محمدرضا مدرس خیابانی

محمدرضا مدرس خیابانی

کد ملی 005630xxxx
گراف ارتباطات
31
شرکت‌ها
61
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا مدرس خیابانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدرضا مدرس خیابانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان
سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان
بنیان گستر کاوا
بنیان گستر کاوا
رییس هییت مدیره
سروش گستر هیرسا
سروش گستر هیرسا
رییس هییت مدیره
امید توسعه پادنا
امید توسعه پادنا
نایب رییس هییت مدیره
آتیه سازان میشا
آتیه سازان میشا
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری دانایان پارس
سرمایه گذاری دانایان پارس
شهریار مهستان
شهریار مهستان
گروه بهمن
گروه بهمن
توسعه سرمایه گذاری یاس مهر ایرانیان
توسعه سرمایه گذاری یاس مهر ایرانیان
گروه توسعه اقتصادی پایندگان
گروه توسعه اقتصادی پایندگان
نایب رییس هییت مدیره
گروه تخصصی تجارت الماس مبین
گروه تخصصی تجارت الماس مبین
رییس هییت مدیره
توسعه بهسان بهرامن
توسعه بهسان بهرامن
رییس هییت مدیره
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
نایب رییس هییت مدیره
افق توسعه پاسارگاد
افق توسعه پاسارگاد
رییس هییت مدیره
مهر گستر یمین پارس
مهر گستر یمین پارس
رییس هییت مدیره
شمس ارتباطات پارس
شمس ارتباطات پارس
رییس هییت مدیره
گروه مالی مهر اقتصاد
گروه مالی مهر اقتصاد
سرمایه گذاری توسعه نور دنا
سرمایه گذاری توسعه نور دنا
نایب رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری گنجینه شایستگان
سرمایه گذاری گنجینه شایستگان
سرمایه یمین
سرمایه یمین
رییس هییت مدیره
توسعه اقتصادی سبا
توسعه اقتصادی سبا
گروه اعتماد مهر پارس
گروه اعتماد مهر پارس
رییس هییت مدیره
گروه توسعه اقتصادی یاس
گروه توسعه اقتصادی یاس
عضو هییت مدیره
سامان تجارت مجد
سامان تجارت مجد
رییس هییت مدیره
تراکتور سازی ایران
تراکتور سازی ایران
توسعه تجارت بازرگانان نوگرا
توسعه تجارت بازرگانان نوگرا
سهامی مخابرات استان لرستان
سهامی مخابرات استان لرستان
توسعه ارتباطات تابا
توسعه ارتباطات تابا
نایب رییس هییت مدیره
مبین سازه پارند
مبین سازه پارند
نایب رییس هییت مدیره
ارتباطات سیار ایران
ارتباطات سیار ایران
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14089177
آگهی تغییرات شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی (xxxxxxxxx۰) به عنوان عضو هیات عامل و جایگزین آقای مهدی ثقفی ش ملی xxxxxxxxx۱ انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594271
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۶۸/۴۱ مورخه ۲۱/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات استان تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584368
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد حسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. مضافا کلیه حسابهای بانکی شرکت، تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت نیز معتبر است. مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو تن از معاونین به همراه مهر شرکت معتبر است. ب: قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و اقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. هیئت مدیره به موجب ماده ۳۷ اساسنامه، اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمودند: نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استراداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیئت مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504917
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بنیان گستر کاوا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳ رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ نائب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ عضو هیئت مدیره آقای مسعود غلام زاده لداری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ عضو هیئت مدیره آقای سیدمهدی عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضای مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. مواردی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر آن که مجمع شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد.. نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ابقاعات.. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن.. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا.. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت وضع عمومی شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485689
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۰۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۱۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: سعید محمد به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ علیرضا نجف پور کردی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ محمدرضا مدرس خیابانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ارتباطات ضحی کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ محمد شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رسا تجارت مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ محمدحسین برخورداری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سامان مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358817
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۵/۴۱ مورخ ۴/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهر اقتصاد مبین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات استان تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیداسداله دهناد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد خان سفید به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات استان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای وحید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) به مدت دو سال انتخاب نمودند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201802
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای مسعود مهردادی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصادی یاس به سمت رییس هیات مدیره. آقای محمدرضا مدرس خیابانی (به شماره ملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از شرکت ارتباطات هدی ارقام به سمت نایب رییس هیات مدیره. آقای محمد کاشانی (به شماره ملی xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به سمت عضو هیات مدیره. آقای مصطفی خواجویی (به شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۹ و ۱۳ و ۱۵ ذیل ماده ۴۰ اساسنامه و نیز اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی. عقد هر نوع قرارداد و انجام معاملات شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین انجام خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و انجام هزینه‌های جاری شرکت با رعایت مصوبات هیات مدیره و در قبال آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های شرکت. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قانونی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی و جزایی در هر یک از مراجع ذیربط و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و درخواست ضرر وزیان و صدور دستور لازم الاجرا و تعقیب آنها، انتخاب و عزل وکیل و نماینده به حق توکیل مکرر و سایر اقدامات مرتبط. تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی‌ها و دیون شرکت هر شش ماه یکبار جهت ارائه به بازرس قانونی. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط جاری شرکت. تعیین اعضای هیات مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر پس از تصویب هیات مدیره. تهیه و تنظیم روش‌ها و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب. وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری پس از تصویب هیات مدیره. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام. واگذاری و تحصیل هر گونه حق و کسب پیشه تجارت (سرقفلی) و خرید و فروش شرکت‌ها و مایملک شرکت با تصویب هیات مدیره. تهیه و ارائه گزارش‌های ماهیانه عملکرد شرکت و امور مالی و سایر اطلاعات ضروری به صورت مقایسه‌ای جهت ارائه به هیات مدیره. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی در مقاطع شش ماهه و سالانه در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری شرکت. اجاره و استیجار و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و با توجه به صرفه و صلاح شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. به امانات گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آن‌ها جهت امور شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181437
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تعیین گردید. سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره و مهدی عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیات مدیره و فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت معتبر است. امضاء قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. کلیه حسابهای بانکی شرکت، تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیات مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113515
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رییس هیات مدیره آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان نایب رییس هیات مدیره آقای امیر بیات ترک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سامان تجارت مجد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان عضو هیات مدیره آقای مسعود غلام زاده لداری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بنیان گستر کاوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان عضو هیات مدیره آقای مهدی عالی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت افق گنجینه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضای مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102508
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصادی یاس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای مسعود مهردادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت ارتباطات هدی ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت ارتباطاتی ضحی کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای محمد کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102522
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای مسعود مهردادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ارتباطات هدی ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها، و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر برجسته شرکت و نیز مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984825
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۰۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۱۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ظهره وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه ارتباطات تابا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود مهردادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر برجسته شرکت و نیز مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984830
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۰۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۱۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود مهردادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ آقای علیرضا ظهره وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه ارتباطات تابا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800470
آگهی تغییرات شرکت مبین سازه پارند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حیدری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و آقای غلامرضا اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پردازش تصویر رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و آقای محمدرضا مدرس خیابانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت حامی تجارت الماس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و آقای علیرضا نجف پور کردی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره وبه نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای عبدالمجید مزینی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت رسا تجارت مبین شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ انتخاب گردیدند هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12639765
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادي سبا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای حمید رضا حاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای مسعود مهردادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت مهر گستر یمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای ناصر مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به جای آقای مسعود گشته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت افق توسعه پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، آقای سید رضی حسین شبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای محمد علی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت شهریارمهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸بعنوان عضو هیات مدیره، آقای سعید محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به جای آقای محمد حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت توسعه بهسان بهرامن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱بعنوان عضوهیات مدیره، آقای محمد رضا فهمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت شمس ارتباطات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، قراردادها، چکها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627898
آگهی تغییرات شرکت مبين سازه پارند شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای محمد حیدری کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ آقای محمدرضا مدرس خیابانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پردازش تصویر رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ آقای عبدالمجید مزینی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت باتیس سازان الماس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ آقای غلامرضا اسماعیلی کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پیشرو فناوران الماس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ آقای علیرضا نجف پور کردی کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متّفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615090
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی ناصر مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی علیرضا عسکری مارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سامان تجارت مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی محمد رضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شماره ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی محمدحسن عرفانیان آسیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.امضاء قراردادها به استثناء قراردادهای استخدامی کارکنان براساس مفاد آئین نامه معاملات تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با امضاء فقط مدیرعامل و یا آقایان محمد طاهر احمدیان باغبادرانی و محمود شریفی از یکطرف و آقایان علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادهای استخدامی پرسنل با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء آقای عباس بابازاده دزفولی صورت می پذیرد.حسابهای جاری شماره۱ ـ xxxxxxxxxxxx۷۴ نزد بانک انصار و بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شمارهxxxxxxxxxxxx، بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره xxxxxxxxxxxx، بانک ملت شعبه مرکزی اهواز جاری شمارهxxxxxxxxx۴ با امضای مدیرعامل یا محمد طاهر احمدیان باغبادرانی و محمود شریفی از یکطرف و علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. لازم بذکر اینکه افراد مندرج در بند الف نیز دارای امضاء نافذ درخصوص حسابهای اخیرالذکر می باشند.همچنین تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با امضا آقایان علی اصغر مشهدی زاده و علی جهان بین و از مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیارد ریال با امضا آقایان محمدرضامدرس خیابانی و علی اصغر مشهدی زاده انجام پذیرد. اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت.رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً به نفع شرکت.اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.ارائه صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیات مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12549123
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز فام بشناسه ملیxxxxxxxxx۴۹بنمایندگی آقای مسعود مهردادی کدملیxxxxxxxxx۸به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت حامی سرمایه اقتصاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی با کدملیxxxxxxxxx۰به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه سرمایه بامداد به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷به نمایندگی آقای محمد کاشانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسنادتعهدآور ازقبیل چک،برات،قراردادها و عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره متفقا به همراه مهرشرکت معتبر است،ودرغیاب مدیرعامل با امضا ی دو نفر ازاعضاء به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایراوراق عادی و غیر تعهدآور با امضای هر از اعضا به تنهایی همراه بامهرشرکت می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می باشد:نصب و عزل کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنان در چارچوب آیین نامه های مربوط تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و نکول اوراق تجاری در چارچوب مصوبات هیات مدیره عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول در چارچوب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت پس از تصویب هیات مدیره تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی در چارچوب مصوب هیات مدیره اقاله انصراف و ادامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه مصالحه و سازش و ارجاع به داوری در امور کیفری و حقوقی مربوط در همه مراجع قانونی
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12392868
آگهی تغییرات شرکت مخابرات استان لرستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۱۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و با نمایندگی سید مصطفی سید هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت سامان سازه غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و با نمایندگی محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت مخابرات استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و با نمایندگی علی بقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۸/۰۵/xxx۶.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340668
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی سبا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۵۸۲۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهر گستر یمین پارس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای مسعود مهردادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای مسعود گشته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی اقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره شهریار مهستان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی اقای محمد علی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت توسعه بهسان بهرامن سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی اقای محمد حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضوهیات مدیره اقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند ـ امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازقبیل چک برات قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همرا ه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291657
آگهی تغییرات شرکت نصر مبین مهرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز کره بند بوشهری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای آقای علی آرگون به نمایندگی ازشرکت نصر مبین ایرانیان ش.م xxxxxxxxx۴۸ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا مدرس خیابانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای محمد برج خانی اوانکی به نمایندگی ازشرکت نصر مبین پاسارگاد ش.م xxxxxxxxx۶۷ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای عباس آرگون با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای حسین آرگون به نمایندگی ازشرکت نصرمبین پارسیان ش.م xxxxxxxxx۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای علی آرگون با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور قراردادها، چکها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12282816
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۴۰ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی متولیان به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت نگین ساحل رویال با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره همایون شیخ الاسلام به شماره کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت گروه بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره ابوالفتح ابراهیمی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مهدی حنطهء به شماره کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره محمدرضا مدرس خیابانی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و قائم مقام شرکت آقای نجفی آذر و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و قائم مقام شرکت آقای نجفی آذر و یک عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211319
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت مجد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۴۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصادی سبا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت شهریار مهستان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت مهر گستر یمین پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای ابراهیم قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل وامضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضاء به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضا انفرادی هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186465
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه اقتصادی یاس در تاریخ ۰۵/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تامین شرایط و فعال سازی امکانات و منابع مالی، انسانی و علمی بمنظور توسعه علم و فناوری، اقتصادی، توسعه کارآفرینی در جهت رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی، تاسیس شرکتها بر اساس ضوابط حاکم بر آن، ایجاد شرایط لازم برای تقویت عوامل تولید، توانمند سازی نیروی کار در شرکتهای تجاری و غیرتجاری و تعاونی، استفاده از ظرفیتها و قابلیت های اقتصادی، تلاش در جهت تولید محصولات و خدمات راهبردی و فناوری های نوین، بررسی و تامین کالاهای استراتژیک وارداتی و علوم مرتبط با آن با هدف ایجاد تنوع و بومی سازی آن در داخل، ایجاد تنوع در چرخه روشهای تولید، توزیع و فروش و مشارکت دادن سایر اشخاص در زنجیره توزیع و فروش، صادرات علم و کالاهای استراتژیک پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط شناسایی و بکار گیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی در جهت بهره وری، مدیریت متمرکز مخاطرات اقتصادی از جنبه های علمی و فناوری نوین، پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعداد های فنی و پژوهشی و تامین منابع مالی در راستای گسترش فعالیت ها، استفاده از ظرفیتها و مولفه های تولیدی و اقتصادی داخلی برای پیشبرد برنامه ها و اهداف و ماموریت شرکت، ایجاد تحرک در بخشهای علمی، فنی، صنعت، مسکن، کشاورزی و سایر فعالیتهای اقتصادی، خرید سهام شرکتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس، مشارکت در خرید سهام انواع شرکتهای داخلی و خارجی پس از طی مراحل قانونی، مشارکت در طرحها و پروژه های علمی و فناوری اقتصادی، انجام فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی مجاز واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آن، خرید اوراق مشارکت برای شرکت، ارائه خدمات مشاوره ا ی در زمینه کلیه امور علمی، فنی، اقتصادی و بازرگانی مجاز اعم از داخلی وخارجی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهاد ها، و وزارتخانه ها وشرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور، مشارکت در توسعه علمی، فنی و اقتصادی واحد های تولیدی و کارخانجات، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز، تمدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، و طراحی نظامهای مدیریتی برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات قانونی در راستای فعالیتهای شرکت در صورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه ۱۸ شرقی، پلاک ۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی بانام که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۴ مورخ ۴/۳/۹۴ نزد بانک دی شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای مسعود مهردادی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای علیرضا ظهره وند کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا مدرس خیابانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی به امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی. آقای علی حاجی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067782
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری وثوق عصر گنجینه با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای سعید رفیعی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای حسین سعیدی بازخانه با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا ً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031525
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی سبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت مهر گستر یمین پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای محمد حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای مسعود گشته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه بهسان بهرامن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای محمد علی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711360
آگهی تغییرات شرکت مهر گستر یمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر: شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ شرکت افق توسعه پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وشرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای عبدالرضا اردستانی رستمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقـاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711364
آگهی تغییرات شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر: شرکت شهریار مهستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ شرکت مهرگستر یمین پارس با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وشرکت افق توسعه پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای امیررضا حیدری با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا"همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702587
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمد رضا مدرس خیابانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره، شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای میرزا سرلک با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهرگستر یمین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و... با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702590
آگهی تغییرات شرکت توسعه بهسان بهرامن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت مهرگستر یمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای عبدالرضا نمازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568361
آگهی تاسیس شرکت صنعت فولاد شادگان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ / /۹۳ شماره ثبت شناسه ملی در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می شود.
۱ـ نام شرکت: صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص)
۲ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام عملیات اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن، دانه بندی، تغلیظ سنگ آهن، ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهن و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد و تولید محصول نهایی، مابقی طبق ماده ۳ اساسنامه.
۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیارد ریال ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یک هزار ریالی که مبلغ سی و پنج میلیارد ریال آن طبق گواهی xxx/xxx۷۴ـ۵/۵/۹۳ طی فیش شماره xxxxxx۸۴ بانک ملت شعبه مرکزی اهواز واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۴ـ مرکز اصلی شرکت: شادگان کیلومتر ۱۰ جاده سربندر، آبادان کدپستی xxxxxxxxx۷
۵ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۶ـ اختیارات مدیرعامل: هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱ و ۲ به استثناء حقوق و مزایای مدیران تاپ چارت و بندهای ۵، ۹، ۱۰ و ۱۴ ماده ۴۴ اساسنامه باستثناء مصالحه و سازش و حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن، امضاء و عقد قراردادهای خرید و فروش بر اساس آئین نامه معاملات تا سقف مبلغ ۵ میلیارد ریال را به مدیرعامل تفویض نمود.
۷ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از:
۱ـ آقای محمد خان داداش پور قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره
۲ـ شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی آقای عبدالمجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره
۴ـ شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای روح اله رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره
۵ـ آقای محمد محسنی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا علیمراد پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل که همگی برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند.
۸ـ کلیه اوراق مالی، تجاری، قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار، با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۹ـ بازرسین عبارتند از:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۱۰ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی و تصمیمات تعیین گردید.
شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شادگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543902
آگهی تغییرات شرکت توسعه بهسان بهرامن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت مهرگستر یمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای ابراهیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق عادی اداری با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589820
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای مسعود مهردادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره
شرکت مهر گستر یمین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت افق توسعه پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و به نمایندگی آقای مسعود گشته با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره
شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و به نمایندگی آقای محمد حیدری با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره
شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318226
آگهی تغییرات شرکت تجارت الماس مبین شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن سجادی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت پردیس سبز ملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی حسین ممبینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و موسسه بنیاد خیریه فاطر صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی مسعود گشته به کدملی xxxxxxxxx و شرکت نوین تجارت مبین آرکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی سیدحجت اله قریشی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187677
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین میگردد: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی ناصر مالکی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان تجارت مجد سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی محمدجواد سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نفت سپاهان سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی مصطفی امیدقائمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی رامین سارنگ به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127534
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری یاس مهر ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
۱ـ ابوالفضل قنبرپور کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر و منوچهر دلفانی کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه حامی قدر و علی اصغر یعقوبی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده موسسه خیریه امدادگران عاشورا و عبداله نجاری به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ارزش آفرین سرمد و محمدرضا مدرس خیابانی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت انصار درمان کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
ابوالفضل قنبرپور کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. علی اصغر یعقوبی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده موسسه خیریه امدادگران عاشورا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت مدیرعامل و منوچهر دلفانی کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه حامی قدر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا با امضا ثابت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970565
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام ‌به شماره ثبت۳۹۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: مسیح مشهدی تفرشی به ک مxxxxxxxxx۷ بجای منوچهر منطقی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به ک م xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود کمانی به ک م xxxxxxxxx۴ بجای محمدرضا مدرس خیابانی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان به ش ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضا هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907513
آگهی تصمیمات شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود مهردادی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گنجینه اعتماد پارس به ش م xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدرضا شهاب الدین به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مهرگستر یمین پارس به ش م xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مدرس خیابانی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت افق توسعه پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و عباسعلی قاسمی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه بهسان بهرامن به ش م xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و علی حاجی باقری به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شمس ارتباطات پارس به ش م xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734015
آگهی تصمیمات شرکت شهریار مهستانسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۹۴۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گنجینه شایستگان به ش م xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی مسعود مهردادی به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت مهر گستر یمین پارس به ش م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی سیدمحمودرضا شهاب الدین به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت افق توسعه پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به ک م xxxxxxxxx۰ و شرکت توسعه اعتماد به ش م xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی عباسعلی قاسمی به ک م xxxxxxxxx۶ و شرکت شمس ارتباطات پارس به ش م xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی علی حاجی باقری به ک م xxxxxxxxx۱ که مسعود مهردادی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدرضا شهاب الدین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح اساسنامه می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671354
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی آیت اله ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بنمایندگی اردشیر مردانپورپینوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی محسن محمودزاده مرقی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی علی حاجی باقری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت لیزینگ خودرو بیستون به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بنمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ آیت اله ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن محمودزاده مرقی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581278
آگهی تاسیس شرکت آتیه سازان میشا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۰۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی ـ واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتیو خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز ـ مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی، بازرگانی، خدماتی در کلیه امور بازرگانی، تولیدی، خدماتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ احمد قصیر ک ۱۴ پ ۱۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴۰ ص مورخ ۱۱/۰۲/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه پایدارفرد کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای علی حاجی باقر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباسعلی شریفی کله به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای عباسعلی شریفی کله به نمایندگی از شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم زهره پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580145
آگهی تأسیس شرکت امید توسعه پادنا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوه ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی و بازرگانی خدماتی و در کلیه امور بازرگانی تولیدی خدماتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجاز که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین ـ خیابان احمد قصیر ـ ک ۱۴ پ ۱۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۵/۲/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای علی حاجی باقر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم زهره پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم زهره پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم زهرا نیک بخت حرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577066
آگهی تأسیس شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۱/۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۱/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی و بازرگانی خدماتی و... در کلیه امور بازرگانی تولیدی خدماتی و... استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجاز که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین ـ خیابان احمد قصیر ـ ک۱۴ پ۱۸ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۲ مورخ۰۵/۰۲/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه پایدار فرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای علی حاجی باقر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم بهاره عامری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ خانم بهاره عامری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا۲ نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ خانم زهره پیروز به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577067
آگهی تأسیس شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۱/۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۱/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی و بازرگانی خدماتی و... در کلیه امور بازرگانی تولیدی خدماتی و... استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجاز که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین ـ خیابان احمد قصیر ـ ک۱۴ پ۱۸ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۵ مورخ۰۵/۰۲/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه پایدار فرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای علی حاجی باقر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا۲ نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ خانم زهره پیروز به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم زهرا نیک بخت حرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10399340
آگهی تأسیس شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی و بازرگانی خدماتی و … در کلیه امور بازرگانی تولیدی خدماتی و … استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجاز که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر ک ۱۴ پ ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵ مورخ ۰۵/۰۲/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه پایدار فرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای علی حاجی باقر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ خانم زهره پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم زهرا نیک بخت حرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10452756
آگهی تأسیس شرکت بنیان گستر کاواسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی و بازرگانی خدماتی و … در کلیه امور بازرگانی تولیدی خدماتی و … استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجاز که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر ک ۱۴ پ ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۰۵/۰۲/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه پایدار فرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای علی حاجی باقر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم بهاره عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ خانم بهاره عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ خانم زهره پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482323

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به کدملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی غلامحسن تقی نتاج به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی سید مهدی عالی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت یادمان بردیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی مسعود گشته به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی محمود کمانی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۰ غلامحسن تقی نتاج به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود گشته به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مدرس خیابانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قراردادها و سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و چکها با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت و در غیاب آنان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10231335
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید عشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام با نمایندگی آقای وحید صدوقی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۲۸/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10411462
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا مدرس خیابان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید عشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام با نمایندگی آقای وحید صدوقی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۱. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران م ونک ش ۸۸ برج همراه کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997237
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۹ محمدرضا مدرس خیابانی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت نگین ساحل بجای بهروز خدارحمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بجای محسن صیقلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و میرزاعلی آیت‌اللهی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عباس آرگون به ش ملی xxxxxxxxx۸ و رحیم افتخار به ش ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10616090
آگهی تاسیس شرکت آتیه سازان میشا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۰۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی ـ واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتیو خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز ـ مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی، بازرگانی، خدماتی در کلیه امور بازرگانی، تولیدی، خدماتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ احمد قصیر ک ۱۴ پ ۱۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴۰ ص مورخ ۱۱/۰۲/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه پایدارفرد کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محمدرضا مدرس‌خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای علی حاجی‌باقر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ شرکت سیمای توسعه کار سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباسعلی شریفی‌کله به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای عباسعلی شریفی‌کله به نمایندگی از شرکت سیمای توسعه کار سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم زهره پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657200
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک انصار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی آیت‌اله ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک انصار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۸ بنمایندگی اردشیر مردانپورپینوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی محسن محمودزاده‌مرقی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی علی حاجی‌باقری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت لیزینگ خودرو بیستون به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۸ بنمایندگی محمدرضا مدرس‌خیابانی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ آیت‌اله ابراهیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی حاجی‌باقری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محسن محمودزاده‌مرقی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10700497
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۹/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید عشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا مدرس‌خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای وحید صدوقی تا تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۱ .

در تاریخ۱۱/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757263
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‎گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه‎گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت خودروسازی دیزلی آذربایجان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت مهندسی تحقیقات فلزات غیرآهنی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت سرمایه‎گذاری غدیر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ـ

به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۶/۹۰ منوچهر منطقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و تحقیقات فلزات غیرآهنی سهامی خاص بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا مدرس‎خیابانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و و مسعود مهردادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری تجلی سامانه سهامی عام و ناصر بیک‎زاده‎مرزبانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری غدیر سهامی عام به سمت اعضای هیئت‎مدیره و محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیرع تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و غیره با ۲ امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با ۲ امضای هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10841749
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۲۲۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. موسسه قرض‌الحسنه مهر بسیجیان به کدملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی غلامحسن تقی‌نتاج به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی سید مهدی عالی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت یادمان بردیا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی مسعود گشته به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت خدمات بازرگانی آینده‌نگر مهر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی محمود کمانی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت نگین ساحل رویال به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی محمدرضا مدرس‌خیابانی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۵/۹۰ غلامحسن تقی‌نتاج به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود گشته به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا مدرس‌خیابانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قراردادها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و چکها با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت و در غیاب آنان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11483464
آگهی تصمیمات شرکت شهریار مهستان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۹۴۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گنجینه شایستگان به ش م xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی مسعود مهردادی به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت مهر گستر یمین پارس به ش م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی سیدمحمودرضا شهاب‌الدین به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت افق توسعه پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی محمدرضا مدرس‌خیابانی به ک م xxxxxxxxx۰ و شرکت توسعه اعتماد به ش م xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی عباسعلی قاسمی به ک م xxxxxxxxx۶ و شرکت شمس ارتباطات پارس به ش م xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی علی حاجی‌باقری به ک م xxxxxxxxx۱ که مسعود مهردادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدمحمدرضا شهاب‌الدین به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی حاجی‌باقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح اساسنامه می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11552096
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۷۰۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۴/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۷/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری افق توسعه پاسارگاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی محمدرضا مدرس‌خیابانی به کدملیxxxxxxxxx۰‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری مهر گستر یمین پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی مسعود مهردادی به کدملیxxxxxxxxx۸‌ـ شرکت شهریار مهستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی علی حاجی‌باقری به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی جهانگیر سعدی به کدملیxxxxxxxxx۳‌ـ شرکت شمس ارتباطات پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی حامد حسینی‌راد به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ مسعود مهردادی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی حاجی‌باقری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حامد حسینی‌راد به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره معتبر میباشد و اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11624680
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی محمدرضا مدرس‌خیابانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت سرمایه‌گذاری مهر گستر یمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی علی حاجی‌باقری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، شرکت سرمایه‌گذاری افق توسعه پاسارگاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی حامد حسینی‌راد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گنجینه پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی زهره پیروز به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه اعتماد پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی نفیسه دروکی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11691539
آگهی تأسیس شرکت امید توسعه پادنا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوه‌ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی و بازرگانی خدماتی و در کلیه امور بازرگانی تولیدی خدماتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجاز که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین ـ خیابان احمد قصیر ـ ک ۱۴ پ ۱۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۵/۲/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای علی حاجی‌باقر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای محمدرضا مدرس‌خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم زهره پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم زهره پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم زهرا نیک‌بخت‌حرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11860606
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۳۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ محمدرضا مدرس‌خیابانی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت نگین ساحل بجای بهروز خدارحمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بجای محسن صیقلی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و میرزاعلی آیت‌اللهی به ش ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عباس آرگون به ش ملی xxxxxxxxx۸ و رحیم افتخار به ش ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12001046
آگهی تصمیمات شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود مهردادی به ک‌م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گنجینه اعتماد پارس به ش‌م xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدمحمدرضا شهاب‌الدین به ک‌م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مهرگستر یمین پارس به ش م xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا مدرس‌خیابانی به ک‌م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت افق توسعه پاسارگاد به ش‌م xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و عباسعلی قاسمی به ک‌م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه بهسان بهرامن به ش‌م xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و علی حاجی‌باقری به ک‌م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شمس ارتباطات پارس به ش‌م xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات