حسین امینی

حسین امینی

کد ملی 005676xxxx
گراف ارتباطات
51
شرکت‌ها
89
آگهی‌ها

شرکت های حسین امینی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسین امینی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد
حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد
ابتکار تصویر ماندگار
ابتکار تصویر ماندگار
بازرس علی‌البدل
فن آوری صبا فام
فن آوری صبا فام
بازرس علی‌البدل
خبرگان کاغذ
خبرگان کاغذ
بازرس علی‌البدل
آوا ژنگ
آوا ژنگ
بازرس علی‌البدل
تولیدی سرو رایانه
تولیدی سرو رایانه
بازرس علی‌البدل
مان پلاستیک
مان پلاستیک
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین
حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین
عضو هییت مدیره
توان انرژی نصب
توان انرژی نصب
بازرس علی‌البدل
سنا چوب خاورمیانه
سنا چوب خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
مروارید سپید کهکشان
مروارید سپید کهکشان
بازرس علی‌البدل
تیسا صنعت ایرانیان
تیسا صنعت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سنا چوب سبز
سنا چوب سبز
بازرس علی‌البدل
یاقوت سرخ دریا
یاقوت سرخ دریا
بازرس علی‌البدل
مهندسی و توسعه مخازن و انرژی مشانیر تمام
مهندسی و توسعه مخازن و انرژی مشانیر تمام
بازرس علی‌البدل
نور و صنعت یاوران دام
نور و صنعت یاوران دام
بازرس علی‌البدل
نور و صنعت دریا
نور و صنعت دریا
بازرس علی‌البدل
بازرگانی بین المللی آدینه راه ابریشم
بازرگانی بین المللی آدینه راه ابریشم
بازرس علی‌البدل
داده پردازی پارا سامانه پارس
داده پردازی پارا سامانه پارس
بازرس علی‌البدل
توسعه ماشینهای اداری پارا
توسعه ماشینهای اداری پارا
بازرس علی‌البدل
بهین سازان نوشاد
بهین سازان نوشاد
بازرس علی‌البدل
صنایع بسته بندی کالا پوش غرب
صنایع بسته بندی کالا پوش غرب
بازرس علی‌البدل
پارا صنعت
پارا صنعت
بازرس علی‌البدل
بازرگانی فرد آور
بازرگانی فرد آور
بازرس علی‌البدل
عظیم کارتن
عظیم کارتن
بازرس علی‌البدل
حسابرسی شاخص روش
حسابرسی شاخص روش
عمران و توسعه شهری اترک
عمران و توسعه شهری اترک
بازرس علی‌البدل
اسپادانا شیمی تجارت
اسپادانا شیمی تجارت
بازرس علی‌البدل
مهندسی دانیال مکانیک
مهندسی دانیال مکانیک
بازرس علی‌البدل
امین پژوهان یکتا
امین پژوهان یکتا
عضو هییت مدیره
عقاب بال دوهزار
عقاب بال دوهزار
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
فن آوران باردو
فن آوران باردو
بازرس علی‌البدل
تولیدی و شیمیایی آذران بسپار
تولیدی و شیمیایی آذران بسپار
بازرس علی‌البدل
پترو مهان پارت
پترو مهان پارت
بازرس علی‌البدل
دیده گستر هستی
دیده گستر هستی
بازرس علی‌البدل
صنایع مهندسی چتر افراز حدید
صنایع مهندسی چتر افراز حدید
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی پیشرو تشخیص فرد آور
تولیدی بازرگانی پیشرو تشخیص فرد آور
بازرس علی‌البدل
سات شید سپهر
سات شید سپهر
بازرس علی‌البدل
شهربازی سرزمین عجایب
شهربازی سرزمین عجایب
گروه الماس فرناد
گروه الماس فرناد
بازرس علی‌البدل
آترین راد مهر
آترین راد مهر
بازرس علی‌البدل
مهندسی و عمران الماس دیس
مهندسی و عمران الماس دیس
بازرس علی‌البدل
صنایع فولاد سازه برسیان
صنایع فولاد سازه برسیان
بازرس علی‌البدل
الماس بنیس
الماس بنیس
بازرس علی‌البدل
الماس سیس بین الملل
الماس سیس بین الملل
بازرس علی‌البدل
توسعه آلتون
توسعه آلتون
بازرس اصلی
توسعه و سرمایه گذاری لمیر
توسعه و سرمایه گذاری لمیر
بازرس اصلی
کاشی کیمیا سرام میبد
کاشی کیمیا سرام میبد
بازرس اصلی
تولید پرفیر ایمان تفت
تولید پرفیر ایمان تفت
بازرس اصلی
تندر کوشا آریا
تندر کوشا آریا
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14798719
آگهی تغییرات شرکت کاشی کیمیا سرام میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۵۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) اعضا هیأت مدیره عبارتند از: آقای قاسم طیبی میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حبیب اله سقاچی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمودعزیزیان شریف آبادبه شماره ملی xxxxxxxxx۶و آقای محسن کریمی میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و آقای ناصرمسلمی فیروزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲) موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت یکتاروش امین به به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱به نمایندگی آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضاابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳) صورت های مالی منتهی به سالxxx۷ مورد تصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004986
آگهی تغییرات شرکت تندر کوشا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۹۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی یکتا روش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شماره ثبت xxx۰۹ به نمایندگی آقای حسین امینی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید فدائی مقدم دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۹، بعنوان بازرس علی البدل به مدت ۱ سال (سال مالی xxx۶) انتخاب گردیدند ترازنامه و صورت‌های مالی عملکرد سال xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974229
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۶/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۵/۱۲/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حسین عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سلام زینالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840259
آگهی تغییرات شرکت تولید پرفیر ایمان تفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای احسان مقدم پور کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12859205
آگهی تغییرات شرکت تولید پرفیر ایمان تفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای احسان مقدم پور کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12761037
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۶/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای سلام زینالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق در ردیف شرکاء قرار گرفت در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید شرکا قبلی بشرح زیر هستند آقای امید سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسین عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12761074
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۶/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سلام زینالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743957
آگهی تغییرات شرکت پارا صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل عبارتند از: آقای احمد امامی کدم xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی امامی کدم xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره و خانم فروزنده علیخانی کدم xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضائ مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضائ مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638447
آگهی تغییرات شرکت شركت كيميا سرام ميبد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۵۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای قاسم طیبی میبدی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای محمدرضا کریمی میبدی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ آقای محمودعزیزیان شریف آبادبه کدملیxxxxxxxxx۶ ـ آقای ناصر مسلمی فیروزآبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ آقای محسن کریمی میبدی به کدملیxxxxxxxxx۵بعنوان اعضای اصلی برای مدت دوسال انتخاب شدند ۲ ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت یکتاروشن امین به شماره ثبت xxx۰۹و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱به نمایندگی آقای حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹بعنوان بازرس اصلی وآقای مسعوددهقانی فیروزآبادی به کدملیxxxxxxxxx۳بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند۳ ـ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12297269
آگهی تغییرات شرکت توسعه آلتون سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۲۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۲۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه یکتا روش امین ثبت شده بشماره xxx۰۹ باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱با نمایندگی حسین امینی باکدملی xxxxxxxxx۹بعنوان بازرس اصلی و صدرالدین ترکمن با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12297277
آگهی تغییرات شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری لمیر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۳۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۲۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه یکتا روش امین ثبت شده باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی حسین امینی باکدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی شرکت و صدرالدین ترکمن با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12287941
آگهی تغییرات شرکت عقاب بال دوهزار شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۹۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت یکتاروش امین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱به نمایندگی حسین امینی باکدملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس اصلی وآقای جمشید لطفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12163959
آگهی تغییرات شرکت یكتا روش امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴مورخ ۱/۲/۹۴جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای امید سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردید. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143063
آگهی تغییرات شرکت الماس سیس بین الملل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۰۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین xxxxxxxxx۸۱به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135028
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد سازه برسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۷۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۵۴۲۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * موسسه حسابرسی یکتا روش امین به شماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135670
آگهی تغییرات شرکت الماس بنیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۲۲۶۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۱۴۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12124155
آگهی تغییرات شرکت آترین راد مهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۴۵۵۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۵۹۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12124215
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و عمران الماس دیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۱۹۲۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۱۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شناسه xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117124
آگهی تغییرات شرکت گروه الماس فرناد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۷۳۴۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12083034
آگهی تغییرات شرکت شهربازی سرزمین عجایب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۲۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین امینیی فرزند حیدر به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازررس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12070804
آگهی تغییرات شرکت سات شید سپهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۲۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067779
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی پارا سامانه پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۵۴۶۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۴۰۱۹۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد امامی بعنوان با کد ملxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شایان امامی با کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود کنعانی با کد ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان عضوهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت می باشد و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت می باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12052247
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی پیشرو تشخیص فردآور سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۳۴۹۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین امینی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9425181
آگهی تغییرات شرکت پارا صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۷۰۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۹۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالیxxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد امامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای علی امامی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره خانم فروزنده علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686311
آگهی تغییرات شرکت نور و صنعت یاوران دام سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۸۷۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۴۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت یکتا روش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ وآقای حسین امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۹بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678907
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه مخازن و انرژی مشانیرتمام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۴۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب شد ـ مؤسسه حسابرسی یکتا روش امین ش م xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالاانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675872
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فرد آور شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۱۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۰۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/xxx۳بتصویب رسید. محمد حاج مقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی حاج مقانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا حاج مقانی به کدملی xxxxxxxxx۳به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضاء کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مؤسسۀ حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668771
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سرو رایانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۹۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ـ موسسه حسابرسی یکتا روش امین بشماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین امینی فرزند حیدر،شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل جهت سال مالی xxx۳ انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554070
آگهی تغییرات شرکت سنا چوب سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۰۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544231
آگهی تغییرات شرکت پارا صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۷۰۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۹۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی وآقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584616
آگهی تغییرات شرکت سنا چوب خاورمیانه سهامی خاص شماره ثبت ۸۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۸۸۴۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲/۴/xxx۳ در شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/xxx۳ به این واحد ثبتی واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین شماره ثبت xxx۰۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرسی اصلی و
آقای حسین امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرسی علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
شxxxxxx۷ کفیل ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542262
آگهی تغییرات شرکت مروارید سپید کهکشان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۱۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541575
آگهی تغییرات در شرکت صنایع بسته بندی کالا پوش غرب سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۱۸/۱۲/۹۲ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
۱ـ آقای احمد علایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد علایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی علایی به شماره xxxxxxxxx۸ و رضا علایی به شماره xxxxxxxxx۱ و حسن علایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ شرکت یکتا روش امین به شماره xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۲ به تصویب مجمع رسید.
و مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۸/۱۲/۹۲ شرکت فوق آقای مهدی علایی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا علایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علایی به سمت مدیرعامل شرکت و محمد علایی و حسن علایی هر دو به سمت عضو هیئت مدیره منصوب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل (احمد علایی) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxx۱ رئیس اداره ثبت اسناد شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464191
آگهی تغییرات شرکت توسعه ماشینهای اداری پارا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۰۵۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۰۱۵۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه یکتا روش امین شماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468377
آگهی تغییرات شرکت خبرگان کاغذ سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۸۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۹۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه یکتا روش امین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443619
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی پارا سامانه پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۵۴۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۹۹۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد امامی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای شایان امامی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مسعود کنعانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی
آقای حسین امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364754
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی آدینه راه ابریشم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۰۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم شهین دخت کاویانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
ـ آقای فرشید شفیعی سروستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
ـ آقای حامد عنصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳
ـ آقای امیر شامحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471546
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان نوشاد شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۹۸۳۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه یکتا روش امین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261493
آگهی تغییرات شرکت تیسا صنعت ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان رضا رفیعی خامنه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ علی رفیعی خامنه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و امین رفیعی خامنه به شماره ملی xxxxxxxxx۴
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی یکتا روش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236590
آگهی تغییرات شرکت نور و صنعت دریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه یکتا روش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182252
آگهی تغییرات شرکت نور و صنعت یاوران دام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۷۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۴۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه یکتا روش امین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155584
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه مخازن و انرژی مشانیر تمام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۴۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی یکتا روش امین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150393
آگهی تغییرات شرکت سنا چوب سبز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۶۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۰۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه یکتا روش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153122
آگهی تصمیمات در شرکت یاقوت سرخ دریا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۷۰۰۱
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن اصل گردیده است.
۱ـ با استیفاء امیررضا حیدری از سمت بازرس اصلی شرکت موافقت گردید.
۲ـ موسسه یکتا روش امین ثبت شده بشماره xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
۳ـ حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردید.
۴ـ ترازنامه و صورت مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۵ـ مجتبی رفعت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای کاظم امین تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید اصغرزاده پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و قراردادها و غیره و اوراق بهادار بانکی و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128408
آگهی تغییرات شرکت تیسا صنعت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۹۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۲۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردیدند:
آقای رضا رفیعی خامنه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای اسماعیل رفیعی خامنه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رفیعی خامنه به شماره ملی xxxxxxxxx۸
موسسه حسابرسی یکتا روش امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124342
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سرو رایانه سهامی‌خاص به شماره ثبت۱۲۴۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۷۹۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه یکتا روش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091781
آگهی تصمیمات در شرکت مروارید سپید کهکشان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۲۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۱۸۰۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ با استفاء موسسه حسابرسی الگو حساب از سمت بازرس اصلی و مجید موذن زاده از سمت بازرس علی البدل موافقت گردید.
۲ـ موسسه یکتا روش امین به شماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078795
آگهی تصمیمات شرکت خبرگان کاغذ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه یکتا روش امین به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و حسین امینی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075749
آگهی تغییرات شرکت سنا چوب خاورمیانه (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۸۸۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مذبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ به این واحد ثبتی ارائه گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ با توجه به استعفای بازرس اصلی و علی البدل شرکت، موسسه یکتا روش امین به شماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل تا پایان سال مالی تعیین گردیدند.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043883
آگهی تصمیمات شرکت توان انرژی نصب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۳۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۰۷۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی یکتا روش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و حسن امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033582
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سرور رایانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۹۱۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه یکتا روش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026823
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مان پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۹۹۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطمینان فرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و حسین امینی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999694
آگهی تاسیس موسسه یکتا روش امین
موسسه فوق درتاریخ ۱۲/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۱۲/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی ـ بازرسی قانونی ـ مشاوره مدیریت مالی ـ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ـ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی ـ نظارت بر امور تصفیه و سایر خدماتی که توسط دادگاهها مراجع قضایی در چهارچوب موارد بالا ارجاع میگردد.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت آباد ـ خیابان ۳۴ غربی ـ پلاک ۶۴ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ آقای حسین عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای امید سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای امید سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شمارهxxx۸۱/ث۳۲/۹۱
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978235
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شماره ثبت۲۲۴۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/۵ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
درتاریخ ۲۳/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973810
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مان پلاستیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۰۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۹۹۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطمینان فرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید باویلی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اشرف رضوی نیا به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهناز باویلی سفلا به ش ملی xxxxxxxxx۶ و مهتاب باویلی سفلی به ش ملی xxxxxxxxx۵ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و نامه ها و اوراق عادی شرکت با امضاء مجید باویلی سفلا و یا اشرف رضوی نیا هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877549
آگهی تصمیمات شرکت سرو رایانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۷۹۱۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطمینان فرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739584
آگهی تصمیمات شرکت آوا ژنگسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۰۸۱و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۳۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطمینان فرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی شریفی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سخت افزار آواژنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی سید یوسف هاشمی زاده به کدملی xxxxxxxxx و سید هدایت الله هاشمی زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ علی شریفی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید یوسف هاشمی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و منصور جلیلیان (خارج از اعضا) به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و سید حمید قادری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء ذیل متفقا با مهر شرکت معتبر است (رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره ـ مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل) و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658757
آگهی تصمیمات شرکت آواژنگ سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۰۱۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۳۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطمینان فرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰بسمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651864
آگهی تصمیمات شرکت خبرگان کاغذ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۸۸۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطمینان فرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9741746
آگهی تصمیمات شرکت خبرگان کاغذ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۸۸۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطمینان‌فرد به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 559935
آگهی تغییرات شرکت ابتکار تصویر ماندگار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۷۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مفتاح‎الدین فیروزآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سهیل فیروزآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جلیل ذاکری‎نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۲
در تاریخ ۲۸/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563316
آگهی تصمیمات شرکت فناوری صبا فام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطمینان فرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مسعود وکیلی فرد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10388856
آگهی تغییرات شرکت ابتکار تصویر ماندگارسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۷۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مفتاح‎الدین فیروزآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سهیل فیروزآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جلیل ذاکری‎نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۲ در تاریخ ۲۸/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548357
آگهي تغييرات موسسه حسابرسی و خدمات مديريت اطمينان فرد به شماره ثبت۲۲۴۴۰ و شناسه ملي۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx۵ تاریخ تولد ۳۰/۶/xxx۹ فرزند حیدر با پرداخت مبلغ xxx/۵ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
درتاریخ ۲۰/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10419487
آگهی تغییرات موسسه امین پژوهان یکتا به شماره ثبت ۲۶۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیهان پوراسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کیهان پوراسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۰۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201043
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مان پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۹۹۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید باویلی سفلا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اشرف رضوی نیا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهتاب باویلی سفلا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916110
آگهی تاسیس شرکت اسپادانا شیمی تجارت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۵/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و بسته‌بندی مشتقات نفتی شامل قیر پارافین فدرفورال اکستراکت اسلکت و ترخیص کالا از گمرکات کشور استفاده از تسهیلات کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور ایجاد همایشها و نمایشگاها.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‌آباد خ یازدهم پ ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/ xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۵ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱۹/۹۰ مورخ ۲۷/۴/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای سعید معماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای مجید دهقان‌پورمحمودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای علیرضا استوارت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای علیرضا استوارت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه امین پژوهان یکتا به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9700144
آگهی تغییرات شرکت عظیم کارتن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۴۰۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۸۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۴/۴/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید حمید عظیمی‌ده‌عرب به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و اقای سید محمدرضا عظیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای سید علی‌اکبر عظیمی تا تاریخ۱۴/۴/xxx۲.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید حمید عظیمی‌ده‌عرب به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اقای سید محمدرضا عظیمی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید علی‌اکبر عظیمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و اقای سید محمدرضا عظیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبراست.

در‌ تاریخ۱۱/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862860
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شهری اترک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۳۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۴۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361968
آگهی تصمیمات شرکت دانیال مکانیک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۰۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048270
آگهی تغییرات شرکت عظیم کارتن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۸۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9748800
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی شاخص روش به ‌شماره ثبت ۱۰۷۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: حسین امینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم‌الشرکه خود از صندوق موسسه از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. تعداد اعضای هیئت‌مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10561416
آگهی تصمیمات شرکت آواژنگ سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۰۱۰۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۳۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطمینان‌فرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰بسمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10626590
آگهی تصمیمات شرکت عقاب بال ۲۰۰۰ سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۰۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۹۹۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن لطفی‌قاسم‌قشلاقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حوریه بینایی‌فعال به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرشته لطفی‌قاسم‌قشلاقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819639
آگهی تغییرات شرکت پیشرو مصالح شرق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۴۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۲۴/۱۱/۸۹ موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به نمایندگی خانم لیلا قلی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس سالهای ۸۹ و ۹۰ و آقای حسین امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

کفیل ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10847068
آگهی تصمیمات شرکت آوا ژنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۰۸۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۳۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطمینان‌فرد به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی شریفی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سخت‌افزار آواژنگ به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی سید یوسف هاشمی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx و سید هدایت‌الله هاشمی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ علی شریفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید یوسف هاشمی‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و منصور جلیلیان (خارج از اعضا) به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و سید حمید قادری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت قائم‌مقام مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء ذیل متفقا با مهر شرکت معتبر است (رئیس و نائب رئیس هیئت‌مدیره ـ مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل) و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853049
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران باردو سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۰۹۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۳۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌ا‌لعاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. هاشم تیمورزاده‌خوئی به کدملی xxxxxxxxx۱ و نیما تیمورزاده‌خوئی به کدملی xxxxxxxxx۳ و نگار تیمورزاده‌خوئی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ هاشم تیمورزاده‌خوئی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، نیما تیمورزاده‌خوئی به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور یا عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10873833
آگهی تصمیمات شرکت فناوری صبا فام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۲۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطمینان فرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مسعود وکیلی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040907
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شماره ثبت۲۲۴۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx۵ تاریخ تولد ۳۰/۶/xxx۹ فرزند حیدر با پرداخت مبلغ xxx/۵ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

درتاریخ ۲۰/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11238861
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و شیمیایی آذران بسپار سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۳۴۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۱۳۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌ا‌لعاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به ش ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد حقری به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مرتضی قره‌محمدلو به ش ملی xxxxxxxxx۷ و لیلا صراف به ش ملی xxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ مرتضی قره‌محمدلو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و لیلا صراف به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و جواد حقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء مشترک جواد حقری و مرتضی قره‌محمدلو همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء جواد حقری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11420725
آگهی تغییرات شرکت پترو مهان پارت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۳۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۱/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11459496
آگهی تصمیمات شرکت مان پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۲۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۹۹۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11587610
آگهی تصمیمات شرکت دیده گستر هستی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۷۰۴۷و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۸۹۰۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11620782
آگهی تاسیس موسسه امین پژوهان یکتا
موسسه فوق در تاریخ ۷/۱۰/xxx۹ تحت شماره xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۰/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی ـ بازرس قانونی مشاوره مدیریت مالی ـ طراحی و پیاده‎سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی ـ نظارت بر امور تصفیه ـ خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‎شود سایر مواردیکه توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‎شود.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میرعماد ـ ک نهم ـ پ ۱۳ ـ واحد ۱۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‎باشد.

۵ـ مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ آقای احمد علی‎اکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای محمد ابراهیم‎منتظری‎جویباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ آقای محمد ابراهیم‎منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705185
آگهی تغییرات شرکت آفتاب بتن شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۳۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۴/۱۱/۸۹ موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به نمایندگی خانم لیلا قلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وکدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

کفیل ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11781185
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات پزشکی رئوف سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۸۷۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۸۸۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند : فرهاد بهرامی به کدملیxxxxxxxxx و سید محسن سادات به کدملیxxxxxxxxx۰ و سید مجید سادات به کدملیxxxxxxxxx۵ و سید مرتضی سادات به کدملیxxxxxxxxx۹ و سید محمد سادات‌اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۷‌ـ

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11829301
آگهی تصمیمات شرکت دیده گستر هستی سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۹۷۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۹۰۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی بسمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا ساحلی‌لنگرودی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدمهدی حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۲ و احمدرضا ساحلی‌لنگرودی به کدملی xxxxxxxxx۴

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11884849
آگهی تغییرات موسسه امین پژوهان یکتابشماره ثبت۲۶۷۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۷/۱۰/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد علی‌اکبر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای کیهان پوراسماعیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای محمدابراهیم منتظری‌جویباری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای حسین امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۷/۱۰/xxx۱.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای احمد علی‌اکبر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای کیهان پوراسماعیلی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدابراهیم منتظری‌جویباری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدابراهیم منتظری‌جویباری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرموسسه معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۲۳/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11961607
آگهی تصمیمات شرکت سرو رایانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۷۹۱۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطمینان‌فرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات