ماشااله کامکار

آقای ماشااله کامکار

کد ملی 085883xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های ماشااله کامکار

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ماشااله کامکار دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14674196
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا وجدانی تازه کند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت رئیس و عضو هیأت مدیره آقای ماشااله کامکار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت سیمان خوزستان بسمت عضو و نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای اسحق جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس نو بسمت عضو هیأت مدیره آقای علیرضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس بسمت عضو هیأت مدیره تعیین سمت گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463387
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ماشااله کامکار با شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ معرفی شده شرکت مذکوربجای آقای احمد شریفی خیرآبادی و آقای مهدی طالبی باشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ معرفی شده شرکت سهامی عام سیمان فارس وخوزستان به وکالت از شرکت مذکوربجای آقای محمدتقی معین آزاد و آقای محمد رضاسپه پور باشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ معرفی شده شرکت سهامی عام سیمان فارس وخوزستان به وکالت از شرکت مذکوربجای آقای محمد حاج نایب برای مدت باقیمانده ازدوره تصدی هیئت مدیره بعنوان اعضای جدید به هیئت مدیره انتخاب شدند آقای مسعود خوانساری بعنوان رئیس وعضوغیر موظف هیئت مدیره، آقای محمد رضاسپه پور بعنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره، آقای ماشااله کامکار بعنوان مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره وآقای مهدی طالبی و سرکارخانم ژیلا سماواتی بعنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماًموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ حق امضاء چک با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و برای پرداخت های تا سقف xxx میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای پرسنلی , مالیات، بیمه، هزینه های برق و گاز ونقل وانتقال بین حساب بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای رامین راهب با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته, بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ـ حدود اختیارات مدیر عامل براساس مفاد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت سیمان سفید نی ریز بشرح پیوست تعیین گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300883
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۳۷ وشناسه‌ملی۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ آقای کمال صدیقی فرزند نصرالله متولد ۰۶/۱۰/xxx۴ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا بازوی بیدستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای ماشااله کامکار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ریحان سروش مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و آقای حسین خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۲/xxx۶ انتخاب شدند. ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله کلیه سفته ها ، بروات ، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ ـ شرح وظایف و حدود اختیارات مدیر عامل بدین شرح می باشد : ـ انجام کلیه تشریفات قانونی واداری (بجز مواردیکه بر اساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیئت مدیره می باشد.) ـ عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت ، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و ماموران از خدمت مرخصی و بازنشستگی آنان. تبصره:عزل و نصب مدیران با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیئت مدیره می باشد. ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. ـ تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. ـ تهیه و تنظیم مقررات، آیین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آئین نامه های مذبور. ـ پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری،سپرده به نام شرکت دربانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی و پس از تصویب هیئت مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. ـ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره،با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا" اختیارات مربوط به اعتراض با رای، تجدید نظر، فرجام خواهی، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس،دعوی خسارت،استرداد دادخواست و دعوی و شکایت،جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور،دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرائی،تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به وجوه ایداعی. ـ خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز،قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیر منقول وانجام هزینه های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. ـ فروش محصولات شرکت بر اساس آئین نامه فروش شرکت. ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع وتخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضایی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. ـ حفظ اموال و تنظیم فهرست داراییهای شرکت. پذیرش درخواستهای متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تاسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و در صورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین بر اساس آئین نامه فروش. ـ عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یل فسخ و اقامه آن در خصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیر منقول) و در مورد فروش اموال غیر منقول پیشنهاد به هیئت مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم درهیئت مدیره. تقدیم درخواست وپیگیری ثبت هر نوع اختراع، نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. ـ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها واسترداد آنها. ـ تهیه و ارائه گزارش ماهیانه در خصوص تولید، فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره،تعداد شیفت،علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. ـ تهیه و ارائه گزارشات مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. ـ تهیه و تنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره. مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها،شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد.(استقراض به وسیله اوراق منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود).
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678492
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای مرتضی داداش به کد ملیxxxxxxxxx۳به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره وآقای علی بخشایش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)به سمت نائب رئیس هیات مدیره وآقای مجید باقری فرد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل وآقای زین العابدین تمایل به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیات مدیره وآقای ماشاءاله کامکـاربه کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود(سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره بسمت اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند ۲ ـ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج درصورتجلسه تصویب شد. ۳کلیه قراردادها، اوراق بهادار، و تعهدآور و چکها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد وکلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی به امضاء مدیرعامل انجام خواهد شد. مدیرعامل می تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت، در حیطه اختیاراتش، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید. ۴امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه درتاریخ............................... تکمیل شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460779
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد علی احمد زاده اصل کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی بخشایش xxxxxxxxx۱ کد ملی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذرای تدبیر (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید باقری فرد xxxxxxxxx۱ کد ملی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای زین العابدین تمایل کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ماشااله کامکار کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سیمان شاهرود سهامی خاص بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ـ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره تصویب شد.
۳ـ کلیه قراردادها اوراق بهادار و تعهدآور و چکها به امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع می به امضا مدیرعامل انجام خواهد شد مدیرعامل می تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت در حیطه اختیاراتش حق امضا مکاتبات مذکور را تفویض نماید.
۴ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۳۰/۲/۹۳ تکمیل شد.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات