حمزه محمودی

آقای حمزه محمودی

کد ملی 084939xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
52
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15067393
آگهی تغییرات شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498425 و شناسه ملی 14005019270
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی 0919496156 و شرکت پخش اطلس دینا به شماره ملی 10103903211 و شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به شماره ملی14004404330 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی 14004773042 و آقای حمزه محمودی به کدملی 0849395569 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ981108310868107  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 15039442
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر زراوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 32288 و شناسه ملی 10380474989
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پخش اطلس دینا (سهامی خاص) به شماره ثبت 345858 به نمایندگی آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی 0919496156 شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت 499261 به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی 0937953989 شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر (سهامی خاص)به شماره ثبت 498425 به نمایندگی خانم نگار هویدا فر به کدملی 0078765730 برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی 14004773042 و آقای حمزه محمودی به کدملی 0849395569 را به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین مینماید. روزنامه اخبار صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ش981022283729560  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 15015080
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارتباط رسان هنر توس درتاریخ 14/10/1398 به شماره ثبت 70859 به شناسه ملی 14008893225 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه و توزیع، نصب و راه اندازی انواع تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی، بازاریابی بصورت غیرهرمی و غیرشبکه ای، صادرات و واردات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مراجع مالی و بانکی جهت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور و شرکت در انواع نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران و ترخیص کالا از تمام گمرکات، ارایه روش ها و خدمات مدیریتی و مشاوره و برنامه ریزی و تحقیقات بازار و پیشبرد فروش، برگزاری انواع همایش ها و سمینارها و گردهمایی ها، طراحی غرفه و دکوراسیون و غرفه آرایی پس از اخذ مجوز های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، محله امام هادی، خیابان سعادت، خیابان سعادت 7، پلاک 53، طبقه همکف کدپستی 9198715896 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000000 ریال نقدی منقسم به 100000 سهم 10000 ریالی تعداد 100000 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 375/49437 مورخ 04/10/1398 نزد بانک ملت شعبه سناباد مشهد با کد49437 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی 0919496156و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی 0937953989و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم سارا اسکندری به شماره ملی 0942964993و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال اطلس تجارت رسپینا سناباد به شناسه ملی 14005629671 و به نمایندگی نگار هویدافر به شماره ملی 0078765730و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک رییس و نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد و کلیه نامه های اداری و اوراق غیرتعهدآور با امضاء منفرد رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمزه محمودی به شماره ملی 0849395569 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی وخدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی 14004773042 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اخبار صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش981014758192840 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14885465
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 374434 و شناسه ملی 10320253281
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی 0919496156 ـ شرکت صنایع غذایی پرورپودر به شناسه ملی 10101830496 و شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی 10380496050 بسمت اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی 14004773042 به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره ملی 0849395569 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1397 مورد تصویب قرارگرفت پ980814941947584  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14803478
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2847 و شناسه ملی 10101915329
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه شرکت به تاریخ 29/12/1397 و صورت سود و زیان و سایر صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب متفق مجمع قرار گرفت - موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا (شناسه ملی 10380155428) به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حمزه محمودی (کدملی 0849395569) به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید. ش980625358123377  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14768263
آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب رسید.روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14763481
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25479 و شناسه ملی 10101830496
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین شد. موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا به شناسه ملی 10380155428 به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به کدملی 0849395569 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش980528633670129  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14741985
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4444 و شناسه ملی 10380203337
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه منتهی به تاریخ 29/ 12/ 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار شناسه ملی 14004773042 به عنوان بازرس اصلی وآقای حمزه محمودی به کدملی 0849395569 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش980514952872803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14637944
آگهی تغییرات شرکت ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت . دمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزء محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه‌های کثیرالانتشار ، اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638781
آگهی تغییرات شرکت سامان پخش ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۴۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و آقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت ناظر برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . حق امضاء مجاز با امضاء متفق دو نفر مدیران تصفیه همراه مهر شرکت می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14559330
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالله کاظمی بیدختی ( کدملی xxxxxxxxx۶ ) و شرکت صنایع غذایی پرور پودر سهامی خاص ( شناسه ملی xxxxxxxxx۶ ) و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص ( شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ) به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای یک دوره دو ساله انتخاب شدند موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا ( شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ) به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حمزه محمودی ( کدملی xxxxxxxxx۹ ) به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید . ترازنامه شرکت به تاریخ و صورت سود زیان و سایر صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ و صورت سود وزیان و سایر صورتهای مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب متفق مجمع قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14421114
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ و صورت های مالی سال منتهی به تاریخ مذکور به تصویب مجمع رسید. ـ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲) به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حمزه محمودی (کدملی xxxxxxxxx۹) به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362768
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۳۳۳۷
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
- روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .
- موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی وحسابرس وآقای حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380266
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۳۳۳۷
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
- روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .
- موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی وحسابرس وآقای حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206664
آگهی تغییرات شرکت پارس گستر دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۲ ـ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195806
آگهی تغییرات شرکت ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید.- روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183305
آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ـ آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶، شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت دیباتوس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۳۱/۰۱/xxx۸ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177744
آگهی تغییرات شرکت دینا توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۰۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی وآقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14163341
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۶ به تصویب رسید . ـ موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081297
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ۲ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:. آقایان عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پارس گستر دینا به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت دیباتوس کارتن به نمایندگی آقای عباسعلی رنجبریان به کدملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دوسال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا (از اعضاء جامعه حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ تصویب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923947
آگهی تغییرات شرکت تهران دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب قرار گرفت ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. ـ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار (از اعضاء جامعه حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13917318
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۰/ ۱۲/ ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734974
آگهی تغییرات شرکت پارس گستر دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت دیبا توس کارتن به شماره ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۴ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714351
آگهی تغییرات شرکت پارس گستر دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ صورتهای مالی سال xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705045
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ وشرکت دیبا توس کارتن شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت صنایع غذایی پرورپودر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی لیدا جهانیان به کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614271
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۳۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۰/ ۱۲/ ۹۵ به تصویب مجمع رسید روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614283
آگهی تغییرات شرکت دینا توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۰۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پارس گستر دینا به نمایندگی حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و صنایع غذایی پرور پودر به نمایندگی غلامرضا شاکری مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ترازنامه منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب گردید. روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شد. موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی وحمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برا ی مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571555
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۲/۳۰/ xxx۵ و صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ مذکور به تصویب مجمع رسید. - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی xxxxxxxxx۶) و شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۹) و شرکت دیباتوس کارتن سهامی خاص (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی (کدملی xxxxxxxxx۱) جهت یک دوره دوساله به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند - موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸) به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حمزه محمودی (کدملی xxxxxxxxx۹) به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌ها ی شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571674
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه شرکت در تاریخ xxx۵/۱۲/۳۰ و صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید - موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸) به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حمزه محمودی (کدملی xxxxxxxxx۹) به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501648
آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۵ به تصویب مجمع رسید آقای عبدالله کاظمی بیدختی (به شماره ملی xxxxxxxxx۶) و شرکت پخش اطلس دینا –به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر - شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲) به سمت بازرس اصلی وآقای حمزه محمودی (کدملی xxxxxxxxx۹) به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488851
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ را به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱/۹۷ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبرگان پارس پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ را به عنوان بازرس اصلی و و آقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468534
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۳۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به سمت بازرس اصلی وآقای حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۵ انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقایان عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت پرور پودر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای غلامرضا شاکری مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462148
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبداله کاظمی بیدختی به کدملی xxxxxxxxx۶ حمید نیکوئی نوغانی به کدملی xxxxxxxxx۱ فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ همچنین موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و آقای حمزه محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462200
آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت برای دوره منتهی به سال ۳۰/ ۰۹/ ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450577
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397790
آگهی تغییرات خیریه الزهرا شرق طوس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۲۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxx۰۱/۲۲/۳۸ مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ استانداری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محیی الدین حکمت نیا به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اصلی عضو هیئت مدیره آقای امیر غلامپور به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد مقیدنیا به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای محسن طحانیان به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای داوود خوش سیما به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره خانم سمیرا مقیدنیا به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره آقای حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای شهاب توکلی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی آقای سید محمد کاظم بهنام جعفرنیا به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129490
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی وحمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ وشرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ برای مدت ۲ سال به سمت اعضاء هیأت مدیره انتخاب شدند. - ترازنامه وصورت سود وزیان وصورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102844
آگهی تغییرات شرکت دینا توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۰۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه صورت سود وزیان وصورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ xxx۴ به تصویب مجمع رسید ۲. روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی وحمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057289
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شد. موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054619
آگهی تغییرات شرکت بهار محاسب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رسول زمان زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ خانم توران آزاد بیگی کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم اکرم قربان زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کد ملی xxxxxxxxx۹) بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن فرجی (کد ملی xxxxxxxxx۹) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ۲ روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13035284
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021455
آگهی تغییرات شرکت تهران دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شد. آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲) به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حمزه محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۹) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021468
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شاپور خستو به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حمزه محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکدوره یکساله انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021480
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حمزه محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959553
آگهی تغییرات شرکت ابتکار ارقام ارشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۰۷۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ برای مدت یک سال به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه مشهد – بلوار فردوسی , بعد از چهارراه مهدی , پلاک xxx، کدپستی xxxxxxxxx۷ می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710512
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا (از اعضاء جامعه حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ صورت سود و زیان و صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705353
آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667731
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12609282
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی ترازمحاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت دیباتوس کارتن به ش.م xxxxxxxxx۵۰ و خانم لیدا جهانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پرور پودر به ش.م xxxxxxxxx۹۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463911
آگهی تغییرات شرکت دينا توس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۰۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس اصلی و اقای حمزه محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برا ی مدت یکسال انتخاب شدند. ـ اقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و اقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از طرف شرکت پارس گستر دینا) و اقای غلامرضا شاکری مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذایی پرور پودر) برای مدت دوسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12420230
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگارشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و و آقای حمزه محمودی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12036432
آگهی تغییرات شرکت بهار محاسب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای رسول زمان زاده (کد ملیxxxxxxxxx۶)، خانم توران آزادبیگی (کد ملی xxxxxxxxx۱) و خانم اکرم قربان زاده مفرد (کد ملیxxxxxxxxx۶) بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای یکدوره دو ساله انتخاب شدند ۲ ـ آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کد ملی xxxxxxxxx۹) بعنوان بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی (کد ملی xxxxxxxxx۹)بعنوان بازرس علی البدل برای یکدوره یکساله انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات