مهدی محمدخانی

آقای مهدی محمدخانی

کد ملی 005409xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

شرکت های مهدی محمدخانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مهدی محمدخانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14874294
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 263015 و شناسه ملی 10103804463
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی محمدخانی به کدملی 0054092434 نماینده شرکت بازار تهاتر ارکان(سهامی خاص) به شناسه ملی 14006518865 به سمت رئیس هیئت مدیره محمود علی محمدی به کدملی 4579565916 نماینده شرکت گروه صنعتی الکترونیکتاتنگ(سهامی خاص) به شناسه ملی 10102202610 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سعیدعلی محمدی به کدملی 0060288175 نماینده شرکت صنایع چوب کلاته رودبار(سهامی خاص) به شناسه ملی10101352647 بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری، با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد واوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران بخش مرکزی شهر تهران محله امانیه بلوار گلشهر پلاک 11 طبقه سوم واحد 7 و کدپستی 1915677459 انتقال یافت. پ980808878586417  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14729594
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی کاربرد ارقام باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای محمود علی محمدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازسوی شرکت نوین آلیاژسمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی محمدخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سوی شرکت گروه صنعتی الکترونیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای علی اصغر علی محمدی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازسوی شرکت چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیأت مدیره و اقای عباسعلی بنفشه با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیأت مدیره به سمت مدیرعامل . حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهداور با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14706236
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آقای عباسعلی بنفشه به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره * آقای مهدی محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره *آقای مجتبی مدرس زاده قندشتنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره *آقای رامتین قسمتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره *آقای فرشاد صبری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت صنعت روی زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردید . *آآقای حمید علاماتی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل انتخاب نمودند . ۹ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت . *اعضاء هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند : ۱ ۸ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ ۸ ) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز دیگر طبق اساسنامه ۳ ۸ ) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۴ ۸ ) صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۵ ۸ ) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، و موسسات مالی و اعتباری مجاز با رعایت مقررات اساسنامه . ۶ ۸ ) انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت . ۷ ۸ ) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، ( ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده_است . ۸ ۸ ) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی . ۹ ۸ ) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14699535
آگهی تغییرات شرکت اسید سازان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیأت مدیره . آقای فرشاد صبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مجتمع ذوب واحیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره . آقای غلامعلی غیرتمند حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تولیدروی بندر عباس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیأت مدیره . آقای غلامعلی غیرتمند حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و درغیاب هریک از آنها با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14654434
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجتبی مدرس زاده قندشتنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد فاطمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرشاد صبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمود علی پور جدی خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تعیین گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها ، چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیب مدیرعامل ، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت . هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود ( موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ) را بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلی ادارات دولتی و موسسات خصوصی بر اساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره . ۲ تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بر ر سی و تصویب به هیئت مدیره ۳ تعیین شغل و حقوق مزایای کلیه کارکنان شر کت و ترفیع و تنبیه آنها در چارچوب آئین نامه‌های شرکت . ۴ تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب . ۵ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب . ۶ اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت . ۷ دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب‌های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل ، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره . ۸ ظهر نویسی اوراق تجار ی و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها واخواست این گونه اوراق . ۹ عقد هر گونه قرارداد ، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضع اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات . ۱۰ انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات . ۱۱ پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره . ۱۲ تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره . ۱۳ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت ۱۴ تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره . ۱۵ شرکت در جلسات مجامع عمومی و امضاء صورتجلسات شرکتهای تحت پوشش با اختیارات حاصله از هیئت مدیره حسب مورد پس از ارائه گزارش ذیربط . ۱۶ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از ه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها مراجع قضایی یا غیر قضایی از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق حضور و مراجعه انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14648382
آگهی تغییرات شرکت بازار تهاتر ارکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۵۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۸۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ مهدی محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت آلیاژکاران سبز باختر به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ طاهره محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده گروه صنعتی الکترونیکتاتنگ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ مینا علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت رویال پلاست پود به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری ، با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14581986
آگهی تغییرات شرکت تولید روی بندرعباس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : شرکت ذوب و احیاء روی قشم سهامی خاص به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای عباسعلی بنفشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت کالسیمین سهامی عام به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سید محمدرضا انجوی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و درغیاب رئیس هیأت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . سایر مکاتبات با امضا مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت ، درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14573817
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آقای عباسعلی بنفشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره . - آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره . - آقای مجتبی مدرس زاده قندشتنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره . - آقای مهدی موحدنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کالسیمین ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره . - آقای ابراهیم بلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند . *آقای حمید علاماتی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده منصوب گردیدند . * کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت . *اعضاء هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل تفویض نمودند : ۱ - ۸ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ - ۸ ) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز دیگر طبق اساسنامه ۳ - ۸ ) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۴ - ۸ ) صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۵ - ۸ ) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، و موسسات مالی و اعتباری مجاز با رعایت مقررات اساسنامه . ۶ - ۸ ) انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت . ۷ - ۸ ) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، ( ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده_است . ۸ - ۸ ) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی . ۹ - ۸ ) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14571712
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کالسیمین ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره . آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره . آقای مهدی موحدنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره . آقای مجتبی مدرس زاده قندشتنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولید روی بندر عباس ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباسعلی بنفشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضوء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند . و آقای حمید سلطانیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند . * کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هئیت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت . هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند : ۱ ۸ ) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۸ ۲ ) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتبار مجاز دیگر طبق اساسنامه . ۸ ۳ ) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۸ ۴ ) صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری . ۸ ۵ ) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز با رعایت مقررات اساسنامه . ۸ ۶ ) انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت . ۸ ۷ ) اقاعه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ( ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تأیید رسیده_است ) . ۸ ۸ ) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هئیت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی . ۹ ۸ ) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14557120
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم ( سهامی خاص ) به شماره ‍ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/۹۸ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۰/۰۱/۹۸ که در تاریخ مورد اشاره از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است : ۱ - شرکتهای کالسیمین ( سهامی عام ) با نمایندگی آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره ، سرمایه گذاری اندیشه محوران ( سهامی خاص ) با نمایندگی آقای عطاء تفضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ، بازرگانی توسعه صنعت روی ( سهامی خاص ) با نمایندگی آقای عباسعلی بنفشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره مزبور انتخاب گردیدند . ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره ویکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۳ - هیأت مدیره انجام اقدامات مندرج در بندهای ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۳ از ماده ۱۴ اساسنامه مربوط به اختیارات هیأت مدیره را به مدیرعامل تفویض نمودند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14547632
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آقای مجتبی مدرس زاده قندشتنی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره ورییس هیئت مدیره * آقای اسمعیل صالحی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت کالسیمین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره * آقای مهدی محمدخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت فرآوری موادمعدنی ایران ( سهای عام ) به شناسه ملی به عنوان عضو هیئت مدیره ونایب رییس *آقای عباسعلی بنفشه به کدملی xxxxxxxxx۱ با نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره *آقای فرهاد جوانمردی کاشانی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد ، به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره *آقای رضا منفرد با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند . * کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک ، سفته ، قرارداد و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره تماما با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . *هیئت مدیره بخشی از اختیارات خودرا به شرح ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید . ۱ ۶ ) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ ۶ ) افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر . ۳ ۶ ) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۴ ۶ ) صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری . ۵ ۶ ) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر . ۶ ۶ ) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده و دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد با دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( یا حق صلح یا بدون آن ) . اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدقق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ۷ ۶ ) تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی . ۸ ۶ ) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس قانونی . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14493678
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای عباسعلی بنفشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نوین آلیاژ سمنان ( سهامی خاص ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای علی اصغر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره . آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به عنوان مدیرعامل کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره به تنهایی و درغیاب نامبرده با امضاء نایب رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14493700
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای علی اصغر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت نوین آلیاژ سمنان « سهامی خاص » به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . - ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶ تصویب شد . - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14470650
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : • آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره . • آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره . • آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضوهیات مدیره . آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره . • آقای علی اصغر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره . و آقای محمد حیدرزاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تاتاریخ ۰۶/۰۳/۹۹ انتخاب گردیدند . کلیه اختیارات هیات مدیره به شرح ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید . - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14428733
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی بافق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب ا... حاجی زاده اردکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و اسمعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۸۹به عنوان رئیس هیئت مدیره و مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۸۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۴۶ اساسنامه شرکت) را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. ۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی بر اساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره ۲. انجام کلیه امور اداری شرکت ۳. انتصاب و عزل ماموران وکارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری به وراث آنها ۴. تهیه وتنظیم مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره برای تصویب ۵. انجام تعهدات وپرداخت دیون واستیفا مطالبات شرکت ۶. انجام تشریفات مربوط به باز کردن حساب های جاری وحساب های سپرده در بانک ها ۷. ورود به هرگونه دعوی به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده در کلیه مراحل قضایی ۸. انجام معاملات داخلی در رابطه با امور شرکت بر اساس آئین نامه معاملات شرکت ۹. حفظ اموال وتنظیم فهرست دارائی ها ۱۰. فروش محصولات شرکت بر اساس آئین نامه مصوب هیئت مدیره ۱۱. پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانک ها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره ۱۲. پرداخت هزینه های جاری شرکت ۱۳. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۴. پیشنهاد تهیه بودجه سالانه شرکت جهت تصویب درهیأت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348648
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اصغر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریح ۰۶/۰۳/۹۹ انتخاب گردید. ـ کلیه اختیارات هیئت مدیره به شرح ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321671
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای مهدی محمدخانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت فراوری مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای ابوالفضل بنان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادهای شرکت (بجز قراردادهای پرسنلی و قراردادهای روتین عملیاتی شرکت) با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا هیات مدیره بخشی از اختیارات مندرج درمفاد ماده ۴۰ اساسنامه را طبق صورتجلسه پیوست به مدیرعامل تنفیذ نمودند. ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۳ ـ تعیین شغل و حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تشویق و ثبت آنها. ۴ ـ تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ۵ ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ۶ ـ اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت پس از تصویب هیات مدیره. ۷ ـ دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه های متعلقه. ۸ ـ ظهر نویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. ۹ ـ انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند، در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات شرکت. ۱۰ ـ پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. ۱۱ ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. ۱۲ ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. ۱۳ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، مراجع قضایی یا غیر قضایی از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14310345
آگهی تغییرات شرکت آلفا ماشین پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۷۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • به موجب نامه شمارة xxx/xxx۳ مورخ۲۸/۰۷/۹۶ شرکت نوین آلیاژ سمنان، آقای محمود علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نوین آلیاژ سمنان (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیأت مدیره. • به موجب نامه شمارة xxx ـ ۱ ـ ۹۷/ت مورخ ۲۸/۰۷/۹۷ شرکت توسعه معادن روی ایران، آقای مهدی محمد خانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعت روی زنگان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. • به موجب نامه شمارة xxx ـ ۱ ـ ۹۷/ت مورخ ۲۸/۰۷/۹۷ شرکت توسعه معادن روی ایران، آقای کمال الدین سعادتی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از مهندسی وتحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴به سمت عضو هیأت مدیره. • آقای غلامرضا رفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره منصوب گردیدند. ۴) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ۲) هیات مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۴۴ اساسنامه شرکت) را به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی براساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره. ۲ ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۳ ـ ایجاد وحذف نمایندگی ها یا شعب در هرنقطه ای از ایران یا خارج از ایران. ۴ ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۵ ـ تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ۶ ـ اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت. ۷ ـ دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ۸ ـ ظهرنویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. ۹ ـ عقد هرگونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. ۱۰ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. ۱۱ ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۱۲ ـ پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. ۱۳ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۱۴ ـ تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره. ۱۵ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. ۱۶ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. ۱۷ ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین دستورجلسه آنها
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131347
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای مجتبی مدرس زاده قندشتنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت رئیس هیات مدیره. • آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. • آقای اسماعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. • آقای محمد فاطمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنکاران انگوران(سهامی خاص) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. • آقای فرشاد صبری به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران(سهامی خاص) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. • آقای محمود اسکندری نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره * کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. * هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت) را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند.: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلی ادارات دولتی و موسسات خصوصی براساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره. ۲ ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۳ ـ تعیین شغل و حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تنبیه آنها در چارچوب آئین نامه های شرکت. ۴ ـ تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ۵ ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ۶ ـ اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت. ۷ ـ دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ۸ ـ ظهرنویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. ۹ ـ عقد هرگونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. ۱۰ ـ انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. ۱۱ ـ پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. ۱۲ ـ تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره. ۱۳ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. ۱۴ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. ۱۵ ـ شرکت در جلسات مجامع عمومی و امضاء صورتجلسات شرکتهای تحت پوشش با اختیارات حاصله از هیئت مدیره حسب مورد پس از ارائه گزارش ذیربط. ۱۶ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112013
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای (اکبر تفضلی هرندی با کدملی xxxxxxxxx۱) بنمایندگی از: شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ جهت باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره " به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733366
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فرو آلیاژ گنو به سمت رئیس هیئت مدیره منا علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت معادن بافق به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه معادن جنوب به سمت عضوهیئت مدیره محمدعلی ریاضی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای مشترک مدیرعامل وهریک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت واسناد عادی واداری با امضای مدیرعامل ویا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545846
آگهی تغییرات شرکت فرو آلیاژ گنو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و طاهره محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آرمین پیله رودی به کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527209
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آلیاژکاران سبز باختر در تاریخ ۰۲/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: تهیه وجمع آوری و فرآوری انواع فلزات آهنی وغیرآهنی وتبدیل آنان به روش ذوب در اشکال شمش ورق میلگرد ایجاد و احداث و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات تولید کننده انواع فروآلیاژ‌ها و کارخانجات تولید کننده انواع قطعات ریخته‌گری وسائط نقلیه و ماشین آلات صنعتی، اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن بطور اعم، انجام هرگونه عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره تا پیمان مدیریت، انجام کلیه امور ساختمانی و طراحی و محاسبه و نظارت فنی و اجرای ساخت کلیه پروژه‌های ساختمانی، واردات و صادرات و خرید و فروش انواع تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه و کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه هرگونه خدمات مجاز در امور بازرگانی و صنعتی و معدنی، خرید انواع سهام و اوراق بهادار شرکتها و موسسات، تاسیس شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، استفاده از تسهیلات مالی و ارزی و ریالی از منابع داخلی و خارجی شامل بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جهان کودک خیابان دیدار شمالی خیابان کیش پلاک ۲۸ طبقه اول واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن بانام عادی می‌باشد. مبلغ یکصد هفتاد پنج میلیون ریال بعدد xxxxxxxxx ریال بابت ۳۵ ٪سرمایه شرکت طی گواهی شماره xxx۵/۶۰/۴۴ مورخ ۱۳/۳/۹۶ بانک ملی شعبه مرکزی پرداخت گردیده و مابقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: خانم طاهره محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل خانم منا علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رپیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهرشرکت ودرغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دونفرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیارحساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173326
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت نوین آلیاژ سمنان به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیأت مدیره به تنهایی و در غیاب نامبرده با امضا نایب رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032042
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر بنمایندگی آقای محمد علیمحمدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی محمدخانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ بنمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت نوین آلیاژسمنان بنمایندگی آقای محمود علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با دو امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032043
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسامه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ۲ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ - شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ - شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ - آقای مهدی محمد خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۴ - صورتهای مالی سال xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990818
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازیافت منگنز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. محمد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی محمدخانی کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت فاریاب کرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره امیرسعید منزوی کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت معادن فاریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و در غیاب ایشان با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت واسناد عادی با امضاء مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417177
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز انجيره خرم بيد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۰۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی امیری به کدملیxxxxxxxxx۶ را به سمت بازرس اصلی و آقای سید غلامحسین هاشمی بابا حیدری به کد ملیxxxxxxxxx۶ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حسین دهقانی تفتی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حسین میرکمال اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12409396
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم المهدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ وتأییدیه شماره xxx۶۴/۴۱ مورخ ۳۰/۰۶/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صادق بهروز به شماره ملیxxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت نوین آلیاژسمنان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت عضوهیئت مدیره آقای محمدعلی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فروآلیاژگنو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعیدمحمد زارعی منوجان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت معادن بافق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضوهیئت مدیره آقای یوسف محمدی بشماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی محمدخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت توسعه معادن جنوب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد نصوری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اسناد عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369331
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي الكترو نيكتا تنگ شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره سعید ولدیانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دونفراز اعضا هیئت مدیره همراه مهر شرکت واسنادعادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبر میباشد موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349954
آگهی تغییرات شرکت فرو آلیاژ گنو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۶۹۲۲۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۱۱۲۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۴/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ر۱۲رxxx۳تصویب شد ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:. آقای محمد علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره. خانم طاهره محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره. آقای مهدی محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای آرمین پیله رودی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج ازاعضابه سمت مدیرعامل کلیه اورق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دونفرازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135139
آگهی تغییرات شرکت سیمان تویه دروار دامغان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۴۸۰۰۵۳۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمدعلیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی محمد خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای فرشاد صبری به کد ملی xxxxxxxxx۱ موسسه حسابرسی آزمون سامانه بشماره ثبتxxx۴۲ با نمایندگی آقای علی اصغر نجفی مهری به کد ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت یک سال به عنوان بازرس اصلی انتخاب شد

شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135167
آگهی تغییرات شرکت سیمان تویه دروار دامغان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۴۸۰۰۵۳۰۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محمدخانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرشاد صبری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705314
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ آقای محمد علیمحمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت نوین آلیاژ سمنان با نمایندگی آقای مهدی محمدخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر با نمایندگی اقای مسعود شمیمی نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705323
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت نوین آلیاژ سمنان(سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیمان امیر (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و قرار دادهای تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی و در غیاب نامبرده با امضا نایب رئیس هیئت مدیره وهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655297
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز انجیره خرم بید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی امیری با کدملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس اصلی و آقای سیدغلامحسین هاشمی بابا حیدری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای محمد علیمحمدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمدخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین دهقانی تفتی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ـ کلیه اورق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا" با مهر شرکت معتبر است ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581496
آگهی‌ تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی همیار حساب بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند.

۳ـ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای یوسف محمدی، شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای محمود علیمحمدی، شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۴ـ همچنین بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۳ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به نمایندگی آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به نمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره و شرکت نوین آلیاژ سمنان به نمایندگی آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.

۵ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست و دو میلیون و پانصد هزار سهم یکهزار ریالی با نام از محل سود انباشته با توجه به مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بافق

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476313
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازیافت منگنز شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی محمد خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت فاریاب کروم به سیستم نایب رئیس هیئت مدیره
آقای امیر سعید منزوی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت معادن فاریاب به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168214
آگهی تغییرات شرکت فرو آلیاژ گنو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۹۲۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۲۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره از تاریخ ۲۰/۴/۹۲ به قرار زیر تعیین گردید: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، خانم طاهره محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای آرمین پیله رودی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10410521
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز انجیره خرم بید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید غلامحسین هاشمی باباحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743483
آگهی تغییرات شرکت فرو آلیاژهای فاریابسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۰۶۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۴۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیمان امیر سهامی خاص با نماینگی آقای مسعود شمیمی نوری و آقای یوسف محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود شمیمی نوری به نمانیدگی از شرکت پیمان امیر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
در تاریخ ۱۰/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730646
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز انجیره خرم بیدسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۰۷۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید غلامحسین هاشمی باباحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 664036
آگهی تغییرات شرکت معادن بافقسهامی عام بشماره ثبت ۵۷به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴/۴/۹۱ تصمیمات و تغییرات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی همیار حساب را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴، شرکت صنعتی الکترونیکی تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ همچنین بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۴/۹۱ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به نمایندگی آقای یوسف محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی محمدخانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به نمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی بسمت اعضای هیئت مدیره و شرکت نوین آلیاژ سمنان به نمایندگی آقای محمود علیمحمدی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905623
آگهی تصمیمات شرکت فرو آلیاژ گنو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۹۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و طاهره محمدخانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و مهدی محمدخانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ محمد علیمحمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، طاهر محمدخانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، آرمین پیله‌رودی خارج از اعضا به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و به طور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب وی با امضا دو تن از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475949
آگهی تاسیس شرکت توسعه فروآلیاژهای فاریاب جم سهامی‎خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تولید انواع فروآلیاژ و غیره اکتشاف استخراج و بهره‎برداری از معادن واردات ماشین‎آلات مواد مصرفی و تجهیزات معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم و صنایع و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مشارکت و سرمایه‎گذاری در سایر شرکتهای داخلی و خارجی و اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری اعم از دولتی و خصوصی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به جهان کودک کوچه کمان پلاک ۲۰ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک میلیون و یکصدو هشت هزار و هشتصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک میلیون و سی و سه هزار و دویست و بیست و پنج سهم بانام، تعداد هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتادو پنج سهم بی‎نام می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۸ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴۳ مورخ ۱/۹/xxx۹ نزد بانک تجارت شعبه اسکان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدعلی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت پیمان امیر سهامی‎خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای یوسف محمدی به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۴ ۵ آقای علی‎اصغر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‎مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11820694
آگهی تغییرات شرکت فرو آلیاژهای فاریاب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۴۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پیمان امیر سهامی‌خاص با نماینگی آقای مسعود شمیمی‌نوری و آقای یوسف محمدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مسعود شمیمی‌نوری به نمانیدگی از شرکت پیمان امیر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

در تاریخ ۱۰/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات