با استعفای برات رضائیان

با استعفای برات رضائیان

کد ملی 087273xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
3
آگهی‌ها

شرکت های با استعفای برات رضائیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که با استعفای برات رضائیان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14698404
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ و به موجب تاییدیه شماره xxx۲ مورخ ۳۱/۲/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با استعفای برات رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ از سمت عضو هیئت مدیره شرکت موافقت شد و به جای ایشان پرویز آقائی بندپی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو جدید هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی اعضای هیئت مدیره لغایت ۱۹/۳/xxx۹ انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225729
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۹۸ مورخ ۵/۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱سارا کورنگی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیا تجارت پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی کورنگی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، فاطمه آب برین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، برات رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید دبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220908
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۹۸ مورخ ۵/۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱شرکت مدیا تجارت پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳، مهدی کورنگی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، برات رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷، حمید دبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و فاطمه آب برین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات