دینا توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۰۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره اقای حمید نیکوئی نوغانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از طرف شرکت پارس گستر دینا) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اقای غلامرضا شاکری مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذایی پرور پودر) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور شرکت با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463911
آگهی تغییرات شرکت دينا توس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۰۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی و اقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برا ی مدت یکسال انتخاب شدند. ـ اقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و اقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از طرف شرکت پارس گستر دینا) و اقای غلامرضا شاکری مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذایی پرور پودر) برای مدت دوسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399684
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت عبداله کاظمی بیدختی (کد ملیxxxxxxxxx۶) و شرکت صنایع غذائی پرورپودر به شناسه ملیxxxxxxxxx۱ و آقای رسول زمان زاده (کد ملی xxxxxxxxx۶) به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲) به سمت بازرس اصلی و آقای جعفر فرزبد (کد ملی xxxxxxxxx۵) به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند ـ رونامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399694
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله کاظمی بیدختی (کد ملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مجتبی شاهبخشی (کد ملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرورپودر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و رسول زمان زاده (کد ملی xxxxxxxxx۶) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء مجاز شرکت با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره همراه با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید. نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382966
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفاء اقای حامد غفوریان پاکدل ازعضویت هیئت مدیره,اقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۱۱/۹۵به سمت عضواصلی هیئت مدیره انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382969
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره واقای حمیدنیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره واقای فرهادمرتضوی نژادبه شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضوهیئت مدیره واقای حامدغفوریان پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج ازترکیب هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند, امضاء کلیه اسنادو اوراق بهاداروتعهداورشرکت بادو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبرخواهدبود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12146541
آگهی تغییرات شرکت سامان پخش ساسان در حال تصفیه سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۶۰۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۴۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبداله کاظمی بیدختی کدملی xxxxxxxxx۶، رسول زمان زاده کدملی xxxxxxxxx۶ و فرهاد مرتضوی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند آدرس محل تصفیه تهران ـ بزرگراه فتح ـ ایستگاه سرآسیاب مهراباد (کدپستی xxxxxxxxx۱) تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید حق امضاء مجاز با امضاء ثابت آقای عبداله کاظمی بیدختی همراه با یکی دیگر از مدیران تصفیه همراه با مهر شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132262
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ آقای عبدالله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۹به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن (سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰به سمت نائب رئیس هئیت مدیره وآقای مجتبی شاهبخشی به کدملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت صنایع غذایی پرور پودر (سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۶به عنوان عضو هئیت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده دوران تصدی هئیت مدیرهانتخاب شدند . ـ حق امضاء مجاز وتعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هئیت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. وامضاء نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12065373
آگهی تغییرات شرکت تهران دینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) و شرکت صنایع غذائی پرورپودر (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12065397
آگهی تغییرات شرکت تهران دینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرورپودر (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید مظفری (کدملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ خانم لیدا جهانیان (کدملی xxxxxxxxx۴)خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره باتفاق یک امضاء از دو عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772152
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کد ملی xxxxxxxxx۹) به جای خانم فیروزه قدس (کد ملی xxxxxxxxx۲)از طرف شرکت دیبا توس کارتن (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم لیدا جهانیان (کد ملی xxxxxxxxx۳۴)از طرف شرکت صنایع غذائی پرورپودر (شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶) به جای آقای رسول زمان زاده (کد ملی xxxxxxxxx۶) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جهت عضویت در هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای عبداله کاظمی بیدختی (کد ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضویت در هیئت مدیره و سمت مدیر عامل برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ امضاء مجاز و تعهد آور شرکت دو امضاء متفق از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید ونامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت رسمیت خواهد داشت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744414
آگهی تغییرات شرکت ساسان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۴۸۱۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد علی لاهوتی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵)آقای علی حاجبی (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) آقای رسول زمان زاده (کدملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰). آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای شاپور خستو (کدملی xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند.آقای علی حاجبی (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرور پودرسهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد. حق امضاء اسناد واوراق تعهدآور شرکت با دو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و,مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727959
آگهی تغییرات شرکت ساسان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت مربوط به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) آقای شاپور خستو (کدملی xxxxxxxxx۵) شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص(شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵) بعنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586665
آگهی تغییرات شرکت توليدي مواد غذايي كرج ايليا شركت تعاوني به شماره ثبت ۶۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۶۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبداله کاظمی بیدختی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فتانه اخدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول زمان زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علی حسین پورصنعتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ امضای کلیه قراردادها اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضای ثابت آقایان علی حسین پور صنعتی (مدیرعامل) و آقای عبداله کاظمی بیدختی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای خانم فتانه اخدری (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در صورت لزوم رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433148
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۲۲۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبداله کاظمی بیدختی باکد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید نیکوئی نوغانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد غفوریان پاکدل با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
ضمناً آقای فرهاد مرتضوی نژاد (خارج از اعضاء هیئت مدیره) با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با ۲ امضاء از ۳ امضاء مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408907
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۶۸۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبداله کاظمی بیدختی کدملی (xxxxxxxxx۶) به عنوان رئیس هیئت مدیره, آقای شاپور خستو کدملی (xxxxxxxxx۵) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره, شرکت پارس گستر دینا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی خانم لیدا جهانیان کدملی (xxxxxxxxx۴) عضو هیات مدیره و آقای مجید مظفری به کدملیxxxxxxxxx۱۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) انتخاب گردیدند.
حق امضاء مجاز شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیات مدیره شامل کلیه اسناد و اوراق تعهدآور, اعم از کلیه چکها, سفته ها, بروات و... همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436597
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱/۱۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۳/۱۲/۹۲ در شرکت صنایع غذایی سپاس مهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای عبدالله کاظمی بدیختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع غذایی پرور پودر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت دیباتوس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبرگان پارس پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ آقای عبدالله کاظمی بیدختی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رسول زمان زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنایع غذایی پرورپودر (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی شاهبخشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ حق امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء ۲ نفر از ۳ نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظر آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347462
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۳۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی حمید نیکوئی نوغانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنایع غذائی پرورپودر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی غلامرضا شاکری مشهدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با ۲ امضاء از ۳ امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298126
آگهی تغییرات شرکت تهران دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رسول زمان زاده (کدملی xxxxxxxxx۶ ) بعنوان نماینده شرکت صنایع غذایی پرورپودر (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) مذکور جهت باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید در نتیجه عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید نیکوئی نوغانی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رسول زمان زاده (کدملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرورپودر (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) به سمت عضو هیئت مدیره و خانم لیدا جهانیان (کدملی xxxxxxxxx۴ ) خارج از اعضاء هیات مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند.
و حق امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216543
آگهی تغییرات شرکت شیراز دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۷/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار 'عصر مردم' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۶/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و احمد پژمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۵ با نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی تا تاریخ ۷/۶/xxx۴.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد پژمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد پژمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهدبود.
در تاریخ ۶/۸/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052597
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص با نمایندگی آقای رسول زمانزاده به سمت عضو هیئت مدیره و خانم لیدا جهانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۶/۱۱/xxx۳ ۲ حق امضا مجاز و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از چهار نفر اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۲/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052612
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۵ با نمایندگی آقای رسول زمانزاده تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳ در تاریخ ۲۲/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038353
آگهی انحلال شرکت ساسان قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۵۳۴ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت فوق منحل گردید و انحلال آن به تصویب رسید. ۲ آقایان عبداله کاظمی بیدختی کدملی xxxxxxxxx۶ و رسول زمان زاده کدملی xxxxxxxxx۶ و عباس کمندلوئی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و فرهاد مرتضوی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان ناظران اصلی و علی البدل تصفیه برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ محل تصفیه قزوین کیلومتر ۵ جاده رشت انتهای خیابان فیلتر البرز کدپستی xxx۳۱ xxx۹۷ تعیین گردید. ۵ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxx۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020142
آگهی انحلال شرکت سامان پخش ساسان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۴۶۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مذکور منحل اعلام و عبداله کاظمی بیدختی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و رسول زمانزاده به ش ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا عبدالجوادی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران بزرگراه فتح ایستگاه سرآسیاب مهرآباد ک. پ xxxxxxxxx۱ می‌باشد. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به ش م xxxxxxxxx۶۵ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949205
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله کاظمی بیدختی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص با نمایندگی آقای فرامرز حزائنی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید نیکوئی نوغانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۴/۱۲/xxx۲
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از سه امضای اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723944
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دیناسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۴۳۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رسول زمانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول زمانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۲ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
۳ـ امضای مجاز و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916984
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبدالله کاظمی‌بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای رسول زمانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی حاجبی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای رسول زمانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۲ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

۳ـ امضای مجاز و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.

در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702375
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی سپاس مهرسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۸۶۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهرام بیضایی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت کاربراتور ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و ناصر یغمایی به کدملی xxxxxxxxx۶ و بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی بیضایی (خارج از اعضاء) به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905622
آگهی تصمیمات شرکت ساسان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به ش ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی‌نژاد به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله کاظمی‌بیدختی به ک م xxxxxxxxx۶ و شاپور خستو به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌گستر دینا به ک م xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی علی لاهوتی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت صنایع غذایی پرورپودر به ش م xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی علی حاجبی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت دینا توس کارتن به ش م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی رسول زمان‌زاده به ک م xxxxxxxxx۶ و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ عبداله کاظمی‌بیدختی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شاپور خستو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی حاجبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با دو امضاء از چهار امضاء رئیس هیئت‌مدیره، نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و رسول زمان‌زاده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668660
آگهی تصمیمات شرکت ساسانسهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۸۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به ش ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی نژاد به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله کاظمی بیدختی به ک م xxxxxxxxx۶ و شاپور خستو به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا به ک م xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی علی لاهوتی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت صنایع غذایی پرورپودر به ش م xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی علی حاجبی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت دینا توس کارتن به ش م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی رسول زمان زاده به ک م xxxxxxxxx۶ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ عبداله کاظمی بیدختی به سمت رئیس هیئت مدیره و شاپور خستو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حاجبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با دو امضاء از چهار امضاء رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رسول زمان زاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658435
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۹ با نمایندگی آقای فرامرز حزائنی و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۳ با نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی تا تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۲.
در تاریخ ۲۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658436
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص با نمایندگی آقای فرامرز حزائنی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا یعقوبی مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ۴/۱۲/۹۲.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره ـ نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9834137
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبدالله کاظمی‌بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت دیبا توس کارتن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید نیکوئی‌نوغانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فرامرز حزائنی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا یعقوبی‌مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیر‌عامل تا تاریخ۴/۱۲/۹۲.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت‌مدیره ـ نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611717
آگهی تصمیمات شرکت صنای, غذایی تهران دینا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۹۵۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ عبداله کاظمی بیدختی بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید نیکوئی نوغانی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت پارس گستر دینا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرامرز خزائنی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی پرور پودر بسمت عضو هیئت مدیره و مجید مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات بامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603988
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص با نمایندگی آقای رسول زمانزاده و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص با نمایندگی آقای سید امیر غریفی تا تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۲.
در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603989
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص با نمایندگی آقای رسول زمانزاده به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص با نمایندگی آقای سید امیر غریفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10412288
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص با نمایندگی آقای رسول زمانزاده به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص با نمایندگی آقای سید امیر غریفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592004
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص به‌شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رسول زمانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۹ با نمایندگی آقای علی حاجبی تا تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲.
در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592023
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص به‌شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رسول زمانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پرورپودر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجبی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حاجبی به نمایندگی از شرکت صنایع غذائی پرورپودر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۹ بسمت مدیرعامل.
۲ـ امضای تعهدآور شرکت با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 541991

آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای عبدالله کاظمی‎بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای رسول زمانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‎مدیره و خانم فتانه اخدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل) و آقای علی حاجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۲
۲ـ نامه‎های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت صادر میگردد حق امضای مجاز شرکت با امضای متفق دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت‎مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۱۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9533350
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای عبدالله کاظمی‎بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای رسول زمانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‎مدیره و خانم فتانه اخدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل) و آقای علی حاجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۲

۲ـ نامه‎های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت صادر میگردد حق امضای مجاز شرکت با امضای متفق دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت‎مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۱۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516145

آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ناصر یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فتانه اخدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516158

آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ناصر یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فتانه اخدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10360226
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۸۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۱۵۳۲۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به کدملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر یغمایی به کدملی xxxxxxxxx۶ عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت کاربراتور ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ماده ۳۰ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10473859
آگهی تصمیمات شرکت ساسان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت بازرس اصلی و محمد عابدینی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله کاظمی بیدختی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و شاپور خستو به ش ملی xxxxxxxxx۵ و رسول زمانزاده به ش ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا عبدالجوادی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی محمدعلی لاهوتی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی و علی حاجبی به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ عبداله کاظمی بیدختی بسمت رئیس هیئت مدیره و شاپور خستو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول زمان زاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضاء مجاز شرکت با امضاء متفق دو نفر از سه نفر رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9552412
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ناصر یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم فتانه اخدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قانوی از جمله چک سفته برات با امضای ۲ نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره شامل آقای مهندس ناصر یغمایی رئیس هیئت‌مدیره خانم فتانه اخدری نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عبدالله کاظمی بیدختی مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۲/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10598930
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص به‌شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبدالله کاظمی‌بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رسول زمانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۷۹ با نمایندگی آقای علی حاجبی تا تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲.

در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10755419
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دیناسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی‌نژاد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ناصر یغمائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدالله کاظمی‌بیدختی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فتانه اخدری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10838188
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دیناسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ناصر یغمائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و خانم فتانه اخدری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عبدالله کاظمی‌بیدختی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عبدالله کاظمی‌بیدختی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11205513
آگهی انحلال شرکت دنیا پخش سهامی خاص ثبت‌شده‌بشماره ۲۰۶۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۹۴۷۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مذکور منحل اعلام و عبداله کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شاپور خستو به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران ـ خ ولیعصر بلوار اسفندیار پلاک ۹۰ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11246804
آگهی تصمیمات شرکت صنای, غذایی تهران دینا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۹۵۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله کاظمی‌بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت سرمایه‌گذاری پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ عبداله کاظمی‌بیدختی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حمید نیکوئی‌نوغانی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت پارس گستر دینا بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرامرز خزائنی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی پرور پودر بسمت عضو هیئت‌مدیره و مجید مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات بامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11263575
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبدالله کاظمی‌بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رسول زمانزاده و شرکت دیبا توس کارتن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید امیر غریفی تا تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۲.

در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11402823
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۴/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبدالله کاظمی‌بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۷۹ با نمایندگی آقای فرامرز حزائنی و شرکت دیبا توس کارتن سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۲۳ با نمایندگی آقای حمید نیکوئی‌نوغانی تا تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۲.

در تاریخ ۲۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11556379
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۸۶۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهرام بیضایی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت کاربراتور ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و ناصر یغمایی به کدملی xxxxxxxxx۶ و بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالله کاظمی‌بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی بیضایی (خارج از اعضاء) به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق ۲ نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11568955
آگهی تصمیمات شرکت شیراز دینا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۹۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۰۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی‌نژاد به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پارس گستر دینا به ش‌ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی حمید نیکوئی‌نوغانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ و عبداله کاظمی‌بیدختی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و احمد پژمانیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ عبداله کاظمی‌بیدختی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد پژمانیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فرامرز خزائنی خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از چهار نفر اعضاء و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11569919
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص به‌شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبدالله کاظمی‌بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای رسول زمانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت صنایع غذائی‌پرورپودر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی حاجبی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی حاجبی به نمایندگی از شرکت صنایع غذائی‌پرورپودر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۷۹ بسمت مدیرعامل.

۲ـ امضای تعهدآور شرکت با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.

در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11754377
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله کاظمی‌بیدختی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید نیکوئی‌نوغانی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص با نمایندگی آقای فرامرز حزائنی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمید نیکوئی‌نوغانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۴/۱۲/xxx۲

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از سه امضای اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11917627
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ناصر یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عبدالله کاظمی‌بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم فتانه‌اخدری به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی حاجبی‌ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۴/۳/۹۱.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا متفق ۲ نفر از ۴ نفر اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضا نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12018723
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ناصر یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و آقای عبدالله کاظمی‌بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رسول زمانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فتانه اخدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی‌البدل تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۸/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات