عباس صفری

عباس صفری

کد ملی 005255xxxx
گراف ارتباطات
7
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14786724
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی رنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمید رزم جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و سیدعباس میرحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و عباس صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14786725
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی رنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رزم جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعباس میرحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عباس صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند اختیار حاصل از ماده ۴۰ اساسنامه بندهای ۶ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۱۸ و امضا قرارداد کارکنان و مشاوران شرکت , تنظیم و تصویب دستور العمل ها و روش های اجرایی , تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و بودجه و خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت , اعزام پرسنل به ماموریت های داخلی از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14526199
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی رنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - حسین خضری به کد ملی xxxxxxxxx۸ - بابک منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و عباس صفری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14526224
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی رنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - حسین خضری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - بابک منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - عباس صفری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . - اختیارات مدیرعامل در اجرای مواد xxx و xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و اختیار حاصل از ماده ۴۰ اساسنامه بندهای ۶ - ۷ - ۹ - ۱۰ - ۱۲ - ۱۴ - ۱۸ و امضا قرارداد کارکنان و مشاوران شرکت , تنظیم و تصویب دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی , تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و بودجه و خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت , اعزام پرسنل به ماموریت‌های داخلی از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14426282
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی رنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: عباس صفری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ آقای محمدهادی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بابک منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14426292
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی رنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهادی نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک منصوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عباس صفری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند اختیارات مدیرعامل در اجرای مواد xxx و xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و اختیار حاصل از ماده ۴۰ اساسنامه بندهای ۶ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۱۸ و امضا قرارداد کارکنان و مشاوران شرکت , تنظیم و تصویب دستورالعمل ها و روش های اجرایی , تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و بودجه و خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت , اعزام پرسنل به ماموریت های داخلی از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید ج) حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات ، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14165553
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی برنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای محمد عبداللهی باکدملی: xxxxxxxxx۸ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. آقای محمد عبداللهی با کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای عباس صفری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای وهرز نوروزپوردیلمی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همواره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همواره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مندرج در بندهای۱۳ ـ ۴۷، ۱۸ ـ ۴۷، ۲۰ ـ ۴۷، ۲۱ ـ ۴۷، ۲۲ ـ ۴۷، ۲۳ ـ ۴۷، ۲۴ ـ ۴۷، ۲۵ ـ ۴۷، ۲۷ ـ ۴۷، ۲۸ ـ ۴۷، ۲۹ ـ ۴۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938524
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی برنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس صفری کدملی: xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت واسپاری توسعه گستر برنا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند آقای عباس صفری به سمت رئیس هیئت مدیره و جناب آقای فریبرز رستم زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای وهرز نوروزپوردیلمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.، اختیارات مندرج در بندهای ۱۳ ۴۷، ۱۸ ۴۷، ۲۰ ۴۷، ۲۱ ۴۷، ۲۲ ۴۷، ۲۳ ۴۷، ۲۴ ۴۷، ۲۵ ۴۷، ۲۷ ۴۷، ۲۸ ۴۷، ۲۹ ۴۷ را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همواره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همواره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536456
آگهی تغییرات شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ فرزاد غزائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده جدید شرکت خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به جای عباس صفری به کدملی xxxxxxxxx۸ برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۱۷/۷/xxx۷ انتخاب گردید. ۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی سیدمرتضی تهامی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره و شرکت خودرو سازی بنیان توسعه صنعت پارس (سهامی خاص) به نمایندگی از فرزاد غزائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی ازبهروز سیدصالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۱۷/۷/xxx۷ انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بانکی و اسناد رسمی تعهدآور شرکت و قراردادها با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای هیات مدیره رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. // ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310417
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس شفائی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به جای آقای ناصر گیوکی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صفری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن فریدونیان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310421
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس شفائی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷، به جای آقای ناصر گیوکی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای عباس شفائی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت ریاست هیئت مدیره و آقای حسن فریدونیان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صفری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188185
آگهی تغییرات شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی سید مرتضی تهامی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و شرکت خودرو سازی بنیان توسعه صنعت پارس (سهامی خاص) به نمایندگی ازعباس صفری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی بهروز سید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ هیأت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۴ الی ۷ و ۹ الی ۱۴ ماده ۴۰ اساسنامه و اعزام کارکنان به ماموریت و پرداخت پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان را به مدیرعامل تفویض نمود. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002485
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر گیوکی با کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره - آقای حسن فریدونیان با کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت پیشگامان خوراک تابان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره - آقای عباس صفری با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت ستاره سفیران اینده شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981269
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر گیوکی با کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷، به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن فریدونیان با کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت پیشگامان خوراک تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و عباس صفری با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت ستاره سفیران آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین شد. کلیه اسنادو اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821794
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر گیوکی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به جای آقای سید عماد علویان با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن فریدونیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت پیشگامان خوراک تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به جای آقای سید حسین میر صالح آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صفری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821980
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر گیوکی با کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷، به جای آقای سید عماد علویان بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای حسن فریدونیان با کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت پیشگامان خوراک تابان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱، به جای آقای غلامعباس ساریخانی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای عباس صفری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت ستاره سفیران آینده شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به جای آقای مجتبی هنری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691666
آگهی تغییرات شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مرتضی تهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، عباس حق نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، پرویز آفتاب سوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی اندیشه ورزان خودرو شامخ (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد علی جهانی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و عباس صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. اوراق عادی و نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. هیات مدیره اختیارات مندرج در بند‌های ۱، ۴ الی ۷ و ۹ الی ۱۴ ماده ۴۰ اساسنامه و اعزام کارکنان به مأموریت و پرداخت پاداش نقدی و غیر نقدی به کارکنان را به مدیرعامل تفویض نمود. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12403027
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوطالب دیبایی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره ـ آقای محمود اخلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهدی سیف علیشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی شیدائی نرمیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره وآقای احمد فتاح پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای علی شیدایی نرمیقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات با مراکز نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، با امضای دو نفر از آقایان سعید مصباح با کد ملی xxxxxxxxx۴، مهدی ازگلی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۱و عباس صفری با کد ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ـ ۱ ـ عقد هر گونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره درخصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه. ـ ۲ ـ اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات لیزینگ. ـ ۳ ـ انعقاد قرارداد فروش و اعطای تسهیلات تا سقف پانزده میلیارد ریال در قالب دستورالعمل های مربوطه با اشخاص حقیقی و سقف چهل میلیارد ریال با اشخاص حقوقی و اصلاحیه های بعدی آن تا سقف ۲۵% افزایش یا کاهش و در قبال وثایق مورد قبول. ـ ۴ ـ انجام مطالعات و بررسی های لازم درخصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه متقاضیان دریافت تسهیلات به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هر چه بیشتر شرکت. ـ ۵ ـ تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه های داخلی، مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب در مجمع عمومی. ـ ۶ ـ پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ ۷ ـ تعیین کارشناسان مورد نیاز شرکت و نیز تعیین حق الزحمه آنها بر اساس تعرفه قانونی. ـ ۸ ـ تقاضای صدور انواع ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانک های معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تسهیلات دریافتی متقاضیان و طرف قراردادهای شرکت. ـ ۹ ـ تقلیل و ابطال ضمانت نامه ها و فک رهن از اموال و وثایق سپرده شده توسط دریافت کنندگان تسهیلات. ـ ۱۰ ـ انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش ملزومات اداری، مایحتاج روزانه و خدمات کارشناسی با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه. ـ ۱۱ ـ پیشنهاد ایجاد شعبه، نمایندگی و کارگزاری یا جمع آوری آنها به هیئت مدیره. ـ ۱۲ ـ انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و در صورت لزوم تغییر آنها به منظور تنظیم و ثبت اسناد رسمی و معاملات و قراردادها یا ارزیابی املاک و اموال مورد نیاز شرکت. ـ ۱۳ ـ تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه عملیات سالیانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ ۱۴ ـ تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری. ـ ۱۵ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه های داخلی شرکت و مقررات مربوطه. ـ ۱۶ ـ توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستاجرین و بدهکاران شرکت اعم از قراردادهای جاری، پایان یافته و تسویه نشده و نیز اتخاذ تصمیم درخصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت بر اساس اصول ذیل: ـ ۱۵ ـ ۱ ـ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف دویست میلیون ریال. ـ ۱۵ ـ ۲ ـ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تائید مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. ـ ۱۵ ـ ۳ ـ در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می باشد. ـ ۱۷ ـ استخدام، عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، کارانه، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت. و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها. ـ ۱۸ ـ محاسبه و پرداخت کارانه به کارکنان بر اساس آیین نامه مصوب هیئت مدیره. ـ ۱۹ ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ ۲۰ ـ افتتاح و بستن هر نوع حساب نزد کلیه بانک های داخلی و خارجی (اعم از خصوصی و یا دولتی) و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه ها و مقررات ذیربط جهت اداره امور شرکت. ـ ۲۱ ـ اخذ هر گونه تسهیلات از بانک ها و یا موسسات اعتباری معتبر با هر گونه شرایطی که مقتضی منافع شرکت باشد. ـ ۲۲ ـ پیشنهاد استقراض از طریق انتشار اوراق مشارکت، اجاره و سایر اوراق بر اساس نیازهای شرکت و پیشنهاد افزایش سرمایه به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت. ـ ۲۳ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهد آور آن. ـ ۲۴ ـ خرید و فروش اوراق مشارکت، اوراق اجاره، سایر اوراق بهادار و نیز سهام مناسب شرکت ها. ـ ۲۵ ـ ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت بر اساس مصوبات هیئت مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهد آور شرکت. ـ ۲۶ ـ در صورت لزوم به امانت گذاردن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق امانات بانک ها با حق استرداد آنها به شرکت. ـ ۲۷ ـ انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب. ـ ۲۸ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب مجمع فوق العاده. ـ ۲۹ ـ نمایندگی شرکت در کلیه دادگاه ها، مراجع قضایی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت یا اعطای نمایندگی در اینخصوص به کارکنان واجد شرایط. ـ ۳۰ ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیر با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل به غیر ولو کرارا، تعیین کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاه ها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداری ها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی می باشند. ـ ۳۱ ـ بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (باستثنای امضای اسناد تعهدآور و حق امضای حساب های بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمنا در مواردی که هیئت مدیره براساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12316073
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۶۵۷۰ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس صفری با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت ستاره سفیران آینده با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵، به جای آقای سعید محمدعلیزاده با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید و سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید سیدعماد علویان با کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ، بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای عباس صفری با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت ستاره سفیران آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدحسین میرصالح آبادی با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت پیشگامان خوراک تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149768
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره ( مورخ ۰۷/۰۱/xxx۲) شرکت اوجان شیمی تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ـ که در مورخ ۲۳/۰۵/xxx۲ به این اداره واصل گردیده، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردیده است:
الف) بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده: ماده ۳۱ اساسنامه شرکت بشرح زیر اصلاح گردید: شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد.
ب) بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نفت سپاهان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹، شرکت پایه گستر سهند (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳، شرکت صنایع شیمیایی آریا سولار (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۸۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳، شرکت کیمیا اسپیدی قشم (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵
آقای علی غفوری القلندیس ـ بشماره ملی xxxxxxxxx۹
ج) بموجب صورت جلسه هیئت مدیره: آقای محمد جلال شهریزی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از طرف شرکت نفت سپاهان (سهامی خاص) ، آقای علی غفوری القلندیس بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، آقای اسد همیشه کاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ یعنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی از طرف شرکت پایه گستر سهند (سهامی خاص) ، آقای مجید حافظ فرقان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی از طرف شرکت صنایع شیمیایی آریاسولار (سهامی خاص) ، و آقای عباس صفری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی از طرف شرکت کیمیا اسپیدی قشم (سهامی خاص) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا ی مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ی رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذر شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات