سید علی مهرآور

آقای سید علی مهرآور

کد ملی 005659xxxx
گراف ارتباطات
47
شرکت‌ها
102
آگهی‌ها

شرکت های سید علی مهرآور

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید علی مهرآور دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
آرمان آفرین پولادسا
آرمان آفرین پولادسا
بازرس اصلی
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس اصلی
پارس فیلتران
پارس فیلتران
بازرس اصلی
خدمات مشاوره ای کبود دانان
خدمات مشاوره ای کبود دانان
بازرس اصلی
مهندسی پیام توسعه عمران
مهندسی پیام توسعه عمران
بازرس اصلی
تزئین کاران پگاه
تزئین کاران پگاه
بازرس اصلی
مهندسی و ساختمانی آفاق سازه
مهندسی و ساختمانی آفاق سازه
بازرس اصلی
چشم خانه
چشم خانه
بازرس اصلی
نوتاش ارتباط تهران
نوتاش ارتباط تهران
بازرس اصلی
داده پردازی نوتاش اندیشه
داده پردازی نوتاش اندیشه
بازرس اصلی
آریا استیل جم
آریا استیل جم
بازرس اصلی
تاجران فولاد خاور
تاجران فولاد خاور
بازرس اصلی
تجارت گستر آروین
تجارت گستر آروین
بازرس اصلی
بین المللی برکه غدیر
بین المللی برکه غدیر
بازرس اصلی
فولاد یابان سلیم
فولاد یابان سلیم
بازرس اصلی
ستاره کیهان ایرانیان
ستاره کیهان ایرانیان
بازرس اصلی
تولیدی صنایع غذایی کامبیز
تولیدی صنایع غذایی کامبیز
بازرس اصلی
مهندسی وماشین سازی دالاهوره گستر
مهندسی وماشین سازی دالاهوره گستر
بازرس اصلی
بین المللی پارس پولاد سلیم
بین المللی پارس پولاد سلیم
بازرس اصلی
توسعه بازرگانی پویا اندیشه
توسعه بازرگانی پویا اندیشه
بازرس اصلی
کهان تاک پارت
کهان تاک پارت
بازرس اصلی
مهندسی ایده ساختمان تاسیسات
مهندسی ایده ساختمان تاسیسات
بازرس اصلی
رهاورد مهر آذین
رهاورد مهر آذین
بازرس اصلی
بنیان درمان
بنیان درمان
بازرس اصلی
تولیدی مهندسی فرا آسیا وستا
تولیدی مهندسی فرا آسیا وستا
گسترش پلاستیک
گسترش پلاستیک
بازرس اصلی
خدماتی تزیین کاران پگاه
خدماتی تزیین کاران پگاه
بازرس اصلی
بازرگانی درشیمی مرجان
بازرگانی درشیمی مرجان
بازرس اصلی
ویسمن ارکان
ویسمن ارکان
بازرس اصلی
مهندسی ساختمانی داین آب
مهندسی ساختمانی داین آب
بازرس اصلی
زاگرس رهان
زاگرس رهان
بازرس اصلی
سیس آرنگ کیان
سیس آرنگ کیان
بازرس اصلی
بیناگستران شرق
بیناگستران شرق
بازرس اصلی
ارم راه گشا کرمانشاه
ارم راه گشا کرمانشاه
بازرس اصلی
تولیدی و صنعتی گل ریس
تولیدی و صنعتی گل ریس
بازرس علی‌البدل
ابهر نسج
ابهر نسج
بازرس علی‌البدل
نیکو یافت ابهر
نیکو یافت ابهر
بازرس علی‌البدل
ابهر ریس
ابهر ریس
بازرس علی‌البدل
بژار
بژار
بازرس علی‌البدل
منسوجات بی بافت نیکو تامین
منسوجات بی بافت نیکو تامین
بازرس علی‌البدل
کارخانجات تولیدی نابریس
کارخانجات تولیدی نابریس
بازرس علی‌البدل
مهندسی و بازرگانی نیکو نسج
مهندسی و بازرگانی نیکو نسج
بازرس علی‌البدل
پترو پالایش نیک یزد
پترو پالایش نیک یزد
بازرس اصلی
ترمو پلاست
ترمو پلاست
تولید نیروی برق و انرژی وهاب
تولید نیروی برق و انرژی وهاب
بازرس اصلی
بازرگانی افرا مهر آراز
بازرگانی افرا مهر آراز
حسابرسی آبتین آرمان نامدار
حسابرسی آبتین آرمان نامدار
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14224486
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهندسی فرا آسیا وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای رضا نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای مجید ملا عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ، خانم سحر اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ، آقای پژمان نجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976320
آگهی تغییرات شرکت ویسمن ارکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۳۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۴۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشید صفی نیا نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم آپامه شکوری به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب که آقای فرشید صفی نیا نائینی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم آپامه شکوری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای سیدعلی مهر آور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس بهشماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13756335
آگهی تغییرات شرکت منسوجات بی بافت نیکو تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۵۳۱۱
باستنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمد عسگری همیانکی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید علی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶، مهندسی و بازرگانی نیکونسج (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ , کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶، ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13756342
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی نابریس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۷۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا پورحنیفه چورس بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سید علی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷، نیکو یافت ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸، تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و مهندسی و بازرگانی نیکونسج (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13756348
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی گل ریس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا پورحنیفه چورس بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سید علی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶، ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷، بژار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و مهندسی و بازرگانی نیکونسج (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736420
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری حسابرسی آبتین آرمان نامدار درتاریخ ۰۸/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی - مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری ومالیاتی - نظارت بر امور تصفیه خدماتی که توسط دادگاه‌ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته میشود. سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تأیید می‌شود. شماره مجوز xxxxxx/۹۶ تاریخ مجوز ۱۷/۰۸/xxx۶ مرجع صادرکننده جامعه حسابداران رسمی ایران مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - اقدسیه - خیابان شهید برادران موحددانش - بن بست یاسمن - بن بست گلستان - پلاک ۶ - مجتمع صاحبقرانیه - طبقه چهارم - واحد ۴۵ - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد عطائی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۲ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده ۶ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای خسرو عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۲ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمد عطائی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای خسرو عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694398
آگهی تغییرات شرکت نیکو یافت ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۱۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *آقای محمد عسگری همیانکی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انخاب شدند. * شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷، کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶، تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و بژار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694412
آگهی تغییرات شرکت ابهر نسج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۵۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای محمد عسگری همیانکی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. *اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶، کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶، ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و مهندسی و بازرگانی نیکونسج (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694420
آگهی تغییرات شرکت بژار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد عسگری همیانکی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶، کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652016
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق و انرژی وهاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۰۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای سیدعلی مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد غیبی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647811
آگهی تغییرات شرکت آریا استیل جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: محمدامیرزمردی نیا کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره علیرضاشعاعی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره نعیمه زینت لوکدملی xxxxxxxxx۸ سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره زهراسراجی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضوهیئت مدیره امضاءکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور باامضاء هریک ازاعضای هیئت مدیره بتنهائی همراه بامهرشرکت معتبرمیباشد. سید علی مهرآور شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی رضا نیک نفس شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل ک برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523881
آگهی تغییرات شرکت ویسمن ارکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۳۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۴۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرشید صفی نیا نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و فرید بابادی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سیدعلی مهر آور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319911
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افرا مهر آراز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۶۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) خانم سمیه عموئی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. ۲) آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید و در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳) عداد اعضاء هیئت مدیره به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و سهم الشرکه ایشان بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل می‌باشد: خانم مرجانه بیک xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه xxxxxxxxx۱ خانم ریحانه جاودانه طهران xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه xxxxxxxxx۷ تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954803
آگهی تغییرات شرکت ویسمن ارکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۳۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۴۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای فرشید صفی نیای نائینی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای فرید بابادی نوروزی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای اکبر عاطف ظفرمند بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، سایر عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیت مدبره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935324
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی درشیمی مرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی مهرآور شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889800
آگهی تغییرات شرکت نوتاش ارتباط تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۵۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای مجیدخداکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889822
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی نوتاش اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای مجیدخداکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705051
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهندسی فرا آسیا وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و رضا نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - آقای مجید ملا عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سحر اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای پژمان نجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب شدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12596963
آگهی تغییرات شرکت ويسمن اركان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۹۳۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۴۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی مهرآوربه شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس بهشماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12584883
آگهی تغییرات شرکت چشم خانه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۰۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسیدآقای علی مهر آور به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12477946
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولید نیروی برق و انرژی وهاب درتاریخ ۱۹/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مربوط به خرید و فروش انرژی برق بصورت عمده و خرده از نیروگاهها و شرکتهای تولید برق ـ بازار برق ـ کلیه شرکتها و موسسات عرضه کننده برق و فروش به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به هر میزان و در هر سطح ولتاژ و به هر شکل از قبیل عاملیت و حق العمل کاری در داخل و یا خارج از کشور ـ واردات و صادرات انرژی برق و کالاهای مجاز ـ احداث و مشارکت در احداث نیروگاه و تاسیسات تولید برق ـ تاسیسات انتقال و توزیع برق ـ تامین، واردات و صادرات و خرید و فروش مواد و مصالح، تجهیزات و تاسیسات مرتبط با اهداف شرکت ـ مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی از داخل یا خارج از کشور در جهت اهداف شرکت ـ تامین منابع مالی از بانکهای داخل و خارجی و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری ـ مبادرت به انجام سایر فعالیتها و معاملاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ نمایندگی و اعطاء نمایندگیهای مجاز داخلی و خارجی، با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان کبیری طامه، خیابان یاسمن، خیابان کاشیها، بن بست ۱۵ پلاک ۲ واحد ۶ کدپستیxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲/xxx۱مورخ ۱۹/۰۷/xxx۴نزد بانک اینده شعبه خیابان امام خمینی اردبیل پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مهدی وهابزاده زرگری به سمت رئیس هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۴، سمیه همت پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به کد ملیxxxxxxxxx۲ و محمود غفاری طولش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه قراردادها واوراق واسناد بهادارو بانکی ونامه های عادی واداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و محمد غیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12460955
آگهی تغییرات شرکت ترمو پلاست شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سیدعلی مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۸ آقای رضا نیک نفس به کدملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402796
آگهی تغییرات شرکت پترو پالايش نيك يزد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۳۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.۲ ـ سید علی مهر آور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مهدیه کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار ملک یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369422
آگهی تغییرات شرکت مهندسي و بازرگاني نيكو نسج شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای محمدنیکوخصال با کدملی xxxxxxxxx۸و آقای امیرحسین مرتضایی با کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم مریم منصوری با کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سید علی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359972
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی نابریس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۷۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای سید علی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ ـ شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷، نیکو یافت ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸، تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و مهندسی و بازرگانی نیکونسج ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12350071
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی درشیمی مرجان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۸۸۹۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۳۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۴/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352181
آگهی تغییرات شرکت منسوجات بی بافت نیکو تامین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۰۸ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۴۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *ترازنامه سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ** موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای سیدعلی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: * شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ * تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ * مهندسی و بازرگانی نیکونسج (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ * کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ * ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331650
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع غذایی کامبیز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. محمد پیروز حمیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و محمد فروزان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن فروزان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهروز پیروز حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و بهزاد پیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و وحید پیروز حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و بهناز پیروز حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی مراسلات اداری، قرارداد های تجاری، انتخاب وکیل با حق توکیل به غیردر جهت احقاق حقوق شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر باشد. سیدعلی مهر آور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سیدکمال الدین موسوی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333476
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی گل ریس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۴۱ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۳۶۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای سید علی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ـ شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶، ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷، بژار ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و مهندسی و بازرگانی نیکونسج ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. ۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333493
آگهی تغییرات شرکت ابهر نسج شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۳۹ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۲۵۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۳۰ بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای سید علی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ـ شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ، کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶، ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و مهندسی و بازرگانی نیکونسج (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. ۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333499
آگهی تغییرات شرکت نیکو یافت ابهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۷۳۳ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۳۱۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد . ترازنامه سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید *موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به سمت بازرس اصلی وحسابرس مستقل و آقای سید علی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: * شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ . ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ . کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ . تولیدی و صنعتی گلریس ( سهامی خاص ) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ * بژار ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ب
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333541
آگهی تغییرات شرکت ابهر ریس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۱۵ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۲۴۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ به تصویب رسید ، موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای سید علی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب شدند * اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: * شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ . تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ . کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ . نیکو یافت ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ . مهندسی و بازرگانی نیکونسج (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333568
آگهی تغییرات شرکت بژار شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۲۷ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۳۶۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای سید علی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶، کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند . ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286814
آگهی تغییرات شرکت تاجران فولاد خاور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۰۰۹۰ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۱۹۱۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید علی مهرآور شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286824
آگهی تغییرات شرکت آریا استیل جم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۵۳۲۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید علی مهرآور شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286831
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهندسی فرا آسیا وستا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۳۷۴۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۳۴۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید علی مهرآور شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12279345
آگهی تغییرات شرکت ارم راه گشا کرمانشاه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۵۷۹ وشناسه‌ملی۱۰۶۶۰۱۷۴۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی مباشرامینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای.یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم عیوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای کیوان ضرابی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱. و آقای امین جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260707
آگهی تغییرات شرکت گسترش پلاستیک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۷۵۶۸۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۲۰۵۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید . آقای سید علی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم شیرازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. محمدرضا صاحب نسق به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم تابنده ساریخانی خرمی به ملی xxxxxxxxx۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر صاحب نسق به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ه: برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12236096
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایده ساختمان تأسیسات سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای سید علی مهر آور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای نیمااکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12236141
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایده ساختمان تأسیسات سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای سید علی مهر آور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای نیمااکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228362
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمانی آفاق سازه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۶۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۹۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدعلی مهر آور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و ولی خبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای رضا عضدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای فرامرز بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی قربانی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای جمشید عضدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم نسیم ایزدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208031
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی نوتاش اندیشه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۲۶۱۰۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۶۹۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مجیدخداکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211174
آگهی تغییرات شرکت نوتاش ارتباط تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۹۶۶۳۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۳۸۵۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۲/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مجیدخداکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز و حساب سودو زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12170569
آگهی تغییرات شرکت بیناگستران شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۴۸۵۱۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۹۰۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اصغر مظفری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ مصطفی نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ خسرو جدیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ مهران نیکخو به شماره ملیxxxxxxxxx۷ ـ حمیدرضا طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ سهیل ادیب مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ محمد رضا غفوری به شماره ملیxxxxxxxxx۱به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115473
آگهی تغییرات شرکت سیس آرنگ کیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۰۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098668
آگهی تغییرات شرکت زاگرس رهان سهامی‌خاص به شماره‌ ثبت ۳۴۱۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۹۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی مهر آور, کدملی: xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی تبریزی کدملی: xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12089843
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمانی آفاق سازه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۳۲۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۵۹۹۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید آقایان سید علی مهر آور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ولی خبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060543
آگهی تغییرات شرکت رهاورد مهر آذین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۰۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۶۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس به کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقای مهدی شهسوار زاده باکدملی xxxxxxxxx۶به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل و آقای محمد رضا شهسوار زاده باکدملی xxxxxxxxx۰به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آورو بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398789
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهندسی فرا آسیا وستا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۳۷۴۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۳۴۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی مهرآور شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398791
آگهی تغییرات شرکت آریا استیل جم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۵۳۲۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی مهرآور شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398793
آگهی تغییرات شرکت تاجران فولاد خاور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۰۰۹۰ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۱۹۱۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی مهرآور شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768253
آگهی تغییرات شرکت گسترش پلاستیک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۵۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۵۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۰/۰۹/xxx۲ بتصویب رسید. آقای سید علی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم شیرازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614718
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمانی آفاق سازه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۹۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید علی مهر آور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و ولی خبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602040
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع غذایی کامبیز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. آقای سید علی مهر آور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدکمال الدین موسوی با کد ملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588627
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویسمن ارکان در تاریخ ۰۴/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی، مشاوره، ساخت و نصب راه اندازی و تعمیر و نگهداری فنی سیستمهای تهویه مطبوع گرمایشی و سرمایشی ـ خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی ـ انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و شعبه داخلی و خارجی ـ اخذ واعطاء نمایندگی داخلی وخارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ ایجاد شعب در سراسر کشور ـ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی ـ تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی و خارجی از طریق تاسیس یا تعهد خرید سهام یا سهم الشرکه ـ انجام کلیه فعالیتهای تجاری اقتصادی وبازرگانی مجاز ـ برپایی و شرکت درنمایشگاههای داخلی و خارجی ـ انجام سایر عملیات و معاملات مجاز که جهت پیشبرد اهداف شرکت موثر باشد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شیراز جنوبی بلوار علیخانی ۲۰متری گلستان کوچه گلها پلاک۲۵ کد xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxx.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۳ مورخ ۱۴/۴/۹۳ نزد بانک سامان شعبه میر داماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فرید بابادی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx ۰به سمت رئیس هیأت مدیره و اکبر عاطف ظفرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و فرشید صفی نیای نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قرار دادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل ویا رئیس هیأت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای رضا نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575301
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی درشیمی مرجان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۸۸۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxxبه عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516771
آگهی تغییرات شرکت نوتاش ارتباط تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۵۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی مهرآور به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مجید خداکرمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474316
آگهی تغییرات شرکت خدماتی تزئین کاران پگاه شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۵۵۹۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۶۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای عباس عفتی خالد آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عفتی خالدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سعید عفتی خالدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹بسمت عضو و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفرداً و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر دیگر اعضای هیئت مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ آقای سید علی مهر آور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم معصومه کاظمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ـ ترازنامه و صورت های مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448411
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پیام توسعه عمران سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۳۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۰۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
آقای جهان بخش صفازاده حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای احمد نظری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفضل رشیدی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم جمالو با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
آقای سید علی مهرآور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای قربانعلی نکووند با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421110
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمانی آفاق سازه سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۳۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۹۲۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان سیدعلی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و ولی خبازی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و حسابرس و بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412485
آگهی تغییرات شرکت تاجران فولاد خاور سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۰۰۹۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید علی مهرآور شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی آقای رضا نیک نفس مغانلو شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412486
آگهی تغییرات شرکت آریا استیل جم شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۵۳۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید علی مهرآور شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی ـ رضا نیک نفس مغانلو شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408966
آگهی تغییرات شرکت چشم خانه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۲۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید علی مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس به کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407309
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهندسی فرا آسیا وستا سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۳۷۴۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان سید علی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و رضا نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
آقای مجید ملاعسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره،
خانم سحر اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای پژمان نجمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428181
آگهی تغییرات شرکت گسترش پلاستیک سهامی خاص شماره ثبت ۷۵۶۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۵۶۹۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
آقای سید علی مهرآور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی آقای کریم شیرازی فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454582
آگهی تغییرات شرکت کهان تاک پارت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۹۲۶۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۸۹۶۶
پیرو آگهی شماره ۹۲/xxx۹ب۳۲ مورخ ۹/۲/۹۲ آقای سید علی مهرآور کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس مغانلو کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند که اشتباها در متن موسسه حسابرسی همپیشگان روش بعنوان بازرس اصلی نیز اضافی درج گردیده است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385359
آگهی تغییرات شرکت بنیان درمان شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۳۷۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۵۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای علی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم آهو صمدی صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348840
آگهی تغییرات شرکت رهاورد مهر آذین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۶۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید علی مهرآور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعین گردیدند:
آقای محمدرضا شهسوارزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس شهسوارزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا شهسوارزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و خانم عزت منده پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای جواد شهسوارزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی شهسوارزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره). کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242137
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع غذایی کامبیز سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۳۶۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد پیروزحمیدی xxxxxxxxx۶بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد فروزانفرد xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و آقای حسن فروزانفر xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز پیروزحمیدی xxxxxxxxx۸به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای بهزاد پیروزی xxxxxx۶۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای وحید پیروزحمیدی xxxxxxxxx۰ وخانم بهناز پیروزحمیدی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, برات عقدقرارداد و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری، قراردادهای تجاری, انتخاب وکیل با حق توکیل به غیر در جهت احقاق حقوق شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره عضویت جامعه xxxxxx به سمت بازرس اصلی و آقای سیدکمال الدین موسوی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203323
آگهی تغییرات شرکت آریا استیل جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدامیر زمردی نیا با ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا شعاعی با ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و نعیمه زینت لو با ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و زهرا سراجی با ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سید علی مهرآور با ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس مغانلو با ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118288
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی نوتاش اندیشه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۶۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید و آقای سید علی مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید خداکرمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118289
آگهی تغییرات شرکت نوتاش ارتباط تهران شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۶۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۵۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید و آقای سید علی مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید خداکرمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338745
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایده ساختمانی تاسیسات شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۲۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. آقای سید علی مهرآور به ش.م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای نیما اکبری به ش.م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097163
آگهی تصمیمات شرکت توسعه بازرگانی پویا اندیشه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۱۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۷۲۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید علی مهرآور به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و بیژن خمی تفرشی به ک. م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد حسنی به ک. م xxxxxxxxx۱ اندیشه حسنی به ک. م xxxxxxxxx۵ و انگیزه حسنی به ک. م xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ محمد حسنی بسمت رئیس هیئت مدیره و انگیزه حسنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078250
آگهی تغییرات شرکت آرمان آفرین پولادسا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۵۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۲۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم آتوسا کشمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۳/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070907
آگهی تغییرات شرکت آرمان آفرین پولادسا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۵۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۲۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم آتوسا کشمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046073
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ماشین سازی دالاهو ره گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۷۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سید علی مهرآور به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس مغانلو به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098276
آگهی تغییرات شرکت کهان تاک پارت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۲۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۸۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نیک نفس مغانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۹/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049144
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارس پولاد سلیم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نیک نفس مغانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسام الدین ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم فضیلت ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۷/۱۲/xxx۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسام الدین ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فضیلت ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فضیلت ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل. ۴ اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۴/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037487
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنایع غذایی کامبیز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۸۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱/۹۲ واصل گردید: سید علی مهرآور به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا فلاحتی شمس آباد به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032167
آگهی تغییرات شرکت ستاره کیهان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۹۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نیک نفس مغانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۱/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029727
آگهی تغییرات شرکت آریا استیل جم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نیک نفس مغانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند در تاریخ ۲۴/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029792
آگهی تغییرات شرکت تاجران فولاد خاور (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۷۰۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نیک نفس مغانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۴/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029812
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی برکه غدیر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۱۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۴۶۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: سید علی مهرآور به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس مغانلو به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حمزه سلیم پور ک ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اعظم عباسی نیکجه به ک. م xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029813
آگهی تصمیمات شرکت فولادیابان سلیم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۶۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: سید علی مهرآور به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس مغانلو به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. فرشته پوربیک محمد به ک. م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرولی سلیم پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029811
آگهی تصمیمات شرکت تجارت گستر آروین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۵۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: سید علی مهرآور به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس مغانلو به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریبا بابائی ترکمانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر ناصری به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018791
آگهی تصمیمات شرکت نوتاش ارتباط تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۲/۹۱ واصل گردید. سید علی مهراور به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و مجید خداکرمی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. با توجه به تغییرات شهرداری پلاک شرکت از شماره ۶ به ۴ و نام کوچه از خسرو به کوچه شاهد تغییر یافت (تهران میدان ۷ تیر کوچه شاهد پ ۴ ط ۲. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018792
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی نوتاش اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۵۲۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ آقای سید علی مهراور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید خداکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. شماره پلاک مرکز اصلی شرکت از ۶ به ۴ و نام کوچه خسرو به کوچه شاهد تغییر یافت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015821
آگهی تصمیمات شرکت چشمخانه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۰۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۷۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سید علی مهرآور به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس مغانلو به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015817
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمانی آفاق سازه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۶۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۹۲۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سید علی مهرآور به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و ولی خبازی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محل شرکت به تهران خ اشرفی اصفهانی خ مخبری پ ۱۲ واحد ۱۰ ک پ xxxxxxxxx۷ انتقال یافت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996905
آگهی تصمیمات شرکت تزئین کاران پگاه سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۵۹۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۶۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سیدعلی مهرآور به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و الهه یزدان سرشت به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 942998
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پیام توسعه عمران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۳۰۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۰۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سیدعلی مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم جمالو به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295160
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پیام توسعه عمران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۰۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سیدعلی مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم جمالو به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755004
آگهی افزایش سرمایه شرکت خدمات مشاوره‌ای کبود دانانسهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۵۷۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۷۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۲۰ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است. سید علی مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و معصومه ذوالفقاریان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9859777
آگهی افزایش سرمایه شرکت خدمات مشاوره‌ای کبود دانان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۵۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۷۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۲۰ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است. سید علی مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و معصومه ذوالفقاریان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ تصویب شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9875649
آگهی تغییرات شرکت زاگرس رهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۳۷۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد گوردزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سامان سازگار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم خاطره گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عباس آذردانش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۴/۱/xxx۳

۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت منفردا با امضای سامان سازگار همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668611
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره ای کبودانانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۷۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سیدعلی مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و معصومه ذوالفقاریان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت یک سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالحسین سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و علی سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد نوروززاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667027
آگهی تغییرات شرکت زاگرس رهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۳۷۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد گوردزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۴/۱/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سامان سازگار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم خاطره گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عباس آذردانش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۴/۱/xxx۳
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت منفردا با امضای سامان سازگار همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 507981
آگهی تغییرات شرکت آرمان آفرین پولادسا سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۵۱۴۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۲۴۷۳
آگهی تغییرات شرکت آرمان آفرین پولادسا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم آتوسا کشمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10608696
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره ای کبودانان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سیدعلی مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و معصومه ذوالفقاریان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت یک سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالحسین سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و علی سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جواد نوروززاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11690127
آگهی تغییرات شرکت آرمان آفرین پولادسا سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۵۱۴۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۲۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم آتوسا کشمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11597112
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمانی داین آب سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۱۱۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۸۰۰۶۶۸۷۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: سید علی مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و مریم خضری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات