علی دیواندری

علی دیواندری

کد ملی 087033xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
15
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13701053
آگهی تغییرات موقوفات آستان قدس رضوی استان تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: سیدعلی رئیس الساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، عباسعلی کدخدائی الیادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، سیدحسن صفاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محمد حسن صادقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علی دیواندری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مابقی دوران تصدی (تا تاریخ ۲۲/۰۳/xxx۸) بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701064
آگهی تغییرات موقوفات آستان قدس رضوی استان تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن صادقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی دیواندری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جناب آقای سیدحسن صفاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و جناب آقای عباسعلی کدخدایی الیادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی رئیس الساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مابقی دوران تصدی انتخاب و آقای سیدصولت مرتضوی بابا حیدری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۳ سال تا تاریخ ۲۲/۰۷/xxx۹ انتخاب گردیدند. کلیه قراردادهای اجاره عرصه و فسخ آنها با امضاء مدیرعامل و یا نماینده از طرف مدیرعامل مورد اقدام قرار گیرد و امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر سازمان اعتبار خواهد_داشت و حساب‌های بانکی مطابق رویه معمول حسابهای خزانه و تنخواه عمده با امضاء ثابت مدیرعامل و مدیر مالی و امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر سازمان کارسازی و حسابهای تنخواه جزئی و حق کارشناسی با امضاء ثابت مدیرعامل و مدیر مالی به همراه مهر سازمان و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر سازمان معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104446
آگهی تغییرات موقوفات آستان قدس رضوی استان تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمرتضی اعتماد الاسلامی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی دیواندری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدحسن صفاریان به شماره ملی به سمت عضوء هیئت مدیره و عباسعلی کدخدایی الیادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد حسن صادقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. عیسی محمدیان نعمت سرا با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۱۲/۹۵ انتخاب گردید. کلیه قراردادهای اجاره عرصه و فسخ آنها با امضاء مدیرعامل و یا نماینده از طرف مدیرعامل مورد اقدام قرار گیرد و امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر سازمان اعتبار خواهد_داشت و حساب‌های بانکی مطابق رویه معمول حسابهای خزانه و تنخواه عمده با امضاء ثابت مدیرعامل و مدیر مالی و امضاء یکی ازاعضاء هیئت مدیره و مهر سازمان کارسازی و حسابهای تنخواه جزئی و حق کارشناسی با امضاء ثابت مدیرعامل و مدیر مالی به همراه مهر سازمان و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر سازمان معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260113
آگهی تغییرات شرکت پالایش پارسیان سپهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۸۹۰۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۳۹۳۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.آقای غلامحسین نوذری بنمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان رئیس هیئت مدیره.آقای علی دیواندری بنمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره.آقای محمود برزو بنمایندگی از گروه توسعه حفاری تدبیر به شماره ملیxxxxxxxxx۶به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. آقای محسن رحیم زاده صومعه سرائی بنمایندگی از شرکت پالایش گاز پارسیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حمید رضا رفیعی بنمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین سمت گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اسنادی که به نحوی برای شرکت تعهد ایجاد می نماید و یا از شرکت سلب حق نماید توأماً با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشند.. هیئت مدیره اجرای وظایف و اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12167627
آگهی تغییرات شرکت بانک پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۷۸۰۲۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۹۳/۱۲/۹۴ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ج. ا. ا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم یکه زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات خودرو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عارف نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی ازشرکت سرمایه گستر دوراندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی دیواندری به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازشرکت مهرآفرینان دوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان عضوهیئت مدیره آقای سیدحسام شمس عالم به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به عنوان عضوهیئت مدیره آقای ابوالقاسم جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت خدمات بیمه ای ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان عضوهیئت مدیره آقای حمیدرضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی شرکت موسسه رفاه وتامین آتیه امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱به عنوان عضوهیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند ضمنا هیئت مدیره به اتفاق آرا کورش پرویزیان کدملی xxxxxxxxx۱ را بعنوان مدیرعامل بانک انتخاب نمودند مستندا به اساسنامه کلیه مکاتبات عادی به امضای مدیرعامل معتبر خواهدبود. همچنین کلیه اسناد تعهدآور بانک بدون قیدحصر ازجمله چک، سفته به امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره ویا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ودرهرحال همراه بامهر بانک معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756299
آگهی تغییرات شرکت بانک پارسیان سهامی عام به‌شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۴/۹/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ هاشم یکه زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات خودرو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ عارف نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گستر دوراندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره ـ علی دیواندری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مهرآفرینان دوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضوهیأت مدیره ـ سیدحسام شمس عالم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضوهیأت مدیره ـ ابوالقاسم جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت خدمات بیمه ای ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضوهیأت مدیره ـ حمیدرضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی موسسه رفاه وتامین آتیه امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان عضوهیأت مدیره ـ علی دیواندری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه مکاتبات عادی به امضای مدیرعامل معتبر خواهدبود. همچنین کلیه اسناد تعهدآور بانک بدون قید حصر ازجمله چک وسفته به امضا مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیأت مدیره ویادونفر ازاعضای هیأت مدیره ودرهرحال همراه بامهربانک معتبر می باشد. ـ هیأت مدیره بخشی ازاختیارات خودرابه شرح بندهای زیرازماده ۳۳اساسنامه وباشرایط ذکر شده به مدیرعامل بانک تفویض نمود: . بند یک . بند۳ "درچارچوب مصوبات هیأت مدیره " . بند۴ . بند۷و۸و۹ "درچارچوب آئین نامه معاملات بانک" . بند ۱۰و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۷و۱۸و۱۹و۲۱ . بند۱۵"تسهیلات خارجی ماهانه به اطلاع هیأت مدیره برسد" . بند۲۰"صورت دارائیها وبدهی ها هرسه ماه به هیأت مدیره ارائه می شود."
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523485
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بانک پارسیان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی دیواندری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بشناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وحمیدرضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف بانک پارسیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ویوسف بشرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین اندیش پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴به سمت عضو هیئت مدیره وعلی روحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین بشناسه ملی به سمت عضو هیئت مدیره و محمد حسین رمضانی فوکلاییی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ پارسیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. تمامی قراردادها،اوراق و اسناد بهادارمالی و تعهدآور شرکت به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو مکاتبات اداری و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می گردد. مرکز اصلی شرکت به ادرس تهران ـ شهرک قدس ـ فاز۴ ـ خیابان فلامک شمالی ـ نبش خیابان درخشان ـ برج آریو ـ طبقه ۴ ـ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460153
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/xxx۳ و پیرو مجوز به شماره xxx۶/xxx/۹۳ مورخ ۲۹/۲/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی دیواندری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی اویارحسین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی اویارحسین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ را به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه مکاتبات عادی شرکت با یک امضاء مدیرعامل و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک، سفته، تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در هر صورت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1209963
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص نفت و گاز نوگام
در تاریخ۱۱/۸/۹۲ به شماره ثبتxxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد:
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه فعالیتها در حوزه نفت و گاز شامل اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، فرآورش، تجارت، انتقال، توزیع، نگهداری و فروش نفت خام و گاز و فرآورده های مربوطه در داخل و خارج از کشور، ایجاد زیرساختهای لازم به منظور تبدیل نفت و گاز به سایر مشتقات و فرآورده ها و تبدیل آنها به سایر انرژی ها، ذخیره سازی نفت و گاز، احداث پایانه های نفت و گاز و انجام امور معاوضه و انتقال نفت و گاز و سایر مشتقات مربوطه در ایران و سایر کشورها، ایجاد دفاتر و شعب در داخل و خارج جهت انجام امور مربوطه، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی، شرکت در مناقصات در داخل و خارج، صادرات و واردات نفت و گاز و تمامی مشتقات آن وسایر انرژی ها و همچنین واردات و صادرات تجهیزات و ماشین آلات و اقلام عمومی و کالاهای مجاز بر اساس ضوابط و مقررات پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳ پلاک ۵ کدپستیxxxxxxxxx۱
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰/xxx/xxxریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهمxxx۰ ریالی که تعدادxxx/xxx/xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxx۲۹ مورخ۱۴/۵/۹۲ نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است.
ـ اولین مدیران شرکت:
ـ شرکت گروه مالی ملت به شماره ثبتxxxxxx به نمایندگی علی دیواندری با کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت پترو فراوران اطلس (سهامی خاص) با شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی محمدابراهیم محمد پورزرندی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شماره ثبتxxxxxx به نمایندگی احمد نصیری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
ـ شرکت خدمات بازرگانی بهساز ملت به شماره ثبتxxxxxx به نمایندگی رکن الدین جوادی ابهری با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی سید رضا کسائی زاده مهابادی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و ادری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های انتخاب شد.
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی آروین ارقام به ش ثxxx۵۶ به عنوان بازرس اصلی
ـ آقای سیروس شمس به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683876
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهسازان ملت به ک م xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی دیواندری به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت بانک ملت به ش م xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی حبیب اله بوربورحسینبیگی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدابراهیم محمدپورزرندی به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت ساختمانی ملت به ش م xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی غلامرضا زال پور به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت چاپ ملت به ش م xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی علی رحمانی به ک م xxxxxxxxx۷ که علی دیواندری به سمت رئیس هیئت مدیره و حبیب اله بوربورحسینبیگی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616743
آگهی تصمیمات در شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. روزنامههای کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند و اعضای هیاتمدیره به موجب مجوز xxxxxx مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ و مجوز xxx۸۹ مورخ ۷/۳/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایهگذاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصاد و دارایی) و علی دیواندری با کدملی xxxxxxxxx۸ و به موجب صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ و ۲۳/۸/۹۰ـ مجوز شماره xxx۳۹ مورخ ۵/۲/۹۱ بانک مرکزی، علی دیواندری به عنوان مدیرعامل و عضو هیاتمدیره و محمدرضا ساروخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان خوزستان به عنوان عضو و رئیس هیاتمدیره و علی خورسندیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو و نایب رئیس هیاتمدیره و محسن فدوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری صبا تامین و علیرضا لگزایی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان فارس به عنوان اعضای هیاتمدیره طبق مدت تعیین شده در احکام صادره از طرف بانک مرکزی تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیاتمدیره همراه با مهر بانک معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9928669
آگهی تصمیمات در شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. روزنامه های کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند و اعضای هیات مدیره به موجب مجوز xxxxxx مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ و مجوز xxx۸۹ مورخ ۷/۳/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصاد و دارایی) و علی دیواندری با کدملی xxxxxxxxx۸ و به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ و ۲۳/۸/۹۰ـ مجوز شماره xxx۳۹ مورخ ۵/۲/۹۱ بانک مرکزی، علی دیواندری به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمدرضا ساروخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره و علی خورسندیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره و محسن فدوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و علیرضا لگزایی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان فارس به عنوان اعضای هیات مدیره طبق مدت تعیین شده در احکام صادره از طرف بانک مرکزی تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9763616
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاران خردمندان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۱۱/۸۹ علی دیواندری به کدملیxxxxxxxxx۸ به جای مجید غفوری‌روزبهانی بعنوان نماینده شرکت بهسازان ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ و غلامرضا زالپور به کدملیxxxxxxxxx۸ به جای سید مصطفی میری‌چمیه بعنوان نماینده شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ جهت بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11043536
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: نام شرکت از سرمایه‎گذاری خردمندان به گروه مالی ملت تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ محمدابراهیم پورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بجای محسن فدوی و بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره و علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بجای جعفر عزیزی بسمت عضو هیات‎مدیره تعیین و علی دیواندری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حبیب‎اله بوربور به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا زال‎پور به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11810940
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهسازان ملت به ک م xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی دیواندری به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت بانک ملت به ش م xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی حبیب‌اله بوربورحسینبیگی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدابراهیم محمدپورزرندی به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت ساختمانی ملت به ش م xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی غلامرضا زال‌پور به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت چاپ ملت به ش م xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی علی رحمانی به ک م xxxxxxxxx۷ که علی دیواندری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حبیب‌اله بوربورحسینبیگی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات