داود امام جمعه

داود امام جمعه

کد ملی 005683xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
68
آگهی‌ها

شرکت های داود امام جمعه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که داود امام جمعه دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
ندای نسل تجارت خودرو
ندای نسل تجارت خودرو
بازرس علی‌البدل
ذوب آهن البرز غرب
ذوب آهن البرز غرب
بازرس علی‌البدل
مجریان توسعه معادن آسیا
مجریان توسعه معادن آسیا
بازرس علی‌البدل
رعد انرژی آریا
رعد انرژی آریا
بازرس علی‌البدل
قطعات پلاستیکی پولادپویش
قطعات پلاستیکی پولادپویش
بازرس اصلی
ماشین های تزریق پلاستیک پولاد
ماشین های تزریق پلاستیک پولاد
بازرس اصلی
مدیا پرداز سیستم
مدیا پرداز سیستم
طرح و ساخت نگر اندیش
طرح و ساخت نگر اندیش
بازرس علی‌البدل
فولاد کبیر آسیا
فولاد کبیر آسیا
بازرس علی‌البدل
فولاد گستر مهر آراد
فولاد گستر مهر آراد
بازرس علی‌البدل
ساختمانی و تاسیساتی بهساز جنوب
ساختمانی و تاسیساتی بهساز جنوب
رادان پویان تدبیر
رادان پویان تدبیر
نوآوران ارتباطات دوران
نوآوران ارتباطات دوران
بازرس علی‌البدل
مهندسی صنعتی نوین فن آور احیاء
مهندسی صنعتی نوین فن آور احیاء
بازرس علی‌البدل
حامی فولاد ایرانیان
حامی فولاد ایرانیان
بازرس اصلی
داهی طب
داهی طب
بازرس اصلی
مجتمع فولاد البرزغرب
مجتمع فولاد البرزغرب
بازرس اصلی
آرد خوشه طلائی کرج
آرد خوشه طلائی کرج
نگین سبز برنا
نگین سبز برنا
بازرس اصلی
حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی
حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی
ارتباطات پژواک صفی
ارتباطات پژواک صفی
بازرس اصلی
آناهید زروان
آناهید زروان
بازرس اصلی
توسعه دادو ستد آرمان آفرین
توسعه دادو ستد آرمان آفرین
بازرس اصلی
گروه صنعتی بازرگانی عصر سریرا
گروه صنعتی بازرگانی عصر سریرا
بازرس اصلی
گروه طراحان ایده ایرانیان
گروه طراحان ایده ایرانیان
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12052006
آگهی تغییرات شرکت نوآوران ارتباطات دوران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۱۴۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۷۲۵۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام نماد چرتکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای داود امام جمعهءبه شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماهxxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420278
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی عصر سریرا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۹۱۸۷ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۸۶۶۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داوود امام جمعه با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس روستائی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418558
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور نگراندیش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۹۴۴۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۰۲۱۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهسال ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. آقای داود امام جمعه بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه خلیلی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412142
آگهی تغییرات شرکت توسعه دادو ستد آرمان آفرین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۹۲۳۱ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۸۶۶۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داوود امام جمعه با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس روستائی با کدملی xxxxxxxxx۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766894
آگهی تغییرات شرکت داهی طب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای داوود امام جمعه با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا رزمگه با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757156
آگهی تغییرات شرکت آناهید زروان سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۲۱۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۰۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : داود امام جمعه به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و احمد گودرزی به کد ملیxxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718506
آگهی تغییرات شرکت نوآوران ارتباطات دوران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۱۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۵۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود امام جمعه باکدملی xxxxxxxxx۲بسمت بازرس اصلی و آقای نوید روح افزا باکدملی xxxxxxxxx۷بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656691
آگهی تغییرات شرکت ذوب اهن البرز غرب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین سعدی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد سعدی با کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای رضا تقی آبادی با کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای حمید رضا مددی با کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامدارن) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای داوود امام جمعهء با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای نوید روح افزا با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631268
آگهی تغییرات شرکت نگین سبز برنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۶/xxx۵ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم شهره سعد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بامداد کلبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای برنا کلبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱۴/۰۶/xxx۵. ۲ ـ آقای داود امام جمعهء به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی،آقای عباس روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606063
آگهی تغییرات شرکت رعد انرژی آریا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۸۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۸۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/ xxx۲ به تصویب رسید. آقای داوود امام جمعه با کد ملی xxxxxxxxx۲ را به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا مهوار حسینی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1601875
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر مهر آراد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود امام جمعه کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محمود رضا مکی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586319
آگهی تغییرات شرکت فولادکبیراسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود امام جمعه کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمود رضا مکی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563109
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات پژواک صفی شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۸۰۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۲۰۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داوود امام جمعه کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عسکری کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512630
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعتی نوین فن اوراحیاء شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۸۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۸۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضوو رئیس هیئت مدیره و آقای عباس پور طاهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو ونائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا کشاورزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضا ء ۲ نفر از ۳ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد آقای داود امام جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین طوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525057
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد شماره ثبت ۱۳۹۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ و نامه شماره xxx۵۶/۹۲ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای داود امام جمعه کد ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید.
در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد:
آقای رسول نصیری خوبدهی کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه
آقای مصطفی حق دوست کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه
آقای سعید وطنی کد ملی xxxxxxxxx دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519027
آگهی تغییرات شرکت نگین سبز برنا سهامی خاص شماره ثبت ۹۲۶۶ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۶۷۰۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
۳ـ آقای داود امام جمعه بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی، آقای عباس روستائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520592
آگهی تغییرات شرکت قطعات پلاستیکی پولادپویش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۹۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داوود امام جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و وحید سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. سیروس احمدی بختیاری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و فریدون صالحی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و ربابه کریم زاده اردبیلی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522680
آگهی تغییرات شرکت ماشین های تزریق پلاستیک پولاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۶۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آاقای داوود امام جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای وحید سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدندآقای سیروس احمدی بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره فریبرز احمدی بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۶به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و خانم ربابه کریم زاده اردبیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدندوکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516368
آگهی تغییرات شرکت مدیا پرداز سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود امام جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای نوید روح افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای اسمعیل ثنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین طباطبایی تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی زرین بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531729
آگهی تغییرات شرکت مد‌یا پرداز سیستم شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۳۳۶۱۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای داود امام جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای نوید روح افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند:
آقای ا سمعیل ثنا یی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین طباطبا یی تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی زرین بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473178
آگهی تغییرات شرکت رعد انرژی آریا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۲۵۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۸۴۱۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داوود امام جمعه با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس روستائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460166
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد البرز غرب سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۴۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای داوود امام جمعه با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای نوید روح افزا با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای احمد سعدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امین سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.
ـ امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460167
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن البرز غرب سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد سعدی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای امین سعدی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
رضا تقی آبادی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
حمیدرضا مددی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقای داوود امام جمعه کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای نوید روح افزا کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469052
آگهی تغییرات شرکت آرد خوشه طلایی کرج سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۶۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۶۲۰۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای داود امام جمعه بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای ناصر اکبری فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۷ مسئول ثبت شرکت های البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439344
آگهی تغییرات شرکت داهی طب سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۴۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای داوود امام جمعه به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای شهروز رزمگه به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433639
آگهی تغییرات شرکت نوآوران ارتباطات دوران سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۱۴۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۵۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای داوود امام جمعه کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای نوید روح افزا کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413703
آگهی تغییرات شرکت حامی فولاد ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۳۶۲۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۹۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای داوود امام جمعه به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقا عباس روستایی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم محبوبه حسن پور کد ملی xxxxxxxxx۱
خانم سیده زهرا مدنی کد ملی xxxxxxxxx۸
آقای محمدرضا محمد رضایی کد ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398637
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعتی نوین فن اور احیاء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۹۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۸۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی پرسیان پاد بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای داود امام جمعه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384390
آگهی تغییرات شرکت نوآوران ارتباطات دوران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۵۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین دامادممقانی ک م xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و آقای علیرضا عابدی نژاد ک م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عامر نجفیان پور ک م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
امضا کلیه اوراق عادی و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق تعهدآور و عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد ش شxxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای داوود امام جمعه ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148998
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن البرز غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امین سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ـ احمد سعدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ـ رضا تقی آبادی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا مددی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. بازرسین: موسسه حسابرسی پرسیان پاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای د اود امام جمعه با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124561
آگهی تغییرات شرکت رادان پویان تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۸۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده به تصویب رسید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال میباشد. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل میباشد: داود امام جمعه کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx/xxx ریال و نوید روح افزا کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx ریال و مهرداد والی نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124612
آگهی تغییرات شرکت رادان پویان تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۸۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود امام جمعه کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره و مهرداد والی نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و نوید روح افزا کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1016377
آگهی تغییرات شرکت بهساز جنوب سهامی خاص بشماره ثبت ۴۷۴ دارای شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۲۶۱۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی پرسیان پاد ثبت xxx۷۶ به عنوان بازرس اصلی و داود امام جمعه کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ سید محمدرضا حسینی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۵ سیامک نورافکن کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۵ مریم فروزمند کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۵ رفیعه طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ حسین طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ احمد جعفری یگانه کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۵ اعضاء هیئت مدیره به مدت باقی مانده دو سال انتخاب شدند. ۴ سیامک نورافکن رئیس هیئت مدیره، خانم رفیعه طباطبائی نائب رئیس هیئت مدیره، سید محمدرضا حسینی طباطبائی مدیرعامل، احمد جعفری یگانه و مریم فروزمند عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء یک نفر از اعضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005642
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر مهر آراد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004843
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کبیر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۷۱۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به ک م xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و داود امام جمعه به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989205
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن البرز غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۸۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی پرسیان پاد به ش م xxxxxxxxx۷۵ سمت بازرس اصلی و داوود امام جمعه به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امین سعدی به ک م xxxxxxxxx۴ و احمد سعدی به ک م xxxxxxxxx۸ و رضا تقی آبادی به ک م xxxxxxxxx۹ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۱ احمد سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و امین سعدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987311
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور نگر اندیش نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۴۴۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۲۱۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه پرسیان پاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و داود امام جمعه به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد عمویی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ ماتیار مرآتی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ محمد عمویی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ماتیار مرآتی مقدم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. شماره پلاک شرکت از ۵/۲ به ۱۳ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967413
آگهی تغییرات شرکت رعد انرژی آریا سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۲۵۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۸۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9818775
آگهی تغییرات شرکت رعد انرژی آریا سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۲۵۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۸۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام‌جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741920
آگهی تغییرات شرکت مدیا پرداز سیستمسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۱۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۰۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امامجمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687314
آگهی تغییرات شرکت ندای نسل تجارت خودرو سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۳۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۷۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۴/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9753728
آگهی تغییرات شرکت ندای نسل تجارت خودرو سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۳۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۷۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام‌جمعه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۴/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540601

آگهی تصمیمات شرکت قطعات پلاستیکی پولاد پویش
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی داوود امام‎جمعه به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و وحید سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. سیروس احمدی‎بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۱ و فریدون صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و ربابه کریم‎زاده‎اردبیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540605

آگهی تصمیمات شرکت ماشین های تزریق پلاستیک پولاد
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی داوود امام‎جمعه به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و وحید سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیروس احمدی‎بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۱ و فریبرز احمدی‎بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۶ـ ربابه کریم‎زاده‎اردبیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای رئیس هیات‎مدیره و مدیرعامل و یا نایب رئیس هیات‎مدیره به صورت منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیات‎مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9608246
آگهی تصمیمات شرکت قطعات پلاستیکی پولاد پویش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۱۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی داوود امام‎جمعه به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و وحید سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. سیروس احمدی‎بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۱ و فریدون صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و ربابه کریم‎زاده‎اردبیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523376

آگهی تغییرات شرکت رعد انرژی آریا سهامی خاص
به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523153

آگهی تغییرات شرکت رعد انرژی آریا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10424176
آگهی تغییرات شرکت رعد انرژی آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۷۸۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508940
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن البرز غرب سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۸۴۰
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن البرز غرب
سهامی خاص ثبت شده به شمارهxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی پرسیان پاد به ش ملیxxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و داوود امام جمعه به ش ملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امین سعدی به ک مxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد سعدی به ک مxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا تقی آبادی به ک مxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات به امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 518443

آگهی تغییرات شرکت مجریان توسعه معادن آسیا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9991475
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن البرز غرب سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۸۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی پرسیان پاد به ش ملیxxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و داوود امام‌جمعه به ش‌ملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امین سعدی به ک مxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و احمد سعدی به ک مxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا تقی‌آبادی به ک مxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات به امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468467

آگهی تغییرات شرکت ندای نسل تجارت خودرو
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۲۰/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
۴ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۲۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9535024
آگهی تغییرات شرکت ندای نسل تجارت خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۳۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۷۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ۲۰/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام‌جمعه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۴‌ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10459102
آگهی تصمیمات شرکت گروه طراحان ایده ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۸۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۱۴۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و داود امام جمعه به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت هیوا افسر مدیرعامل یا شهریار پیرانی با امضای ثابت نوید سجادی رئیس هیئت مدیره یا پویان نصیری نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10392391
آگهی تصمیمات شرکت ماشین‌های تزریق پلاستیک پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۶۸۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و داود امام جمعه به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیروس احمدی بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۱ فریبرز احمدی بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۶ ربابه کریم زاده اردبیلی به کدملی xxxxxxxxx۸. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468941
آگهی تغییرات شرکت مدیا پرداز سیستم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۰۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10609621
آگهی تغییرات شرکت رعد انرژی آریا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۸۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام‌جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11005715
آگهی تغییرات شرکت مجریان توسعه معادن آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۶۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۱۷۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11074495
آگهی تغییرات شرکت مجریان توسعه معادن آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۱۷۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام‌جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11190437
آگهی تغییرات شرکت ندای نسل تجارت خودرو سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۳۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۷۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام‌جمعه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۷/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پل جمایل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای وسیم سلیم و آقای امیرحسین توکلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۲

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای پل جمایل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای وسیم سلیم به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای امیرحسین توکلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیرحسین توکلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11386525
آگهی تصمیمات شرکت قطعات پلاستیک پولاد پویش سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۹۱۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۱۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و داود امام‌جمعه به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیروس احمدی‌بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ فریدون صالحی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ربابه کریم‌زاده‌اردبیلی به کدملی xxxxxxxxx۸.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11518532
آگهی تصمیمات شرکت ماشین های تزریق پلاستیک پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۶۸۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی داوود امام‎جمعه به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و وحید سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیروس احمدی‎بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۱ و فریبرز احمدی‎بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۶ـ ربابه کریم‎زاده‎اردبیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای رئیس هیات‎مدیره و مدیرعامل و یا نایب رئیس هیات‎مدیره به صورت منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیات‎مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11584197
آگهی تغییرات شرکت ندای نسل تجارت خودرو سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۳۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۷۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۷/۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پل جمایل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای و سیم سلیم و آقای امیرحسین توکلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۱

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای پل جمایل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای وسیم سلیم به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای امیرحسین توکلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیرحسین توکلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11612527
آگهی تغییرات شرکت مدیا پرداز سیستم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۶۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام‌جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به چهار میلیون و هشتصد هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11776186
آگهی تغییرات شرکت رعد انرژی آریا سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۲۵۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۸۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام‌جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11828306
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کبیر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۱۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۷۱۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و داود امام‌جمعه به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11892724
آگهی تغییرات شرکت مدیا پرداز سیستم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۱۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۰۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11950252
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کبیر آسیا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۱۲۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۷۱۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و داود امام‌جمعه به ش‌ملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات