کیومرث ضیائی فرد

آقای کیومرث ضیائی فرد

کد ملی 005526xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13799312
آگهی تغییرات شرکت بین المللی بازرگانی آوینا تجارت دینا مهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۸۳۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۶۶۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میثم جمالی تنها شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد آقای حامد یعقوبی وردوم شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سایر شرکا پس از افزایش سرمایه: خانم الهام قنبری رحیملو ش م xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه وآقای کیومرث ضیائی فرد ش م xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه محل شرکت به آدرس: تهران ولی عصر خیابان ولی عصر خیابان شهید علی ولدی پلاک ۲۸ طبقه سوم واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799316
آگهی تغییرات شرکت بین المللی بازرگانی آوینا تجارت دینا مهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۸۳۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۶۶۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم الهام قنبری رحیملو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج گردید. آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه: آقای میثم جمالی تنها شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال و آقای حامد یعقوبی وردوم شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764541
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرنیکا مهر ایرانیان در تاریخ ۲۶/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی کوچه نادر خیابان ولی عصر پلاک xxx۹ بلوک شرقی طبقه دوم واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱. xxx. xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703106
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی بازرگانی آوینا تجارت دینا مهر درتاریخ ۱۷/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران میدان امام حسین خیابان انقلاب اسلامی خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه اول واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم الهام قنبری رحیملو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱۰ , xxx ریال سهم الشرکه آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم الهام قنبری رحیملو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل منفردا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703115
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی بازرگانی آرمینا بهار ایرانیان درتاریخ ۱۷/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران میدان امام حسین خیابان انقلاب اسلامی خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه اول واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم الهام قنبری رحیملو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱۰ , xxx ریال سهم الشرکه آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم الهام قنبری رحیملو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل منفردا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703127
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی بازرگانی آویسا مهر ایرانیان درتاریخ ۱۷/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران میدان امام حسین خیابان انقلاب اسلامی خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه اول واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم الهام قنبری رحیملو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱۰ , xxx ریال سهم الشرکه آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم الهام قنبری رحیملو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل منفردا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13681120
آگهی تغییرات شرکت ساعی پویش رهام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۸۴۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۶۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نسرین صحرانورد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. منصوره عبداللهی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریالکاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح یافت. تعداد اعضاء هیات مدیره از ۵ نفر به ۲ نفرکاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. آقای آن هوآ جانگ دارای مبلغ ریال xxxxxx۰۰ به کد فراگیر xxxxxxxxx آقای تیان هوآ شی دارای مبلغ ریال xxxxxx۰۰ به کد فراگیر xxxxxxxxx پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505073
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی داناگیتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۰۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای کیومرث ضیائی فرد مدیر تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384100
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آرتین سازه ماز درتاریخ ۲۳/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات مشاوره‌ای مدیریتی، بازار در زمینه صنعتی، بازرگانی، ارائه خدمات طراحی، مشاور، اجرا، نظارت فنی، ارائه خدمات مشاوره، پیاده سازی سیستمهای مدیریت فنی کیفیت، ارائه امور خدماتی) تایپ و کپی، توجیه فنی و اقتصادی، مشاوره وتنظیم طرح‌های توجیهی صنعتی، اقتصادی، تولیدی وبازرگانی، ارائه روشهای نوین مدیریتی جهت اداره شرکتهای خصوصی ودولتی، ارتقاء سطح دانش فنی مدیریت و مشاوره نظارت فنی بر اداره شرکتها، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ارگانها، سازمانها، نهادهای دولتی و خصوصی داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها وموسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات ومزایدات سراسر کشور و طور کلی انجام هر گونه فعالیت مجازی که به نحوی موجب کسترش فعالیت موسسه مطابق با قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران باشد (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران فردوس کوچه هفدهم (شهید محمدرضا نجاتی) خیابان شهید ابراهیمی پوربسایی جنوبی پلاک ۱۵ طبقه سوم واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای احمد هاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارنده xxxxxx۰ ر یال سهم الشرکه به مدت نامحدودانتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد بهادر و اوراق اصلی با امضاء مدیرعامل منفردا «همراه با مهر موسسه و حق امضاء اوراق عادی به امضاء مدیرعامل منفردا» همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310401
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن مشاهیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۰۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای وحید سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای داود شکری شاهین تپه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای یاسر حبیب زاده چگینی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای مهدی مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پارسه جهت نشر آگهی‌های شرکت عمران بتن مشاهیر انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097982
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و تجارت بین المللی پیشرو کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۱۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ ۱ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای پرویز آزادپیما به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای کیومرث ضیائی فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محسن علمدار نیاکی به کدملی xxxxxxxxx۰ آقای مهدی طاهری پور به کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت توسعه صنعت و معدن اسپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای غلامعباس طاهری پور به کدملی xxxxxxxxx۵ ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003817
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ساعی پویش متین در تاریخ ۱۴/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید، بسته بندی کلیه مواد غذایی ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه وتوزیع، واحدهای پرورش طیور، و آبزیان طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه‌ای ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان امام حسین (ع) خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه ۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هرکدام: نسرین صحرانورد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ۲ کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: محمد علی صحرانورد سعد آباد به سمت عضو هیئت مدیره (خارج ازشرکا) به شماره ملی xxxxxxxxx۱. نسرین صحرانورد به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. برای مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای کیومرث ضیائی فرد منفردا همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای آقای کیومرث ضیائی فرد منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12944671
آگهی تغییرات شرکت بهنیا گستران یکتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۲۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۴۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وخانم لیلی هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وخانم الهام گل سرخ (خارج از شرکا) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ وآقای حسین محمدی (خارج از شرکا) به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مریم اثنا عشری (خارج از شرکا) به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930595
آگهی تغییرات شرکت تندیس سازان تاج شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۲۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهشاد برازنده با کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای محمد رضا خلیلی با کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای داریوش رستمی با کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای محمد جلائی هاشمیان با کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیات مدیره از ۲ نفر به ۶ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس جدید: تهران میدان هروی، خیابان ضابطی، کوچه فرزاد، پلاک ۹ واحد ۵ کدپستی: xxxxxxxxx۵ تغییریافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید: کترینگ، برگزاری همایش، برگزاری مراسم جشن، طبخ غذا، سمینارو همایش، آشپزخانه. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. اسامی شرکاء بشرح ذیل می‌باشد: خانم لیلی هادی باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای کیومرث ضیائی فرد باکدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم مهشاد برازنده دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد رضا خلیلی دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای داریوش رستمی دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمد جلائی هاشمیان دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930601
آگهی تغییرات شرکت تندیس سازان تاج شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۲۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلی هادی باکدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ازشرکت خارج گردید. آقای کیومرث ضیائی فرد باکدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح یافت. تعداد اعضاء هیات مدیره از ۶ نفر به ۴ نفرکاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء پس از کاهش بشرح ذیل می‌باشد: خانم مهشاد برازنده باکدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد رضا خلیلی باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای داریوش رستمی باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمد جلائی هاشمیان باکدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815408
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تندیس سازان تاج درتاریخ ۰۴/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه، پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه وتوزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی، کشاورزی شامل احیاءاراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، طراحی و احداث و اجرای دامداری‌های صنعتی و واحدهای پرورش طیور، و آبزیان طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه‌ای ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی وخصوصی اعم از داخلی و بین المللی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان امام حسین (ع) خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه ۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه شرکاء: لیلی هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: لیلی هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و الهام گل سرخ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای کیومرث ضیائی فرد منفردا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای کیومرث ضیائی فرد منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815466
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهنیا گستران یکتا درتاریخ ۰۴/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه، پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه وتوزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی، کشاورزی شامل احیاءاراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، طراحی و احداث و اجرای دامداری‌های صنعتی و واحدهای پرورش طیور، و آبزیان طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه‌ای ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان امام حسین (ع) خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه ۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: لیلی هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه کیومرث ضیائی فرد شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: الهام گل سرخ به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ لیلی هادی به سمت مدیرعامل و عضو و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای کیومرث ضیائی فرد منفردا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای کیومرث ضیائی فرد منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729715
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ گستر ایرانیان درتاریخ ۱۷/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه، پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه وتوزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی، کشاورزی شامل احیاءاراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، طراحی و احداث و اجرای دامداری‌های صنعتی و واحدهای پرورش طیور، و آبزیان طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه‌ای ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان امام حسین (ع) خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه ۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳/۳۲ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه تخصصی بورس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اعظم صحرانورد سعدآباد شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. شهناز مردانه سیاه پوش شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. کیومرث ضیائی فرد شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: دنا فیض مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. سمیرا میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729972
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرسان امید تجارت درتاریخ ۱۷/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه، پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی، ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی، کشاورزی شامل احیاء اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، طراحی و احداث و اجرای دامداری‌های صنعتی و واحدهای پرورش طیور و آبزیان طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه‌ای ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانی‌های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران میدان امام حسین (ع) خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه ۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳/۳۲ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه تخصصی بورس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شهناز مردانه سیاه پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: سمیرا میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. دنا فیض مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720570
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انبوه سازان خلیج فارس ارغوان درتاریخ ۰۹/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه، پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه وتوزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی، کشاورزی شامل احیاءاراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، طراحی و احداث و اجرای دامداری‌های صنعتی و واحدهای پرورش طیور، و آبزیان طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه‌ای ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان امام حسین (ع) خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه ۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳/۳۲ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه تخصصی بورس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: کیومرث ضیائی فرد کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شهناز مردانه سیاه پوش کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره اعظم صحرانورد سعدآباد کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمیرا میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و دنا فیض مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369857
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ آراد درتاریخ ۱۶/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گود برداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی، سدهای خاکی و بتنی، بندهای آبی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، سندبلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی، بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه، تجهیز و ساخت واحدهای عمرانی، ورزشی و خدماتی، اقامتی و هتل، طراحی، اجرا، نظارت فنی و ساخت ابنیه سبک و سنگین شهرکها و مجتمع های خدماتی، اقامتی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، ورزشی و خدماتی، طرح محاسبه و اجراء و ساخت اماکن ورزشی مجتمع ها، سالن ها و زمین های بازی، تعمیر و نگهداری خط انتقال آب، گاز، نفت و پتروشیمی معماری شهرسازی و انبوه سازی مسکن طراحی و اجراء تصفیه خانه های شهری آب و فاضلاب خرید و فروش مصالح ساختمانی و ماشین آلات ساختمانی و راهسازی . ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی . (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: میدان امام حسین (ع) ـ خیابان مازندران ـ پلاک۶۳ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۶ کد پ xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/xxx۰/۰ مورخ ۱۲/۵/۹۴ نزد پست بانک شعبه پل چوبی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای اعظم صحرانورد سعدآباد به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شهناز مردانه سیاه پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی . سمیرا میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل .برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ( (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12326658
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیمان گستران الماس درتاریخ ۲۴/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گود برداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی، سدهای خاکی و بتنی، بندهای آبی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، سندبلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی، بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها، تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه، همچنین اجرای کلیه پیمانکاری و عمرانی مرتبط با ابنیه و ساختمانها اعم از فلزی و بتونی، طراحی، اجرا، نظارت فنی و ساخت ابنیه سبک و سنگین شهرکها و مجتمع های خدماتی، اقامتی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، ورزشی و خدماتی، طرح محاسبه و اجراء و ساخت اماکن ورزشی مجتمع ها، سالن ها و زمین های بازی، ، نظارت و اجراء کلیه پروژه های عمرانی و شهر سازی معماری و انبوه سازی اعم از فلزی و بتونی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند اجراء سازه های زیرزمینی پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی ـ ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه وتوزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی (پس از اخذ مجوز های لازم ).ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان امام حسین (ع) ـ خیابان مازندران ـ پلاک۶۳ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۶ کد پستی xxxxxxxxx سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۴/۹/xxx۳ نزد بانک ملی شعبه مازندران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمدعلی صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وکیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای کیومرث ضیائی فردبه سمت رئیس هیات مدیره ـ عضو اصلی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شهناز مردانه سیاه پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وسمیرا میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ( ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298016
آگهی تغییرات شرکت بين المللي پيمان گستر هليا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۶۱۵۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۹۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان شهید مطهری کوچه زاهدان خیابان سهروردی جنوبی پلاکxxxطبقه ۲ واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ماده ۱۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها هیئت مدیره تعیین می کند. به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق گردید:"واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. طراحی واجرای لباس های زنانه و مردانه. خرید وفروش سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری و تجهیزات و سیستمهای کامپیوتری و شبکه های داخلی کامپیوتر. برگزاری همایش وسمینار داخلی وخارجی. راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای وفست فود وآبمیوه وبستنی. اجرای پروژه های ساختمانی وطراحی ودیزاین داخلی. سرمایه گذاری ومشارکت با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ودولتی وخصوصی وانجام کلیه خدمات بازرگانی وتجاری. شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وعقدقرارداد. دریافت وام وتسهیلات مالی واعتباری اعم از ریالی وارزی واخذ ضمانت نامه وگشایش اعتبارات اسنادی از کلیه بانک ها داخلی وخارجی. اخذ واعطای نمایندگی در داخل وخارج از کشور و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم" وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. خانم لیلامرادی علیائی فرزند ولی اله ش ش ۱صادره ازکرج به کدملیxxxxxxxxx۷با پرداخت مبلغxxxxxx۰۰ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. خانم فاطمه مرادی علیائی فرزند ولی اله به ش ش xxx۶ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال خانم لیلامرادی علیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال خانم اعظم صحرانورد سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال خانم فاطمه مرادی علیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405315
آگهی تغییرات شرکت ماه لاستیک صالحی بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۴۹۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۰۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان انقلاب پیچ شمیران ساختمان تنکابن طبقه پنجم واحد ۲۳کدپستی: xxxxxxxxx۸ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413277
آگهی تغییرات شرکت ماه لاستیک صالحی بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۴۹۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۰۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان انقلاب پیچ شمیران ساختمان تنکابن طبقه پنجم واحد ۲۳کدپستی: xxxxxxxxx۸ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686446
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان گستر آنیل درتاریخ ۱۱/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی ـ ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید و فروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی (پس از اخذ مجوز های لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان امام حسین (ع) ـ خیابان مازندران ـ پلاک ۶۳ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳۰/۷/۹۳ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان مازندران کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای محمد علی صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۲. خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای کیومرث ضیائی فرد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم معصومه گل محمدی باشکند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " ابرار " جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592632
آگهی تغییرات شرکت ملزومات اداری آرسام تحریر شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۴۷۶۵۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۲۹۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای کیومرث ضیائی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران زیر پل کریم خان زند خیابان آذر شهر پلاک ۳۸ کدپستی xxxxxxxxx۹
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات