محمدرضا نوری

آقای محمدرضا نوری

کد ملی 005463xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13099434
آگهی تغییرات شرکت بین الملل عمران رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۸۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد عبداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مسکن و عمران قدس رضوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای یوسف پاشا نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی رشد سرمایه رضوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها، آوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله: چک، بروات، سفته و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009948
آگهی تغییرات شرکت بین الملل عمران رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۸۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقی ترابی سیاه چناری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجیدروحانی نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بین المللی رشدسرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، بروات، سفته و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و درغیاب یکی از اعضای هیات مدیره با امضاء یکی ازاعضای هیات مدیره و آقای کیهان کاوسی چاهک به کدملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979223
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲/ xxx مورخ ۲۰/ ۴/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا ش م xxxxxxxxx۵۹ به سمت رییس هیات مدیره آقای جعفر جولا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا ش م xxxxxxxxx۱۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره وآقای اسدالله دلگشائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا ش م xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها و سفته و بروات و همچنین اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره بهمراه عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856755
آگهی تغییرات شرکت بین الملل عمران رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۸۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی ترابی سیاه چناری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان رئیس هیات مدیره مجید روحانی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بین المللی رشد سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره محمدرضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، بروات، سفته و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12636699
آگهی تغییرات شرکت بين المللي تدبير و گسترش نيايش ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۵۴۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۷۶۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقایان محمد رضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت بین المللی عمران رضوی با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ به عنوان رئیس هیات مدیره، مهدی فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، محمد فیضی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و رضا ملکی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان مدیر عامل(خارج از اعضای هیات مدیره)برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضای رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12636695
آگهی تغییرات شرکت بين المللي انبوه سازان دادمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۷۰۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۷۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محمد رضا نوری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی عمران رضوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان رئیس هیات مدیره، مهدی فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، محمد فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و سجاد مقصودی پاشاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر عامل(خارج از اعضای هیات مدیره)به مدت دو سال انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضای رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556314
آگهی تغییرات شرکت مسكن و عمران قدس رضوي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۶۱۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا رئیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد ظریف راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس شیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشید میرشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - اسناد و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و دو امضاء از چهار امضاء آقایان محمدرضا نوری، محمد ظریف راد، جمشید میرشاهی و عباس شیرمحمدی، به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556315
آگهی تغییرات شرکت مسكن و عمران قدس رضوي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۶۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای جمشید میرشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای عباس شیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد ظریف راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد رضا رئیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - سازمان بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرعباس علاقه بندان بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12515585
آگهی تغییرات شرکت بين الملل عمران رضوي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۹۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۸۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدرضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای جمشید میرشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت بین المللی رشد سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای یوسف پاشانژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، بروات و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و مدیراداری شرکت آقای مهدی فیضی به کدملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12435502
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۰۶/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: محمدرضا نوری کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت گروه مپنا xxxxxxxxx۵۹ بسمت رئیس هیئت مدیره جعفرجولا کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا xxxxxxxxx۱۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره اسداله دلگشایی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضاء کلیه چکها و سفته و بروات و همچنین اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345552
آگهی تغییرات شرکت بین الملل عمران رضوی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۹۹۰۳۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۴۰۸۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای محمدرضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت بین المللی رشد سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345553
آگهی تغییرات شرکت بین المللی انبوه سازان دادمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۶۷۰۱۰ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۶۸۷۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد رضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی عمران رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهدی فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به عنوان عضو هیات مدیره و آقای سیروس رشدی بناب به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل( خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298689
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی عمران رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و کیهان کاوسی چاهک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و رضا الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و یوسف پاشانژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی رشد سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و احمد نعمت بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت آرکا تدبیر تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و سیاوش آزادمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای باقی مانده دوره تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و اسناد رسمی و قراردادها با امضا مدیرعامل و معاون مالی آقای حمید رضا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به همراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی, نایب رئیس هیئت مدیره و نیز در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و معاون مالی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232223
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی‌عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس علی آبادی به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا نوری به شماره کدملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ رئیس هیئت مدیره ـ آقای کیهان کاوسی چاهک به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ عضو هیئت مدیره ـ آقای جعفر جولا به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ عضو هیئت مدیره ـ آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه قرارداد ها، اسناد و اوراق تعهدآور از جمله: چک، سفته، سپردن تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست آوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و پرداخت وجه چک با مبالغ بیش از دویست میلیون ریال با برگ تاییدیه پرداخت انجام پذیرد. ضمناً امضای کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232219
آگهی تغییرات شرکت فراب سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۸۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۳۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب صبا (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۱۹ برای باقی مانده دوره تصدی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه قراردادها، چک ها، سفته ها، آوراق واسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب هر یک با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری تنها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و جاری خواهد بود وحق امضاء کلیه چکها وحوالجات ریالی وارزی تاسقف۱۰ میلیارد ریال (ده میلیارد ریال) و افتتاح حسابهای سپرده بلند مدت جهت اخذ ضمانتنامه ها ومکاتبات وفرم های بانکی جهت صدورضمانتنامه های بانکی تا سقف پنجاه میلیارد ریال درهرمورد با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و معاون مالی شرکت آقای داریوش طهماسبی کدملی xxxxxxxxx۶ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12206359
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شركت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو هیات مدیره بجای آقای علیرضا خجسته وهاب زاده برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099566
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا سهامی عام به شماره‌ ثبت ۸۸۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۳ و مجوز سازمان بورس بشمارهxxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد قبادی ارفعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر جولا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای یوسف پاشانژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی رشد سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رضا الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت شهاب خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، بروات و سفته با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12049717
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی عمران رضوی به ش م xxxxxxxxx۵۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رضا الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف پاشانژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی رشد سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای جعفر جولا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای احمد نعمت بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت آرکا تدبیر تجارت به ش م xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سیاوش آزاد منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل تا پایان دوره تصدی و ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و معاون مالی آقای حمیدرضا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به همراه رئیس هیئت مدیره ودر غیاب وی، نایب رئیس هیئت مدیره و نیز در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و معاون مالی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405275
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ و نامه های شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷ مورخ ۲۵/۹/۹۳ و xxxxxxxxxxxxxxx۷ مورخ ۲۷/۱۰/۹۳ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ترکش دوز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیداحمد سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از آستانه مقدسه حضرت معصومه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای یعقوب دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی رشد سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حمید مال میریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی عمران رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه چکهای شرکت و قراردادهای خدمات مهندسی با سه امضاء از امضاء های مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرمالی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اسناد بهادار و تعهدآور نظیر بروات و سفته ها با دو امضاء از امضاهای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرمالی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا مدیرانی که توسط ایشان تفویض اختیار میشود معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398577
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی انبوه سازان دادمان درتاریخ ۰۱/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی، مشاوره، نظارت فنی و مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی اعم از ساختمانی مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، سوله، فرودگاهی و سایر سازه های بتنی و فلزی و انبوه سازی، شهر سازی، شهرک سازی و کلیه پروژه های راه سازی، باندسازی، سد، پل و تونل و مغار، اسکله و موج شکن کانال های آبیاری و زهکشی و کلیه پروژ های تاسیساتی اعم از برق و مکانیکی و هیدرولیکی و الکترونیکی و انواع پست های شبکه برق فشار قوی، متوسط و ضعیف، خطوط انتقال آب و برق گاز و نفت شبکه های مربوط به تاسیسات نیروگاهی و پالایشگاهی و مخازن زمینی و هوایی، نصب و راه اندازی خطوط تولید و مونتاژ ایستگاه های فشار شکن و تسویه خانه های آب و فاضلاب و فراوری و بازیافت و موارد خرید وفروش و صادرات و واردات و توزیع و تهیه و تولید و مونتاژ و دسته بندی و خدمات پس از فروش کلیه کارهای مجاز بازرگانی و صنعتی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، فعالیت در کلیه رشته های پترو شیمی، شیمیایی و صنایع وابسته به آن، اکتشاف، اسخراج (بغیر از معادن نفت وگاز) و بهره برداری و فراوری پس از اخذ مجوزهای لازم و فعالیت های بازرگانی انواع مختلف معادن ومشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و طرح های معدنی و صنعتی، مدیریت و مشارکت در سرمایه گذاری ها در کلیه زمینه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و عمرانی و معدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل یا خارج از کشور. هر نوع فعالیت مجازی که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط بوده و در راستای نیل و اهداف شرکت سودمند باشد.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک قدس بلوار خوردین بالاتر از چهارر اه هرمزان مجموعه اداری آستان قدس رضوی کد پxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص/xxx مورخ ۱۲/۹/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه خوردین پرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت: آقای محمد رضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی عمران رضوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد فیضی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای مهدی فیضی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی مرادی کوچی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و سهامداران) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بهروز فریدونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم النا پیکری تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719534
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی پورهاشم، به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیأت مدیره ومحمدرضا نوری، به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو هیأت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴بسمت عضو هیأت مدیره و آقای امیررضا گلستانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیأت مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و عوض محمد پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه م ـ ـ لی xxxxxxxxx۵۷برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مشترک آقای محمود جنتیان مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۲و ۷و ۸و ۹ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694659
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی توسعه بام پیروزان در تاریخ xxx۳/۰۸/۲۰ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی توسعه بام پیروزان در تاریخ xxx۳/۰۸/۲۰ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی، مشاوره، نظارت فنی و مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی اعم از ساختمانی مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، سوله، فرودگاهی و سایر سازه های بتنی و فلزی و انبوه سازی، شهر سازی، شهرک سازی و کلیه پروژه های راه سازی، باند سازی، سد، پل و تونل و مغار، اسکله و موج شکن کانال های آبیاری و زهکشی و کلیه پروژ های تاسیساتی اعم از برق و مکانیکی و هیدرولیکی و الکترونیکی و انواع پست های شبکه برق فشار قوی، متوسط و ضعیف، خطوط انتقال آب و برق گاز و نفت شبکه های مربوط به تاسیسات نیروگاهی و پالایشگاهی و مخازن زمینی و هوایی، نصب و راه اندازی خطوط تولید و مونتاژ ایستگاه های فشار شکن و تسویه خانه های آب و فاضلاب و فراوری و بازیافت و موارد خرید وفروش و صادرات و واردات و توزیع و تهیه و تولید و مونتاژ و دسته بندی و خدمات پس از فروش کلیه کارهای مجاز بازرگانی و صنعتی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، فعالیت در کلیه رشته های پترو شیمی، شیمیایی و صنایع وابسته به آن، اکتشاف، اسخراج(به غیرازمعادن نفت وگاز) و بهره برداری و فراوری پس از اخذ مجوزهای لازم و فعالیت های بازرگانی انواع مختلف معادن ومشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و طرح های معدنی و صنعتی، مدیریت و مشارکت در سرمایه گذاری ها در کلیه زمینه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و عمرانی و معدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل یا خارج از کشور. هر نوع فعالیت مجازی که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط بوده و در راستای نیل و اهداف شرکت سودمند باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک قدس چهار راه هرمزان بلوار خوردین مجموعه اداری آستان قدس رضوی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳صxxx مورخ ۶/۵/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه خوردین پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: فرنوش رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران مهدی فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بین المللی عمران رضوی شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی محمد رضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره محمد فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ودرغیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیئت مدیره ویکی دیگر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: بهروز فریدونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. آناهیتا پیکری تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693739
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص بين المللي توسعه بام هرمزان در تاريخ xxx۳/۰۸/۲۰ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی توسعه بام هرمزان در تاریخ ۲۰/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی توسعه بام هرمزان درتاریخ ۲۰/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی، مشاوره، نظارت فنی و مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی اعم از ساختمانی مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، سوله، فرودگاهی و سایر سازه های بتنی و فلزی و انبوه سازی، شهر سازی، شهرک سازی و کلیه پروژه های راه سازی، باند سازی، سد، پل و تونل و مغار، اسکله و موج شکن کانال های آبیاری و زهکشی و کلیه پروژه های تاسیساتی اعم از برق و مکانیکی و هیدرولیکی و الکترونیکی و انواع پست های شبکه برق فشار قوی، متوسط و ضعیف، خطوط انتقال آب و برق گاز و نفت شبکه های مربوط به تاسیسات نیروگاهی و پالایشگاهی و مخازن زمینی و هوایی، نصب و راه اندازی خطوط تولید و مونتاژ ایستگاه های فشار شکن و تسویه خانه های آب و فاضلاب و فراوری و بازیافت و موارد خرید وفروش و صادرات و واردات و توزیع و تهیه و تولید و مونتاژ و دسته بندی و خدمات پس از فروش کلیه کارهای مجاز بازرگانی و صنعتی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، فعالیت در کلیه رشته های پترو شیمی، شیمیایی و صنایع وابسته به آن، اکتشاف، استخراج (به جز معادن نفت و گاز) و بهره برداری و فراوری پس از اخذ مجوزهای لازم و فعالیت های بازرگانی انواع مختلف معادن و مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و طرح های معدنی و صنعتی، مدیریت و مشارکت در سرمایه گذاری ها در کلیه زمینه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و عمرانی و معدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل یا خارج از کشور. هر نوع فعالیت مجازی که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط بوده و در راستای نیل و اهداف شرکت سودمند باشدپس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران،شهرک قدس چهارراه هرمزان خیابان خوردین مجموعه اداری آستان قدس رضوی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/صxxx مورخ ۲۱/۵/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه خوردین کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: شرکت بین المللی عمران رضوی بانمایندگی محمدرضا نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره،مهدی فیضی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره،اکرم فریدونی به کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج ازشرکا وسهامداران) بسمت مدیرعامل، محمد فیضی به کدملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره، بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل ورئیس هیات مدیره ودرغیاب مدیرعامل رئیس هیات مدیره همراه بایکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: بهروز فریدونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. آناهیتا پیکری تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631048
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی آتیه بام مهستان در تاریخ ۰۲/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی، مشاوره، نظارت فنی و مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی اعم از ساختمانی مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، سوله، فرودگاهی و سایر سازه های بتنی و فلزی و انبوه سازی، شهر سازی، شهرک سازی و کلیه پروژه های راه سازی، باند سازی،سد، پل و تونل و مغار، اسکله و موج شکن کانال های آبیاری و زهکشی و کلیه پروژ های تاسیساتی اعم از برق و مکانیکی و هیدرولیکی و الکترونیکی و انواع پست های شبکه برق فشار قوی، متوسط و ضعیف، خطوط انتقال آب و برق گاز و نفت شبکه های مربوط به تاسیسات نیروگاهی و پالایشگاهی و مخازن زمینی و هوایی، نصب و راه اندازی خطوط تولید و مونتاژ ایستگاه های فشار شکن و تسویه خانه های آب و فاضلاب و فراوری و بازیافت و موارد خرید وفروش و صادرات و واردات و توزیع و تهیه و تولید و مونتاژ و دسته بندی و خدمات پس از فروش کلیه کارهای مجاز بازرگانی و صنعتی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، فعالیت در کلیه رشته های پترو شیمی، شیمیایی و صنایع وابسته به آن، اکتشاف، اسخراج (به غیر از معادن نفت وگاز) و بهره برداری و فراوری پس از اخذ مجوزهای لازم و فعالیت های بازرگانی انواع مختلف معادن ومشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و طرح های معدنی و صنعتی، مدیریت و مشارکت در سرمایه گذاری ها در کلیه زمینه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و عمرانی و معدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل یا خارج از کشور. هر نوع فعالیت مجازی که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط بوده و در راستای نیل و اهداف شرکت سودمند باشد هر یک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شهرک قدس چهار راه هرمزان بلوار خوردین مجموعه اداری آستان قدس رضوی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx.xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxx.xxx.xxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳,xxx مورخ ۲۱/۵/۹۳نزد بانک پاسارگاد شعبه بلوار خوردین پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محمد رضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی ازشرکت بین المللی عمران رضوی و محمد فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره وآناهیتا پیکری تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) مهدی فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بهروز فریدونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رحمت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631063
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی رشد سرمایه گلستان در تاریخ ۰۲/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی، مشاوره، نظارت فنی و مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی اعم از ساختمانی مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، سوله، فرودگاهی و سایر سازه های بتنی و فلزی و انبوه سازی، شهر سازی، شهرک سازی و کلیه پروژه های راه سازی، باند سازی، سد، پل و تونل و مغار، اسکله و موج شکن کانال های آبیاری و زهکشی و کلیه پروژ های تاسیساتی اعم از برق و مکانیکی و هیدرولیکی و الکترونیکی و انواع پست های شبکه برق فشار قوی، متوسط و ضعیف، خطوط انتقال آب و برق گاز و نفت شبکه های مربوط به تاسیسات نیروگاهی و پالایشگاهی و مخازن زمینی و هوایی، نصب و راه اندازی خطوط تولید و مونتاژ ایستگاه های فشار شکن و تسویه خانه های آب و فاضلاب و فراوری و بازیافت و موارد خرید وفروش و صادرات و واردات و توزیع و تهیه و تولید و مونتاژ و دسته بندی و خدمات پس از فروش کلیه کارهای مجاز بازرگانی و صنعتی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، فعالیت در کلیه رشته های پترو شیمی، شیمیایی و صنایع وابسته به آن، اکتشاف، اسخراج (بغیر از معادن نفت وگاز)و بهره برداری و فراوری پس از اخذ مجوزهای لازم و فعالیت های بازرگانی انواع مختلف معادن ومشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و طرح های معدنی و صنعتی، مدیریت و مشارکت در سرمایه گذاری ها در کلیه زمینه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و عمرانی و معدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل یا خارج از کشور. هر نوع فعالیت مجازی که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط بوده و در راستای نیل و اهداف شرکت سودمند باشد انجام کلیه فعالیتهای مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح صورت خواهد پذیرفت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک قدس چهار راه هرمزان خ خوردین مجموعه اداری آستان قدس رضوی کدپستیxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxxریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۹۳ صxxxمورخ ۱۳/۵/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه خوردین کدxxx پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: ۱. مهدی فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲. شرکت بین المللی عمران رضوی به نمایندگی محمدرضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و رییس هیأت مدیره ۳. شیما جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل(خارج از اعضا) ۴. محمد فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای رییس هیأت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ بهروز فریدونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. ـ آناهیتا پیکری تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار شرکت:اطلاعات
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342959
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی پورهاشم, به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا نوری, به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بموجب معرفینامه شماره xxx۶ مورخ ۴/۸/۹۲ بسمت عضو هیات مدیره و فرانک زنده نوش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیات مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک, سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از آقایان مهندس مهدی پور هاشم و یا مکهندس عوض محمدپارسا و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای مهندس مهدی پورهاشم باتفاق امضاء آقای مهندس عوض محمدپارسا و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر است. اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359001
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی پورهاشم, به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا نوری, به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بموجب معرفینامه شماره xxx۶ مورخ ۴/۸/۹۲ بسمت عضو هیات مدیره و فرانک زنده نوش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیات مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و عوض محمدپارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک, سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از آقایان مهندس مهدی پور هاشم و یا مهندس عوض محمدپارسا و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای مهندس مهدی پورهاشم باتفاق امضاء آقای مهندس عوض محمدپارسا و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر است.
اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303636
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۳۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۹۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی عمران رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275399
آگهی تغییرات شرکت بین المللی رشد سرمایه رضوی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۹۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدرضا نوری کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بین المللی عمران رضوی.
مهدی فیضی کدملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد فیضی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888937
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: محمدعلی وحدتی با ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به ش م xxxxxxxxx۲۱ ـ مسعود گشته با ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس با ش م xxxxxxxxx۶۱ ـ علیرضا خجسته وهاب زاده با ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت نیرو ترانسص به ش م xxxxxxxxx۳۵ ـ محمدرضا نوری با ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت پارس سوئیچ به ش م xxxxxxxxx۹۶ ـ هوشنگ عمرانی کلوچه با ک م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا به ش م xxxxxxxxx۸۵ انتخاب گردیدند. که مسعود گشته بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خجسته وهاب زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ضمیمه صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10367384
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: محمدعلی وحدتی با ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به ش م xxxxxxxxx۲۱ مسعود گشته با ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس با ش م xxxxxxxxx۶۱ علیرضا خجسته وهاب زاده با ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت نیرو ترانسص به ش م xxxxxxxxx۳۵ محمدرضا نوری با ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت پارس سوئیچ به ش م xxxxxxxxx۹۶ هوشنگ عمرانی کلوچه با ک م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا به ش م xxxxxxxxx۸۵ انتخاب گردیدند. که مسعود گشته بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خجسته وهاب زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ضمیمه صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10505409
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی قدس نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۰۱۵
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ محمد حسن نژاد به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده آستان قدس رضوی به جای حسن غفوری فرد به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به جای سعید ساقیان به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیات مدیره برای باقی دوره مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944932
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی قدس نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۰۱۵
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ محمد حسن نژاد به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده آستان قدس رضوی به جای حسن غفوری فرد به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به جای سعید ساقیان به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیات مدیره برای باقی دوره مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742147
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ محمدرضا نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای محمود مقدم به نمایندگی از شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و همچنین به جای محمدمهدی فنایی به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10034294
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ محمدرضا نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای محمود مقدم به نمایندگی از شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و همچنین به جای محمدمهدی فنایی به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11391381
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی عمران رضوی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۹۰۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۸۵۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس اصلی و غلامحسین پورفاطمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ و مصطفی واعظ‌طبسی به کدملی xxxxxxxxx۱ و جمشید میرشاهی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۵/۸۹ مصطفی واعظ‌طبسی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا نوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق مدیر امور اداری و مالی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات