حمیدرضا اباذری

حمیدرضا اباذری

کد ملی 005376xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
69
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14321141
آگهی تغییرات شرکت پخش تدبیر داروی تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا نیل فروش زاده با شماره ملیxxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت بازرگانی تدبیر کالای جم با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا اباذری با شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم سخنور با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور و قراردادها و چک وسفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود بندهای ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۷ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321153
آگهی تغییرات شرکت پخش تدبیر داروی تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزما تراز ژرف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کاظم سخنور با شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حمید رضا اباذری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت بازرگانی تدبیر کالای جم با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13984503
آگهی تغییرات شرکت پخش تدبیر داروی تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای جم با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیات مدیره - حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه تدبیر امداد کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - کاظم سخنور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره - فریبرز توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیات مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و یا مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات - مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علایم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و کسب پیشه (سرقفلی) - اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و پیشنهاد اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از شرکتها و موسسات با هر مدت و هرگونه شرایطی که مقتضی باشد - طرح و آقامه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدر اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی درمورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و پیگیری اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و دعاوی - تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه‌های موجود - استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی در چهارچوب آیین نامه‌های مصوب شرکت - تعیین اولویت در برنامه‌های اجرایی بر اساس سیاستهای مصوب هیات مدیره - پیگیری دریافت مطالبات شرکت و دیون اعم از اصل و بهره و مفترعات - اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمامی مراحل و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رای صادره و یا اجرای آن در چهارچوب آیین نامه معاملات - پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و تعیین وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت - انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت در چهارچوب آیین نامه‌های استخدام - مطالعه وبررسی فعالیت رقبا - هدایت و رهبری مجموعه برای نیل به اهداف تنظیم شده بر اساس خط مشی و برنامه‌های مصوب شرکت - تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218038
آگهی تغییرات شرکت پخش تدبیر داروی تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیرکالای جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه تدبیر امداد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کاظم سخنور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و کسب پیشه (سرقفلی) اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و پیشنهاد اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از شرکتها و مؤسسات با هر مدت و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و پیگیری اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و دعاوی تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه‌های موجود استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی در چهار چوب آیین نامه مصوب شرکت تعیین اولویت در برنامه‌های اجرایی بر اساس سیاست‌های مصوب هیئت مدیره پیگیری دریافت مطالبات شرکت و دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمامی مراحل و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رأی صادره یا اجرای آن در چهارچوب آیین نامه معاملات پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و تعیین وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت در چهار چوب آیین نامه استخدام مطالعه و بررسی فعالیت رقبا هدایت و رهبری مجموعه برای نیل به اهداف تنظیم شده بر اساس خط مشی و برنامه‌های مصوب شرکت تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008321
آگهی تغییرات عطر شمیم کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و فاطمه گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حمید رضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963184
آگهی تغییرات عطر شمیم کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد شمس کدملی xxxxxxxxx۴ و فاطمه گلپایگانی کدملی xxxxxxxxx۴ و حمیدرضا اباذری کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963190
آگهی تغییرات تدبیر امداد کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد صادق شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754353
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری عطر شمیم کوثر در تاریخ ۳۰/۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع موسسه: ارائه مشاوره و خدمات بررسی و مطالعات مدیریتی، اخذ نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات مالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و مالی و بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی برای موسسه خدمات و تامین ملزومات سفر و اردوشامل تهیه غذا و چادر و ایاب و ذهاب درون شهری و هرگونه فعالیت مجاز دیگر و تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسه عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، خدمات ارائه خدمات از طریق راه اندازی پایگاه اینترنی، برگزاری همایش‌ها و سمینار‌ها و ارائه خدمات مشاوره مدیرتی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خ شهید بهشتی بعداز چهارراه سهرودی پ xxx ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد و شرکاء عبارتند از: آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰ ریال شرکت تامین اتیه شفق به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال اولین مدیران موسسه: آقای محمد صادق شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای حمید رضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها و چک، سفته با امضا ی دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهرموسسه معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754382
آگهی تغییراتتدبیر امداد کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد شمس کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تدبیر امداد کوثر و آقای حمیدرضا اباذری کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد صادق شمس ابرده کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171955
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۷۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا نیلفروش زاده باکدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت رییس هیئت مدیره ـ آقای محمدجواد شمس ابرده با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره ـ آقای حمید رضا اباذری با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مهدی نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق واسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاءهیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. ـ حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیات مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12172010
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۷۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده باکدملیxxxxxxxxx۹ ـ شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده با کدملیxxxxxxxxx۴ ـ شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای حمید رضا اباذری با کدملیxxxxxxxxx۰ ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087235
آگهی تغییرات شرکت پژوهش ومشاوره تدبیرارا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۵۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
به استناد صورتجلسه هئیت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به شماره ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از مؤسسه تدبیر امداد کوثر ش م xxxxxxxxx۹۰به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای غلامحسین پلاسچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه سهند ش مxxxxxxxxx۰۵ به سمت هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق واسناد تعهد آور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087247
آگهی تغییرات موسسه تدبیر امداد کوثر به‌شماره‌ثبت ۲۷۵۰۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد سند صلح شماره xxx۱۹مورخ ۰۴/۱۲/۹۳ تنظیمی دفتر خانه شماره xxx تهران شرکت تدبیر سرمایه سهند xxxxxxxxx۰۵ سهم الشرکه خود را بمبلغ xxx۰ ریال به آقای حمید رضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ منتقل و از موسسه خارج گردید و باستناد سند صلح شماره xxx۰۸ مورخ ۰۲/۱۲/۹۳ تنظیمی دفتر خانه شماره xxx تهران شرکت پژوهش مشاوره تدبیر آرا xxxxxxxxx۵۰ سهم الشرکه خود را بمبلغ xxx۰ ریال به آقای محمد جواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ منتقل و از موسسه خارج گردید در نتیجه در میزان سرمایه موسسه تغییری حاصل نگردید و شرکا پس از نقل و انتقال سهم الشرکه بشرح ذیل: آقای حمیدرضا اباذری xxxxxxxxx۰بمبلغ xxx۰ ریال سهم الشرکه و شرکت تدبیر سرمایه امداد کوثر xxxxxxxxx۷۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و شرکت تدبیر سرمایه الوند xxxxxxxxx۳۰ دارای xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمد جواد شمس ابرده xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰ ریال سهم الشرکه میباشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087258
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه امداد کوثر بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۵۱۸۲۳ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۹۵۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به موجب سند رسمی شماره xxx۲۰ مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ دفتر اسناد رسمی شماره xxx تهران کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx۰ ریال به آقای حمید رضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ واگذار نمود و از ردیف شرکا خارج گردید. شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به موجب سند رسمی شماره xxx۲۱ مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ دفتر اسناد رسمی شماره xxx تهران کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx۰ ریال به آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ واگذار نمود و از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نشد و فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از نقل و انتقال سهم الشرکه بدین شرح می باشد: موسسه تدبیر امداد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxx۰ ریال، شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ دارای مبلغ xxx۰ ریال و آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxx۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412333
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه نیرو شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۶۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد شمس ابرده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای غلامحسین عبدللهی سروی به کد ملی xxxxxxxxx۳ نمایندگی از شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمید رضا اباذری به کد ملی xxxxxxxxx۰ نمایندگی از شرکت تدبیر سلامت کیمیا شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیات مدیره. تعیین شدند ـ آقای مرتضی سعید نژادبه کد ملی xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)به مدت دو سال انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور مالی و قرار دادها و چک و سفته یا امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره ویا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل ویا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759148
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تدبیر کالای روز سلامت درتاریخ ۱۰/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : تأسیس و راه اندازی کارخانجات تولید و بسته بندی و توزیع انواع مواد غذایی بهداشتی داروئی، مکملهای غذایی داروئی آرایشی و خرید و واردات ماشین آلات و تجهیزات و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات مذکور و کلیه محصولات و کالاها با منشاء گیاهی معدنی اعم از خام و فراوری شده شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی و بین المللی شرکت در نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای تجاری، داروئی، غذائی، بهداشتی گیاهی معدنی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز تجاری اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی تأسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان تأسیس و راه اندازی دفاتر فروشگاههای زنجیره ای جهت عرضه کالاهای تولیدی کارخانجات مذکور و سایر کالاهای وارداتی مشارکت در تأسیس و راه اندازی کارخانجات و شرکتهای جدیدو موجود، به روزرسانی کارخانجات موجود در زمینه بسته بندی، مواد غذائی، داروئی و بهداشتی و گیاهی و معدنی واردات و صادرات و فروش و پخش انواع مواد غذائی، داروئی، بهداشتی، آرایشی مکملهای غذائی و داروئی و محصولات و کالاهای بیولوژیکی اعم از خام و فرآوری شده ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و صنعتی و فنی و علمی در زمینه های مذکور ارائه انجام فعالیتهای بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای تأسیس و تجهیز و همکاری با داروخانه ها و آماده سازی آن جهت بهره برداری انجام کلیه پروژه های فنی، صنعتی، کشاورزی خرید و انتقال تکنولوژی و لیسانسهای مورد نیاز شرکت . در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم . مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی شرکت : تهران، خیابان شهید بهشتی بعد از سهروردی پ xxx ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال می باشد . میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء : . موسسه تدبیر امدادکوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده نهصدونودونه هزار ریال سهم الشرکه . . شرکت تدبیر سرمایه امداد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای حمید رضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده یکهزار ریال سهم الشرکه . اولین مدیران شرکت : . آقای حمید رضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه امداد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . . آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه تدبیر امدادکوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره . . آقای مهدی تازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) . به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل : چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات هیئت مدیره : طبق اساسنامه .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635998
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به سمت ریاست هیأت مدیره. آقای حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای جهانبخش فنائیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد وتعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636000
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲تصویب شداعضاء هیأت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر سرمایه جم به نمایندگی آقای محمد جواد شمس ابردهxxxxxxxxx۴ آقای جهانبخش فنائیان به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ آقای مسعود استاد عظیم به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامحسین پلاسچی به کدملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620068
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید اعضاء هیأت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر سرمایه جم شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ وآقای علیرضا پورعباسی وشرکت تاپ اونیک پنجره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ وخانم آرزو متولی آقای محمدجواد شمس ابرده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا اباذری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617633
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوند شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا اباذری به کد ملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542237
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص پخش تدبير داروي تابان در تاريخ xxx۳/۰۵/۰۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت پخش تدبیر داروی تابان در تاریخ ۰۴/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ۱ موضوع شرکت: تاسیس و راه اندازی کارخانجات تولید و بسته بندی و توزیع انواع مواد غذایی بهداشتی داروئی مکملهای غذایی داروئی آرایشی و خریدو واردات ماشین آلات وتجهیزات وتجهیزات پزشکی و مواداولیه مورد نیاز کارخانجات مذکور و کلیه محصولات و کالاها با منشاء گیاهی معدنی اعم از خام و فراوری شده شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی و بین المللی شرکت در نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای تجاری، داروئی، غذائی، بهداشتی گیاهی معدنی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهایی مجاز تجاری اخذ وام واعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان تاسیس وراه اندازی دفاتر فروشگاههای زنجیره ای جهت عرضه کالاهای تولیدی کارخانجات مذکور و سایرکالاهای وارداتی مشارکت در تاسیس و راه اندازی کارخانجات و شرکتهای جدیدو موجود، به روزرسانی کارخانجات موجود در زمینه بسته بندی، مواد غذائی، داروئی و بهداشتی و گیاهی و معدنی واردات و صادرات و فروش و پخش انواع مواد غذائی، داروئی، بهداشتی، آرایشی مکملهای غذائی و داروئی و محصولات و کالاهای بیولوژیکی اعم از خام و فرآوری شده ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و صنعتی و فنی و علمی در زمینه های مذکور ارائه انجام فعالیتهای بازاریابی و غیرهرمی و غیر شبکه ای تاسیس و تجهیز و همکاری با داروخانه ها و آماده سازی آن جهت بهره برداری انجام کلیه پروژه های فنی، صنعتی، کشاورزی خرید و انتقال تکنولوژی و لیسانسهای مورد نیاز شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان شهید بهشتی پ xxx ط ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۳۵ مورخ ۷/۱۱/۹۲ نزد بانک تجارت شعبه بهشتی ـ سهروردی کدxxx پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. شرکت تدبیر کالای جم به نمایندگی علیرضا پورعباسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۵ مدت ۲. شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۹ مدت ۳. شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به نمایندگی کاظم سخنور به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره به ش م xxxxxxxxx۱ به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاءدونفر از اعضاء هئیت مدیره و یا مدیرعامل با یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـآقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542316
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. اعضاء هیأت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت تدبیرسرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ آقای محمد جواد شمس ابرده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی آقای حمید رضا اباذری به کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520448
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود شرکت تدبیر امید بزرگمهر نوین در تاریخ ۱۷/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام امور بازرگانی و سایر فعالیتهای مجاز اقتصادی مشارکت در سهام سایر شرکتها و موسسات و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و اقدامات مرتبط و ایجاد شعب درداخل و خارج از کشور افتتاح حساب و اخذ تسهیلات مالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و مالی و بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی پلاک xxx ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال می باشد. ۷ـ میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء : ۱ـشرکت تدبیرآتیه بزرگمهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ سهم الشرکه معادل xxxxxx ریال ۲ـ شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ سهم الشرکه معادل xxx۰ ریال ۳ـشرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ سهم الشرکه معادل xxx۰ریال ۴ـشرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ سهم الشرکه معادل xxx۰ریال ـ اولین مدیران شرکت: آقای محمد جواد شمس ابرده کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هئیت مدیره به نمایندگی شرکت تدبیرآتیه بزرگمهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ـ آقای حمید رضا اباذری کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره به نمایندگی تدبیر سرمایه جم شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ـآقای محمدتازرونی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره به نمایندگی شرکت تدبیر کالای سلامت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره و یامدیرعامل با یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میبا شد.. ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460394
آگهی تغییرات موسسه طرح مدیریت شهر افرا شماره ثبت ۳۰۳۷۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۲۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند:
آقای بهرام بهرامسیری شماره ملی xxxxxxxxx۰
آقای حمیدرضا اباذری شماره ملی xxxxxxxxx۰
آقای سید محمد جواد سجادی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462007
آگهی تغییرات موسسه طرح مدیریت شهر افرا شماره ثبت ۳۰۳۷۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۲۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای بهرام بهرامسیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای سید محمد جواد سجادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396271
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تدبیر سرمایه امداد کوثر
در تاریخ۲۴/۱۲/xxx۲ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ـ موضوع شرکت:
انجام امور بازرگانی و سایر فعالیتهای مجاز اقتصادی مشارکت در سهام سایر شرکتها و موسسات و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و اقدامات مرتبط و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور افتتاح حساب و اخذ تسهیلات مالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و مالی و بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بهشتی بعد از سهروردی پلاکxxx ک.پxxxxxxxxx۴
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد. شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر دارایxxx/۱ ریال سهم الشرکه
اولین مدیران شرکت:
شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی حمیدرضا اباذری به ش.مxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ساکن تهران خ بهشتی بعد از سهروردی پxxx دارندهxxx۰ ریال سهم الشرکه
۲. موسسه تدبیر امداد کوثر شماره ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمد شمس ابرده به ش.مxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ساکن تهران خ بهشتی بعد از سهروردی پxxx دارندهxxx/xxx ریال سهم الشرکه
۳. شرکت تدبیر کالای سلامت به شماره ملیxxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای داود شعبان زاده به سمت مدیرعامل ساکن تهران خ بهشتی بعد از سهروردی پxxx دارندهxxx۰ ریال سهم الشرکه به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344546
آگهی تغییرات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب واقع گردید.
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تدبیر سرمایه جم به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴
موسسه تدبیر امداد کوثر به نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰
شرکت تدبیر سرمایه سهند به نمایندگی آقای غلامحسین پلاسچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶
آقای سید محمدتقی میراحمدی ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی تازرونی ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240751
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203419
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب شد:
الف ـ شرکت تامین آتیه شفیق ش.م xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده ک.م xxxxxxxxx۴ رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تامین آتیه سبز سما ش.م xxxxxxxxx به نمایندگی آقای احمد دشتی ک.م xxxxxxxxx۲ نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد سعیدنژاد ک.م xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا نیلفروش زاده ک.م xxxxxxxxx۹ و آقای غلامحسین عبدالهی سروی ک.م xxxxxxxxx۳ اعضاء هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری ک.م xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182322
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
آقایان محمدجواد شمس ابرده به ش. م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به ش . م xxxxxxxxx۰ سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169284
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین شدند:
شرکت تدبیر سرمایه جم شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی مهدی نیلفروش زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بنمایندگی مرتضی سعیدنژاد کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بنمایندگی آرزو متولی باشی نائینی کد ملی xxxxxxxxx۷
ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
محمدجواد شمس ابرده کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139283
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیمیا سلامت ایرانیان ش ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت ریاست هیات مدیره و شرکت تدبیر کالای سلامت ش ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تدبیر سلامت کیمیا ش ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره و آقای سیدمحمدتقی میراحمدی کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139284
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. آقای مسعود استادعظیم کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین پلاسچی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005566
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محمدتقی میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977287
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: سید محمدتقی میراحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی تازرونی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجواد شمس ابرده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس قنادرضایی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه تدبیر امداد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال و غلامحسین پلاسچی به کد ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها چک سفته برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877268
آگهی تاسیس موسسه طرح مدیریت شهر افرا
موسسه فوق درتاریخ ۳/۸/xxx۱ تحت شماره xxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۳/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع موسسه: موضوع ارائه مشاوره و خدمات مدیریتی به سازمانها، نهادها، شرکتهای (دولتی، عمومی، خصوصی) و ارائه فعالیت در زمینه امکان سنجی، مطالعات اجتماعی و برگزاری و همایش ها و نمایشگاه ها و اخذ و اعطای نمایندگی سازمانها، نهادها، شرکتها (دولتی، عمومی، خصوصی) داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی کوچه جهاد پلاک ۵ طبقه ۲ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ آقای محمدصادق طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای محمد محمدروح شکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای محمد محمدروح شکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضا منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854863
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوقالعاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدجواد شمسابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. یک بند به ماده ۱۱ اساسنامه الحاق و بند ۳ ماده ۹ و بند "ز" ماده ۱۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 682163
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم آرزو متولی باشی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا پورعباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمد دشتی و شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده و شرکت تاپ اونیک پنجره سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی نیلفروش زاده تا تاریخ ۲۱/۳/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687250
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدجواد شمسابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱۷/۳/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا پورعباسی و شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا نیلفروشزاده و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد دشتی تا تاریخ ۱۷/۳/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9932937
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۱/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم آرزو متولی‌باشی‌نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا پورعباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تدبیر سرمایه‌ جم سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمد دشتی و شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش‌زاده و شرکت تاپ اونیک پنجره سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی نیلفروش‌زاده تا تاریخ ۲۱/۳/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 665953
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهرسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای احمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650212
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643231
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جهان بخش فنائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جهان بخش فنائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643251
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای غلامحسین پلاسچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جهان بخش فنائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013063
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین پلاسچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جهان بخش فنائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628229
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۸۳۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی علیرضا پورعباس به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا نیلفروش زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مرتضی سعیدنژاد به کدملی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضا مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10162521
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی علیرضا پورعباس به کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا نیلفروش زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مرتضی سعیدنژاد به کدملی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضا مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619292
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372094
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سعیدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۶/۴/۹۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضا مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10058231
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9887289
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۰۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. محمدجواد شمس‌ابراده به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه تدبیر امداد کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی احمد دشتی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی محمد سعیدنژاد به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود استادعظیم به ش ملی xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۰ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد سعیدنژاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین پلاسچی خارج از اعضاء به ش ملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و مسعود استادعظیم به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10280320
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۸۳۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمد جواد شمس ابرده به کد ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931112
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای احمد دشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۲/۰۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9921562
آگهی تأسیس شرکت تدبیر سرمایه الوند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۴/۰۲/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۴/۰۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید و فروش و توزیع و پخش و واردات و صادرات و تولید و بسته‌بندی انواع کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی و داروئی و بهداشتی و کشاورزی و شیمیائی مجاز پس از اخذ مجوز و غذایی و غذایی تبدیلی و مواداولیه مربوط به آن از داخل و خارج از کشور و ارائه خدمات و تهیه مواد موردنیاز کارخانجات تولیدی اعم از خصوصی و دولتی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و حق‌العمل‌کاری و سرمایه‌گذاری و مشاوره‌ای با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایده‌های عمومی و خدماتی و داخلی و بین‌المللی و برپایی و حضور در نمایشگاه‌های بازرگانی و تجاری و اقتصادی و صنعتی و غیرصنعتی، ایجاد مراکز تجاری و فروش محصولات تولیدی داخلی و خارجی در داخل و خارج از کشور اجرای پروژه‌های فوق و معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری و خرید سهام برای شرکت و مشارکت در سایر شرکتهای خصوصی و دولتی، تاسیس و راه‌اندازی کارخانجات و کارگاه‌ها و خطوط تولید و بسته‌بندی کالاهای مجاز صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در کلیه امور فوق و مشارکت با شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور و در صورت لزوم تاسیس شرکتهای جدید و اجرای عملیات در پروژه‌های فنی و صنعتی و کشاورزی و بطور کلی هر نوع عمل و اقدامی که مجاز و مربوط به زمینه‌های یادشده می‌باشد. اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و مالی و بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی و بطور کلی انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی و تولیدی مجاز مربوط به موضوع که در جهت پیشبرد و حفظ منافع سهامداران مفید و موثر واقع شود.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت : ۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ شریعتی بالاتر از هویزه ک جهاد پ۵ ط دوم‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد دو هزار سهم بی‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۰ مورخ۲۱/۱۲/xxx۹ نزد بانک ملی شعبه دکتر شریعتی پرداخت گردیده است..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای محمدصادق شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای محمدصادق شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای غلامحسین پلاسچی به شماره ملیxxxxxxxxx۶به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ خانم فاطمه گلپایگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9793234
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۶۹۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای جهان‌بخش فنائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدجواد شمس‌ابرده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای جهان‌بخش فنائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۹/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10119957
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جهان بخش فنائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدجواد شمس آبرده تا تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱. در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9904972
آگهی تغییرات شرکت راهوار نیرو آریا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۷۹۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10305440
آگهی تاسیس شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای تولیدی و خدماتی و کشاورزی و بازرگانی داخلی و خارجی و مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موسسات و سازمانهای خصوصی و دولتی و شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و بین المللی و مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت پروژه‌های تولیدی داخل و یا خارج از کشور، تاسیس و راه اندازی کارخانجات و کارگاهها و خطوط تولید و بسته بندی کالاهای مجاز صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت لزوم تاسیس شرکتهای جدید و بطور کلی هر نوع عمل و اقدامی که در زمینه‌های یاد شده میسر باشد و اخذ تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکها در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی و بطور کلی اقدام به کلیه عملیات مجاز تولیدی و بازگانی و خدماتی که در جهت پیشبرد منافع سهامداران مفید و موثر باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ شریعتی بالاتر از هویزه کوچه جهاد پ ۵ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دو هزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۹/۱۰/xxx۹ نزد بانک ملی شعبه دکتر شریعتی پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای محمدصادق شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای غلامحسین پلاسچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم فاطمه گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10512085
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۶۴ و احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ و سید رسول خلیفه سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۸۹ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567525
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. یک بند به ماده ۱۱ اساسنامه الحاق و بند ۳ ماده ۹ و بند "ز" ماده ۱۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602551
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۳/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا پورعباسی و شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد دشتی تا تاریخ ۱۷/۳/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10636073
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675717
آگهی تصمیمات شرکت ایران زاک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۳۴۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: محمدجواد شمس‌ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10823125
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای احمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11081075
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حمیدرضا اباذری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای جهان‌بخش فنائیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدجواد شمس‌ابرده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای جهان‌بخش فنائیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11506149
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11789124
آگهی تصمیمات شرکت آرنگ گستران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۶۳۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۷۴۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر سرمایه جم به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش‌زاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی حمیدرضا اباذری به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی محمد صفایی‌راد به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۲/۸۹ علیرضا نیلفروش‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد صفایی‌راد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و ابوالفضل رمضانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و یا امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11841952
آگهی تاسیس موسسه طرح مدیریت شهر افرا
موسسه فوق درتاریخ ۳/۸/xxx۱ تحت شماره xxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۳/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع موسسه: موضوع ارائه مشاوره و خدمات مدیریتی به سازمانها، نهادها، شرکتهای (دولتی، عمومی، خصوصی) و ارائه فعالیت در زمینه امکان سنجی، مطالعات اجتماعی و برگزاری و همایش‌ها و نمایشگاه‌ها و اخذ و اعطای نمایندگی سازمانها، نهادها، شرکتها (دولتی، عمومی، خصوصی) داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی کوچه جهاد پلاک ۵ طبقه ۲ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ آقای محمدصادق طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای محمد محمدروح‌شکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای محمد محمدروح‌شکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضا منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11982722
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۱۳۲۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات