نرجس ناظمی

خانم نرجس ناظمی

کد ملی 085927xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

شرکت های نرجس ناظمی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که نرجس ناظمی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14807091
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت 29790 و شناسه ملی 10380450359
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آسا گستران خراسان به نمایندگی آقای حسین توکلی طبا با کدملی 0047109270 به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گل خواب مشهد به نمایندگی آقای محمدرضا بیهقی با کدملی 0702444995 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور به نمایندگی خانم طاهره رسولی با کدملی 0043361811 به سمت عضو هیئت مدیره آقای پیام آهنی با کدملی 3309548805 به سمت عضو هیئت مدیره 5 ـ خانم نرجس ناظمی با کدملی 0859276600 به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین توکلی طبا با کدملی 0047109270 (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل ب) کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا ی هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خوا هد بود. ش980626588593121  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14469579
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ شرکت خدمات بهداشتی درمانی ناجی سلامت خراسان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل جهان گستر فردوس ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت مانادام ایرانیان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۴۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وشرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۰۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای سعید توکلی دستجرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۷۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ۲ آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل برای مابقی تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337607
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن بیمارستانهای خصوصی مشهد مقدس درتاریخ ۱۱/۰۹/xxx۷ به شماره ثبتxxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:برابر مجوز شماره xxx۹/۲/xxx۳ مورخه ۸/۷/xxx۷ استانداری خراسان رضوی کلیه فعالیتهای انجمن سیاسی، غیرانتفاعی دولتی بوده ودر موضوع حمایت از حریم خادمان عرصه درمان بارعایت کامل قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران واین اساسنامه فعالیت خواد نمود.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، سلام، خیابان دانش غربی، خیابان جهاد[ملک الشعرابهار۱۳]، پلاک ۴۶.xxx، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxx۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: محمد قره داغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمد رضا امیر حسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه غلامرضا فرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سیدبهروز افتخارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه جواد ظفرامیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مهری پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه علی انجم شعاع به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پرویز طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: محمد قره داغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل غلامرضا فرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره جواد ظفرامیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت خزانه دار وعضو اصلی هیئت مدیره علی انجم شعاع به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی وعضو اصلی هیئت مدیره سید بهروز افتخارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل اول ـ بهروز طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو علی البدل دوم به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. نرگس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اول ـ محمد خان قیطاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس دوم به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسنادواوراق بهادار وتعهدآوربا امضای ثابت مدیرعامل آقای علیرضا امیر حسنخانی و خزانه دار آقای جواد ظفر امیلی ودر غیاب وی رئیس هیئت مدیره آقای محمد قره داغی ومهر انجمن بیمارستانهای خصوصی معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه خراسان رضوی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261712
آگهی تغییرات کانون خیریه حمایت از بیماران خاص مشهد مقدس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۴۵۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ و نامه شماره xxx۴/۲/xxx۳ مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ استانداری مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ -آقای محمدرضا امیرحسنخانی ش ملی xxxxxxxxx۳ آقای علیرضا امیرحسنخانی ش ملی xxxxxxxxx۴ آقای غلامحسین درودی xxxxxxxxx۱ طاهره رسولی ش ملی xxxxxxxxx۷ مریم جهانی ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و اقای مجتبی رمضانی ش ملی xxxxxxxxx۹ و اقای امیر مسعود رجب پور ش م xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -۲ آقای جلیل دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم نرگس ناظمی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077330
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یگانه هورخش عرشیا درتاریخ ۲۴/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی جهت شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد - محله احمد آباد - خیابان عارف - خیابان احمدآباد - پلاک ۲۸. xxx - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵ , xxx مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ نزد بانک ایران زمین شعبه دکتر شریعتی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم محدثه غلام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی رحیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044834
آگهی تغییرات کانون خیریه حمایت از بیماران دیالیزی مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۶ و نامه شماره xxx۸/۲/xxx۳ مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ استانداری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ محمدرضا امیرحسنخانی xxxxxxxxx۳ علیرضا امیرحسنخانی xxxxxxxxx۴ آقای غلامحسن درودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و طاهره رسولی xxxxxxxxx۱ ومریم جهانی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مجتی رمضانی xxxxxxxxx۹ و امیر مسعود رجب پورxxxxxxxxx۰ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند ـ ۲آقای جلیل دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007388
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت صیانت آب و خاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۳۷۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مرجان رئیس زاده سرند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضا و سهامداران) به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی با امضا رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007396
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت صیانت آب و خاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۳۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و اقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992941
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر سرایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت زعفران تحفه فردوس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی آقای حمید سیف الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت توسعه و عمران فردوس شاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین توکلی طبا با کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت آسا گستران خراسان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمدرضا بیهقی با کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گل خواب به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم طاهره رسولی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پخش فردوس فرآور به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم جهانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم نرجس ناظمی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا ملیانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای حمید ملیانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا ی هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خوا هد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572588
آگهی تغییرات شرکت سپهر الماس زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۰۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هدایت با شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای کاظم تصویری با شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید ملیانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. خانم نرجس ناظمی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد حسین حافظی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425718
آگهی تغییرات شرکت افشره ساز فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413770
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران فردوس شاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سیدمرتضی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و عبدالرحمان امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ۳ - آقای جواد رستگارمقدم چوبداری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13313174
آگهی تغییرات شرکت صبا مبتکر افق گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مریم جهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال برگزیده شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیررئیس یانائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13313175
آگهی تغییرات شرکت صبا مبتکر افق گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مریم جهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بازرسین شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند: محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی کاظم تصویری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291141
آگهی تغییرات شرکت آچیلان سورنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۳۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمها طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمیراصابوناتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وآقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمدهدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وخانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291151
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت صیانت اب وخاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۳۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضااحمدی خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و فرخزاد عرفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291179
آگهی تغییرات شرکت افشره ساز فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف اعضاء اصلی هیات مدیره به شرح ذیل و برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقایان سیدمهدی پیرایش به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ب بازرسین شرکت به شرح ذیل و برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: ۱ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی ۲ خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل ج روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276597
آگهی تغییرات شرکت رسالت سازه خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۲۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم راحله برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی نجات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم سودابه حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۳ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وخانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103989
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت آدینه رضوان پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۱۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانمها راحله برومندبه شماره ملی xxxxxxxxx۴، راضیه بیرجندی رادبه شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی رحیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای محسن سرایانی اول به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وخانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076615
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت زرین مبتکرپاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۲۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضااحمدی خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وخانمها نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و زهرا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ خانم سیده الهه باغداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی رحیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076623
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت زرین مبتکرپاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۲۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضااحمدی خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره ومدیرعامل، خانمها نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره وزهرااکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال برگزیده شدندو کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر نایب رئیس یا عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040942
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۱۶۷۸
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقایان مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، محمد جلینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و قاسم زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - ۲ آقای جواد رستگارمقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وخانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ۳ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938631
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد درتاریخ ۰۷/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات تخصصی و آزمایشگاهی در رشته‌های مختلف پزشکی با اخذ مجوز وزارت بهداشت و درمان و ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران و احداث مراکز درمانی بیمارستانی و کلینیکی و ارتقا سطح دانش و نوآوری‌های پزشکی ایجاد امکانات و تسهیلات لازم درمانی با اخرین پدیده‌های علمی جهانی برای کلیه دردمندان و کلیه خدمات جانبی تخصصهای مختلف وواردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز مرتبط با موضوع شرکت وانجام امور بازرگانی مربوطه واستفاده از تسهیلات مختلف بانکی و خدمات مشاوره‌ای در زمینه ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی تجهیزات ولوازم پزشکی و بیمارستانی و مواد بهداشتی و شیمیایی و ایجاد شعب ونمایندگی در سایر شهرهای کشور رادارد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد خیابان بهار بیمارستان بنت الهدی کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۲۶/۳/۹۵ نزد بانک ایران زمین شعبه چهارراه لشگر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مریم جهانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و طاهره رسولی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و راحله برومند به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ که برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد رستگار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12891165
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پویشگران توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد رستگارمقدم چوبداری باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی وخانم نرجس ناظمی باکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825020
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر سرایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اقای سیدمهدی پیرایش با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهرام یوسفیان با کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت توسعه و عمران فردوس شاد به شماره ثبت xxx۳۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای حسین آدم صفت با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ - آقای جواد رستگار مقدم چوبداری با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و خانم نرجس ناظمی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ - روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12547673
آگهی تغییرات شرکت ساختماني فرااسكان بهاران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۷۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: حمیدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمد ضیائیان قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمدرضا بیهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ کوروش فرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ غلامحسین اقمشه ئی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ جواد رستگارمقدم چوبداری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318677
آگهی تغییرات شرکت راستین کان شرکت تعاونی به‌شماره‌ثبت۷۲۴۸ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۲۳۰۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ ونامه شماره xxx۵۱ مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعیین سمت مدیران. اعضا اصلی هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۳سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای سیدمرتضی مجتبی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ واعضا علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمد ضیائیان قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱. بازرسین شرکت به شرح ذیل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند: آقای جواد رستگارمقدم جوبداری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258626
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و معدنی پترو فردوس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۲۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، محمد رضا احمدی خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وشرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور به شماره ثبت xxx۰۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا ملیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه قدس برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. صورتهای مالی وترازنامه شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10155593
آگهی تغییرات شرکت صبا مبتکر افق گستر با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۴۰۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم مریم جهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۶۸ تاریخ تولد ۲۶/۱۲/۸۹ فرزند ابراهیم با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۳۰/۶/۶۴ فرزند محمود با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۵/۱۰/۳۸ فرزند محمدهادی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۳۰/۶/۴۷ فرزند حشمت اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نرجس ناظمی و خانم طاهره رسولی و خانم مریم جهانی. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. خانم نرجس ناظمی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره رسولی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم جهانی به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم جهانی به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۶/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11365789
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی صنعتی و معدنی پترو فردوس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۵۳و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۲۲۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۵/۸۹ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ صورتهای مالی شرکت تا پایان سال xxx۸ مورد تصویب قرار گرافت.

۲ـ شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شماره ثبت xxx۰۹ به نمایندگی پیام آهنی و آقای حسن یزدانی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای حسین آدم‌صفت کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۳ـ خانم نرجس ناظمی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم زهرا میلانی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی‎البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب و روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

آقای حسن یزدانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شماره ثبت xxx۰۹ به نمایندگی آقای پیام آهنی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین آدم‌صف بسمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل آقای حسن یزدانی و امضاء متغییر عضو هیئت‌مدیره آقای حسین آدم‌صفت و یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت اسناد و املاک فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات