مهرداد حاجی ابوالحسنی

مهرداد حاجی ابوالحسنی

کد ملی 005618xxxx
گراف ارتباطات
33
شرکت‌ها
83
آگهی‌ها

شرکت های مهرداد حاجی ابوالحسنی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مهرداد حاجی ابوالحسنی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
نوید صبای تهران
نوید صبای تهران
بازرس علی‌البدل
مهندسی آذر پژوهان اندیش
مهندسی آذر پژوهان اندیش
بازرس علی‌البدل
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
بازرس علی‌البدل
آسیا کنترل پی
آسیا کنترل پی
بازرس علی‌البدل
رویال پیشگام شرق
رویال پیشگام شرق
بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا
بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا
بازرس علی‌البدل
رهروان دور اندیش
رهروان دور اندیش
بازرس علی‌البدل
دارو سازی کیمیا سلامت نیکان
دارو سازی کیمیا سلامت نیکان
بازرس علی‌البدل
تجهیز کالا و سرمایه آسیا
تجهیز کالا و سرمایه آسیا
بازرس علی‌البدل
پیشگامان آتی نگر اطلس
پیشگامان آتی نگر اطلس
بازرس علی‌البدل
صنعتی و تولیدی استاد
صنعتی و تولیدی استاد
بازرس اصلی
نورد و گالوانیزه سروش
نورد و گالوانیزه سروش
بازرس اصلی
آرمان سازان توسعه اندیش
آرمان سازان توسعه اندیش
بازرس علی‌البدل
پیمان سازان تجارت اطلس
پیمان سازان تجارت اطلس
بازرس علی‌البدل
حسابرسی پرهام مشار
حسابرسی پرهام مشار
عضو هییت مدیره
کارخانجات ذوب آهن و نورد البرز
کارخانجات ذوب آهن و نورد البرز
بازرس اصلی
تولیدی وصنعتی تیرآهن البرزتاکستان
تولیدی وصنعتی تیرآهن البرزتاکستان
بازرس اصلی
گروه صنعتی صفا
گروه صنعتی صفا
امید سلامت
امید سلامت
بازرس علی‌البدل
نورد گالوانیزه سروش
نورد گالوانیزه سروش
بازرس اصلی
آگاه اقتصاد تامین
آگاه اقتصاد تامین
بازرس اصلی
توسعه انرژی پایدار پارس ساینا
توسعه انرژی پایدار پارس ساینا
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت و خدمات به آفرین
توسعه تجارت و خدمات به آفرین
بازرس اصلی
آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران
سبک سازان سریع
سبک سازان سریع
بازرس علی‌البدل
گروه استمرار راهبرد توسعه
گروه استمرار راهبرد توسعه
بازرس علی‌البدل
ساز دارو جوان
ساز دارو جوان
بازرس علی‌البدل
وارنا تجارت اندیشه
وارنا تجارت اندیشه
بازرس علی‌البدل
تهران ستورز
تهران ستورز
بازرس علی‌البدل
فراتاپ
فراتاپ
بازرس علی‌البدل
نورد و پروفیل ساوه
نورد و پروفیل ساوه
بازرس اصلی
آذر قند نقده
آذر قند نقده

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14348170
آگهی تغییرات حسابرسی پرهام مشار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۵/۹/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله امینی مصلح آبادی ش.ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ xxxxxx۰ افزایش داد. و آقای بیژن نجفی با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. ـ در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکاء موسسه بشرح ذیل تغییر کرد: ـ آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی ش.ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای بیژن نجفی ش.ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای روح اله امینی مصلح آبادی ش.ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به۳ نفر افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12904779
آگهی تغییراتحسابرسی پرهام مشار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۸/۴/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد حاجی ابوالحسنی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضوهیأت مدیره و مسعود رجبی پسیخانی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیأت مدیره و بیژن نجفی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال دیگر ابقاء گردیدند و کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها وعقود اسلامی و سایر اوراق تجاری به استثناء گزارشات موضوع ماده ۱۷ اساسنامه با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا " همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12470735
آگهی تغییرات شرکت اذر قند نقده شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۸۵۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ۱ بادرخواست استعفای بازرس علی البدل آقای مهردادحاجی عبدالحسنی ـکدملی:xxxxxxxxx۲موافقت وآقای مجیدحلاجی کدملی:xxxxxxxxx۴ بجای نامبرده بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردید ـ۲ترازنامه وعملیات مالی وحساب سودوزیان سالxxx۳تصویب شد. ـ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نقده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12396336
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آذر پژوهان اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پرهام مشارش م xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی ش م xxxxxxxxx۲بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140495
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ ۱ ـ ترازنامه و حساب سود وزیان (صورتهای مالی) دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴ ـ معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128773
آگهی تغییرات شرکت معدنی دفینه ثمین پویا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۲۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. اعضاء هیأت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور ش م xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت آینده سازان فولاد البرز ش م xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات ش م xxxxxxxxx۵۷ موسسه حسابرسی پرهام مشار ش م xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12088242
آگهی تغییرات شرکت نورد و پروفیل ساوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۵۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد. ـ ۲ اقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665989
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۲۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634574
آگهی تغییرات شرکت رویال پیشگام شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۳۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539163
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و خدمات به آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد چراغی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیرحسین چراغی بیدهند با کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدحسین چراغی بیدهند با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای مهردادحاجی ابوالحسنی با کدملیxxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443614
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آذر پژوهان اندیش سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۲۳۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۱۸۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی پرهام مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407598
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی پایدار پارس ساینا سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۰۸۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل:
آقای محمدهادی باهنر ک م xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا سعیدی عزیزکندی ک م xxxxxxxxx۴ و خانم آمنه حسن زاده وژده ک م xxxxxxxxx۱ به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292365
آگهی تغییرات شرکت رهروان دوراندیش شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی پرهام مشار ش م xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی ک م xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264304
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کالا و سرمایه آسیا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۹۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384397
آگهی تغییرات شرکت آگاه اقتصاد تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
اکبر کاظم زاده دهاقانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمدرضا رضائی کدملی xxxxxxxxx۹ ب سمت نائب رئیس و مسعود رجبی پسیخانی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو و محسن خلیلی انزابی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و علی اصغر گل چین آرانی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی پرهام مشار کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی آقای فرزاد ذوالفقاری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205572
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۹۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه xxx۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196670
آگهی تغییرات شرکت نورد و گالوانیزه سروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید. مهرداد حاجی ابوالحسنی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار با شماره ثبت xxx۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188985
آگهی تغییرات شرکت امید سلامت شرکت سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۱۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۶۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای رضا نبی ئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۶ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168030
آگهی تصمیمات در شرکت سازه های فلزی و ماشین آلات صفا (سهامی‎ خاص) ثبت شده به شماره۱۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۶۷۲۳۲
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‎مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ تصویب شد.
۲ـ مهرداد حاجی ابوالحسنی با کدملیxxxxxxxxx۲ و موسسه حسابرسی پرهام مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرسین اصلی و علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.
۴ـ محمد رستمی صفا به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۱ بهرام ظهور نماینده شرکت سرمایه گذاری صفا با کدملی xxxxxxxxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فرشید فیوضاتی حق با کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و برات و حق طرح دعاوی و غیره با رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و یا مدیرعامل باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد. اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387914
آگهی تغییرات شرکت پیمان سازان تجارت اطلس سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۰۷۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی کد ملی xxxxxxxxx۲ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340330
آگهی تغییرات شرکت پیمان‌سازان تجارت اطلس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی کدملی xxxxxxxxx۲ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992275
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی تیرآهن البرز تاکستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۶۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۲۰۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مهرداد حاجی ابوالحسنی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن مصیب زاده به کدملیxxxxxxxxx۵ و ژاله مصیب زاده به کدملیxxxxxxxxx۴ و هاله مصیب زاده به کدملیxxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۱۰/۹۱ حسن مصیب زاده به سمت رئیس هیئت مدیره , هاله مصیب زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , ژاله مصیب زاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته , برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947778
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی پرهام مشار به شماره ثبت ۲۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۷/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش داد. آقای مسعود رجبی پسیخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش داد. آقای بیژن نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx۸ تاریخ تولد ۲/۳/xxx۷ فرزند درویشعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نیتجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۹/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مسعود رجبی پسیخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بیژن نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۷/۹/xxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود رجبی پسیخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بیژن نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل قراردادهاـ چک ـ سفته ـ بروات ـ و سایر اوراق تجاری به استثنا گزارشات موضوع ماده ۱۷ اساسنامه با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
در تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954855
آگهی تصمیمات شرکت فولاد البرز تاکستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مهرداد حاجی ابوالحسنی با ک مxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار با ش مxxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی بهزادی با ک مxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صفا با ش مxxxxxxxxx۲۵ ـ حمیدرضا مومنی ازندریانی با ک مxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی صفا با ش مxxxxxxxxx۲۸ ـ مهرداد مصیب زاده با ک مxxxxxxxxx. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۹/۹۱ مصطفی بهزادی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد مصیب زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا مومنی ازندریانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق بهادار و حق طرح دعاوی با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10227346
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی پرهام مشار به شماره ثبت ۲۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش داد. آقای مسعود رجبی پسیخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش داد. آقای بیژن نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx۸ تاریخ تولد ۲/۳/xxx۷ فرزند درویشعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نیتجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۹/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود رجبی پسیخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بیژن نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۷/۹/xxx۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود رجبی پسیخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بیژن نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها چک سفته بروات و سایر اوراق تجاری به استثنا گزارشات موضوع ماده ۱۷ اساسنامه با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. در تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946634
آگهی تصمیمات شرکت آذر پژوهان اندیش (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۲۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۵۱۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۷/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10264435
آگهی تصمیمات شرکت آذر پژوهان اندیش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۵۲۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۱۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938027
آگهی تغییرات شرکت پیمان سازان تجارت اطلس سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۰۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931118
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حامد ابویی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای قاسم فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهرداد گودرزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863265
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و تولیدی استاد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۸۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مهرداد حاجی ابوالحسنی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی پرهام مشار به ک م xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رستمی صفا به ک م xxxxxxxxx۰ و هادی پگاه به ک م xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری صفا به ش م xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی فرشید فیوضاتی حق به ک م xxxxxxxxx۵ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۱ محمد رستمی صفا بسمت رئیس هیئت مدیره و هادی پگاه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر سلامتی به ک م xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و حق طرح و دعاوی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863268
آگهی تصمیمات شرکت نورد و گالوانیزه سروش سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۵۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۷۷۴۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مهرداد حاجی ابوالحسنی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی پرهام مشار به ش ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رستمی صفا به ک م xxxxxxxxx۰ و محمد ابوطالبی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری صفا به ش م xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی منصور چناری به ک م xxxxxxxxx۴ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۱ محمد رستمی صفا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد ابوطالبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور چناری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و یا مدیرعامل به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939403
آگهی تصمیمات شرکت نورد و گالوانیزه سروش سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۵۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۷۷۴۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی پرهام مشار به ش ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رستمی‌صفا به ک م xxxxxxxxx۰ و محمد ابوطالبی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری صفا به ش م xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی منصور چناری‌ به ک م xxxxxxxxx۴ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۱ محمد رستمی‌صفا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد ابوطالبی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و منصور چناری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی با مهر شرکت و یا مدیرعامل به اتفاق عضو دیگر هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753708
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان آتی نگر اطلسسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۳۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۷۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۷/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فاطمه سادات هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم صدف آرمان آرا به شماره ملیxxxxxxxxx۲۹ و آقای محمدرضا صادقی مجرد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۲۷/۰۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736934
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کالا و سرمایه آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۵۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۰۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۵/۰۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهتاش توانائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس سهامی خاص و شرکت پیمان سازان تجارت اطلس سهامی خاص تا تاریخ۱۵/۰۵/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۵/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734656
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهرانسهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۱۵۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۸۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۴/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724846
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کیمیا سلامت نیکانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۱۲۶۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۲۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9589059
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کیمیا سلامت نیکان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۱۲۶۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۲۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723761
آگهی تغییرات شرکت رهروان دور اندیشسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۴۲۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10473696
آگهی تغییرات شرکت رهروان دور اندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709278
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزاسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۹۵۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651749
آگهی تغییرات شرکت رویال پیشگام شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۹۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجیابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9706835
آگهی تغییرات شرکت رویال پیشگام شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۹۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 644388
آگهی تغییرات شرکت آسیا کنترل پی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۸۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۷۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۲/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578739
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۱۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۸۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۲/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335665
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۸۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۲/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564334
آگهی تأسیس شرکت معدنی دفینه ثمین پویا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۹/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۹/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: اکتشاف، استخراج و بهره برداری و تغلیظ و فرآوری انواع موادمعدنی، تولید محصولات عمل آوری شده، تولید کنسانتره، توزیع و فروش محصولات تولید شده.
ب ـ موضوعات فرعی
نصب و راه اندازی، نگهداری، تعمیرات، بازرسی فنی و سرویس تجهیزات ماشین آلات موردنیاز شرکت
خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت
انجام خدمات مهندسی، مشاوره، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت
مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکتها و طرحهای معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارایه خدمات فنی و مهندسی و بهره برداری از معادن و فرآوری آن
مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور و خرید سهام برای شرکت
اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانکها و موسسات اعتباری طبق قوانین و مقررات مربوطه
انجام هرنوع عملیات و معاملاتی مجاز که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آفریقا، بلوار اسفندیار پلاک۳ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۲۲/۰۱/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی علی اکبری به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ شرکت آینده سازان فولاد البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید تفضلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی خاص با نمایندگی آقای احد علی خانی به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ آقای احد علی خانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ موسسه پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547110
آگهي تصميمات شرکت مهندسي آذر پژوهان انديش سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۲۳۸۹ و شناسه ملي ۱۰۱۰۱۹۵۱۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508023
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آذر پژوهان اندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۱۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479946

آگهی تصمیمات شرکت نوید صبای تهران
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی به کدملیxxxxxx۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن پورحاجیان به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شراره پورحاجیانxxxxxxxxx۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی پورحاجیان به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9717581
آگهی تأسیس شرکت آرمان سازان توسعه اندیش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مبادرت به هرگونه مشارکت، سرمایه‌گذاری و معاملاتی مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد. انجام کلیه فعالیت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت توسعه و پیشرفت موضوع شرکت باشد. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مورد طرحها و پروژه‌های مختلف از قبیل انبوه‌سازی مسکن، تاسیسات و عمران شهری و روستایی، ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی و سایر امور مجاز مرتبط. تاسیس هرگونه شرکت و کارخانه، مشارکت در سایر موسسات و شرکت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز مشارکت در تاسیس شرکت‌ها و موسسات دیگر در راستای تحقق اهداف شرکت. انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی در داخل و یا خارج از کشور. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه عملیات مربوط. تولید هرگونه کالا جهت فروش‌ داخلی و صادرات مجاز. تحصیل وام و اعتبار از سیستم‌ بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخل و یا خارج از کشور در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت. اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و یا ایجاد نمایندگی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی و یا دادن نمایندگی به شرکتهای داخلی و یا خارجی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی. انجام مطالعات فنی و اقتصادی، خدمات طراحی و مهندسی مسکن تجهیز، تولید، فروش و اجاره یا بهره‌برداری از کلیه تجهیزات و ملزومات موردنیاز ساختمان و سرمایه‌گذاری مجاز

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان سعادت‌آباد بالاتر از میدان کاج نبش خیابان هفتم پلاک۸۶ طبقه چهارم‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۱۷/۰۵/xxx۰ نزد بانک سپه شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمدرضا صادقی‌مجرد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای عزیزالله میردار‌هریجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای سید ابوالقاسم شریعت به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای سید ابوالقاسم شریعت به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9821258
آگهی تأسیس شرکت پیمان سازان تجارت اطلس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مبادرت به هرگونه مشارکت، سرمایه‌گذاری و معاملاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد. انجام کلیه فعالیت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت توسعه و پیشرفت موضوع شرکت باشد. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مورد طرحها و پروژه‌های مختلف از قبیل انبوه‌سازی مسکن، تاسیسات و عمران شهری و روستایی، ساخت ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی و سایر امور مجاز مرتبط. تاسیس هرگونه شرکت و کارخانه، مشارکت در سایر موسسات و شرکت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز مشارکت در تاسیس شرکت‌ها و موسسات دیگر در راستای تحقق اهداف شرکت. انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی در داخل و یا خارج از کشور. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه عملیات مربوط. تولید هرگونه کالا جهت فروش‌ داخلی و صادرات. تحصیل وام و اعتبار از سیستم‌ بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخل و یا خارج از کشور در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت. اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و یا ایجاد نمایندگی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی و یا دادن نمایندگی به شرکتهای داخلی و یا خارجی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی. انجام مطالعات فنی و اقتصادی، خدمات طراحی و مهندسی مسکن و خدمات اجرایی، تجهیز، تولید، فروش و اجاره یا بهره‌برداری از کلیه تجهیزات و ملزومات موردنیاز ساختمان و سرمایه‌گذاری مجاز در زمینه موضوع.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان سعادت‌آباد بالاتر از میدان کاج نبش خیابان هفتم پلاک۸۶ طبقه چهارم‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۱۷/۰۵/xxx۰ نزد بانک سپه شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای سید ابوالقاسم شریعت به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای محمدرضا صادقی‌مجرد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای عزیزالله میردارهریجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای عزیزالله میردارهریجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10333569
آگهی تأسیس شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۰۵/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۰۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: مبادرت به هرگونه مشارکت، سرمایه گذاری و معاملاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد. انجام کلیه فعالیت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت توسعه و پیشرفت موضوع شرکت باشد. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مورد طرحها و پروژه‌های مختلف از قبیل انبوه سازی مسکن، تاسیسات و عمران شهری و روستایی، ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و سایر امور مرتبط. تاسیس هرگونه شرکت و کارخانه، مشارکت حقوقی یا مدنی در سایر موسسات و شرکت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز مشارکت در تاسیس شرکت‌ها و موسسات دیگر در راستای تحقق اهداف شرکت. انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی در داخل و یا خارج از کشور. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه عملیات مربوط. تولید هرگونه کالا جهت فروش داخلی و صادرات. تحصیل وام و اعتبار از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخل و یا خارج از کشور در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت. اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و یا ایجاد نمایندگی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی و یا دادن نمایندگی به شرکتهای داخلی و یا خارجی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی. انجام مطالعات فنی و اقتصادی، خدمات طراحی و مهندسی مسکن و خدمات اجرایی، تجهیز، تولید، فروش و اجاره یا بهره برداری از کلیه تجهیزات و ملزومات موردنیاز ساختمان و سرمایه گذاری مجاز ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان سعادت آباد بالاتر از میدان کاج نبش خیابان هفتم پلاک ۸۶ طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۷/۰۵/xxx۰ نزد بانک سپه شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای عزیزالله میردارهریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای سید ابوالقاسم شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای محمدرضا صادقی مجرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای محمدرضا صادقی مجرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی پرهام مشار با نمایندگی آقای سعید قره داغی گوگدرقی به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10080068
آگهی تاسیس شرکت داروسازی کیمیا سلامت نیکان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۵/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ساخت و تولید دارو پس از اخذ مجوزهای لازم اعم از شیمیایی و گیاهی واکسن و فناوری‌های نوین از طریق خرید و فروش و صادرات واردات تامین مواد اولیه دارویی مکمل‌های غذایی اعم از غذای کودک و غذاهای رژیمی محصولات آرایشی و بهداشتی تشخیصی بیولوژیک و فناوری‌های نوین تاسیس و راه اندازی واحدهای جدید تکمیل و توسعه واحدهای موجود در زمینه تولیدات دارویی مکمل‌های غذایی دارویی و غذای کودک پس از اخذ مجوزهای لازم اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در چارچوب ماموریت‌ها فعالیت‌های شرکت ایجاد نمایندگی و شعب برای شرکت در داخل و خارج از شرکت مشارکت در طرح‌ها و سهام شرکت‌های مرتبط با موضوع فعالیت هرگونه فعالیت و اقداماتی که به طور مستقیم یا غیر مسقیم برای تحقق اهداف و ماموریت‌های شرکت لازم و ضروری باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان هفت تیر مفتح جنوبی خ شیرودی پ ۲۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/ xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۶/۵/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه خردمند جنوبی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای رضا نبی ئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای فرزاد رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای مسعود ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای محمدجواد نوبختی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ آقای مهدی بخشایش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ۵ آقای مهدی بخشایش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی پرهام مشاور به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10446995
آگهی تصمیمات شرکت امید سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۶۴۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرزاد رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ رضا نبی ئی به کد ملی xxxxxxxxx۵ مسعود ضیائی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ رضا نبی ئی به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود ضیائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرزاد رضائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10085600
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی پرهام مشار به شماره ثبت ۲۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای مسعود رجبی پسیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۴/۲/xxx۲ فرزند محمدحسن با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای علی کامیار گیلانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مسعود رجبی پسیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۹/۲/xxx۲ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی کامیارگیلانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود رجبی پسیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با استثنا گزارشات موضوع ماده ۱۷ اساسنامه با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. در تاریخ ۴/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10417757
آگهی تصمیمات شرکت نوید صبای تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۷۳۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی ابوالحسنی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10407349
آگهی تأسیس شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت: برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه، شرکت با رعایت مقررات و قوانین ذیربط مجاز به اقدامات زیر خواهدبود: انجام هرگونه فعالیت در راستای توزیع آب بهداشتی برای مصارف خانگی، عمومی، صنعتی، تجاری و غیره و بهره برداری از تاسیسات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در محدوده عملیاتی شرکت. مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی. انجام هرگونه فعالیت در راستای کاهش میزان هدر رفت آب و آب بدون درآمد از طریق نصب لوازم اندازه گیری دقیق در مبادی ورودی و خروجی و مشترکین در محدوده تحت پوشش بمنظور اقتصادی نمودن قیمت تمام شده آب و تحقق کاهش پرت آب مطابق استاندار. رعایت اصول بهداشتی، کنترل کیفی و استاندارهای مورد عمل وزارت نیرو در توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی و جمع آوری و دفع فاضلاب. بهره برداری، تعمیر، نگهداری، مرمت و بازسازی و توسعه کلیه تاسیسات توزیع آب، جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از حریم آنها. اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی با اخذ مجوز از مجمع عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط. استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره وری و ارتقا، سطح خدمات. انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن می‌باشد. شرکت بدون کسب مجوز مجمع عمومی مجاز به سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی‌باشد. شرکت در راستای تسریع پروژه‌های فاضلاب ملزم است بر اساس ابلاغ ریاست مجمع و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران و هماهنگی شرکت فاضلاب تهران نسبت به اجرای شبکه فاضلاب در حوزه تحت پوشش اقدام نماید. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ کریم خان زند خ شهید عضودی آبان شمالی پ ۸۸ کدپستی xxxxxxxxx۳. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹ مورخ ۱۸/۲/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه مجیدیه پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت آب و فاضلاب استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۱ با نمایندگی آقای ایمان ستارزاده به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی مجتهدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت صنایع برق و آب صبا سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای نجف پرتوی گشتی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای ایمان ستارزاده به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و کلیه قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596721
آگهی تغییرات شرکت سبک سازان سریع سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۱۰۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۷۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید مجید اشرفی‌سعادت به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سامان ودیعت به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسینقلی بیات به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت ایستابان آریا سهامی‌‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس میردامادی تا تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۱.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید مجید اشرفی‌سعادت به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سامان ودیعت به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسینقلی بیات به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ایستابان آریا سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای عباس میردامادی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسینقلی بیات به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۳/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9735736
آگهی تصمیمات شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۳۹۹۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۳۰۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به ش ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642107
آگهی تصمیمات شرکت سازدار و جوان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۵۷۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۸۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و پرهام مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به کد ملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرزاد رضایی به کد ملیxxxxxxxxx۹ ـ رضا نبی‌ئی به کد ملیxxxxxxxxx۵ ـ مسعود ضیائی به کد ملیxxxxxxxxx۵ ـ محمد‌جواد نوبختی به کد ملیxxxxxxxxx۳ ـ منصوره رحیمی‌شهمیرزادی به کد ملیxxxxxxxxx۵. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۴/۹۰ منصوره رحیمی شهمیرزادی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجواد نوبختی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا نبی ئی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک ۲ نفر از۴ نفر فرزاد رضائی و رضا نبی ئی و مسعود ضیائی و محمدجواد نوبختی همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10688094
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۹۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10690070
آگهی تصمیمات شرکت نوید صبای تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۲۱۵۷۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به کدملیxxxxxx۶۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن پورحاجیان به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، شراره پورحاجیانxxxxxxxxx۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره علی پورحاجیان به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10700877
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۳۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۷۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۷/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فاطمه‌سادات هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم صدف آرمان‌آرا به شماره ملیxxxxxxxxx۲۹ و آقای محمدرضا صادقی‌مجرد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۲۷/۰۴/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760860
آگهی تأسیس شرکت وارنا تجارت اندیشه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و بسته‌بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیـه بانکها و موسـسات مالی و اعتبـاری دولـتی و خصوصی داخلی و خارجی برای شـ‌رکت مشارکت و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شـرکت در کـلیه مناقـصات و مـزایدات و نمایشـگاه‌های دولتی و خـصوصی داخـلی و خـارجی ایجاد و احداث شعب و انـبارهای موردنیاز در سـراسر ایران و جـهان و هـر نوع فـعالیت مجاز مرتبط با موضـوع فـعالیت شـرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران جاده مخصوص کرج (شهید لشگری) خ ۳۲ پ ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۵/۴/۹۰ نزد بانک ملی شعبه آناهیتا پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای سکندر اقبال‌یارخان بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت رویال پیشگام شرق سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی مجدزاده‌قائم‌مقامی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای ساندیپ جین بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای علی مزینانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق نائب‌رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای مهرداد حاجی‌ ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10831029
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۰۷۳۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حامد ابویی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای قاسم فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهرداد گودرزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

` اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10852497
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کالا و سرمایه آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۵۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۰۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام‌ مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۵/۰۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای بهتاش توانائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت پیشگامان آتی‌نگر اطلس سهامی‌خاص و شرکت پیمان‌سازان تجارت اطلس سهامی‌خاص تا تاریخ۱۵/۰۵/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۵/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10891705
آگهی تأسیس شرکت آرمان سازان توسعه اندیش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مبادرت به هرگونه مشارکت، سرمایه‌گذاری و معاملاتی مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد. انجام کلیه فعالیت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت توسعه و پیشرفت موضوع شرکت باشد. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مورد طرحها و پروژه‌های مختلف از قبیل انبوه‌سازی مسکن، تاسیسات و عمران شهری و روستایی، ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی و سایر امور مجاز مرتبط. تاسیس هرگونه شرکت و کارخانه، مشارکت در سایر موسسات و شرکت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز مشارکت در تاسیس شرکت‌ها و موسسات دیگر در راستای تحقق اهداف شرکت. انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی در داخل و یا خارج از کشور. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه عملیات مربوط. تولید هرگونه کالا جهت فروش‌ داخلی و صادرات مجاز. تحصیل وام و اعتبار از سیستم‌ بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخل و یا خارج از کشور در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت. اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و یا ایجاد نمایندگی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی و یا دادن نمایندگی به شرکتهای داخلی و یا خارجی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی. انجام مطالعات فنی و اقتصادی، خدمات طراحی و مهندسی مسکن تجهیز، تولید، فروش و اجاره یا بهره‌برداری از کلیه تجهیزات و ملزومات موردنیاز ساختمان و سرمایه‌گذاری مجاز

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان سعادت‌آباد بالاتر از میدان کاج نبش خیابان هفتم پلاک۸۶ طبقه چهارم‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۱۷/۰۵/xxx۰ نزد بانک سپه شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمدرضا صادقی‌مجرد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای عزیزالله میردار‌هریجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای سید ابوالقاسم شریعت به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای سید ابوالقاسم شریعت به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057616
آگهی تغییرات شرکت آسیا کنترل پی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۸۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۷۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۲/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204781
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۰۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مهندسی توسعه شهری فراز سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایرانیان پرشیا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۲۳/۰۴/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11271090
آگهی تأسیس شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مبادرت به هرگونه مشارکت، سرمایه‌گذاری و معاملاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد. انجام کلیه فعالیت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت توسعه و پیشرفت موضوع شرکت باشد. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مورد طرحها و پروژه‌های مختلف از قبیل انبوه‌سازی مسکن، تاسیسات و عمران شهری و روستایی، ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و سایر امور مرتبط. تاسیس هرگونه شرکت و کارخانه، مشارکت حقوقی یا مدنی در سایر موسسات و شرکت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز مشارکت در تاسیس شرکت‌ها و موسسات دیگر در راستای تحقق اهداف شرکت. انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی در داخل و یا خارج از کشور. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه عملیات مربوط. تولید هرگونه کالا جهت فروش‌ داخلی و صادرات. تحصیل وام و اعتبار از سیستم‌ بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخل و یا خارج از کشور در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت. اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و یا ایجاد نمایندگی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی و یا دادن نمایندگی به شرکتهای داخلی و یا خارجی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی. انجام مطالعات فنی و اقتصادی، خدمات طراحی و مهندسی مسکن و خدمات اجرایی، تجهیز، تولید، فروش و اجاره یا بهره‌برداری از کلیه تجهیزات و ملزومات موردنیاز ساختمان و سرمایه‌گذاری مجاز

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان سعادت‌آباد بالاتر از میدان کاج نبش خیابان هفتم پلاک۸۶ طبقه چهارم‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۱۷/۰۵/xxx۰ نزد بانک سپه شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای عزیزالله میردارهریجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای سید ابوالقاسم شریعت به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای محمدرضا صادقی‌مجرد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای محمدرضا صادقی‌مجرد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار با نمایندگی آقای سعید قره‌داغی‌گوگدرقی به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11307311
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۱۵۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۸۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11407855
آگهی تغییرات شرکت پیمان سازان تجارت اطلس سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۰۷۳۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11431474
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۰۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مهندسی توسعه شهری فراز سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایرانیان پرشیا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۲۳/۰۴/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11439827
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۰۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مهندسی توسعه شهری فراز سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایرانیان پرشیا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۲۳/۰۴/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11470246
آگهی تأسیس شرکت پیمان سازان تجارت اطلس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مبادرت به هرگونه مشارکت، سرمایه‌گذاری و معاملاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد. انجام کلیه فعالیت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت توسعه و پیشرفت موضوع شرکت باشد. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مورد طرحها و پروژه‌های مختلف از قبیل انبوه‌سازی مسکن، تاسیسات و عمران شهری و روستایی، ساخت ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی و سایر امور مجاز مرتبط. تاسیس هرگونه شرکت و کارخانه، مشارکت در سایر موسسات و شرکت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز مشارکت در تاسیس شرکت‌ها و موسسات دیگر در راستای تحقق اهداف شرکت. انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی در داخل و یا خارج از کشور. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه عملیات مربوط. تولید هرگونه کالا جهت فروش‌ داخلی و صادرات. تحصیل وام و اعتبار از سیستم‌ بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخل و یا خارج از کشور در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت. اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و یا ایجاد نمایندگی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی و یا دادن نمایندگی به شرکتهای داخلی و یا خارجی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی. انجام مطالعات فنی و اقتصادی، خدمات طراحی و مهندسی مسکن و خدمات اجرایی، تجهیز، تولید، فروش و اجاره یا بهره‌برداری از کلیه تجهیزات و ملزومات موردنیاز ساختمان و سرمایه‌گذاری مجاز در زمینه موضوع.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان سعادت‌آباد بالاتر از میدان کاج نبش خیابان هفتم پلاک۸۶ طبقه چهارم‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۱۷/۰۵/xxx۰ نزد بانک سپه شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای سید ابوالقاسم شریعت به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای محمدرضا صادقی‌مجرد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای عزیزالله میردارهریجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای عزیزالله میردارهریجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11617282
آگهی تغییرات شرکت استراتوس آسیا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۹۵۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۰۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۷/۴/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدباقر شایسته به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم شبنم لطفی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای سید فرید‌الدین صدرهاشمی‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۷/۴/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۲/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11660508
آگهی تصمیمات شرکت تهران ستورز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۶۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۹۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه/بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام‌مشار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11863663
آگهی تصمیمات شرکت فولاد البرز تاکستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مهرداد حاجی‌ابوالحسنی با ک‌مxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار با ش‌مxxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی بهزادی با ک‌مxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صفا با ش‌مxxxxxxxxx۲۵ ـ حمیدرضا مومنی‌ازندریانی با ک‌مxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی صفا با ش‌مxxxxxxxxx۲۸ ـ مهرداد مصیب‌زاده با ک‌مxxxxxxxxx. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۹/۹۱ مصطفی بهزادی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد مصیب‌زاده بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا مومنی‌ازندریانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق بهادار و حق طرح دعاوی با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11889326
آگهی تصمیمات شرکت فراتاب سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۴۲۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۷/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و مهرداد حاجی‎ابوالحسنی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11891627
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و تولیدی استاد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۸۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی پرهام مشار به ک م xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رستمی‌صفا به ک م xxxxxxxxx۰ و هادی پگاه به ک م xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه‌گذاری صفا به ش م xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی فرشید فیوضاتی‌حق به ک م xxxxxxxxx۵ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۱ محمد رستمی‌صفا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و هادی پگاه بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و منوچهر سلامتی به ک م xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و حق طرح‌ و دعاوی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره منفردا یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11961519
آگهی تأسیس شرکت معدنی دفینه ثمین پویا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۹/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۹/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری و تغلیظ و فرآوری انواع موادمعدنی، تولید محصولات عمل‌آوری‌شده، تولید کنسانتره، توزیع و فروش محصولات تولید شده.

ب‌ـ موضوعات فرعی

نصب و راه‌اندازی، نگهداری، تعمیرات، بازرسی فنی و سرویس تجهیزات ماشین‌آلات موردنیاز شرکت

خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت

انجام خدمات مهندسی، مشاوره، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت

مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکتها و طرحهای معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارایه خدمات فنی و مهندسی و بهره‌برداری از معادن و فرآوری آن

مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور و خرید سهام برای شرکت

اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانکها و موسسات اعتباری طبق قوانین و مقررات مربوطه

انجام هرنوع عملیات و معاملاتی مجاز که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان آفریقا، بلوار اسفندیار پلاک۳ـ کدپستیxxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۲۲/۰۱/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی علی‌اکبری به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ شرکت آینده‌سازان فولاد البرز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سعید تفضلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احد علی‌خانی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای احد علی‌خانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات‌مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12000446
آگهی تغییرات شرکت رویال پیشگام شرق سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۳۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد هادی‌ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12014782
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه هنزا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۵۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۲‌ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۲/۰۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس سهامی‌عام به شماره ثبتxxxxxx و شرکت گروه استراتوس پارس سهامی‌عام به شماره ثبتxxxxxx و شرکت بین‌المللی پیمانکاری استراتوس سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۳۹ تا تاریخ۲۲/۰۴/xxx۲.

در تاریخ۰۷/۰۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات