سید سعید میرعشقی

سید سعید میرعشقی

کد ملی 005582xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
6
آگهی‌ها

شرکت های سید سعید میرعشقی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید سعید میرعشقی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14678473
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ سید سعید میرعشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مجید اعظم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ حسین امین زاده هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی محمدهادی مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سید تورج شهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل تا تاریخ ۱۱/۰۳/xxx۰. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14678480
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد : ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره ( غیرموظف ) حسین امین زاده هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ( غیرموظف ) سید سعید میرعشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره ( موظف ) مجید اعظم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره ( موظف ) علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۱/۰۳/xxx۰. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می‌باشدکلیه اوراق و مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی و مکاتبات غیرتعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 599910
آگهی تصمیمات شرکت دوک نخ سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۷۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید تورج شهرجردی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و سید سعید میرعشقی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ولی توحدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و میترا عالی مقام به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شبنم توحدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10002353
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی دوک نخ سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۷۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۹۰ واصل گردید: سید تورج شهرجردی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و سید سعید مرعشی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ولی توحدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عضو و میترا عالی‌مقام به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شبنم توحدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء هر یک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896864
آگهی تصمیمات شرکت دوک نخ سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۷۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید تورج شهرجردی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و سید سعید میرعشقی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ولی توحدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و میترا عالی‌مقام به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شبنم توحدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11980924
آگهی تصمیمات شرکت دوک نخ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۷۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید: سید تورج شهرجردی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید سعید میرعشقی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی توحدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و ولی توحدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا توحدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شبنم توحدی به کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضا و سهامداران بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات