جاوید حاجی علی اکبر

جاوید حاجی علی اکبر

کد ملی 005625xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
69
آگهی‌ها

شرکت های جاوید حاجی علی اکبر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که جاوید حاجی علی اکبر دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14841465
آگهی تغییرات شرکت قطران کاوه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 207064 و شناسه ملی 10102486758
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی آگاه گر تراز حسابداران رسمی به شناسه ملی 10100536180 بعنوان بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی 0056257384 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ980716898364708  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14840571
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیر گازصالح صنعت کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3251 و شناسه ملی 14003551670
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ـ 2 محمدرضا صدقی به شماره ملی 4579558928 به سمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به شماره ملی0056257384 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ 3 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 29/12/97 به تصویب رسید./ ش980715445703959  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799207
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور قطران کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آگاه گر تراز (حسابداران رسمی) (دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰) بعنوان بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر(کدملی xxxxxxxxx۴) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799263
آگهی تغییرات شرکت حریر مهتاب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰) بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و رسمی شرکت و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای جعفر پیمایی (کدملی xxxxxxxxx۱) و حمید رضا خلیقی سیکارودی (کدملی xxxxxxxxx۱) و خانم مهر انگیز سلیمی (کدملی xxxxxxxxx۳) بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799274
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی وپلیمر تهران سیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰) بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و رسمی شرکت و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799282
آگهی تغییرات شرکت تهران پلاستیک تابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰) بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴)بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799289
آگهی تغییرات شرکت نکو آراء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۴۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰) بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14539257
آگهی تغییرات شرکت قطران کاوه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز ( حسابداران رسمی ) ( دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ) بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر ( کدملی xxxxxxxxx۴ ) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . آقایان : حسین منیری ( کدملی xxxxxxxxx۶ ) و احمد احسانی ( کدملی xxxxxxxxx۱ ) و علیرضا احسانی ( کدملی xxxxxxxxx۲ ) و محمدرضا منیری ( کدملی xxxxxxxxx۵ ) و مرتضی احسانی ( کدملی xxxxxxxxx۷ ) به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14504821
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور قطران کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ) بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر ( کدملی xxxxxxxxx۴ ) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند آقایان حسین منیری ( کدملی xxxxxxxxx۶ ) و احمد احسانی ( کدملی xxxxxxxxx۱ ) و علیرضا احسانی ( کدملی xxxxxxxxx۲ ) و محمدرضا منیری ( کدملی xxxxxxxxx۵ ) و مرتضی احسانی ( کدملی xxxxxxxxx۷ ) به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353636
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی شیرگازلاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۲۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا صدقی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381220
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی شیرگازلاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۲۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا صدقی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208872
آگهی تغییرات شرکت گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی حامیان کار دیده پارس(حسابدار رسمی) ثبت شده بشماره xxx۰۰ (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶) و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208875
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی شیرگازلاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۲۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. مرسل صدیق با کدملی xxxxxxxxx۵ و مریم بگزاده بوان پور با کدملی xxxxxxxxx۱و بنفشه صدیق با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185707
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان دانش و فناوری تمیم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۱۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۸۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین رئیس دانا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ فاطمه خواجویی گوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. عماد ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و جاوید علی اکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174185
آگهی تغییرات شرکت ثنا تک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ب) روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ج) آقای حسین شیخ طاهری (کدملی xxxxxxxxx۰) و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14166454
آگهی تغییرات شرکت نکو آراء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۴۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14166458
آگهی تغییرات شرکت تهران پلاستیک تابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰) بعنوان بازرس اصلی وآقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴)بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقایان حاجی بابا حاجی زاده باستانی (کدملی xxxxxxxxx۰) و محمد خلیقی سیکارودی (کدملی xxxxxxxxx۸) و خانم هانیه پیمایی(کدملی xxxxxxxxx۵) بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14166473
آگهی تغییرات شرکت حریر مهتاب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲) روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۳) مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰) بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14166476
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی وپلیمر تهران سیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰) بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای منصور خلیقی سیکارودی (کدملیxxxxxxxxx۴) و خانم طاهره شعار (کدملیxxxxxxxxx۹) و خانم نسترن حاجی زاده باستانی (کدملی xxxxxxxxx۱) بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14150291
آگهی تغییرات شرکت پارس شیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۶۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمدرضا صدقی (کدملی xxxxxxxxx۸) بعنوان بازرس اصلی و اقای جاوید حاجی علی اکبر(کد ملی xxxxxxxxx۴)بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13927980
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای ایمن نهال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقایان مهرداد ثمودی (کدملی xxxxxxxxx۸) و فریدون فتحی (xxxxxxxxx۷) و وحید اسحاقی (کدملی xxxxxxxxx۰) به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان احمد آتش هوش (کدملی xxxxxxxxx۴) و جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند خانم یاسمن وزیریان (کدملی xxxxxxxxx۸) و آقای فرهاد امیر ابراهیمی (کدملی xxxxxxxxx۱) به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928005
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای ایمن نهال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون فتحی (کدملی xxxxxxxxx۷) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد ثمودی (کدملی xxxxxxxxx۸) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید اسحاقی (کدملی xxxxxxxxx۰) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان احمد آتش هوش (کدملی xxxxxxxxx۴) و جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674730
آگهی تصمیمات شرکت بت سرویس کانترکتینگ ای اس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۱۵۲۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۰۴. ۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به xxx۵. ۱۲. ۳۰ به تصویب رسید. ۲) آقای کیوان عبدالله پوری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای بیورن ویلهم فلهوگن به شماره گذرنامه xxxxxx۶۰ به نمایندگی از شرکت بت سرویس کانترکتینگ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، عقود، قراردادها و سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴) آقای محمدامیر جمالان با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵) روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645057
آگهی تغییرات شرکت ثنا تک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای حسین شیخ طاهری کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای جاوید حاجی علی اکبر کدملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595570
آگهی تغییرات شرکت حریر مهتاب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. جعفر پیمایی کدملی xxxxxxxxx۱ حمیدرضا خلیقی سیکارودی کدملی xxxxxxxxx و مهر انگیز سلیمی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583677
آگهی تغییرات شرکت تهران پلاستیک تابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583694
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی وپلیمر تهران سیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰) بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583701
آگهی تغییرات شرکت گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حامیان کار دیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021996
آگهی تغییرات شرکت تهران پلاستیک تابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند حاجی بابا حاجی زاده باستانی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و محمد خلیقی سیکارودی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و خانم هانیه پیمایی به ش ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022033
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی وپلیمر تهران سیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای منصور خلیقی سیکارودی (xxxxxxxxx۴) خانم‌ها طاهره شعار (xxxxxxxxx۹) ونسترن حاجی زاده باستانی (xxxxxxxxx۱) بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022047
آگهی تغییرات شرکت حریر مهتاب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کد ملی xxxxxxxxx۴) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12944902
آگهی تغییرات شرکت گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی حامیان کار دیده پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و آقای جاوید حاجی علی اکبر کدملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12944937
آگهی تغییرات شرکت ثنا تک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای حسین شیخ طاهری (کدملی xxxxxxxxx۰) و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.. آقای محمود عابدی بارکوسرایی (کد ملی xxxxxxxxx۱) و خانم صفورا نیری فلاح بارکوسرایی (کد ملی xxxxxxxxx۱) و آقای احمد نیری فلاح (کدملی xxxxxxxxx۵) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912788
آگهی تصمیمات شرکت آرین عمران کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۹۵۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۰۴. ۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای فریدون عبداله پوری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کیوان عبداله پوری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن خاقانی راد با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. آقای آرش تقوی قاسم آباد با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796559
آگهی تغییرات شرکت نکو آراء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۴۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم‌ها دینا پیمایی کدملی (xxxxxxxxx۳) و نرگس حاجی زاده باستانی کدملی (xxxxxxxxx۲) و معصومه خلیقی سیکارودی کدملی (xxxxxxxxx۲) و آقا ی مسعود محتاج خراسانی کدملی (xxxxxxxxx۱) برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰) بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706035
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور قطران کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613106
آگهی تغییرات شرکت آراد درمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۷۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۰۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ناصر پایان (بشماره ملی xxxxxxxxx۵) و جاوید حاجی علی اکبر (بشماره ملی xxxxxxxxx۴) به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. نادر اداک (xxxxxxxxx۱) و حجت محمدی ایمیر (xxxxxxxxx۹) و افسانه بدیع عارض (xxxxxxxxx۴) بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12499957
آگهی تغییرات شرکت خدمات بيمه اي ايمن نهال شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ۲۵/۰۷/xxx۴ بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون فتحی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد ثمودی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید اسحاقی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان احمد آتش هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12499973
آگهی تغییرات شرکت خدمات بيمه اي ايمن نهال شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. خانم یاسمن وزیریان کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای فرهاد امیر ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند آقایان مهرداد ثمودی به کدملی xxxxxxxxx۸ و فریدون فتحی به کدملی xxxxxxxxx۷ و وحید اسحاقی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان احمد آتش هوش به کدملی xxxxxxxxx۴و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12462564
آگهی تغییرات شرکت تهران پلاستیک تابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند آقایان حاجی بابا حاجی زاده باستانی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و محمد خلیقی سیکارودی به ش ملی xxxxxxxxx۸و خانم هانیه پیمایی به ش ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354085
آگهی تغییرات شرکت حریر مهتاب تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر پیمایی (کدملی xxxxxxxxx۱) و حمید رضا خلیقی سیکارودی (کدملی xxxxxxxxx۱) و خانم مهر انگیز سلیمی (کدملی xxxxxxxxx۳) بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل (شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰) بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354094
آگهی تغییرات شرکت نکواراء سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۴۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۴۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12261428
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور تازیک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۱۰۸۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۵۴۵۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. آقایان سید محمد ابراهیم هاشمی گلپایگانی ( کد ملی xxxxxxxxx۸) و جاوید حاجی علی اکبر( کد ملی xxxxxxxxx۴) بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . آقایان سعید بهاری ش م xxxxxxxxx۸ محمود حبیبی ش م xxxxxxxxx۳ علیرضا فاضلی ش م xxxxxxxxx۳ کیارش شجاعی ش م xxxxxxxxx۶ و خانم حمیرا حبیبی ش م xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12223241
آگهی تغییرات شرکت گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۹۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶) و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711009
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور تازیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۵۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای سید محمد ابراهیم هاشمی گلپایگانی به کد ملی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس اصلی و آقای جاوید حاجی علی اکبر به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544558
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای ایمن ن‌هال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۳ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۱۹/xxx/۹۳ مورخ ۱۰/۳/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون فتحی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای مهرداد ثمودی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای حمید حلاجی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقایان احمد آتش هوش کد ملی xxxxxxxxx۴ و جاوید حاجی علی اکبر کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاءعلی البدل هیأت مدیره شرکت برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قرارداد ها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره به تن هایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448536
آگهی تغییرات شرکت گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۶۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
خانم ماندانا رضایی فرد (کد ملی xxxxxxxxx۷) و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کد ملی xxxxxxxxx۴) بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
آقایان سید محمدرضا مرتضوی (کد ملی xxxـxxxxxxـ۹) و علی فتوت احمدی (کد ملی xxxـxxxxxxـ۳) برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359131
آگهی تغییرات شرکت پرتو سپهر سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۲۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه ابرار بعنوان کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. خانم سالومه طهماسبی (کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای جاوید حاجی علی اکبر (کدملی xxxxxxxxx۴) بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقایان حمید غضنفری کدملی xxxxxxxxx۲ و مسعود غضنفری کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم میلاد ادریس عامری کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142175
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور تازیک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۱۰۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۵۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند.
سعید بهاری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود حبیبی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا فاضلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کیارش شجاعی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و حمیرا حبیبی به کد ملی xxxxxxxxx۱
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان متنهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
آقای محمدابراهیم هاشمی گلپایگانی بسمت بازرس اصلی و آقای جاوید علی اکبر به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142176
آگهی تغییرات شرکت آراد درمان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۰۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای حجت محمدی ایمیر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای نادر اداک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم افسانه بدیع عارض به شماره ملی xxxxxxxxx۴
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ آقای ناصر پایان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای جاوید حاجی علی اکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099727
آگهی تصمیمات شرکت گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا سهامی خاص ثبت‌ شده به شماره ۲۴۶۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۳۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصوب رسید. ماندانا رضایی فرد به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078808
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/xxx۲ که در تاریخ ۳۱/۲/xxx۲ به این اداره واصل گردید: تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقایان احمد آتش هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷، غلامرضا بهاردوست به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمود آموزگار به کدملی xxxxxxxxx۵ و ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره ۲۲/۲/xxx۲ اکبر آدی گوزل به کدملی xxxxxxxxx (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا بهاردوست به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است.

پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989210
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بیمه ای ایمن نهال سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرداد ثمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حمید حلاجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و فریدون فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی و احمد آتش هوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و جاوید حاجی علی اکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ مهرداد ثمودی به سمت رئیس هیئت مدیره و فریدون فتحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حلاجی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا بمنظور تسریع در امور چکها با امضای متفق هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره و فریدون فتحی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701013
آگهی تصمیمات شرکت گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۶۹۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۳۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ماندانا رضایی فرد به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689563
آگهی تغییرات شرکت تک پارس ره آورد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۹۸۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۴۸۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای آرش عندلیب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای جاوید حاجیعلیاکبر بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "رسالت" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۷/۴/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمدرضا بهارلو بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فریده رشیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم آرزو کریمیاسمعیلآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۷/۴/xxx۳
در تاریخ ۱۶/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856518
آگهی تغییرات شرکت تک پارس ره آورد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۴۸۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای آرش عندلیب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای جاوید حاجی علی اکبر بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "رسالت" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۴/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمدرضا بهارلو بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فریده رشیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم آرزو کریمی اسمعیل آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۷/۴/xxx۳

در تاریخ ۱۶/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671372
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب بدیعسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۳۵۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۶۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. محمد جمالی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629791
آگهی تصمیمات شرکت پرتو سپهر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۲۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۸۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمد شریفی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجیعلیاکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید غضنفری به کدملی xxxxxxxxx۲ـ مسعود غضنفری به کدملی xxxxxxxxx۷ـ میلاد ادریسعامری به کدملی xxxxxxxxx۸ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ حمید غضنفری بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و میلاد ادریسعامری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615239
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های ساختمانی عمران البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. احمد آتش هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ غلامرضا بهاردوست به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود آموزگار به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ غلامرضا بهاردوست
به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر ریاحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر آدی گوزل به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 454023

آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب بدیع
سهامی خاص ثبت شده به شماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ واصل گردید: محمد جمالی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد محمدی جوزدانی به کدملی xxxxxxxxx ـ پیمان محمدی جوزدانی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بهرام معزی قدیم به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ احمد محمدی جوزدانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و بهرام معزی قدیم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9535262
آگهی تصمیمات شرکت پرتو سپهر سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۱۲۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۸۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. محمد شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجی‌علی‌اکبر به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10874743
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های ساختمانی عمران البرز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید: احمد آتش‌هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و جاوید حاجی‌علی‌اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11003536
آگهی تصمیمات شرکت پرتو سپهر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۲۶۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۸۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمد شریفی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید غضنفری به کدملی xxxxxxxxx۲ـ مسعود غضنفری به کدملی xxxxxxxxx۷ـ میلاد ادریس عامری به کدملی xxxxxxxxx۸ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ حمید غضنفری بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و میلاد ادریس عامری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11173810
آگهی تغییرات شرکت عمران خدمات آسو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۳۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۲۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حسن خاقانی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای جاوید حاجی‌علی‌اکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11651858
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب بدیع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۳۵۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۶۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. محمد جمالی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجی‌علی‌اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11662866
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب بدیع سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۳۳۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۶۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ واصل گردید: محمد جمالی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و جاوید حاجی‌علی‌اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد محمدی‌جوزدانی به کدملی xxxxxxxxx ـ پیمان محمدی‌جوزدانی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بهرام معزی‌قدیم به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ احمد محمدی‌جوزدانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و بهرام معزی‌قدیم به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11725419
آگهی تصمیمات شرکت گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۶۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۳۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ماندانا رضایی‌فرد به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجی‌علی‌اکبر به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11737609
آگهی تصمیمات شرکت خدمت بیمه ای ایمن نهال سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۷۱و شناسه ملی:۱۰۱۰۱۹۸۴۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۹/xxx۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۱۲/xxx۹ واصل گردید:

یاسمن وزیریان به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فرهاد امیر ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرداد ثمودی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و احمد آتش هوش به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حمید حلاجی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و جاوید حاجی علی اکبر به کد ملی xxxxxxxxx۴ و وحید اسحاقی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۸۹ احمد آتش هوش به سمت‌رئیس هیئت مدیره، مهرداد ثمودی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، حمید حلاجی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره و یا با امضا دو نفر از اعضا اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای اصلی هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست امضا چکها با امضا متفق هریک از اعضا اصلی هیئت مدیره و فریدون فتحی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840044
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده هایساختمانی عمران البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. احمد آتش‌هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و جاوید حاجی‌علی‌اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین کاشف‌حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ غلامرضا بهاردوست به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود آموزگار به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ غلامرضا بهاردوست

به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر ریاحی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اکبر آدی‌گوزل به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات