امیر مهدی زمانیان

آقای امیر مهدی زمانیان

کد ملی 005637xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14863030
آگهی تغییرات شرکت گروه سام گستر شیمی کالا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 450229 و شناسه ملی 14003900176
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید زمانیان به شماره ملی 0450489442 و آقای امیر مهدی زمانیان به شماره ملی 0056371322 به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ980729741563168 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14524281
آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : خانم لادن زمانیان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای نعمت اله زمانیان کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس و عضو هیأت مدیره آقای حمید زمانیان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس و عضو هیأت مدیره خانم مریم زمانی بروجنی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل آقای امیر مهدی زمانیان کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت به امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405816
آگهی تغییرات شرکت گروه سام گستر شیمی کالا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۲۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۰۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و معصومه سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سعید زمانیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و امیر مهدی زمانیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272198
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقای امیرمهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم لادن زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای منوچهر خراجی منوچهرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۸ انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068828
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۱/۰۵/۹۶ وحساب وزیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرارداد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای نعمت الله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای احمد معین امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای امیر مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وخانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیات مدیره برای دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت حسابرس وبازرس قانونی اصلی وموسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068831
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۰ اسفند xxx۵ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای امیر مهدی زمانیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره خانم لادن زمانیان شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمید زمانیان شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل آقای سعید زمانیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای منوچهر خراجی منوچهر آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220324
آگهی تغییرات شرکت گروه سام گستر شیمی کالا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۲۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۰۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای امیر مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند خانم مریم سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، خانم معصومه سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای حسین سعیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692183
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعمت اله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و احمد معین امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و امیر مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692185
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعمت اله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی شماره xxxxxx xxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و امیر مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و احمد معین امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها متفقا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی غیرمالی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686622
آگهی تغییرات شرکت گروه سام گستر شیمی کالا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۲۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۰۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسین سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای نعمت اله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هئیت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تهعد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143894
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۰۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعمت اله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای امیر مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای منوچهر خراجی منوچهر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سرکار خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۲۷/۶/۹۴ انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور در شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء انفرادی مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و حدود اختیارات ایشان به شرح اساسنامه شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9436768
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۰۱۲۴ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ آقای نعمت اله زمانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای مهدی زمانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، آقای حمید زمانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل وعضوهیات مدیره، آقای منوچهر خراجی منوچهر آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و سرکار خانم مریم زمانی بروجنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور در شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء انفرادی مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و حدود اختیارات ایشان به شرح اساسنامه شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618149
آگهی تغییرات شرکت جاودان عصاره سازگار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۷۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۹۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، آقای علیرضا زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، خانم اعظم آرامش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقای محمد کرامتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد حسین چاکر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1517696
آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعمت اله زمانیان شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی زمانیان شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید زمانیان شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و آقای سعید زمانیانیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم مریم زمانی بروجنی شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضاءعلی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270933
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۹۷۶۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵ و ۲۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ نعمت اله زمانیان کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانیان کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد معین امین کد ملی xxxxxxxxx۱ و مریم زمانی کد ملی xxxxxxxxx۶ و حمید زمانیان کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان کد ملی xxxxxxxxx۳۹ و مهرداد آل علی کد ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753688
آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپاداناسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۱/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نعمت اله زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای مهدی زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای سعید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ۱۱/۰۲/xxx۳
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نعمت اله زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ( بعنوان عضو علی البدل) و خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیره با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 461783

آگهی تصمیمات در شرکت کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره xxx و
شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان نعمت اله زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد معین امین به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم مریم زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۰۶و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای سعید زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم لادن زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و اختیارات ایشان بشرح اساسنامه شرکت می باشد.
موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10874637
آگهی تغییرات در شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۳ و با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.

۱ـ مقرر گردید رئیس هیئت مدیره بتواند در عین حال مدیرعامل نیز باشد.

۲ـ آقایان نعمت اله زمانیان، مهدی زمانیان، حمید زمانیان، منوچهر خراجی منوچهر‌آبادی و خانم مریم زمانی بروجنی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای سعید زمانیان و خانم لادن زمانیان بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۳ـ هیئت مدیره از بین خود آقای نعمت اله زمانیان شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای مهدی زمانیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء انفرادی مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت میمه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11651153
آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۱/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نعمت‌اله زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای مهدی زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای سعید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی‌البدل و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و خانم مریم زمانی‌بروجنی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی‌البدل تا تاریخ۱۱/۰۲/xxx۳

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نعمت‌اله زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ( بعنوان عضو علی‌البدل) و خانم مریم زمانی‌بروجنی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیره با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11995717
آگهی تصمیمات در شرکت کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
برابر صورت‌ جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان نعمت اله زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد معین امین به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم مریم زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۰۶و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و‌ آقای سعید زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم لادن زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ سمت اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و اختیارات ایشان بشرح اساسنامه شرکت می‌باشد.

موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات