جواد هاشمی

جواد هاشمی

کد ملی 005384xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

شرکت های جواد هاشمی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که جواد هاشمی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
صخره سنگی فرزین
صخره سنگی فرزین
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا
حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا
اعضا هییت مدیره
گاما
گاما
بازرس علی‌البدل
فراوری روغن های نباتی گل بهارجاده ابریشم
فراوری روغن های نباتی گل بهارجاده ابریشم
بازرس علی‌البدل
تولیدی و بسته بندی پاک دیده
تولیدی و بسته بندی پاک دیده
بازرس علی‌البدل
نور اندیشان روز آمد
نور اندیشان روز آمد
بازرس علی‌البدل
سازه های فلزی کارون
سازه های فلزی کارون
بازرس علی‌البدل
سازه های فلزی شهریار
سازه های فلزی شهریار
نیکسان صنعت ساوه
نیکسان صنعت ساوه
بازرس علی‌البدل
کاوه کشاورز
کاوه کشاورز
بازرس علی‌البدل
اتصالات کاوه گستر
اتصالات کاوه گستر
بازرس علی‌البدل
یکتا نگین کاوه
یکتا نگین کاوه
بازرس علی‌البدل
صنعتی تولیدی نام آوران ایرانیان نوپرداز
صنعتی تولیدی نام آوران ایرانیان نوپرداز
بازرس علی‌البدل
گروه شهر سبز و سلامت پارسیان
گروه شهر سبز و سلامت پارسیان
بازرس علی‌البدل
بین الملل لحظه الکترونیک پارسه
بین الملل لحظه الکترونیک پارسه
داروئی بهین تامین روز آمد
داروئی بهین تامین روز آمد
بازرس علی‌البدل
نیک بانان پوشش
نیک بانان پوشش
بازرس علی‌البدل
بازرگانی صخره سنگی فرزین
بازرگانی صخره سنگی فرزین
بازرس علی‌البدل
قطعات خودرو کاظمی
قطعات خودرو کاظمی
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع روغن نباتی گل بهار پارسیان
توسعه صنایع روغن نباتی گل بهار پارسیان
گستران قالب خودرو
گستران قالب خودرو
مهندسی خودرو قالب
مهندسی خودرو قالب
پیشتازان خودرو قالب
پیشتازان خودرو قالب
مهندسین مشاور پاژان صنعت مبنا
مهندسین مشاور پاژان صنعت مبنا
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13550625
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ارشدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش دهد. آقای پرویز پیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش دهد. آقای جواد هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش دهد. آقای سعید جلیلی سهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش دهد. آقای علیرضا فضل زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش دهد. آقای مصطفی حسینی مهر به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش دهد. آقای کریم کهن دل مغانلو به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش دهد. آقای محمدحسین زواریان به کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه جزو شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767066
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پاژان صنعت مبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۶۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی وآقای جواد هاشمی فرزند رجبعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار همشهری جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742450
آگهی تغییرات شرکت فراوری روغن‌های نباتی گل بهارجاده ابریشم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۶۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد رستگاری کدملی xxxxxxxxx۶ و احمد حرمتی کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد رضوانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و جواد هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترزانامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487620
آگهی تغییرات شرکت مهندسي خودرو قالب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ـ آقای سید رضا حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای سید مهدی دهنادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای علی اصغر نجف زاده با کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای فردین پوردیلمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای محمود ماندنی خالدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شماره ثبتxxx۸۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx را به سمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبتxxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487696
آگهی تغییرات شرکت پيشتازان خودرو قالب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ـ آقای سید رضا حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای سید مهدی دهنادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای علی اصغر نجف زاده با کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای فردین پوردیلمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای محمود ماندنی خالدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شماره ثبتxxx۸۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx را به سمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبتxxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12473157
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بسته بندی پاک دیده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی وآقای جوادهاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردید. ـ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387699
آگهی تغییرات شرکت گستران قالب خودرو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۱۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ که در تاریخ ۱/۶/۹۴ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شماره ثبت xxx۸۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شرکت انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387701
آگهی تغییرات شرکت مهندسي خودرو قالب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ که در تریخ ۱/۶/۹۴ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شماره ثبت xxx۸۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ شرکت انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387706
آگهی تغییرات شرکت پيشتازان خودرو قالب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ که در تاریخ ۳۱/۵/۹۴ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شماره ثبت xxx۸۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شرکت انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158280
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع روغن نباتی گل بهار پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۰۲۰۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۹۳۰۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریان محاسب پویا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای جواد هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127047
آگهی تغییرات شرکت قطعات خودرو کاظمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۷۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک. سال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی سال ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید .
شxxxxxxxxxxxxxxx  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115805
آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سعید جلیلی سهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ آ قای علی ارشدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای علیرضا فضل زاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای پرویز پیری با کد ملیxxxxxxxxx۸ ـ آقای جواد هاشمی با کد ملیxxxxxxxxx۷بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115876
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا موسسه غیر تجاری به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سعید جلیلی سهی با کد ملی xxxxxxxxx۳. به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ اقای علی ارشدی با کد ملی xxxxxxxxx۴به عنوان عضو هیئت مدیره ـ اقای علیرضا فضل زاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای پرویز پیری با کد ملی xxxxxxxxx۸به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای جواد هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۷به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند .همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه و با مهر موسسه معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101918
آگهی تغییرات شرکت یکتا نگین کاوه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۴۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای ابوالفضل ناخدا به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای ایمان ناخدا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم صبا رضائی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـ موسسه حسابرسی اریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی وآقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091887
آگهی تغییرات شرکت فراوری روغن های نباتی گل بهارجاده ابریشم شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۱۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۶۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یکسال سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044147
آگهی تغییرات شرکت اتصالات كاوه گستر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۵۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ ۲ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه کیهان جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390579
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بسته بندی پاک دیده سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه جمهوری الاسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720960
آگهی تصمیمات در شرکت نیکسان صنعت ساوه سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۹۶۹۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۸/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل، جواد هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۴ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668974
آگهی تغییرات شرکت داروئی بهین تامین روز آمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۸/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای جواد هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628257
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های فلزی شهریار سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۸۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۲۷۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هدایت اشراقی آذر به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای جمشید اویسی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرزاد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره.
موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603284
آگهی تغییرات شرکت داروئی بهین تامین روز آمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580768
آگهی تغییرات شرکت بین الملل لحظه الکترونیک پارسه شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۵۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۲۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. ـ اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب. آقای فرامرز تبریزی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای محمد رضا عباچی قره آغاج بشماره ملی xxxxxxxxx۷ رئیس هیات مدیره. خانم فرزانه دلاوری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی آریا محاسب پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدن روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607892
آگهی تصمیمات شرکت کاوه کشاورز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۴۹۹۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل، جواد هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440775
آگهی تغییرات شرکت نور اندیشان روز آمد سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۶۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۲۴۵۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۸/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت کار کالا سرمایه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای سعید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448400
آگهی تغییرات شرکت گروه شهر شادی پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۰۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407374
آگهی تغییرات شرکت نام آوران ایرانیان نوپرداز سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۱۷۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا شماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
آقای سید حمیدرضا کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سوزان پریانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سیده صدف کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405334
آگهی تصمیمات در شرکت یکتا نگین کاوه سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۰۰ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۴۰۳۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل، جواد هاشمی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346973
آگهی تصمیمات در شرکت کاوه کشاورز سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۴۹۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل، جواد هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360187
آگهی تصمیمات در شرکت اتصالات کاوه‌گستر سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۵۳۵۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل جواد هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300435
آگهی تصمیمات در شرکت نیکسان صنعت ساوه (سهامی‎ خاص) ثبت شده به شماره ۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۹۶۹۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عاذی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ ـ صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل جواد هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247946
آگهی تغییرات شرکت سازه های فلزی شهریار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۸۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229817
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های فلزی کارون سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۸۳۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216880
آگهی تغییرات شرکت نور اندیشان روز آمد شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۶۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۲۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154271
آگهی تغییرات شرکت نور اندیشان روزآمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۲۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و جواد هاشمی کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117210
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۲ در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ آقای پرویز پیری با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.
۲ـ آقایان علی ارشدی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال افزایش داد.
۳ـ آقای جواد هاشمی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال افزایش داد.
۴ـ آقای علی رضا فضل زاده با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۳ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲۵ ریال افزایش داد.
۵ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت.
۶ـ آقای علی ارشدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و علی رضا فضل زاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و پرویز پیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۷ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
۸ـ دفتر شرکت در تبریز منحل گردید و کلیه فعالیت های موسسه در دفتر تهران گیشا (کوی نصر) انتهای کوچه چهارم خ بلوچستان بین کوچه پنجم و هفتم پلاک ۱۱ واحد ۴ می باشد.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای ثبت کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051548
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و بسته بندی پاک دیده سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۳۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۸۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۲ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و جواد هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: احمد رستگاری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد حرمتی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید صفارپور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977306
آگهی تصمیمات شرکت صخره سنگی فرزین سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۲۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۱۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و جواد هاشمی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 875058
آگهی تصمیمات شرکت گاما سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۱۳۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۸۸۳۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و جواد هاشمی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894838
آگهی تصمیمات شرکت فرآوری روغنهای نباتی گلبهار جاده ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۶۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و جواد هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد حرمتی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد رستگاری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد رضوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10219625
آگهی تصمیمات شرکت فرآوری روغنهای نباتی گلبهار جاده ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۶۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و جواد هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد حرمتی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد رستگاری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد رضوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 652427
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای ناصر صلحی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی ارشدی با کد ملی xxxxxxxxx بسمت مدیرعامل و آقایان علی رضا فضل زاده و جواد هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۲ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464779

آگهی تصمیمات شرکت صخره سنگی فرزین
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۴/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و جواد هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10239805
آگهی تصمیمات شرکت صخره سنگی فرزین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۱۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و جواد هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10611577
آگهی تصمیمات شرکت گاما سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۱۳۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۸۸۳۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و جواد هاشمی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11326751
آگهی تصمیمات شرکت فرآوری روغنهای نباتی گلبهار جاده ابریشم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۱۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۶۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و جواد هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11527300
آگهی تصمیمات شرکت نیک بانان پوشش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۹۸۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۵۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و جواد هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی‌اصغر زینالی به کدملی xxxxxxxxx۵ و فریبا احمدنیارودسری به کدملی xxxxxxxxx۴ و عظیمه پرنیا به کدملی xxxxxxxxx۳

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11593465
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صخره سنگی فرزین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۲۵۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۱۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و جواد هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11806088
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.

۱ـ آقای ناصر صلحی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی ارشدی با کد ملی xxxxxxxxx بسمت مدیرعامل و آقایان علی‌رضا فضل‌زاده و جواد هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۲ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات