ناصر شاه باز

ناصر شاه باز

کد ملی 005663xxxx
گراف ارتباطات
11
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13466516
آگهی تغییرات همیاری کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۶۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۳ , xxx , xxx مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حبیب اله رشید ارده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای ناصر شاه باز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای الباقی مدت تصدی به سمت عضو هیات عامل منصوب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395966
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نبی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت مجتمع فولاد خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284068
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۷/۹/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاه باز به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13230139
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارزش آفرینان صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای علیرضا سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره، شرکت مجتمع فولاد خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بنمایندگی آقای احمد نبی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی آقای ابراهیم عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای ناصر شاهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104513
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا سپهوند با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای ناصر شاه باز با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان سمت عضوهیئت مدیره مهدی محمودی فراهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای مرتضی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان سمت رئیس هیئت مدیره میرولی صفری با کدملی xxxxxxxxx۴ به جای حسن مرادی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران – ایدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره امیرفرشید امیرمکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. اصغر خوش فهم با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت کیامهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082497
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف موسسه همیاری کوثر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای ناصر شاهباز کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بسمت عضو هیات مدیره آقای علی خدابخش کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای عبداله رفعت کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ملی ریسباف شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا رستمی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ملی خدماتی تدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب هریک از آنها با امضاء یکی از آنان و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051203
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاه باز با کدملی xxxxxxxxx۳ به جای آقای جعفر صالح با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای مرتضی محمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اصغر خوش فهم با کدملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای رضا فرمنش با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت کیامهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیرفرشید امیرمکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای سیدناصر فاطمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای حسن مرادی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران ایدم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها تبصره: انتصاب معاونین و مدیران با تایید هیئت مدیره انجام خواهد_شد. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967467
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاه باز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسن عموزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حمید رضا منجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد ضرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت منشی هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیات مدیره اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بها دار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922959
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸ , xxx مورخ ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوارق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رییس هیأت مدیره. محمد رضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رییس هیأت مدیره. ناصر شاهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیأت مدیره. امیر رضا خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع فولاد خراسان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل. سعید بداغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره. - کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868896
آگهی تغییرات شرکت داده ورزی سداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۸۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصرشاهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد محمدعلی خاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی تکبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدمهدی صادق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میرمسعود مجیدزنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. بندهای ۹ و ۱۲ از ماده ۱۳ اساسنامه درخصوص وظایف هیئت مدیره به رئیس و بندهای ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۱۹ از ماده ۱۳ اساسنامه درخصوص وظایف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860201
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: مسعود صفرزاده نساجی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره کیومرث بیاتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره محمد پاریزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت صرافی ملی ایران ثبت شده با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ابوالفضل نام آور به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی بلا ثبت شده با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره ناصر شاهباز به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی ثبت شده به شماره xxx۲۵ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مکاتبات و مراسلات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: - پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت به هیئت مدیره - تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط - پیشنهاد آئین نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی، اداری و اجرائی شرکت - استخدام و نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین مزایای آنها بر اساس آئین نامه مصوب هیئت مدیره - پیشنهاد افتتاح انواع حسابها از قبیل جاری، سپرده‌های قرض الحسنه و سرمایه گذاری و غیره نزد بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی - اعمال نمایندگی شرکت در کلیه دادگاه‌ها و مراجع قضایی و اداری و نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیره - اقامه دعوی یا دفاع از دعاوی علیه شرکت در تمام مراحل اعم از بدوی، تجدید نظر و فرجام خواهی_و تقاضای اعاده دادرسی - پیشنهاد ارسال دعاوی به داوری و تعیین داوران و کارشناسان به هیئت مدیره - تعیین یا عزل وکیل و در صورت نیاز حق توکیل پس از تصویب هیئت مدیره - دعوی متقابل و جلب ثالث و دفاع از آنها - درخواست صدور اجرائیه و وصول محکوم به - اختیار کلیه امور مجامع عادی و فوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر - کلیه مکاتبات عادی با مهر شرکت - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه نیایش، نبش خیابان عاطفی غربی، پلاک xxx۱، به کد پستی: xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12636614
آگهی تغییرات شرکت داده ورزي سداد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۸۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مهدی تکبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ جایگزین آقای حبیب رود ساز با کدملی xxxxxxxxx۵ برای بقیه ی مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدوآقای ناصر شاهباز باکدملی xxxxxxxxx۳بنمایندگی موسسه حسابرسی هوشمند یاربا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹بسمت رئیس هیئت مدیره - آقای احمد محمدعلی خاکی با کدملی xxxxxxxxx۹بنمایندگی بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12436360
آگهی تغییرات شرکت همیاری کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۶۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر شاهباز با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیات عامل، فرید ضیاء الملکی کد ملی xxxxxxxxx۷ نایب رئیس هیات عامل، حسین دشتی کد ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیات عامل، عبداله رفعت عبداله رفعت کد ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات عامل، حجت اله قاسمی صیقل سرائی کد ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیات عامل، کلیه چکها و اسناد تعهدآور به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات عامل و در غیاب مدیرعامل امضای رئیس هیات عامل و یکی از اعضای هیات عامل با مهر موسسه، مکاتبات عادی موسسه به امضای شخص مدیرعامل با مهرموسسه خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12370208
آگهی تغییرات شرکت همیاری کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۶۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر شاهباز کدملی xxxxxxxxx۳ ـ عبداله رفعت کدملی xxxxxxxxx۱ ـ فرید ضیاء الملکی کدملی xxxxxxxxx۷ ـ حسین دشتی کدملی xxxxxxxxx۴ ـ حجت اله قاسمی صیقل سرائی کدملی xxxxxxxxx۲به عنوان اعضای هیات عامل موسسه به مدت چهار سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158522
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۲۸۲۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت ملی شیمی کشاورز xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی آقای ناصر شاهباز کد ملی xxxxxxxxx۳ و موسسه همیاری کوثر xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی حجت اله قاسمی صیقل سرایی کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ملی خدمات تدارک xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی محمدرضا رستمی کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ملی ریسباف xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی عبداله رفعت کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی بنمایندگی علی خدابخش کد ملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098974
آگهی تغییرات شرکت داده ورزی سداد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۸۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشمندیار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به جای آقای محمود رضاقلی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب رودساز کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای بقیه ی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1738963
آگهی تغییرات شرکت تولید خودرو سایپا کاشان سهامی عام شماره ثبت ۴۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۷۴۹۰
باستناد صورت جلسه مورخه ۲۸/۸/xxx۳ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۴/۹/xxx۳
۱ـ آقای رمضان شرقی صومعه فرزند رحیم با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی خودرو سایپا (سهامی خاص) بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره
۲ـ آقای ناصر شاه باز فرزند قربانعلی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ آقای محمد رضا شیخ عطار فرزند علی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) بعنوان مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره
۴ـ آقای فریبرز شهباز فرزند احمد با کد ملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره
۵ـ آقای عباس شوقانی فرزند علیجان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نو آوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۹ رئیس ثبت کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424825
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۵۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ناصر شاهباز کد ملی xxxxxxxxx۳ بجای آقای سعید نخستین بنمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی ش م xxxxxxxxx۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمال دامغانیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای ابوالفضل نام آور به کد ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره و خانم گیتی حمدانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید شیروانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. امضا مراسلات و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418627
آگهی تغییرات موسسه همیاری کوثر شماره ثبت ۸۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۶۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ناصر شاهباز به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به جای آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸۱، به مدت دو سال به سمت عضو هیئت عامل منصوب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152475
آگهی تغییرات شرکت سایپا سیلندر ایلام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۴۶۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روح الله صمدی مله کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر شاهباز کدملی xxxxxxxxx۳ را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای کاظم ذکائی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071180
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ محمود دو دانگه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و داود جدید بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و احمد کرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx بسمت اعضای هیئت مدیره و روح اله صمدی مله به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. چک با مبلغ یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با امضای ۲ نفر از شش نفر شامل حسن امیری هنزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و اعضای هیئت مدیره چکهای زیر یک میلیارد ریال با امضای ۲ نفر از هفت نفر شامل حسن امیری هنزکی معاون مالی و اقتصادی و ناصر شاهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مدیرتأمین مالی و خزانه داری و اعضای هیئت مدیره چکهای صادره در وجه گمرکات کشور و امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا چکهای صادره در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان تامین اجتماعی صندوق بیمه آینده ساز نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضای دو نفر از هفت نفر شامل حسن امیری هنزکی و ناصر شاهباز و اعضای هیئت مدیره حسن امیری هنزکی به سمت دبیرهیئت مدیره تعیین گردد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات