محمدرضا اخباریون

آقای محمدرضا اخباریون

کد ملی 005615xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14413279
آگهی تغییرات آموزشی بین المللی پویان دانش فرا پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۵۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ، خیابان دکتر شریعتی ، پل شهید صدر ، کوچه اخوان ، شماره ۱۱ ، طبقه سوم شرقی ، کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای پارسا کاظمی نژاد به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ ۱.xxx.xxx ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء مؤسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه مؤسسه از ۱۰.xxx.xxx ریال به ۱۱.xxx.xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح می شود ماده ۱۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می شود: « تعداد اعضای هیات مدیره همان ۴ نفر گذشته است اما نام و سمت یکی از اعضاء تغییر پیدا نمود » مواد ذیل اصلاح گردید: ۱ ـ ماده ۷: هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه را به غیرندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه مؤسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند ؛ رعایت ماده ۱۳ اساسنامه ، در صورت عدم حصول این اکثریت ، ضروری و الزامی است و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی. ۲ ـ ماده ۹: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره ، توسط هر یک از اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل یا شرکاء بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد ؛ فاصله دعوت تا تشکیل مجمع ، حداقل ۱۰ روز و حداکثر۴۰ روز خواهد بود. ۳ ـ ماده ۱۳: تصمیمات شرکاء در مجامع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی ، طبق دستور ماده xxx قانون تجارت ، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود ؛ اگر در بار نخست ، این اکثریت حاصل نشد ، باید همه شرکاء و اعضای هیات مدیره ، دوباره دعوت شوند ، در این صورت ، تصمیمات ، به اکثریت عددی شرکاء یا اعضای هیات مدیره یا به تصمیم شرکاء یا اعضای هیات مدیره ی حاضر در مجامع عمومی و فوق العاده و هیات مدیره ، اتخاذ شده و معتبر خواهد بود ؛ اگرچه اکثریت یا حاضرین مزبور ، دارای سه چهارم یا نصف سرمایه نباشند. ۴ ـ ماده ۱۷: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء ، که دارندگان سه چهارم سرمایه مؤسسه نیز باشند ، معتبر است ؛ در صورت عدم حصول این اکثریت ، رعایت ماده ۱۳ اساسنامه ، ضروری و الزامی است ۱ ـ آقای حسین کاظمی نژاد با شماره ملی: xxxxxxxxx۴ ، به سمت مدیر شعبه مؤسسه در نوشهر با نشانی: استان مازندران ، شهرستان نوشهر ، روبروی هتل برج ، کوچه نارون ، نبش نارون ۱ ، شماره ۱ ، کدپستی xxxxxxxxx۸ ؛ تعیین گردید. ۲ ـ آقای بابک کاظمی نژاد با شماره ملی: xxxxxxxxx۳ ، به سمت مدیر شعبه مؤسسه در اصفهان (بجای خانم سیده مرضیه نقوی با شماره ملی: xxxxxxxxx۰) با نشانی: استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی ، روبروی سرپرستی بانک ملت ، کوچه شهید فیاضی ، شماره ۸۸ ، کدپستی xxxxxxxxx۶ ؛ تعیین گردید. ۳ ـ شعبه مؤسسه در کرج با نشانی: استان البرز ، شهر کرج ، دهقان ویلای اول ، انتهای خیابان یاسر چهار ، ساختمان باران ۲ ، شماره ۴۹ ، واحد ۱ ، کدپستی xxxxxxxxx۷ ، تلفن: xxxxxxxxx۲۹ ؛ تأسیس و آقای پارسا کاظمی نژاد با شماره ملی: xxxxxxxxx۶ ، به سمت مدیر شعبه مذکور، تعیین گردید. ۴ ـ شعبه مؤسسه در شیراز با نشانی: استان فارس، شهر شیراز ، خیابان زرهی ، کوچه ۲۲ ، فرعی اول ، سمت چپ، ساختمان ملیکا ، واحد ۲ ، کدپستی xxxxxxxxx۶ ، تلفن: xxxxxxxxx۷۲ ؛ تأسیس و مؤسسه دانش روز آگاهان ثبت شده به شماره xxx۶۶ ، به تاریخ xxx۷.۰۵.۰۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ ، با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون با شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، به سمت مدیر شعبه مذکور ، تعیین گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان پس از تغییرات به شرح زیر می باشد: ۱ ـ آقای بابک کاظمی نژاد با شماره ملی: xxxxxxxxx۳ ، دارای مبلغ ۹.xxx.xxx ریال سهم الشرکه ۲ ـ آقای حسین کاظمی نژاد با شماره ملی: xxxxxxxxx۴ ، دارای مبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه ۳ ـ آقای پارسا کاظمی نژاد با شماره ملی: xxxxxxxxx۶ ، دارای مبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه ۴ ـ مؤسسه دانش روز آگاهان ثبت شده به شماره xxx۶۶ ، به تاریخ xxx۷.۰۵.۰۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ ، با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون با شماره ملی: xxxxxxxxx۱، دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413281
آگهی تغییرات آموزشی بین المللی پویان دانش فرا پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۵۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک کاظمی نژاد با شماره ملی: xxxxxxxxx۳ ، به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای حسین کاظمی نژاد با شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مؤسسه دانش روز آگاهان ، با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای پارسا کاظمی نژاد با شماره ملی: xxxxxxxxx۶ ، به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته ، چک ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838675
آگهی تغییراتمشاوره حقوقی بین المللی داوران دانش روز آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۴۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۵۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه مؤسسه در واحد ثبتی مشهد به نشانی: استان خراسان رضوی، مشهد مقدس، خیابان امام رضا (ع) (تهران)، امام رضا ۴۹، شماره xxx، واحد ۸، کد پستی xxxxxxxxx۵ به مدیریت مؤسسه دانش روز آگاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی خانم صدیقه اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تأسیس گردید. مؤسسه دانش روز آگاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمد رضا اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمد رضا اخباریون با شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. بنابراین سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد: مؤسسه دانش روز آگاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمد رضا اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد رضا اخباریون با شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838679
آگهی تغییراتدانش روز آگاهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم صدیقه اخباریون به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای مهدی اخباریون به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای محمدرضا اخباریون به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ - با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxxxxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌شود. شعبه شرکت در استان خراسان رضوی، مشهد مقدس، خیابان امام رضا (ع) (تهران)، امام رضا ۴۹، شماره xxx، واحد ۸، کد پستی xxxxxxxxx۵ و خانم صدیقه اخباریون به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر شعبه در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح می‌شود بنابراین فهرست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان پس از تغییرات به شرح زیر می‌باشد: - آقای محمدرضا اخباریون دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه - خانم صدیقه اخباریون دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه - آقای مهدی اخباریون دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12567458
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آموزشی و خدمات آرایشی تندیس زیبایی گلشن درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ارائه کلیه خدمات آرایشی و زیبایی مربوط به پوست، مو، صورت، اپیلاسیون، سولاریوم. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی. اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز داخلی و خارجی. انجام خدمات و مشارکت در پروژه های و مراکز علمی، آموزشی، کمک آموزشی، آموزشهای انفرادی، گروهی، نیمه گروهی در زمینه های عمومی و تخصصی بویژه آرایش، پیرایش، بهداشت، زیبایی، مراقبت پوست و مو، کمکهای اولیه (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان پاسداران خیابان شهید امیرابراهیمی بین گلستان ۸ و ۱۰ شماره ۵۷ طبقه ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: خانم مریم آزادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای مهراب احمدزاده دشتستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه مشاوره حقوقی بین المللی داوران دانش روز آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی آقای محمدرضا اخباریون به شماره ملیxxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل سفته چک بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174788
آگهی تغییرات موسسه پویا سخن نیک به‌شماره‌ثبت ۲۹۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سپیده ربیعی با شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا میری با شماره ملی: xxxxxxxxx۳، به سمت رئیس هیات مدیره مؤسسه دانشِ روز آگاهان با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون با شماره ملی: xxxxxxxxx۱، به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقوداسلامی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مُهر مؤسسه معتبر است است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158308
آگهی تغییرات شرکت پردیس دانش تات موسسه غیر تجاری به‌شماره‌ثبت۳۰۱۵۲ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۲۱۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعباس آتشکار شماره ملی: ۵ xxxxxx xxx با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید آقای سیدمحسن آتشکار شماره ملی: ۷ xxxxxx xxx با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید در نتیجه سرمایه مؤسسه از xxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید میزان سهم الشرکه هر یک از آشرکاء به شرح زیر می باشد: آقای سیدعلی آقامیری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه وآقای غلامرضا عموزادخلیلی با شماره ملی: xxxxxxxxx۸، دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه وآقای مسعود انصاری خالدی با شماره ملی: xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه ومؤسسه دانشِ روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137137
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی پردیس مهارت نیکان به‌شماره‌ثبت ۳۰۱۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۳ و مجوز شماره xxx۵۶/۵ مورخ ۹/۱۲/۹۳ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا عموزادخلیلی xxxxxxxxx۸ به سِمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای مسعود انصاری خالدی ک.م xxxxxxxxx۳ به سِمت رئیس هیات مدیره و آقای سیدعلی آقامیری ک.م xxxxxxxxx۱ به سِمت نائب رئیس هیات مدیره و مؤسسه دانشِ روز آگاهان ش.م xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون ک.م xxxxxxxxx۱ به سِمت عضو هیأت مدیره. اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مُهر مؤسسه و اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مُهر مؤسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137149
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی پردیس مهارت نیکان به‌شماره‌ثبت ۳۰۱۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۳ و مجوز شماره xxx۵۶/۵ مورخ ۹/۱۲/۹۳ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی آقامیری ک.م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای غلامرضا عموزادخلیلی ک.م xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مسعود انصاری خالدی ک.م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. مؤسسه دانشِ روز آگاهان ش.م xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون ک.م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیات مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تام موسسه به فرهنگی آموزشی پردیس دانش تات تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محل موسسه به آدرس تهران خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از چهار راه پارک وی کوچه شهید میرشریفی شماره ۲ کد پستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبات موسسه در واحد های ثبتی شهریار و رشت منحل گردید. لیست شرکاء بعد ز افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای سیدعباس اتشکار دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای سیدمحسن آتشکار دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای سیدعلی آقامیری دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای غلامرضا عموزادخلیلی دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای مسعود انصاری خالدی دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال و مؤسسه دانشِ روز آگاهان ش.م xxxxxxxxx۶۳ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129001
آگهی تغییرات موسسه مشاوره حقوقی بین‌المللی داوران دانش روز آگاه به‌شماره‌ثبت ۳۵۴۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۵۲۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو اگهی تاسیس شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۷/ ۱۱/ xxx۳ آقای محمدرضا اخباریون با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده مؤسسه دانشِ روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ در شرکا انتخاب و خانم صدیقه اخباریون با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده مؤسسه دانشِ روز آگاهان به سمت نایب رییس هیأت مدیره انتخاب گردیدند که مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129198
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری مشاوره حقوقی بین المللی دو پرستو فرا پارس پویان درتاریخ ۰۱/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام فعالیت های مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه فعالیت معتبر (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران، خیابان دکتر شریعتی، پل صدر، کوچه اخوان، شماره ۱۱، سوم شرقی کدپستی xxxxxxxxx۸ نشانی شعب مؤسسه: ۱ ـ استان مازندران، شهرستان نوشهر، روبروی هتل برج، کوچه نارون، نبش نارون ۱، شماره ۱۵، کدپستی xxxxxxxxx۸ ـ استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، روبروی سرپرستی بانک ملت، کوچه شهید فیاضی، شماره ۸۸، کدپستی: xxxxxxxxx۶ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: ـ حسین کاظمی نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه۲ ـ موسسه مشاوره حقوقی بین المللی داورانِ دانشِ روز آگاه به نمایندگی محمدرضا اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره دارنده xxxxxx۰ریال سهم الشرکه ۳ ـ بابک کاظمی نژاد به سمت مدیرعامل و رییس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مُهر مؤسسه معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12116415
آگهی تغییرات موسسه دانش پژوهان سها به‌شماره‌ثبت ۲۴۶۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۴۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه دانشِ روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای: محمدرضا اخباریون شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق مؤسسه از ردیف شرکا خارج ودیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد در نتیجه سرمایه مؤسسه از xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. تعداد اعضای هیات مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان پس از تغییرات به شرح زیر می باشد: آقای محمد مختاری با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدتقی مختاری با شماره ملی: xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091302
آگهی تغییرات مؤسسه دانش سرای مولانا آریانپور به‌شماره‌ثبت ۲۶۱۰۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم عاطفه جهان بین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق مؤسسه از ردیف شرکا خارج گردید. خانم هدا جهان بین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق مؤسسه از ردیف شرکا خارج گردید. خانم فاطمه جهان بین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق مؤسسه از ردیف شرکا خارج گردیدند. آقای مهدی پاکروان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق مؤسسه از ردیف شرکا خارج گردید. بنابراین سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای جواد آریانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال، خانم فاطمه رمضانی اضماره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال، آقای مولانا آریانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال و مؤسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091318
آگهی تغییرات موسسه دانش روز آگاهان به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا اخباریون با شماره ملی xxxxxxxxx۱، به سمت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره خانم صدیقه اخباریون با شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته چک بروات عقود و قراردادهای اسلامی با امضای منفرد مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091325
آگهی تغییرات موسسه دانش روز آگاهان به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نیره اخباریون ـ فرزند: نصراله، شماره ملی: xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از ردیف شرکاء خارج گردید در نتیجه سرمایه مؤسسه از xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال کاهش یافت. نشانی مؤسسه به تهران، خیابان شریعتی، پل رومی، بلوار صبا (قیطریه)، خیابان شهید کریمی (بوعلی)، کوچه محمدی، شماره ۶، طبقه ۴، کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید بنابراین فهرست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان پس ازکاهش سرمایه به شرح زیر می باشد: آقای محمدرضا اخباریون ک.م xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم صدیقه اخباریون ک.مxxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی اخباریون ک.م xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9436293
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی دانش سرای جهان بین به‌شماره‌ثبت ۲۶۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد آریانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل فاطمه رمضانی اضماره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره موسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی محمدرضا اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل سفته و چک و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9436299
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی دانش سرای جهان بین به‌شماره‌ثبت ۲۶۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام موسسه به " دانش سرای مولانا آریانپور " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان فرجام خیابان شهید حیدرخانی خیابان شهید ملک لو شماره xxx کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره ۳ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . جواد آریانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . فاطمه رمضانی اضماره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . مولانا آریانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . موسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی محمدرضا اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می باشد: جواد آریانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال فاطمه رمضانی اضماره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال مولانا آریانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال موسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال عاطفه جهان بین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال هدا جهان بین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال فاطمه جهان بین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال مهدی پاکروان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9425736
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری مشاوره حقوقی بین المللی داوران دانش روز آگاه در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: انجام فعالیت های مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه فعالیت معتبر. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی موسسه: تهران، تجریش، ابتدای خیابان شهید باهنر (نیاوران)، خیابان شهید صادقی، کوچه شهید عباسی، بن بست مروارید، شماره ۵، طبقه ۱، واحد ۱ (جنوب شرقی)، کدپستی xxxxxxxxx۳ نشانی شعبه مؤسسه: استان مازندران، نوشهر، مزگاه، دو راهی بندپی، انتهای کوچه نیلوفر آبی، نبش نیلوفر ۹، کدپستی xxxxxxxxx۳ مدیر شعبه استان مازندران: مؤسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در شعبه استان مازندران، اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقود اسلامی با امضای مدیر شعبه همراه با مهر مؤسسه معتبر است. سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء: آقای محمدرضا اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه و موسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی خانم صدیقه اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. اولین مدیران موسسه: آقای محمدرضا اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و موسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی خانم صدیقه اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره: طبق اساسنامه. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1745253
آگهی تغییرات موسسه دانش پژوهان سها به شماره‌ثبت ۲۴۶۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۴۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد مختاری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای محمدتقی مختاری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره ـ ـ مؤسسه دانشِ روز آگاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. ـ اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه و اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1745259
آگهی تغییرات موسسه دانش پژوهان سها به شماره‌ثبت ۲۴۶۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۴۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد مختاری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ آقای محمدتقی مختاری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ مؤسسه دانشِ روز آگاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه مؤسسه از xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه: ـ آقای مرتضی میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ xxxxxx۰ریال ـ آقای مهدی میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ xxxxxxریال ـ آقای محمد مختاری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ xxxxxx۰۰ریال ـ آقای محمدتقی مختاری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ xxxxxx۰۰ریال ـ مؤسسه دانشِ روز آگاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ xxxxxx۰ریال ـ تعداد اعضای هیات مدیره به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، تجریش، ابتدای خیابان شریعتی، شماره xxx۵، طبقه ۳، واحد ۸، کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1736611
آگهی تغییرات موسسه پردیس نام آوران خلیج همیشه فارس به‌شماره‌ثبت ۲۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۰۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی نونهال گنزق به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره و مرتضی نونهال گنزق به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مؤسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی محمدرضا اخباریون به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقود اسلامی با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725761
آگهی تغییرات موسسه آموزشی گنجینه شیخ بهایی به شماره ثبت ۲۴۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۰۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور ردانی پور ردانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق مؤسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بنابراین فهرست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد: آقای رامین نواب پور کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال ـ مؤسسه دانشِ روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای محمّدرضا اخباریون کد ملی xxxxxxxxx۱دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1741264
آگهی تغییرات موسسه آموزشی گنجینه شیخ بهایی به‌شماره‌ثبت ۲۴۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۰۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذشد: منصور ردانی پورردانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق مؤسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بنابراین فهرست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد: آقای رامین نواب پور کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال ـ مؤسسه دانشِ روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای محمّدرضا اخباریون کدملی xxxxxxxxx۱دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719641
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی علم اندیشان متحد به شماره ثبت ۲۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند امیر محمد علی مددی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و مهدی علی مددی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و دانشِ روز آگاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی محمدرضا اخباریون به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقوداسلامی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مُهر مؤسسه معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687437
آگهی تغییرات موسسه آموزشی گنجینه شیخ بهایی به شماره ثبت ۲۴۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۰۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین نواب پور کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محمّدرضا اخباریون کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی مؤسسه دانشِ روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل سفته چک بروات عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579234
آگهی تغییرات موسسه دانش روز آگاهان به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم صدیقه اخباریون ـ فرزند: نصراله، شماره ملی: ۴ xxxxxx xxx، شماره شناسنامه: xxx، صادره از شهر: تهران،، با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء مؤسسه قرار گرفت. ۲ ـ آقای مهدی اخباریون ـ فرزند: نصراله، شماره ملی: ۶ xxxxxx xxx، شماره شناسنامه: xxx۷، صادره از شهر: تهران، با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء مؤسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه مؤسسه از xxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید محل شرکت به تهران، تجریش، ابتدای خیابان شهید باهنر (نیاوران)، خیابان شهید صادقی، کوچه شهید عباسی، بن بست مروارید، شماره ۵، طبقه ۱، واحد ۱ (جنوب شرقی)، کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید شعبه مؤسسه در استان مازندران، نوشهر، مزگاه، دو راهی بندپی، انتهای کوچه نیلوفر آبی، نبش نیلوفر ۹، کدپستی xxxxxxxxx۳ با مدیریت خانم نیره اخباریون ک.م xxxxxxxxx۹ تاسیس گردید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح گردید لیست شرکا بعد از افزایش به شرح زیر می باشد آقای محمد رضا اخباریون ک.م xxxxxxxxx۱دارای مبلغ xxxxxx ریال خانم نیره اخباریون دارای ک.م xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال آقای مهدی اخباریون دارای ک.م xxxxxxxxx۶مبلغ xxxxxx۰ ریال خانم صدیقه اخباریون دارای ک.م xxxxxxxxx۴مبلغ xxxxxx۰۰ ریال ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570956
آگهی تغییرات موسسه گویش اندیشان شایلان به شماره ثبت ۲۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی چاوش ور xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره ـ محمد جباری خانقاه ک م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره و مؤسسه دانشِ روز آگاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون ک مxxxxxxxxx۱ بمدت ۲ سال به سمت اعضای هیأت مدیره تعیین شدند. اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه و اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443358
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی واژگان ایلیا پارس شماره ثبت ۲۶۰۰۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۹۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی غفاری فرزند جهانگیر شماره ملی xxxxxxxxx۰ شماره شناسنامه xxx صادره از شهر چالوس متولد ۲۶/۶/xxx۵ شهر چالوس به نشانی تهران خیابان ستارخان کوچه حجت شماره ۱۲ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۸۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا موسسه قرار گرفت. خانم فرشته نریمانی فرزند اکبر شماره ملی xxxxxxxxx۹ شماره شناسنامه xxx۷ صادره از شهر تهران متولد ۲۰/۵/xxx۲ شهر تهران به نشانی تهران خیابان ستارخان کوچه حجت شماره ۱۲ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا موسسه قرار گرفت موسسه دانش روز آگاهان شماره ثبت xxx۶۶ به تاریخ ۱/۵/xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون فرزند نصراله شماره ملی xxxxxxxxx۱ شماره شناسنامه xxx صادره از شهر تهران متولد ۷/۲/xxx۲ شهر تهران به نشانی تهران تجریش ابتدای خیابان شریعتی شماره xxx۵ طبقه ۳ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از xxx/xxx/۱۰ ریال به xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه بشرح فوق اصلاح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان پس از افزایش بشرح ذیل می باشد آقای فؤاد حسین لو بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx/xxx/۵ ریال سهم الشرکه خانم آیدا حسین لو بشماره ملی xxxxxxxxx۹۶ دارنده xxx/xxx/۵ ریال سهم الشرکه موسسه دانش روز آگاهان شماره ثبت xxx۶۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمّدرضا اخباریون بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه آقای مهدی غفاری بشماره ملی xxxxxxxxx دارنده xxx/xxx/۸۰ ریال سهم الشرکه خانم فرشته نریمانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx/xxx/۱۹ ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش پیدا نمود و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه بدین شرح اصلاح گردید آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس تهران خیابان فلسطین روبروی سفارت فلسطین شماره xxx طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۱ به تهران بزرگراه شهید چمران ابتدای خیابان باقر خان غربی شماره ۲۲ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۰ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443485
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی خانه زبان دلیر شماره ثبت ۲۲۴۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۰۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حامد رفیعی فرزند: امیرعلی، شماره ملی xxxxxxxxx۹، شماره شناسنامه: xxx۵ صادره از شهر: تهران، متولد: ۱۵/۵/xxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴۹ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء مؤسسه قرار گرفت.
آقای ابراهیم خلیل مهر نو، فرزند: ابراهیم، شماره ملی: xxxxxxxxx۱ صادره از شهر: ارومیه، متولد: ۲۷/۰۹/xxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴۹ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء مؤسسه قرار گرفت.
مؤسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای: محمدرضا اخباریون به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء مؤسسه قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه مؤسسه از xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح می شود. نام موسسه از «فرهنگی آموزشی خانه زبان دلیر»به «فرهنگی آموزشی سرزمین زبان مهرنو» در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح می شود.
مرکز اصلی موسسه به «تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان اباذر، خیابان گلدشت، گلستان ۱۱، شماره ۴۶، واحد اول، کدپستی xxxxxxxxx۷» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح می شود.
تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بدین شرح اصلاح می شود.
بنابراین فهرست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان پس از تغییرات به شرح زیر می باشد:
آقای حامد رفیعی دارای مبلغ xxx/xxx/۴۹ ریال سهم الشرکه
آقای ابراهیم خلیل مهرنو دارای مبلغ xxx/xxx/۴۹ ریال سهم الشرکه
مؤسسه دانش روز آگاهان دارای مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه
آقای مرتضی دلیر دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آقای حمید دلیر دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254132
آگهی تغییرات موسسه آموزشی سرای دانش نیایش به ‌شماره ثبت ۳۰۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا اخباریون با کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه خارج گردید.
درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: سید سعید چوبداری xxx/xxx/۳ ریال
ـ مجیدباقر کاظمی xxx/xxx/۳ ریال ـ بهاره حاجی اشرفی xxx/xxx ریال ـ سیده سمیرا چوبداری xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240733
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی امید اندیشه آریانا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۷۴۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۲۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا مظاهری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مجید مظاهری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه دانش روزآگاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
نام موسسه از امید اندیشه آریانا به گام طلائی دانش تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
آدرس موسسه به نشانی: تهران، خ جمهوری، بین تقاطع اسکندری و باستان، نبش ک نفر، شماره ۱۶، واحد ۶، کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و همچنین شعبات موسسه به نشانی: اصفهان، خ هزار جریب، ابتدای خ آزادی، روبروی بانک مسکن، شماره xxx، کدپستی xxxxxxxxx۱ و اهواز، خ زیتون کارمندی، خ شهید بندر، بین زیتون و زیبا، شماره ۶۲، کدپستی xxxxxxxxx۹ منحل گردید. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
علیرضا مظاهری با کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱۷ریال و مجید مظاهری با کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال و موسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون با کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال در ردیف شرکا قرار گرفتند.
سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک به قرار ذیل می باشد: آقای علیرضا مظاهری با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx/۱۷ ریال سهم الشرکه و آقای مجید مظاهری با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال سهم الشرکه و موسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه و آقای قدرت اله مهمدی کرتلائی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxx/xxx/۹ ریال و خانم کبری مهمدی کرتلائی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207988
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی پلکان دانش به ‌شماره ثبت ۲۵۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مریم میردامادی تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت.
سیده منا فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ببا پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت موسسه دانش روز آگاهان با نمایندگی محمدرضا اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرید.
نشانی جدید شرکت: تهران ـ بزرگراه ارتش ـ خ شهید محلاتی ـ فاز ۲ ـ خ نصر ـ ساختمان یاس ـ ط همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ تعیین گردید نام شرکت به دانش سرای مصباح نور معرفت تغییر یافت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207989
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی پلکان دانش به ‌شماره ثبت ۲۵۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مریم میردامای تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ سیده منا فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ موسسه حسابرسی دانش روز آگاهان با نمایندگی محمدرضا اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176712
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی زبان پژوهان ایلیا به شماره ثبت ۲۴۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۲۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید سعادت صانعی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و محمد فیروزی ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه دانش روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی محمدرضا اخباریون ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل سفته ـ چک ـ بروات ـ عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149095
آگهی تغییرات موسسه آموزشی سرای دانش نیایش به ‌شماره ثبت ۳۰۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ خانم بهاره حاجی اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء به شرح زیر می باشد.
ـ سید سعید چوبداری به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx/xxx/۳ ریال
ـ سیده سمیرا چوبداری به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx/۳ ریال
ـ مجید باقرکاظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx/۳ ریال
ـ محمدرضا اخباریون به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال
ـ بهاره حاجی اشرفی به کد ملی xxxxxxxxx دارای xxx/xxx ریال
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853383
آگهی تاسیس موسسه آموزشی سرای دانش نیایش
موسسه فوق در تاریخ۱۹/۰۷/xxx۱ تحت شمارهxxx۳۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۹/۰۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: کمک به تامین و رفع تنگناها و کمبود فضاهای آموزشی و پرورشی و ارتقاء سطح دانش دانش آموزان و زبان آموزان و مهارت آموزان, بهره گیری از امکانات بالقوه مردم از طریق تاسیس و راه اندازی اداره و دایره نمودن آموزشگاههای علمی آزاد, آموزشگاهها و موسسات زبانها و مکالمات خارجی, آموزشگاههای فنی و حرفه ای و اجرای آموزش های فنی و حرفه ای, آموزش فن آوری اطلاعات, شبکه, نرم افزار و سایر دوره های کامپیوتری, اجرای آموزش های و مهارت های پیشرفته فنی و حرفه ای با استفاده از مجوزهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای, برگزاری اردوهای آموزشی, آزمون و همایشهای علمی , آموزشی و فرهنگی, کلاسهای تقویتی و آمادگی کنکور مقاطع مختلف تحصیلی, انجام پروژه های علمی , مطالعاتی, آموزشی , کمک آموزشی, آموزشهای انفرادی, گروهی, نیمه گروهی در زمینه های عمومی و تخصصی بویژه زبانهای خارجی, ارائه خدمات مشاوره ای, آموزشی , کمک آموزشی و اعزام اساتید مربوط به آموزش, مشاوره تحصیلی , تدریس خصوصی تنظیم یا عقد قرارداد, عضویت و مشارکت و همکاری با افراد شرکتها و موسسات و مدارس و مراکز و تعاونیهای آموزشی, پرورشی, فرهنگی, هنری, فنی و حرفه ای و غیرانتفاعی مقاطع مختلف تحصیلی مجاز داخل و خارج از کشور, اخذ یا اعطای نمایندگی حقیقی و حقوقی و یا مشاوره تحصیلی جهت شرکتها, موسسات, افراد , تعاونی ها و مراکز فوق الذکر داخل و خارج از کشور, تهیه و تامین فضاهای فعالیت جهت انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی با رعایت استانداردهای متداول مراجع مربوطه آموزشی, شرکت در مناقصات و مزایدات, اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران نیاوران, تقاطع خیابان شهید بازدار (کامرانیه) , شمارهxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۱ـ ۳ـ شعبه به آدرس ایران ـ تهران ـ تهران دماوند ـ سه راهی گیلاوند روبروی پمپ بنزین
۲ـ ۳ـ شعبه به آدرس ایران ـ سمنان ـ مهدی شهر شهرک شهدا خ گل داوودی شماره۷
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ ۵ـ آقای سید سعید چوبداری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ـ خانم سیده سمیرا چوبداری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ـ آقای محمدرضا اخباریون به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ـ آقای مجید باقر کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ ۵ـ خانم سیده سمیرا چوبداری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته, چک, بروات, عقوداسلامی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10391841
آگهی تاسیس موسسه آموزشی سرای دانش نیایش
موسسه فوق در تاریخ ۱۹/۰۷/xxx۱ تحت شماره xxx۳۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۰۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع موسسه: کمک به تامین و رفع تنگناها و کمبود فضاهای آموزشی و پرورشی و ارتقاء سطح دانش دانش آموزان و زبان آموزان و مهارت آموزان , بهره گیری از امکانات بالقوه مردم از طریق تاسیس و راه اندازی اداره و دایره نمودن آموزشگاههای علمی آزاد , آموزشگاهها و موسسات زبانها و مکالمات خارجی , آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای و اجرای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای , آموزش فن آوری اطلاعات , شبکه , نرم افزار و سایر دوره‌های کامپیوتری , اجرای آموزش‌های و مهارت‌های پیشرفته فنی و حرفه‌ای با استفاده از مجوزهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای , برگزاری اردوهای آموزشی , آزمون و همایشهای علمی , آموزشی و فرهنگی , کلاسهای تقویتی و آمادگی کنکور مقاطع مختلف تحصیلی , انجام پروژه‌های علمی , مطالعاتی , آموزشی , کمک آموزشی , آموزشهای انفرادی , گروهی , نیمه گروهی در زمینه‌های عمومی و تخصصی بویژه زبانهای خارجی , ارائه خدمات مشاوره‌ای , آموزشی , کمک آموزشی و اعزام اساتید مربوط به آموزش , مشاوره تحصیلی , تدریس خصوصی تنظیم یا عقد قرارداد , عضویت و مشارکت و همکاری با افراد شرکتها و موسسات و مدارس و مراکز و تعاونیهای آموزشی , پرورشی , فرهنگی , هنری , فنی و حرفه‌ای و غیرانتفاعی مقاطع مختلف تحصیلی مجاز داخل و خارج از کشور , اخذ یا اعطای نمایندگی حقیقی و حقوقی و یا مشاوره تحصیلی جهت شرکتها , موسسات , افراد , تعاونی‌ها و مراکز فوق الذکر داخل و خارج از کشور , تهیه و تامین فضاهای فعالیت جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و پرورشی با رعایت استانداردهای متداول مراجع مربوطه آموزشی , شرکت در مناقصات و مزایدات , اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. ۲ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی موسسه: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران نیاوران , تقاطع خیابان شهید بازدار (کامرانیه) , شماره xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ ۱ ۳ شعبه به آدرس ایران تهران تهران دماوند سه راهی گیلاوند روبروی پمپ بنزین ۲ ۳ شعبه به آدرس ایران سمنان مهدی شهر شهرک شهدا خ گل داوودی شماره ۷ ۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران موسسه: ۱ ۵ آقای سید سعید چوبداری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم سیده سمیرا چوبداری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای محمدرضا اخباریون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای مجید باقر کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ خانم سیده سمیرا چوبداری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: اوراق و مکاتبات اداری و عادی و همچنین اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته , چک , بروات , عقوداسلامی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات