محمدعلی نوذری

محمدعلی نوذری

کد ملی 005381xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
57
آگهی‌ها

شرکت های محمدعلی نوذری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدعلی نوذری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
توسعه ونوسازی صنایع گداختار
توسعه ونوسازی صنایع گداختار
بازرس علی‌البدل
پیشگام انرژی پویا پرشین
پیشگام انرژی پویا پرشین
بازرس علی‌البدل
توسعه فن آوری وتجارت ایلیا
توسعه فن آوری وتجارت ایلیا
مهندسی کالا اندیشان ویستا پارس
مهندسی کالا اندیشان ویستا پارس
بازرس اصلی
مرکز اموزشهای هوائی هما
مرکز اموزشهای هوائی هما
بازرس اصلی
خدمات فرودگاهی هما
خدمات فرودگاهی هما
بازرس اصلی
فن آوری اطلاعات هما در حال تصفیه
فن آوری اطلاعات هما در حال تصفیه
بازرس اصلی
تولیدی و صنعتی مایان فولاد
تولیدی و صنعتی مایان فولاد
بازرس اصلی
مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما هما تک
مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما هما تک
بازرس اصلی
خدمات مسافرت هوایی صبای هما
خدمات مسافرت هوایی صبای هما
بازرس اصلی
تولید قطعات برقی منیر افزار
تولید قطعات برقی منیر افزار
بازرس اصلی
کالا و خدمات هما
کالا و خدمات هما
بازرس اصلی
مهمانداری هما
مهمانداری هما
بازرس اصلی
پذیرایی هما
پذیرایی هما
بازرس اصلی
خدمات وپشتیبانی هما
خدمات وپشتیبانی هما
بازرس اصلی
تامین تابلوی اشتهارد
تامین تابلوی اشتهارد
بازرس اصلی
صنایع شیرآلات گاز گداختار
صنایع شیرآلات گاز گداختار
بازرس علی‌البدل
رایان حساب به بین
رایان حساب به بین
تامین تابلو
تامین تابلو
بازرس اصلی
تولید ماشین الات صنعتی فن اوران کیان
تولید ماشین الات صنعتی فن اوران کیان
بازرس اصلی
زرسیم
زرسیم
تولیدی و توزیع محصولات کشاورزی فواکه
تولیدی و توزیع محصولات کشاورزی فواکه
بازرس اصلی
پرتو خازن
پرتو خازن
پویا صنعت سپهر آرمان
پویا صنعت سپهر آرمان
بازرس اصلی
کشتیرانی کاسپین بنیاد
کشتیرانی کاسپین بنیاد
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12834214
آگهی تغییرات شرکت پویا صنعت سپهر آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم نرجس احمدی کافشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا بهرامعلی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین بشماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815153
آگهی تغییرات شرکت تولید ماشین الات صنعتی فن اوران کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۲۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۲ تصویب قرار گرفت. - محمدعلی نوذری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی مرجانه حاجی حسینعلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - آقای محسن نجاتیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمود نجاتیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره خانم بیتا نجاتیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی اعم از عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815165
آگهی تغییرات شرکت تولید ماشین الات صنعتی فن اوران کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۲۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ تصویب قرار گرفت. - محمدعلی نوذری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی مرجانه حاجی حسینعلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - آقای محسن نجاتیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمود نجاتیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره خانم بیتا نجاتیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی اعم از عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12603183
آگهی تغییرات شرکت زرسيم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۰۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱حسین کحال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و امیرعلی کحال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و عباس کحال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۳ تصویب گردید. ـ ۳ محمدعلی نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و اسداله زال به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12581834
آگهی تغییرات شرکت تامين تابلوي اشتهارد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۲۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۸۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالیxxx۳ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محسن نجاتیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم محبوبه مهناز حاجی سید ابوترابی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و خانم بیتا نجاتیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدرضا نجاتیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم گیتا نجاتیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمد علی نوذری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم مرجانه حاجی حسینعلی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463153
آگهی تغییرات شرکت پويا صنعت سپهر آرمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. ۲ ـ آقایان محمد علی نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و داود سلیمانی درچه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12316044
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و توزیع محصولات کشاورزی فواکه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۸۱۲۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی نژاد حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314217
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی کاسپین بنیاد منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۳۱ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۵۵۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۹۴ شرکت کشتیرانی کاسپین بنیاد منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ شد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد:

۱ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و بازرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد علی نوذری با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

ش xxxxxx۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی سازمان منطقه آزادتجاری ـ صنعتی انزلی

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12192770
آگهی تغییرات شرکت پویا صنعت سپهر آرمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی برای بقیه مدت ماموریت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12100326
آگهی تغییرات شرکت پرتو خازن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۴۶۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۸۱۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی نوذری با کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای ناصربستان شیرین xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078411
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وتوزیع محصولات کشاورزی فواکه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۸۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای حسن حیدری کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حامد حیدری نسب کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا حیدری نسب کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای محمدعلی نوذری کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی نژاد حسینیان کد ملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581903
آگهی تغییرات شرکت تامین تابلوی اشتهارد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۸۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالیxxx۲ به تصویب رسید. آقای محمد علی نوذری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم مرجانه حاجی حسینعلی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن نجاتیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره خانم محبوبه مهناز حاجی سید ابوترابی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم بیتا نجاتیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای محمدرضا نجاتیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی اعم از عادی و اداری با امضا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584694
آگهی تصمیمات شرکت زر سیم سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۰۳۲۹
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی و سود زیان عملکرد ۹۳ بررسی و تصویب گردید.
۲ـ محمد علی نوذری با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی
اسداله زال به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۲ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528658
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و توزیعی محصولات کشاورزی فو‌اکه سهامی‌خاص شماره ثبت ۷۸۱۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی نو ذری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی نژاد حسینیا ن بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401982
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۵۰۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد علی نوذری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی آقای علی یزدانجو با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376666
آگهی تصمیمات در شرکت زرسیم (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۰۳۲۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۲/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ محمدعلی نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی، اسداله زال به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxx۸ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345847
آگهی تغییرات شرکت پیشگام انرژی پویا پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۵۸۰۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدعلی نوذری کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدعلی درویش کدملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307311
آگهی تغییرات شرکت تولید ماشین آلات صنعتی فن آوران کیان کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۲۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالxxx۱ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی مرجانه حاجی حسینعلی به کدملیxxxxxxxxx۹ و به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محسن نجاتیان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره محمود نجاتیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل بیتا نجاتیان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244448
آگهی تغییرات شرکت تولید ماشین آلات صنعتی فن آوران کیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۷۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۲۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۰ به تصویب رسید.
آقای محمدعلی نوذری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و خانم مرجانه حاجی حسینعلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
آقای محسن نجاتیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود نجاتیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و خانم بیتا نجاتیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244447
آگهی تغییرات شرکت تامین تابلو شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۰۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
ـ آقای محسن نجاتیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم محبوبه مهنازحاجی سیدابوترابی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا نجاتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خانم بیتا نجاتیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقای محمدعلی نوذری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و خانم مرجانه حاجی حسینعلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238482
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کالا اندیشان ویستاپارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۴۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ۲ آقای محمدعلی نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی, خانم فاطمه کمربند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071059
آگهی تصمیمات شرکت تامین تابلوی اشتهارد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۲۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۸۹۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۲/۹۲ و ۲۲/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محمدعلی نوذری شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و مرجانه حاج حسینعلی شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/۱۰ سهم xxx/xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافت و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به موجب گواهی شماره xxx/۹۲/xxx مورخ ۲۲/۲/۹۲ بانک موسسه توسعه اعتباری شعبه شیراز ونک پرداخت گردیده است ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. محل ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۸/۳/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081829
آگهی تغییرات در موسسه رایان حساب به بین بشماره ثبت۲۰۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۱/۹۲ محمدعلی نوذری به کدملیxxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید و سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱ریال به مبلغxxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه سایر شرکاء عبارت است از محمدرضا آرون به کدملیxxxxxxxxx۸ مبلغxxx/xxxریال و نازنین آرون به کدملیxxxxxxxxx۶ مبلغxxx/xxxریال.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046096
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه فهیم مدبر شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی نوذری شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081359
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیر آلات گاز گداختار سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۸۲۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فهیم مدبر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی نوذری کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی بازرسان انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ مسئول ثبت شرکت های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037333
آگهی تغییرات شرکت پیشگام انرژی پویا پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۵۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فهیم مدبر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034927
آگهی تصمیمات شرکت کالا و خدمات هما سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۲۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۵۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به ش ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034931
آگهی تصمیمات شرکت مهمانداری هما سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۸۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۸۵۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر حسابداران رسمی به ش ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035013
آگهی تصمیمات شرکت پذیرایی هما سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخائر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011406
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و نوسازی صنایع گداختار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۵۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فهیم مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی نوذری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار پیام خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۲ و لیلا پیرحیاتی به کدملی xxxxxxxxx حدیثه خلیلی به ک م xxxxxxxxx۹ انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ پیام خلیلی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، لیلا پیرحیاتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حدیثه خلیلی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856832
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و بار صبای هما سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۵۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: محمدعلی نوذری به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر حسابداران رسمی به ش م xxxxxxxxx۳۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863275
آگهی تصمیمات شرکت تولید قطعات برقی منیر افزار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۰۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۵۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و کوروش پناهی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752474
آگهی تغییرات شرکت مهندسی، تعمیر و نگهداری هواپیما هما تک سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۳۰۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۳۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدعلی نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا آرون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9654285
آگهی تغییرات شرکت مهندسی، تعمیر و نگهداری هواپیما هما تک سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۳۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۳۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدعلی نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا آرون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035014
آگهی تصمیمات شرکت خدمات پشتیبانی هما سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۲۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به ش ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724832
آگهی تغییرات شرکت پیشگام انرژی پویا پرشینسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۷۶۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۵۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9650663
آگهی تغییرات شرکت پیشگام انرژی پویا پرشین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۷۶۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۵۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710874
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات هما سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۹۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۸۱۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: محمدعلی نوذری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711784
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۰۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدعلی نوذری به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ذخایر به ش م xxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9661347
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فرودگاهی هما سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۱۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۷۴۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707436
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فرودگاهی هما سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۱۷۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۷۴۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699905
آگهی تصمیمات شرکت مرکز آموزش های هوایی هما سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۰۸۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10535854
آگهی تصمیمات شرکت مرکز آموزش‌های هوایی هما سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649191
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کالا اندیشان ویستا پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۶۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۴۳۶۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.
۳ـ۱ـ اعضاء هیئتمدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای پیمان عظیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئتمدیره، آقای امیرهوشنگ عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره، خانم خاطره عظیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئتمدیره، خانم خاطره عظیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.
۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکـ سفتهـ بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۵ـ۱ـ آقای محمدعلی نوذری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه کمربند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۱۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619139
آگهی افزایش سرمایه شرکت توسعه فناوری و تجارت ایلیا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۴۹۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۶۱۵۶۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳ریال منقسم بهxxx/xxx/۳ سهمxxx/۱ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ۲۲/۳/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. محمدعلی نوذری به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا آرون به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 541914

آگهی تغییرات شرکت پیشگام انرژی پویا پرشین
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ اتوبان صدر کامرانیه جنوبی خ دژم جو پ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
درتاریخ ۱۵/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 421949

آگهی تصمیمات شرکت توسعه و نوسازی صنایع گداختار
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی نوذری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10434213
آگهی تصمیمات شرکت تولید و صنعتی مایان فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: محمدعلی نوذری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرامرز علی اکبرپورگرمرودی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فاطمه علی اکبرپورگرمرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حرمت السادات خبازی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء فرامرز علی اکبرپورگرمرودی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10804824
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و بار صبای هما سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۸۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۵۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: محمدعلی نوذری به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر حسابداران رسمی به ش م xxxxxxxxx۳۴به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954764
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و نوسازی صنایع گداختار سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۱۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۵۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی نوذری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11268297
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدعلی نوذری به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ذخایر به ش م xxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11380234
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کالا اندیشان ویستا پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۶۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۴۳۶۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای پیمان عظیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیرهوشنگ عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم خاطره عظیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم خاطره عظیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.

۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ۱ـ آقای محمدعلی نوذری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه کمربند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۱۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11400448
آگهی تغییرات شرکت پیشگام انرژی پویا پرشین سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۷۶۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۷۵۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ اتوبان صدر کامرانیه جنوبی خ دژم جو پ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

درتاریخ ۱۵/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11403088
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات هما سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۹۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۸۱۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: محمدعلی نوذری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11698912
آگهی تصمیمات شرکت تولید قطعات برقی منیر افزار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۰۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۵۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدعلی نوذری به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و کوروش پناهی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11709336
آگهی افزایش سرمایه شرکت توسعه فناوری و تجارت ایلیا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۴۹۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۶۱۵۶۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳ریال منقسم بهxxx/xxx/۳ سهمxxx/۱ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ۲۲/۳/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. محمدعلی نوذری به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا آرون به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11798165
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۲۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. محمدعلی نوذری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات