مهدی آهنگری

آقای مهدی آهنگری

کد ملی 005563xxxx
گراف ارتباطات
40
شرکت‌ها
72
آگهی‌ها

شرکت های مهدی آهنگری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مهدی آهنگری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
دریا تجهیز آریا
دریا تجهیز آریا
بازرس علی‌البدل
مازند دژ امید
مازند دژ امید
بازرس علی‌البدل
پیشگامان رایان دنیز
پیشگامان رایان دنیز
بازرس علی‌البدل
پردیس تجارت علوی
پردیس تجارت علوی
بازرس علی‌البدل
کشت و توسعه پیشگام ذرت پارس
کشت و توسعه پیشگام ذرت پارس
بازرس علی‌البدل
سرآمد سنجش کیفیت
سرآمد سنجش کیفیت
بازرس علی‌البدل
تام تجارت آسیا
تام تجارت آسیا
بازرس علی‌البدل
کاشی گستر مهربان
کاشی گستر مهربان
بازرس علی‌البدل
ابنیه عمران پارمیس
ابنیه عمران پارمیس
بازرس علی‌البدل
کنار ایده اوج طرح
کنار ایده اوج طرح
بازرس علی‌البدل
کاسپین تجارت پوریا
کاسپین تجارت پوریا
بازرس علی‌البدل
کاسپین پاد پوریا
کاسپین پاد پوریا
بازرس علی‌البدل
نورافشان راه آرمان
نورافشان راه آرمان
بازرس علی‌البدل
سادات پلاستیک
سادات پلاستیک
بازرس علی‌البدل
به فرین فرآور شایان
به فرین فرآور شایان
بازرس علی‌البدل
دنیای فن آوری ارکا
دنیای فن آوری ارکا
بازرس علی‌البدل
صنایع فلزی پارک دژ
صنایع فلزی پارک دژ
بازرس علی‌البدل
فن آوری داده های زمین
فن آوری داده های زمین
بازرس علی‌البدل
زیر ساخت سازان پویا
زیر ساخت سازان پویا
بازرس علی‌البدل
سیس بنیان بتن غرب
سیس بنیان بتن غرب
بهینه سازان رژان
بهینه سازان رژان
بازرس علی‌البدل
کیان فارمد پارسیان
کیان فارمد پارسیان
بازرس علی‌البدل
سازه سبک آرسام
سازه سبک آرسام
بازرس علی‌البدل
تولیدی مشمع آذر آبادگان
تولیدی مشمع آذر آبادگان
بازرس علی‌البدل
وستا نگار مهام
وستا نگار مهام
بازرس علی‌البدل
ریسندگی وبافندگی روژان زاگرس باختر
ریسندگی وبافندگی روژان زاگرس باختر
بازرس علی‌البدل
پارسیان کهن نیرو
پارسیان کهن نیرو
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی کمپارس
تولیدی و صنعتی کمپارس
بازرس علی‌البدل
کران سیما فام
کران سیما فام
بازرس علی‌البدل
توسعه صنعت و تجارت زیدشت
توسعه صنعت و تجارت زیدشت
بازرس علی‌البدل
نوژن ویلا
نوژن ویلا
بازرس علی‌البدل
کاوش گستر دارو
کاوش گستر دارو
بازرس علی‌البدل
عرفان طب پارس
عرفان طب پارس
بازرس علی‌البدل
پارس کوتر
پارس کوتر
بازرس علی‌البدل
سولار سرمایش شیمی
سولار سرمایش شیمی
بازرس علی‌البدل
آداک درمان آوا
آداک درمان آوا
بازرس علی‌البدل
مهندسی کاوه پارس هم رنگ
مهندسی کاوه پارس هم رنگ
بازرس علی‌البدل
آریان آسانسور هزاره سوم
آریان آسانسور هزاره سوم
بازرس علی‌البدل
پارس مشبک
پارس مشبک
بازرس علی‌البدل
مانا صنعت تجارت
مانا صنعت تجارت
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14861908
آگهی تغییرات شرکت مانا صنعت تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 252155 و شناسه ملی 10102925960
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس سعیدی به شماره ملی 0383144302 به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی 0055631592 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ980729990375360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14794368
آگهی تغییرات شرکت پارس مشبک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خانم زهرا پاشا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - آقای مصطفی پاشا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - خانم نرگس پاشا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - آقای سید حسین حسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14783652
آگهی تغییرات شرکت آریان آسانسور هزاره سوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۲۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا براتعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای فرید کورس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا اسکافی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهران حاجی رسولیها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی امامی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر قراردادها و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای محمد رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14748526
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کاوه پارس هم رنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ماه xxx۷ تصویب گردید . آقای امید سلطانی سفیدانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) و آقای محمد منصور تفنگچی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو ورئیس هیئت مدیره و آقای جاوید اسمعیل محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو ونائب رئیس هیئت مدیره و خانم یاسمن تفنگچی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حق امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا امضاء منفرد هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . آقای مرتضی حاجتی هفتخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14705599
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آداک درمان آوا درتاریخ ۲۴/۰۴/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : موضوع شرکت عبارتست از : تولید ، بسته بندی ، خرید ، فروش ، تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شامل دارو ، داروهای گیاهی ، داروهای دامی ، محصولات آرایشی و بهداشتی و سلولزی ، شوینده‌ها ، پاک کننده‌ها ، مواد اولیه صنایع داروسازی ، غذایی ، بهداشتی ، آرایشی ، شوینده‌ها و پاک کننده‌ها ، خوراک و مواد اولیه و افزودنی‌های دام و طیور ، مواد و لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مکمل‌ها و داروهای رژیمی و غذایی و فرآورده‌های بیولوژیکی ، تبادل اطلاعات دانش فنی و فناوری از طریق تهیه و تدراک آنها از شرکتهای داخلی و خارجی و ارائه خدمات فنی در زمینه موضوعات فوق الذکر ، انغقاد هر گونه قرارداد با کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی اخذ تسهیلات و اعتبارات ارزی و ریالی و ضمانت نامه‌های بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای معتبرداخلی و خارجی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور و حق العملکاری و ایجاد برندیگ هریک از محصولات و مواد اولیه مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ، بازریابی غیرهرمی و غیرشبکه ایی و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های بین المللی داخلی و خارجی ، ارائه خدمات فنی برگزاری سمینارها و نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های داخلی و خارجی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، دانشگاه تهران ، خیابان شهید برادران مظفر ، خیابان آیت اله طالقانی ، پلاک xxx ، ساختمان اطمینان ، طبقه چهارم ، واحد ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱/xxx۰/۳/۷۱ مورخ ۱۱/۰۴/xxx۸ نزد بانک صادرات شعبه طالقانی ولیعصر با کد xxx۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم گلفام در دهن به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ساسان صائمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن فروغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای پیمان گرامی ماشک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14698166
آگهی تغییرات شرکت فن آوری داده های زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۱۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14632862
آگهی تغییرات شرکت کاوش گستر دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 281287 و شناسه ملی 10103168552
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به30/09/1397مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون حساب تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی14003695339 بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی 0055631592 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ980307805897830 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14538172
آگهی تغییرات شرکت عرفان طب پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشت حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14513142
آگهی تغییرات شرکت کران سیما فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶۱۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۴۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل و برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : آقای هنریک یاری جانیان نماگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو ورئیس هیئت مدیره آقای هاملت یاری جانیان نماگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو ونائب رئیس هیئت مدیره آقای هرویک یاری جانیان نماگردی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با امضاء منفرد هریک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14456716
آگهی تغییرات شرکت سولار سرمایش شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۶۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۳۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای سیامک حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای امیر امیری رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آذین زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند . حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . آقای یعقوب رسول زاده نمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14428180
آگهی تغییرات شرکت نوژن ویلا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۲۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ تصویب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای حمید کیا کجوری xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم مریم غفاری xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن قزوینی xxxxxxxxx۷ و خانمها هنگامه شهیدی xxxxxxxxx۱ و فاطمه کیا کجوری بxxxxxxxxx۹ عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند حق امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای تعهدآور با امضاءمدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی اعداد آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330045
آگهی تغییرات شرکت پارس کوتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند xxx۹ تصویب گردید. آقای علی خوش طینت سخنگو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330068
آگهی تغییرات شرکت عرفان طب پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ماه xxx۶ تصویب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حمیدرضا بوبور شیرازی کردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای افشین قره گزلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو ورئیس هیئت مدیره و مهری ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای تعهدآور و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184001
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان رژان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین آگاهان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131429
آگهی تغییرات شرکت عرفان طب پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14122360
آگهی تغییرات شرکت فن آوری داده های زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۱۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ به تصویب رسید. آقای امیر جواد نظیفی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080396
آگهی تغییرات شرکت به فرین فرآور شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۰۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم عالم تاج فواکه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056920
آگهی تغییرات شرکت نوژن ویلا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۲۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی اعداد آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056928
آگهی تغییرات شرکت کاوش گستر دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۸۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال منتهی به سال مالی ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون تدبیر حساب (حسابداران رسمی ) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14002392
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و تجارت زیدشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978356
آگهی تغییرات شرکت سازه سبک آرسام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۵ تصویب گردید. آقای محمد شایانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل(خارج از سهامداران) و آقای منصور آریادانا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و خانم فرحناز گلی زاده اخلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوونائب رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قرار دادهای تعهدآور و سایر نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی سامان پندار به به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی شرکت و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875573
آگهی تغییرات شرکت سازه سبک آرسام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صابر جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875580
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان رژان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم ملکی نجف آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیداند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846925
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی کمپارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۸۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید منظم تبریزی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و مهدی آهنگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846962
آگهی تغییرات شرکت کران سیما فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶۱۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۴۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هنریک یاری جانیان نماگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هئیت مدیره و هاملت یاری جانیان نماگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره و اعظم رمضان نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره)برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. – حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری و مکاتبات با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هئیت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - ابراهیم عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828006
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان رژان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین آگاهان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805698
آگهی تغییرات شرکت پارسیان کهن نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود مصطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم حنانه سادات مصطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای داود شاملو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798876
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی روژان زاگرس باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۳۰۳۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا دستگیرعالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۱/۰۶/xxx۸ و آقای آلفرت میناسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۱/۰۶/xxx۸ و آقای میرغنی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۱/۰۶/xxx۸ ۲ آقای امیرسالار امیراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری هرسین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661019
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص وستا نگار مهام درتاریخ ۲۴/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت در زمینه، خرید و فروش، صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری مخابراتی و سیستم‌های رایانه‌ای و الکترونیکی. مطالعه، طراحی، تحقیقات و پژوهش، مشاوره و انتقال تکنولوژی، نصب و راه اندازی در زمینه رایانه. تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی، تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه‌ای و سیستم‌های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات ابزار دقیق رایانه‌ای. طراحی، تولید، فروش و پشتیبانی نرم افزار، نرم افزارهای سفارش مشتری، بسته‌های نرم افزاری. طراحی و تولید و اجرای سیستم‎های امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه‎های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه‎های بی‎سیم و راه حل‎های ارتباط با اینترنت جهت سازمان‎‌ها، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطای شعب، دفاتر و نمایندگی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - صادقیه - خیابان شهید مسیح صلاحی - خیابان شهید سعید گلاب - پلاک ۳۸ - ساختمان آرین - طبقه همکف - واحد ۱ - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد و مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۴۵ - xxx۵۵ مورخ ۱۴/۴/xxx۶ بانک ملت شعبه وزارت نفت واریز گردیده و الباقی در تعهد سهامداران میباشد اولین مدیران: آقای کیارث اسعدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حسام حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی نان شکری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسیح کیوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قرار دادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای امید سلیمانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515687
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مشمع آذر آبادگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرابین مشاور روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501606
آگهی تغییرات شرکت فن آوری داده‌های زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۱۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۹۵ تصویب گردید. آقای مهدی کشت دار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای آرام یریت سیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم ریتا آجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند - آقای امیر جواد نظیفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463840
آگهی تغییرات شرکت به فرین فرآور شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۰۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل و برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا ذاکرعباسعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زیبا اوجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خانم فائزه جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13387715
آگهی تغییرات شرکت سازه سبک آرسام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375390
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان فارمد پارسیان در تاریخ ۱۹/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: تهیه تولید و توزیع انواع تجهیزات، بیمارستانی، پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و دیگر موارد مرتبط با صنعت پزشکی اعم از لوازم مصرفی، تخصصی دارویی، مکملهای دارویی، مواد اولیه آنها، البسه بیمارستانی و ست‌های جراحی استریل و غیراستریل، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در زمینه فعالیت شرکت و مرتبط با صنعت پزشکی اعم از تجهیزات مصرفی عمومی و تخصصی از شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت شرکت اداره داروخانه بیمارستانی و سرپایی، ارائه خدمات دارویی و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، راه اندازی و تجهیز داروخانه و بیمارستان احداث و راه اندازی و اداره مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی اعم از بیمارستان و درمانگاه انتقال دانش فنی و تکنولوژی و اجرای پروژههای مشترک سرمایه گذاری و تحقیقاتی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی داخلی و خارجی در زمینه فعالیت شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم انجام کلیه امور مجاز مرتبط با موضوع شرکت و مطابق قانون تجارت که در روند توسعه و اهداف شرکت موثر باشد ۰ شرکت در مزایدات و مناقصات و عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت شرکت واردات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و مجاز بازرگانی از جمله لوازم و قطعات مورد نیاز تولید لوازم و تجهیزات مرتبط با صنعت پزشکی. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و اخذ ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی همچنین امور خدماتی در زمینه تامین و تجهیز آشپزخانه‌ها در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران مژده خیابان شهید مصطفی مقدسی کوچه مبارزین پلاک ۲۵ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدو تعداد xxx۰ سهم آن بانام می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰ ریال آن طی گواهی بانکی xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۱/۱۲/۹۵ بانک شهر شعبه نیاوران واریز و بقیه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: آقای سعید اکبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قرار دادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایرنامه‌های عادی و اداری با امضا منفرد هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد خانجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369914
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان رژان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اعداد آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254774
آگهی تغییرات شرکت بنیان بتن غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۱۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید خانم حسنی آقائی حاجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061221
آگهی تغییرات شرکت زیر ساخت سازان پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی بورکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966749
آگهی تغییرات شرکت فن آوری داده‌های زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۱۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر جواد نظیفی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635717
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی پارك دژ شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرش میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم پریا میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. سهیل نظری طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448902
آگهی تغییرات شرکت دنیای فن آوری اركا شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۲۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خانم زهرا جلایر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای کسری قبادیان کلهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم تارا قبادیان کلهر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ خانم منا مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12419819
آگهی تغییرات شرکت به فرین فرآور شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۰۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل و برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا ذاکرعباسعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زیبا اوجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خانم فائزه جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207357
آگهی تغییرات شرکت سادات پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۵۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل و برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند. سید مهدی حسینی فر بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ و خانم فرزانه حدادی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ آقای طاهر عشقی دشمن کردهی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری بشماره ملی: xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084836
آگهی تغییرات شرکت نورافشان راه ارمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۲۹۳۷۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۰۴۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل و برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:آقای علی مصداقی بشماره ملی: xxxxxxxxx۰ و خانم مژگان رحیم تبریزی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ و آقای هوتن مهدی مداوی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری بشماره ملی: xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413466
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان رایان دنیز سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۱۰۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۵۹۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشماره ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی آقای مهدی آهنگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413565
آگهی تغییرات شرکت تام تجارت آسیا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۲۳۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۶۴۶۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امیرحسین عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و فریبا صباغان کرمان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و مهدی صالحی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
حسین پرتوی نکو بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و مهدی آهنگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355010
آگهی تغییرات شرکت پردیس تجارت علوی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۹۵۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدحسین ناظمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
سید محسن نبوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اقای مصطغی راستاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره آقای محسن بهرام گیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره.
امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضا منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256318
آگهی تغییرات شرکت سرآمد سنجش کیفیت شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۰۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
مجید میرزای فشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مریم رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خسرو خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144501
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان رایان دنیز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۱۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۵۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۰/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: علی اکبر اسدی نعمتی به ش مxxxxxxxxx۳, حمیدرضا پورقربان به ش مxxxxxxxxx۵, حسام حسینی به ش مxxxxxxxxx۴ و یعقوب اسدی نعمتی به ش مxxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفندxxx۱ تصویب گردید. عباس رضائیان ش.مxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و مهدی آهنگری ش.مxxxxxxxxx۲ بسمت عضو علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147874
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان رایان دنیز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۱۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۵۹۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر اسدی نعمتی به ش م xxxxxxxxx۳، حمیدرضا پورقربان به ش م xxxxxxxxx۵، حسام حسینی به ش م xxxxxxxxx۴ و یعقوب اسدی نعمتی به ش م xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۹۱ تصویب گردید. عباس رضائیان ش.م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و مهدی آهنگری ش.م xxxxxxxxx۲ بسمت عضو علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007684
آگهی تصمیمات شرکت پیشگامان رایان دنیز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۵۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید: عباس رضائیان به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و مهدی آهنگری به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920119
آگهی تغییرات شرکت پردیس تجارت علوی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۹۵۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدحسین ناظمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۹/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10016850
آگهی تغییرات شرکت پردیس تجارت علوی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۵۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدحسین ناظمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۹/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732398
آگهی تغییرات شرکت کشت و توسعه پیشگام ذرت پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۹۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۸۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای احمد برادران فیروزآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد تیرگر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای رضا مشکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۲۵/۱۲/xxx۲ و خانم مریم میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۰۳/۰۳/xxx۲
در تاریخ۲۰/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691139
آگهی تغییرات شرکت پردیس تجارت علویسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۵۷۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۹۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدحسین ناظمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۱۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649264
آگهی تصمیمات شرکت پیشگامان رایان دنیز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۱۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۵۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید عباس حیدری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و مهدی آهنگری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9673701
آگهی تغییرات شرکت مازند دژ امید سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۹۸۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۲۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای امید چهل‌امیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۳/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604609
آگهی تغییرات شرکت مازند دژ امید سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۹۸۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۲۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای امید چهل امیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۳/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 477785

آگهی تغییرات شرکت دریا تجهیز آریا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای پیمان گرامی ماشک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۹/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محسن فروغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی زراعتگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۰/۹/xxx۲.
در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10185461
آگهی تاسیس شرکت ابنیه عمران پارمیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: فعالیت در کلیه امور ساختمانی شامل ساخت و ساز ابنیه خصوصی و دولتی شامل امور عمرانی راه سازی جدول کشی سدسازی و پل سازی آسفالت کاری ایجاد و نگهداری فضای سبز آبنما راه و باند تاسیسات مکانیکی و تاسیساتی و برقی و واردات ماشین آلات و تجهیزات انجام کلیه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی امور پیمانکاری موارد مذکور و تهیه و واردات قطعات و لوازم مربوط به صنایع دریایی مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات استفاده از وام و تسهیلات بانکی تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه واحدهای سیستمهای الکترونیکی و دوربین‌های مدار بسته و امور زیباسازی و نماسازی و دکوراسیون داخلی ساختمانها. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران سعادت آباد خ سرو غربی خ آسمان آسمان ۴ شرقی پ ۶۵ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزارو دویست سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار و دویست سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۴۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۲۳/۳/xxx۰ نزد بانک پارسیان شعبه سایکو پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای هوشمند فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای هوشیار فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای علیرضا صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای علیرضا صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا دو نفر از سه نفر از اعضا هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای فرهاد حسنی درآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10108608
آگهی تغییرات شرکت کاشی گستر مهربان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۱۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. ۲ خانم شهلا محمدعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۳/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10313527
آگهی تغییرات شرکت دریا تجهیز آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۵۲۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای پیمان گرامی ماشک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671227
آگهی تغییرات شرکت کشت و توسعه پیشگام ذرت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۹۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۸۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۳/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای احمد برادران‌فیروزآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۳/۰۳/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد تیرگر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مسعود اعلائی‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای حشمت‌اله شکری‌شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای رضا مشکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۰۳/۰۳/xxx۲.

در تاریخ۰۴/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10720519
آگهی تغییرات شرکت پردیس تجارت علوی سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۵۷۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۹۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدحسین ناظمی‌اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11152404
آگهی تصمیمات شرکت پیشگامان رایان دنیز سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۶۱۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۵۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید.

عباس رضائیان به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی آهنگری به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیر‌الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

علی‌اکبر اسدی‌نعمتی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و حسام حسینی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و حمیدرضا پورقربان به ش ملی xxxxxxxxx۵ و یعقوب اسدی‌نعمتی به ش ملی xxxxxxxxx۴

به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۳/۹۰ علی‌اکبر اسدی‌نعمتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل و حمیدرضا پورقربان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق بهادار با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت‌‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر‌عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11217207
آگهی تغییرات شرکت دریا تجهیز آریا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۳۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۵۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای پیمان گرامی‌ماشک به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۹/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن فروغی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی زراعتگر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۰/۹/xxx۲.

در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11484224
آگهی تصمیمات شرکت پیشگامان رایان دنیز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۱۰۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۵۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید عباس حیدری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و مهدی آهنگری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11590017
آگهی تأسیس شرکت کنار ایده اوج طرح سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۱۲/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۱۲/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه انجام امور مشاوره‌ای طراحی و مدیریت ساخت معماری و شهرسازی و مشاوره تاسیسات (الکتریکی و مکانیکی) و سازه‌ای پروژه‌ها اعم از ساختمانها و مجتمع‌ها فرودگاهها بنادر شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مشارکت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام کلیه امور مجاز بازرگانی و صادرات و واردات مجاز بطور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با تمامی و هر یک از موضوعات فوق‌الذکر.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ جلال آل احمد ـ روبروی شهرآراء ـ پ xxx ـ ط ۵ ـ واحد ۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۶ مورخ ۲۸/۱۱/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه پاساژ مریم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای مهدی کامبوزیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای امیرحسین کامبوزیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم سیمین‌دخت تقدیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای مهدی کامبوزیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای سید حسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11611281
آگهی تغییرات شرکت کاسپین تجارت پوریا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۱۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۴۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم مریم چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11624644
آگهی تغییرات شرکت سرآمد سنجش کیفیت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۰۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ خانم پوران الهامی‌منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۷/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مجید میرزای‌فشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مریم رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۴/۷/۹۲.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مجید میرزای‌فشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم مریم رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم مریم رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.

۶ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ فلکه دوم صادقیه بلوار اشرفی‌اصفهانی خیابان شهید خانبابائی شرقی پلاک ۱۰ واحد ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۷ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

ارائه خدمات مشاوره‌ای درخصوص استقرار و پشتیبانی سیستمهای مدیریتی ارزیابی فنی عملکرد تحول اداری بهبود فرایندها برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک مدیریت تغییر مدیریت ضایعات و نظام آراستگی انجام فعالیتهای مدیریت بحران مدیریت ریسک و خدمات پس از فروش محصولات تولیدی داخلی و خارجی انجام فعالیتها ایجاد توسعه پشتیبانی انجام فعالیتها و استقرار مدیریت فن‌آوری اطلاعات و سیستم‌های نرم‌افزاری غیررسانه‌ای مدیریت و اتوماسیون اداری سیستم‌ها و سیستمهای شبکه‌های کامپیوتری تولید واردات و عرضه کالا مجاز و قطعات مدیریت پیمان خدمات مهندسی و کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری مجاز که مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات قانونی و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد تولید و واردات و صادرات دام و خوراک دام و فرآورده‌های دامی.

۸ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11810241
آگهی تصمیمات شرکت پیشگامان رایان دنیز سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره۲۶۱۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۵۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ بتصویب رسید. عباس رضائیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و مهدی آهنگری به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11848813
آگهی تغییرات شرکت کشت و توسعه پیشگام ذرت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۹۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۸۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای احمد برادران‌فیروزآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۵/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد تیرگر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای رضا مشکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۲۵/۱۲/xxx۲ و خانم مریم میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۰۳/۰۳/xxx۲

در تاریخ۲۰/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11860707
آگهی تأسیس شرکت کاسپین پاد پوریا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: تهیه و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی استفاده از وام و تسهیلات بانکی ترخیص کالا از گمرکات کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران م ونک خ گاندی جنوبی ک ۱۵ پ ۱۶ واحد ۱۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به دویست سهم xxx/xxx ریالی که تعداد دویست سهم با نام می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵ مورخ ۲/۱۱/xxx۹ نزد بانک سپه شعبه سمیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم الهام جوکار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای عبدالحسین زرین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ خانم زهرا فرمهینی‎فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ خانم زهرا فرمهینی‎فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ خانم بنفشه سیدبقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای مهدی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات