حسین فاتح

آقای حسین فاتح

کد ملی 005184xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
12
آگهی‌ها

شرکت های حسین فاتح

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسین فاتح دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13522166
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین فاتح به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بعنوان عضو اصلی، غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. آقای مختار اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان عضو اصلی، غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای فریدون رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره. آقای داود اکبری شهرستانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو اصلی و غیر موظف هیئت مدیره. آقای محمد احدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بانک مسکن به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان عضو اصلی و غیر موظف هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: اجرای مصوبات هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت بجز معاونین، مدیران و مشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره صورت می‌پذیرد و سایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی براساس آئین نامه معاملات و مصوبات هیئت مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و استرداد آنها با حق انتخاب وکلای دادگستری. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری و اخذ مصوبه هیئت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان (صورت‌های مالی) در خلال و در پایان دوره مالی براساس قوانین و استانداری‌های جاری و ارائه آن به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح‌های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. انتشار آگهی‌های شرکت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047717
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۲۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی حسین فاتح با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی حسین عرب علی دوستی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی حسین عرب علی دوستی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی بیژن جواهری با کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی بیژن جواهری با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021300
آگهی تغییرات شرکت سیمان دورود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره: حسین فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان خزر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و ثبت شده به شماره xxx۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره اسکندر بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و ثبت شده به شماره xxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فریدون رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و ثبت شده به شماره xxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره محمد تقی معین آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و ثبت شده به شماره xxx به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره حسین مهرابی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی وپس انداز کارکنان بانکها ثبت شده به شماره xxx۵۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۴/۰۲/xxx۵ تعیین گردیدند. تعیین دارندگان حق امضاء: مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله کلیه سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و اوراق مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت و حدود اختیارات ایشان به شرح ذیل مورد تعیین و تصویب قرار گرفت: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور ظهر نویس قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت ومعامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام و یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانکها شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری وارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی شش ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری درود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643469
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات سيمان صوفيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین فاتح به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۳ تاریخ ۲۱/۰۳/۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره حسین کاظمی کلشتری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ طی معرفی نامه شماره xxx۶ ـ ۹۳ تاریخ ۰۲/۰۹/۹۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مختاراصغری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۴ تاریخ ۱۹/۰۲/۹۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره محمدعلی احمدزاداصل به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۳ تاریخ ۱۴/۰۴/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره محسن عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ طی معرفی نامه شماره xxx/صxxxـ ۱ تاریخ ۱۴/۰۵/۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده مأموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: اجرای مصوبات هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه کارکنان وماموران شرکت بجز معاونین، مدیران ومشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیئت مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگرپس از طرح وتصویب درهیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی بر اساس آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوز از هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیرقضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیئت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) در خلال ودر پایان دوره مالی براساس قوانین واستانداردهای جاری وارائه آن به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. انتشار آگهی های شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643472
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات سيمان صوفيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین فاتح به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۳ تاریخ ۲۱/۰۳/۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره. حسین کاظمی کلشتری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶طی معرفی نامه شماره xxx۶ ـ ۹۳ تاریخ ۰۲/۰۹/۹۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. مختار اصغری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۴ تاریخ ۱۹/۰۲/۹۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. محسن عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳طی معرفی نامه شماره xxx/صxxxـ ۱تاریخ ۱۴/۰۵/۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره. فریدون رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ و شناسه مالی xxxxxxxxx۵۴ طی معرفی نامه شماره xxx۷ ـ ۹۴ تاریخ ۲۱/۱۰/۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: اجرای مصوبات هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه کارکنان وماموران شرکت بجز معاونین، مدیران ومشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیئت مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگرپس از طرح و تصویب درهیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی بر اساس آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوز از هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیرقضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیئت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) در خلال ودر پایان دوره مالی براساس قوانین واستانداردهای جاری وارائه آن به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. انتشار آگهی های شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252242
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین کاظمی کلشتری بجای آقای مسعود رضا شاکری بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) تعیین گردید سپس آقای حسین فاتح به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام ) به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای حسین کاظمی کلشتری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ بعنوان مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره آقای رحیم اردلان به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بعنوان نائب رییس هیات مدیره . آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین ( سهامی عام ) به شماره ثبتxxx۹۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره . آقای محمد رضا علی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبتxxx۱۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت . اجرای مصوبات هیات مدیره . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب . تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب . عزل و نصب کلیه کارکنان،ماموران ومشاوران شرکت بجز معاونین ومدیران بلا فصل که با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هیات مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب هیات مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه ، لوازم یدکی ، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی شرکت حداکثر تا مبلغ xxx میلیون ریال و در مورد خرید های خارجی حداکثر معادل ۴۰ هزار یورو برای هر سفارش و یا هر قلم جنس ( طبق آئین نامه معاملات شرکت ) . مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری . اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیات مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی ) پس از انقضای سال مالی و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره. انتشار آگهی های شرکت .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252244
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مختار اصغری بجای آقای رحیم اردلان بعنوان نماینده شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) تعیین گردید سپس آقای حسین فاتح به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای حسین کاظمی کلشتری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ بعنوان مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره آقای محمد رضا علی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبتxxx۱۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ بعنوان نائب رییس هیات مدیره . آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۹۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره . آقای مختار اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت . اجرای مصوبات هیات مدیره . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب . تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب . عزل و نصب کلیه کارکنان،ماموران ومشاوران شرکت بجز معاونین ومدیران بلا فصل که با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هیات مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب هیات مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه ، لوازم یدکی ، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی شرکت حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال و در مورد خرید های خارجی حداکثر معادل ۴۰ هزار یورو برای هر سفارش و یا هر قلم جنس ( طبق آئین نامه معاملات شرکت ) . مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری . اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیات مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی ) پس از انقضای سال مالی و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم . طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره. انتشار آگهی های شرکت .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631467
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی پرتو افکنان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وحسین فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشاپور کشایی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خسرو جامعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سید محمد میر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به شناسه ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190419
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
شاپور کشایی فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت جایگزین علی اکبر حشمتی رفسنجانی گردی گردید و سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد:
مصطفی پرتوافکنان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره
حمید اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیئت مدیره
حسین فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
فرهنگ ساکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
شاپور کشایی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972474
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام شماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل حمید اقبالیان به ک م xxxxxxxxx۵ و حسین فاتح به ک م xxxxxxxxx۳ و فرهنگ ساکی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی پرتوافکنان به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر حشمتی رفسنجانی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر گرشاسبی خارج از اعضاء هیئت مدیره به ک م xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881017
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۸/۹۱ مصطفی پرتوافکنان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و علی اکبر حشمتی رفسنجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و حمیدرضا لامعی رامندی به کدملیxxxxxxxxx۵ و روزعلی نیک آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ و حسین فاتح به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به ش.مxxxxxxxxx۱۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره و علی اصغر گرشاسبی به کدملیxxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11349944
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۰۳۷۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۸/۹۱ مصطفی پرتوافکنان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره و علی‌اکبر حشمتی‌رفسنجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا لامعی‌رامندی به کدملیxxxxxxxxx۵ و روزعلی نیک‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ و حسین فاتح به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به ش.مxxxxxxxxx۱۵ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره و علی‌‌اصغر گرشاسبی به کدملیxxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات