غفور خرامهر

آقای غفور خرامهر

کد ملی 082884xxxx
گراف ارتباطات
36
شرکت‌ها
76
آگهی‌ها

شرکت های غفور خرامهر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که غفور خرامهر دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کاملیا سیر
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کاملیا سیر
نایب رییس هییت مدیره
گروه توسعه اقتصاد ملل
گروه توسعه اقتصاد ملل
عضو هییت مدیره
حسابرسی رهیافت حساب تهران
حسابرسی رهیافت حساب تهران
عضو هییت مدیره
تامین مالی توس سرمایه
تامین مالی توس سرمایه
آرامش سازان پیشرو
آرامش سازان پیشرو
رییس هییت مدیره
بی ان ام
بی ان ام
روژ ایران
روژ ایران
نایب رییس هییت مدیره
پارس کامیره
پارس کامیره
بهبود نگاه میلاد دو
بهبود نگاه میلاد دو
عمران نوین توس جاودان
عمران نوین توس جاودان
مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس
مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس
جاودان کادوس کیش
جاودان کادوس کیش
نایب رییس هییت مدیره
پیچاب کاوش
پیچاب کاوش
نایب رییس هییت مدیره
سلوی درمان لوتوس
سلوی درمان لوتوس
رییس هییت مدیره
نوین پخش توس جاودان
نوین پخش توس جاودان
صنایع غذایی پارس کادوس
صنایع غذایی پارس کادوس
نایب رییس هییت مدیره
ابنیه معادن توس
ابنیه معادن توس
نایب رییس هییت مدیره
توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک
توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک
ارزیاب سرمایه توس
ارزیاب سرمایه توس
صبا برق اشتهارد
صبا برق اشتهارد
نایب رییس هییت مدیره
شفا توس کیش
شفا توس کیش
نایب رییس هییت مدیره
عمران و مسکن سازان ایران
عمران و مسکن سازان ایران
عضو هییت مدیره
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
عضو هییت مدیره
کارگزاری ملل پویا
کارگزاری ملل پویا
گسترش عمران ملل
گسترش عمران ملل
رییس هییت مدیره
آینده پردازان توسعه فناوری
آینده پردازان توسعه فناوری
رییس هییت مدیره
هتل های بین المللی لوتوس امید توس
هتل های بین المللی لوتوس امید توس
صنایع تبدیلی گلستان
صنایع تبدیلی گلستان
رییس هییت مدیره
لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس
لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس
نایب رییس هییت مدیره
گسترش انرژی ملل
گسترش انرژی ملل
رییس هییت مدیره
موتوژن
موتوژن
زیبا سازه توس گام
زیبا سازه توس گام
گسترش افق بینالود
گسترش افق بینالود
فرش ایران
فرش ایران
کشت و صنعت گرگان
کشت و صنعت گرگان
خدمات بهداشتی درمانی آرمان امین ملل
خدمات بهداشتی درمانی آرمان امین ملل
نایب رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14908232
آگهی تغییرات شرکت تامین مالی توس سرمایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447471 و شناسه ملی 14003803120
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارزیاب سرمایه توس به شماره ثبت 447472 به شناسه ملی 14003803134 به نمایندگی آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی 6359415682 به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شماره ثبت 385132 به شناسه ملی 10320352137 به نمایندگی آقای غفور خرامهر به شماره ملی 0828843805 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت هتل های بین المللی لوتوس امید توس به شماره ثبت 469921به شناسه ملی 14004804506 به نمایندگی آقای حسین اشکوه به شماره ملی 1380284457 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی 0702541214 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبارخواهدبود. پ980829923415722 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14899869
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت 26715 و شناسه ملی 10380421244
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1) آقای غفور خرامهر کد ملی 0828843805 به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان ( سهامی خاص) به شناسه ملی 10103683451 به سمت رئیس هیات مدیره. 2) آقای احمد هادی زاده کد ملی 1287178480 به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ( سهامی عام) به شناسه ملی 10101236571به سمت نائب رئیس هیات مدیره 3) آقای سید علیرضا سیف زاده عمرانی کد ملی 0943351413 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز ( سهامی خاص) به شناسه ملی 10103515704 به سمت عضو هیات مدیره 4) آقای مهدی رضایتی چرانی کد ملی 5709979899 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد( سهامی خاص) به شناسه ملی 10320354635 به سمت عضو هیات مدیره 5) آقای مجید توتونچی کد ملی 0941754121 به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن ( سهامی خاص) به شناسه ملی 10103071763 به سمت عضوهیات مدیره 6) آ آقای مجید توتونچی کد ملی 0941754121 به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. - اختیارات تفویضی هیات مدیره به مدیر عامل به شرح ذیل می باشد: 1) نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره. 2) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره . 3) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هر یک از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 4) عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات وآیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره. 5) تهیه و خرید هر نوع مصالح ، لوازم و وسایل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیات مدیره. 6) درخواست تسهیلات مالی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز. 7) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره. 8) جذب نیرو ، عزل ، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق ، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم شرکت. 9) انتخاب وکیل ، عقد قرارداد حق الوکاله ، اقاله هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه ها و .... اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. ش980823982680923 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14886064
آگهی تغییرات شرکت هتل های بین المللی لوتوس امید توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 469921 و شناسه ملی 14004804506
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1398 و مجوز شماره 20218/982303 مورخ 26/6/98 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی 10320352137 با نمایندگی آقای سید امین جوادی به شماره ملی 6359410291 ـ شرکت تامین مالی توس سرمایه به شناسه ملی 14003803120 با نمایندگی آقای غفور خرامهربه شماره ملی 0828843805 ـ شرکت زیبا سازه توس گام به شناسه ملی 10380543660 با نمایندگی آقای مهدی ابهری به شماره ملی 0870953052 ـ شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملی 10104064811 با نمایندگی آقای عباس شیریان به شماره ملی 0044482884 ـ شرکت ارزیاب سرمایه توس به شناسه ملی 14003803134 با نمایندگی آقای علی رحیم پور به شماره ملی 0871004951 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/97 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی شراکت به شماره شناسه ملی 10100174240 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شماره شناسه ملی 10320721862 به عنوان بازرس علی البدل برای 1 سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ980814101769126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14886080
آگهی تغییرات شرکت هتل های بین المللی لوتوس امید توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 469921 و شناسه ملی 14004804506
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/04/1398 و مجوز شماره 23171/982303 مورخ 17/7/98 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامین جوادی به شماره ملی6359410291 به نمایندگی ازشرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی 10320352137 به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای غفور خرامهر به شماره ملی 0828843805 به نمایندگی از شرکت تأمین مالی توس سرمایه به شناسه ملی 14003803120 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی رحیم پور به شماره ملی 0871004951 به نمایندگی از شرکت ارزیاب سرمایه توس به شناسه ملی 14003803134 به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مهدی ابهری به شماره ملی 0870953052 به نمایندگی از شرکت زیبا سازه توس گام به شناسه ملی 10380543660 به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای عباس شیریان به شماره ملی 0044482884 به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملی 10104064811 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای ایرج توفیقی به شماره ملی 4131898489 به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردید. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه مهر شرکت و امضای سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مُهر شرکت معتبر می باشد. پ980814579733374 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14852833
آگهی تغییرات شرکت مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 455922 و شناسه ملی 14004146200
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی و سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 29 /12 /1397 به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی 10100174240 به سمت بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 10320721862 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شماره ثبت 385132 وشناسه ملی 10320352137به نمایندگی آقای غفور خرامهر به شماره ملی 0828843805 و آقای رضا فلسفی به شماره ملی 0064301958 و آقای غلامعلی طاهری به شماره ملی 0703141791 و آقای محسن اسعدی به شماره ملی1060254298 و آقای سید محمود فاطمی عقداء به شماره ملی 4449350758 پ980722467812468 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14849786
آگهی تغییرات شرکت ارزیاب سرمایه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447472 و شناسه ملی 14003803134
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضامروجی با شماره ملی6359415682 به نمایندگی شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شماره ثبت 385132 وشناسه ملی10320352137 به سمت رئیس هیأت مدیره 2 ـ آقای غفور خرامهر با شماره ملی 0828843805 به نمایندگی شرکت اقتصاد گستران قرن بیست و یک به شماره ثبت 334281 وشناسه ملی 10103761233 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره 3 ـ آقای حسین اشکوه با شماره ملی 1380284457 به نمایندگی شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس به شماره ثبت 360858 وشناسه ملی 10320135784 به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سامان فلاحی به شماره ملی 3821329580 به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ980721959636137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14642456
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی ملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۰۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . • شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره . • شرکت تامین مالی توس سرمایه به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی خانم مریم جابری کوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . • شرکت هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره . • شرکت ارزیاب سرمایه توس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای مصطفی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره . • شرکت آرامش سازان پیشرو به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای بهروز صیامی نمین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل . کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14620460
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت توسعه توس بان امین شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت رییس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای حسین اشکوه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از مؤسسه اعتباری ملل به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14583870
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی آرمان امین ملل در تاریخ ۰۸/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxx۶۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع : به استناد نامه شماره xxx۴ مورخ ۲۷/۱/xxx۸ اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تأمین و اداره یک واحد خدمات بهداشتی درمانی در زمینه‌ی ساخت وتجهیز بیمارستان ومرکز جامع سرطان تیپ ۳ درشرق کشور ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری ، تشخیصی و درمانی توانبخشی و ارتقاء سلامت به مراجعین و اعضاء براساس مجوز دریافتی و تعرفه و استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی . تأمین امکانات بهداشتی ، درمانی مورد نیاز شرکت اعم از وسائل ، تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول تجهیز واحدهای بهداشتی ، درمانی واگذار شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل تسهیلات دریافتی و سرمایه شرکت ارائه خدمات حمایت ، پشتیبانی و تدارکاتی به مراکز پزشکی ، بهداشتی و توانبخشی ارائه خدمات نظارتی ، کارشناسی و مدیریتی به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه‌های پزشکی بهداشتی و توانبخشی تهیه و تولید و توزیع وسائل ، تجهیزات ، ملزومات بهداشتی درمانی و داروئی فراهم نمودن زمینه و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سایر کشورها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد ، سجادشهر ، خیابان گلشن ۲ [ آزادی ۲۷ ] ، بزرگراه آزادی ، پلاک xxx ، طبقه همکف ، واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی : xxxxxx۰ ریال می‌باشد . اولین مدیران : آقای محمود سرافراز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدامین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای محمد رضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل خانم مریم تقوی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند . آقای فرید فرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی آقای حسین آریان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای سیدامین جوادی ( سمت : مدیرعامل ) و غفور خرامهر ( سمت : نائب رئیس هیئت مدیره ) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای سیدامین جوادی ( سمت : مدیرعامل ) و مهر تعاونی معتبر خواهد_بود . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشارحمایت به عنوان روزنامه اصلی برای درج تصمیمات و آگهی‌های تعاونی تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14516103
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پارس کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۸۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم مریم جابری کوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسن قاسمیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت جاودان کادوس کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید حسین شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سام کادوس کاسپین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل محبی بازارده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند ، کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14495029
آگهی تغییرات شرکت صنایع تبدیلی گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ طی حکم شماره xxx/۴۸/۱۲/ ص - ۹۷ مورخ ۰۳/۰۷/۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هرمز حدادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت عمران نوین توس جاودان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ طی حکم شماره xxxxxx مورخ ۳۱/۰۶/۹۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن قاسمیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت آرامش سازان پیشرو به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ طی حکم شمار xxx/ ص مورخ ۰۳/۰۷/۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت نوین پخش توس جاودان به شماره ثبت xxx۵۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ طی حکم شماره xxx/ ص پ ن / ۹۷ مورخ ۰۳/۰۷/۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت هتلهای بین المللی لوتوس امید توس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ طی حکم شماره xxx/۷/۹۷/ ل مورخ ۰۴/۰۷/۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد آریاشاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران ) بمدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . - کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14439862
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۳ , xxx مورخ ۱۶/۱۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ج واد نج م الدی ن با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدی ر ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۸۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان رئیس هیات مدیره ۲ آقای غفور خرامهر به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای کاظم امانی قدیم با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیات مدیره ۴ آقای فرید انزلی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۰۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بعنوان عضو هیات مدیره ۵ آقای طاهر رحیم ی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت هیئت مدیره و طاهر رحیمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل ( خارج از سهامداران ) برای باقی مانده مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و به اتفاق هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد . مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین میشود ، معتبر خواهد_بود . ه اختیارات مدیرعامل اختیارات مدیرعامل براساس آئین نام‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیات مدیره به شرح زیر میباشد : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت . عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مزایای پایان کار در چارچوب آئین نامه‌های مصوب مربوطه . اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران . پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی . پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیات مدیره . اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها . تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر . رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا " . اقامه هرگونه دعوای حقوق ی و کیف ری و دف اع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . سقف ریالی اختیارات مدیرعامل و انجام هزینه‌ها و اخ ذ اعتبارات تا مبلغ پنج میلی ارد ریال تعیین و خرید از وزارتخانه‌ها ، سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی برای مواد و خدمات براساس برنامه تولید ، تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14439874
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۳ , xxx مورخ ۱۶/۱۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غفور خرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت توسعه اقتصاد ملل با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ از ترکیب هیات مدیره خارج و شرکت سیمان سپاهان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۱ و با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362745
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۰۹۵۴
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گرگان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع تبدیلی گلستان به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ طی حکم شماره xxx۱۱/ ۱۵/ ۹۷ مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
- آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت آرامش سازان پیشرو به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ طی حکم شماره xxx/ص مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.
- آقای حسن قاسمیان مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت نوین پخش توس جاودان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ طی حکم شماره xxx/ص پ ن/۹۷ مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
- آقای مجتبی نبی زاده شبکلایی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل ( خارج از سهامداران واعضا ی هئیت مدیره ) بمدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315790
آگهی تغییرات شرکت نوین پخش توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۶ مورد تصویب قرار داد. موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت عمران نوین توس جاودان شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت آرامش سازان پیشروشناسه ملیxxxxxxxxx۱۱با نمایندگی محمد آریاشاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت هتلهای بین المللی لوتوس امید توس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی اسماعیل محبی بازارده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت پیچاب کاوش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی هرمز حدادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسن قاسمیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضا) انتخاب شدند کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278010
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به تغییر نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) تعیین سمت مدیران و دارندگان حق امضا بشرح زیر میباشد: شرکت سرمایه گذاری غدیـر (سهامی عام) بشمـــاره ثبـت xxx۸۰ به نمایندگــی آقای جــواد نجـم الدیـن با کد ملــی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به نمایندگی آقای غفور خرامهر با کد ملی xxxxxxxxx۵بعنـــوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای یوسف نجفی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی و بازرگانی غدیــر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فریـد انزلــی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت بین المللــی توسعــه صنــایع و معــادن غــدیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ناصـر باقــی نژاد با کد ملـی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ناصر باقی نژاد بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت دوره هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و به اتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین میشود، معتبر خواهد بود .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261272
آگهی تغییرات شرکت فرش ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای سید امین جوادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ ـ آقای محمد رضا مروجی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره ۳ ـ آقای محمدرضا عابد با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت هتل های بین المللی لوتوس امید توس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت مدیرعامل ۴ ـ آقایان غفور خرامهر با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارزیاب سرمایه توس با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان عضو هیأت مدیره و کوروش ذاکری فرد با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهد آور از جمله چک ، سفته ، برات با امضای اول مدیرعامل و در غیاب ایشان آقای کورش ذاکری عضو هیأت مدیره و امضای دوم یکی از اعضای دیگر هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236056
آگهی تغییرات شرکت فرش ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدامین جوادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و آقای محمد رضا مروجی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و آقای غفور خرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارزیاب سرمایه توس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و آقای محمدرضا عابد با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت هتل های بین المللی لوتوس امید توس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و آقای کوروش ذاکری فرد با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178259
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف نجفی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آذر بجای آقای عباس بختیاری در هیئت مدیره انتخاب گردید سپس شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سیدباقر عابدین نوه سی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به نمایندگی آقای غفور خرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)به شماره ثبتxxx۸۰ به نمایندگی آقای جواد نجم الدین با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای یوسف نجفی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ناصر باقی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای مهندس ناصر باقی نژاد بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبلی چک سفته، بروات و قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می شود، معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173436
آگهی تغییرات شرکت گسترش افق بینالود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۷۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند. شرکت زیبا سازه توس کام (به نمایندگی محسن اسعدی) شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ و آقای روح اله شرفی کدملی: xxxxxxxxx۰ و آقای غفور خرامهر کد ملی: xxxxxxxxx۵ و آقای سید علی رضا موسوی کد ملی: xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا آل شیخ کد ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ ۲ مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای رضا داوودی کدملی: xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی ا لبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173464
آگهی تغییرات شرکت گسترش افق بینالود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۷۱۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محسن اسعدی(به نمایندگی شرکت زیبا سازه توس کام) کد ملی:xxxxxxxxx۸ به سمت: رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله شرفی کد ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت: نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا آل شیخ کدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت: عضو هیئت مدیره و آقای غفور خرامهر کد ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت: عضو هیئت مدیره و آقای سید علی رضا موسوی کد ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت: عضو هیئت مدیره اقای مهدی بهرام زاده شماره ملی: xxxxxxxxx۱ خارج ازسهامداران به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت۲ سال انتخاب شدند ـ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093696
آگهی تغییرات شرکت پیچاب کاوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نوین پخش توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی علی اصغر فخرائی خسرویه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت هتل های بین المللی لوتوس امید توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی صالح نقی پور ویجویه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره حسین عسگرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله قراردادها و عقود اسلامی و چک، سفته، بروات، با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغییر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14022725
آگهی تغییرات شرکت عمران نوین توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر فخرایی خسرویه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه اقتصاد ملل به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید امین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محسن اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامعلی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت موسسه اعتباری ملل به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه قراردادها اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل و امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14022736
آگهی تغییرات شرکت عمران نوین توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای سید امین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه اقتصاد ملل و آقای محسن اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای غلامعلی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت موسسه اعتباری ملل و آقای علی اصغر فخرایی خسرویه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال۳۰/۱۲/xxx۵به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869758
آگهی تغییرات شرکت زیبا سازه توس گام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای سید امین جوادی آقای غفور خرامهر کدملی xxxxxxxxx۵ آقای محسن اسعدی کدملی xxxxxxxxx۸ آقای محمدرضا مروجی کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد رضا آل شیخ کدملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ تصویب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808520
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۹ , xxx مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نجم الدین با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۸۰ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای سیدباقر عابدین نوه سی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۴ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای عباس بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای غفور خرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای ناصر باقی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به سمت عضو هیأت مدیره. در اجرای ماده xxx قانون تجارت آقای ناصر باقی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و باتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین میشود معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مزایای پایان کار. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی. پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا ". اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. سقف ریالی اختیارات مدیرعامل و انجام هزینه‌ها و اخذ اعتبارات تا مبلغ دو میلیارد ریال تعیین و خرید از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی برای مواد و خدمات براساس برنامه تولید، تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792777
آگهی تغییرات شرکت گسترش عمران ملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت زیبا سازه توس گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای سید حسین جوادی (ش م xxxxxxxxx۳) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای حسین اشکوه (ش م xxxxxxxxx۷) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای غفور خرامهر (ش. م xxxxxxxxx۵) به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای علی اصغر فخرائی خسرویه به (ش. م xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه عمران و مسکن اوان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای حسین سعادت (ش م xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس ودر غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794004
آگهی تصمیمات شرکت جاودان کادوس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۴۳۴۵۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۰۹. ۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای بهروز امین زاده دیزج با کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای محمدرضا مروجی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غفور خرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد ملل با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کیهان کاوسی چاهک با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱، آقای سید حسین شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سام کادوس کاسپین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و آقای سید کاوه شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734877
آگهی تغییرات شرکت آرامش سازان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت نوین پخش توس جاودان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی غلامعلی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت عمران نوین توس جاودان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی وحید هوشنگ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و هرمز حدادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله قراردادها، چک، سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664182
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش انرژی ملل درتاریخ ۲۵/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:. سرمایه گذاری ومشارکت دراجرای پروژه‌های مرتبط باحوزه انرژی نیروگاهی، نفت وگازوپتروشیمی وسایرصنایع وابسته پس ازاخذمجوزهای لازم. اجرای کلیه عملیات تاسیساتی، ساختمانی، مهندسی، پشتیبانی، نصب، راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و اداره پروژه‌های حوزه انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی در داخل و خارج کشور. خرید و فروش انواع دارایی‌ها، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی، دانش فنی، تکنولوژی، اموال منقول و غیر منقول، خرید اوراق بهادارو سایر فعالیت‌های مجاز به منظور تحصیل سود. ایجاد و ارائه خدمات مشاور فنی و مهندسی و پیمانکاری و دانش فنی در خصوص موارد فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیریت و نظارت بر شرکت‌های سرمایه پذیر. ایجاد و مشارکت در تاسیس شرکت‌های جدید زیر مجموعه و نظارت. پشتیبانی شرکت‌های جدید التاسیس در رایطه با موارد فوق در داخل و خارج کشور. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی. تولید، ذخیره سازی، بسته بندی، توزیع، انتقال و فروش فرآورده‌های نفتی و گازی و پتروشیمی و محصولات سایر صنایع خاص و اخذ نمایندگی موارد اعلام شده و مشارکت در داخل و خارج کشور. واردات، صادرات , سوآپ مواد اولیه، افزودنی‌ها، کاتالیست و سایر فرآورده‌های نفتی و گازی و پتروشیمی و محصولات سایر صنایع مرتیط با حوزه انرژی و توجیه پذیر و اخذ نمایندگی و مشارکت با شرکت‌های مشابه داخلی و خارجی. مشارکت و خرید و فروش سهام شرکت‌های مرتیط با حوزه انرژی، نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع وابستهدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان دوم (ب) خیابان قائم مقام فراهانی پلاک xxx طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره xxxxxx۷۰ مورخ ۴/۷/۹۶ از موسسه اعتباری ملل شعبه قائم مقام به مبلغ xxxxxxxxx پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای بهروز صیامی نمین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم جابری کوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بنیامین مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای شهرام یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661834
آگهی تغییرات شرکت ارزیاب سرمایه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۳۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اقتصادگستران قرن بیست و یک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین اشکوه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سامان فلاحی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655376
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳۱/۴/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مروجی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه توس بان امین شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای غفور خرامهر کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توس امید امین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. حسین اشکوه کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه مالی و اعتباری عسکریه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند بخشی از اختیارات هیات مدیره طبق موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638851
آگهی تغییرات شرکت صنایع تبدیلی گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت نوین پخش توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای وحید هوشنگ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای جلال نجف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای هرمز حدادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمد آریا شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد آریا شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638861
آگهی تغییرات شرکت صنایع تبدیلی گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت نوین پخش توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای وحید هوشنگ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای جلال نجف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای هرمز حدادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمد آریا شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557984
آگهی تغییرات شرکت نوین پخش توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادملل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کیهان کاوسی چاهک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشروشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای وحید هوشنگ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیچاب کاوش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضوهیئت مدیره آقای هرمزحدادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶، به سمت عضو هیئت مدیره خانم حمیده پور محسن بلگوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت و متفق مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره و درغیاب هریک، با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و متغیر مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و امضای سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510971
آگهی تغییرات شرکت هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶ مورخ ۳/۴/۹۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای سید امین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تامین مالی توس سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای علی رحیم پور به نمایندگی از شرکت ارزیاب سرمایه توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ آقای مهدی ابهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت زیباسازه توس گام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ آقای عباس شیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510979
آگهی تغییرات شرکت هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶ مورخ ۳/۴/۹۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تامین مالی توس سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی رحیم پور به نمایندگی از شرکت ارزیاب سرمایه توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی ابهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت زیباسازه توس گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس شیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای ایرج توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل ورئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و امضای سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460469
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آینده پردازان توسعه فناوری در تاریخ ۱۶/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه امور اقتصادی، تجاری، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و فروش و سایر فعالیت‌های ذیربط در این زمینه در چهارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران. ارائه خدمات مدیریت، مشاوره مالی و انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین و اجرای سیاستهای فروش برای کلیه پروژه‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه‌ها و شرکت‌ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید و یا تعهد سهام شرکت‌های موجود. خرید و فروش کلیه دارایی‌ها در جهت ایجاد ارزش افزوده در بازارهای داخلی و خارجی. انجام هرگونه فعالیتهای خدماتی و تجاری در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و دیجیتال و رایانه در زمینه‌های سخت افزاری، فناوری اطلاعات، ارتباطات و شبکه مراکز داده، استاندارد سازی اعم از مشاوره، نظارت، تحلیل طراحی، منطبق سازی، تولید، توسعه، بهینه سازی، تامین تجهیزات، راهبردی، مدیریت، پیاده سازی و اجرای پروژه‌های سیستم‌های عملیاتی، مدیریتی، خدماتی، رایانه‌ای، شبکه‌ای، ابری اینترنتی، الکترونیکی، دیجیتالی، مکانیزاسیون، اتماسیون اداری و صنعتی نصب و راه اندازی سیستمها و پروژه‌های فناوری اطلاعات در حوزه رایانه‌ای خرید و فروش و صادرات و واردات و تجهیزات رایانه‌ای در بازارهای داخلی و خارجی و نصب و راه اندازی کلیه سیستم‌های مخابراتی، نصب دکل‌ها و انتن‌های مخابراتی، داخلی و خارجی عقد قرارداد و اخذ و اعطای دفاتر، شعب و نمایندگی شرکت در داخل و خارج از کشور. سرمایه گذاری و مشارکت با شرکت‌های داخلی و خارجی با قبول یا اعطای دفاتر، شعب و نمایندگی طرفین در داخل و خارج از کشور با تاسیس یا تعهد شرکت‌های خارجی یا خرید و یا تعهد سهم شرکت‌ها و موسسات که ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با فعالیت شرکت دارند و یا به منظور تسهیل و یا بهسازی فعالیت شرکت انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت وام و تسهیلات و اعتبارات از موسسات و بانک‌های داخلی و خارجی، واردات و صادرات تجهیزات، نرم افزار و سیستم‌های مورد نیاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. انجام امور بازرگانی معاملات سهام، تاسیس و ثبت هرگونه شرکت با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی و انجام فعالیت‌های حق العمل کاری، پیمانکاری، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه سرویس و خدمات دیتاسنتری اعم از هاستینگ، تلفن‌های اینترنتی، تخصیص منابع اشتراکی و اختصاصی و پردازش ابری، ارائه راهکار و اجرای پروژه‌های امنیتی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و امن سازی سرویس‌ها، ارائه سرویس‌های مشاوره و نظارت و ساخت مراکز داده حساس. طراحی پورتال، طراحی وب سایت، طراحی برنامه‌های کاربردی تحت موبایل وب، خرید و فروش اینترنتی کالا و سرویس و خدمات مشاوره، برگزاری و شرکت در همایش‌ها و گرده همایی‌ها و نمایشگاههای داخلی و خارجی در زمینه‌های متناسب با موضوع، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها دولتی و غیردولتی، داخلی و خارجی و هرگونه خدماتی که ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت دارد، (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ موز‌های لازم از مراجع ذیربط) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران نونهالان خیابان دولتشاد شرقی خیابان جام پلاک ۱ طبقه اول واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشدکه مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۴۷/۹۶/ ص/ xxx مورخ ۲۱/۲/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه ظفر پرداخت گردیده است وبقیه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: خانم مریم جابری کوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین اشکوه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای یوسف کفاش محمدجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء (مدیرعامل) و (رئیس هیئت مدیره) متفقا در نبود هر یک از این دو نفر با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم الهه مغربی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل آقای حمید رجب پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431850
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش عمران ملل درتاریخ ۲۵/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور اقتصادی، تجاری، بازاریابی و فروش و سایر فعالیت‌های ذیربط در این زمینه در چارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمات مدیریت، مشاوره مالی و انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین و اجرای سیاستهای فروش برای کلیه پروژه‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درپروژه‌ها و شرکت‌ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید و یا تعهد سهام شرکت‌های موجود اخذ نمایندگی از موسسات و شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ایجاد واگذاری و یا حذف نمایندگی‌ها و شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از کشور خرید و فروش کلیه دارایی‌ها در جهت ایجاد ارزش افزوده در بازارهای داخلی و خارجی استفاده از تسهیلات مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و بین المللی انجام کلیه امور مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان دوم (ب) خیابان قائم مقام فراهانی پلاک xxx طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدو تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن بانام می‌باشد و بموجب گواهی شماره xxxxxx۰۷ مورخ ۲۰/۱/۹۶ موسسه اعتباری ملل شعبه قائم مقام مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی علی اصغر فخرائی خسرویه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره لیرینگ توسعه صنعت و تجارت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی حسین اشکوه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره زیبا سازه توس گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی سیدحسین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره توسعه عمران و مسکن اوان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی حسین سعادت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل عضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره، با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی هادی حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409257
آگهی تغییرات شرکت مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غفور خرامهر به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به ش م xxxxxxxxx۳۷. آقای غلامعلی طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۱. آقای سید محمود فاطمی عقداء به کد ملی xxxxxxxxx۸. آقای محسن اسعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸. آقای رضا فلسفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409263
آگهی تغییرات شرکت مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غفور خرامهر به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن اسعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامعلی طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا فلسفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیدمحمود فاطمی عقداء به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نایب رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395070
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری ملل پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۰۶۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان علی متولی به کدملی xxxxxxxxx۳ غفور خرامهر به کدملی xxxxxxxxx۵ و میثم رادپور به کدملی xxxxxxxxx۱ هادی نجاتیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مدیریت سرمایه امید توس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ همگی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366274
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مقدوری کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد صادقی گلمکانی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای ابوالفضل مهران کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای غفور خرامهر کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید جواد جمالی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای مجید توتونچی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. برای باقی مدت تصدی تا تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هر یک از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیات مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز.) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم شرکت. اقاله هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266907
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۵ به استناد مجوز شماره xxx۸۲/۲۰ مورخ ۱۳/۹/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا مروجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف موسسه اعتباری ملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رییس هیئت مدیره. آقای محسن اسعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت زیبا سازه توس گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره. آقای غفور خرامهر به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای افشین میرزابابایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای صالح نقی پور ویجویه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238265
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه امید توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید امین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل، آقای محمد حسین مهدوی عادلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از مؤسسه اعتباری ملل با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و امضای سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238267
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه امید توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید امین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد رضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد حسین مهدوی عادلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مؤسسه اعتباری ملل با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای محسن اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189450
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۸۲/۲۰ مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدسعید ایزدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا مروجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اعتباری عسکریه به شناسه xxxxxxxxx۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غفور خرامهر به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و محسن اسعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت زیبا سازه توس گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و صالح نقی پور ویجویه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114530
آگهی تغییرات شرکت صبا برق اشتهارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت بین الملللی مشاوره مدیریتی خرد پایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره - شرکت مدیریت سرمایه امید توس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای غفور خرامهر به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - آقای محمدعلی شکرالهی حسن باروق به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره - آقای فریبرز شکرالهی حسن باروق به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره و خارج از سهامداران) تا پایان مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان، رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره به علاوه امضای یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای هریک از اعضا و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122043
آگهی تصمیمات شرکت شفا توس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۹۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۱۹۳۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۰۸. ۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای فرهاد بیاشاد با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سلامت سیوان کیش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد رضا مروجی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امید توس به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غفور خرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان صلاح الدین دلشاد با کدملی xxxxxxxxx۹ و بابک یوسفی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962663
آگهی تغییرات شرکت ارزیاب سرمایه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۳۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غفور خرامهر ش م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اقتصاد گستران قرن بیست و یک ش م xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710977
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۱۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴: ۱ شرکت توسعه ساحل وفرا ساحل نگین کیش به کد ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای علی شمس اردکانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه به کد ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای محمد جعفر اکرام جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۵ شرکت حمل ونقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر به کد ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به نمایندگی آقای سید مهدی طبیب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان به کد ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به نمایندگی آقای ابراهیم صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ شرکت توسعه وآبادانی استان کرمان به کد ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل با نمایندگی آقای مجید آنتیکی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت توس امید امین به کد ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به نمایندگی آقای غفور خرامهر به کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای امیر حسین سعید به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694634
آگهی تغییرات شرکت ابنیه معادن توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۶۴۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت سرمایه امید توس بشماره ثبتی xxxxxx بنمایندگی علیرضا حسینی ریوندی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور پیچاپ کاوش بشماره ثبتی xxxxxx بنمایندگی سیدمحمود فاطمی عقدا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی صفر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) و بهمن شفیعی باغبادرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء ثابت علیرضا حسینی ریوندی بعنوان نائب رییس هیئت مدیره ویا سیدمحمود فاطمی عقداء بعنوان رییس هیئت مدیره و امضا متغیرعلی صفر بعنوان مدیرعامل یا بهمن شفیعی باغبادرانی بعنوان عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694641
آگهی تغییرات شرکت ابنیه معادن توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۶۴۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت سرمایه امید توس بشماره ثبتی xxxxxx بنمایندگی علیرضا حسینی ریوندی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت مهندسین مشاور پیچاپ کاوش بشماره ثبتی xxxxxx بنمایندگی سید محمود فاطمی عقدا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و بهمن شفیعی باغبادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653687
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پارس کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۸۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین شیرازی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سامانه تامین موادکادوس آسیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای غفورخرامهر کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امیدتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیهان کاووسی چاهک به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و آقای سیدکاوه شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت جاودان کادوس کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادارو تعهدآورشرکت از قبیل چک و بروات و سفته با امضاء ثابت و متفق دو نفر از سه نفر مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت متبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12542506
آگهی تغییرات شرکت نوين پخش توس جاودان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمد رضا مروجی به کدملیxxxxxxxxx۲ نماینده شرکت عمران نوین توس جاودان به به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای غفور خرامهر به کد ملیxxxxxxxxx۵ نماینده شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای کیهان کاوسی چاهک به کدملیxxxxxxxxx۸ نماینده شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره خانم حمیده پور محسن بلگوری به کدملیxxxxxxxxx۳ مدیر عامل(خارج از اعضای هیئت مدیره)امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک, سفته, برات با امضای مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و متغییر مدیر عامل یا نایب رئیس هیات مدیره , متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد.اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12542510
آگهی تغییرات شرکت نوين پخش توس جاودان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند:شرکت عمران نوین توس جاودان به شماره ثبت xxxxxx- شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی آقای محمد رضا مروجی با کدملیxxxxxxxxx۲ شرکت مدیریت سرمایه امید توس(سهامی خاص)به شماره ثبت xxxxxx- شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای غفور خرامهر با کدملیxxxxxxxxx۵ شرکت آرامش سازان پیشرو(سهامی خاص)به شماره ثبت xxxxxx- شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای کیهان کاووسی چاهک با کد ملیxxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455680
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سلوی درمان لوتوس درتاریخ ۰۵/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات کترینگ و خدمات غذایی به بیمارستانها و سایر ارگانهای مجاز، واردات مواد غذایی مجاز و رژیمی مجاز و مکمل های غذایی مجاز، واردات و صادرات دارو های مجاز، واردات وصادرات و ترخیص تجهیزات مجاز پزشکی و خدمات دارویی، تولید مواد غذایی مجاز فراسودمند و مکمل های ورزشی مجاز و خدمات ارتقای سلامت، در صورت نیاز هر یک از موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران یوسف آباد خیابان ۲۴ الهی پلاک ۲ ساختمان الهی طبقه ۴ واحد ۱۲ به کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۶/۹۴ مورخ ۴/۷/۹۴ نزد بانک دی شعبه یوسف آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی اصغر فخرائی خسرویه به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و غفور خرامهر به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدعبدالکریم جوادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و یا امضای مدیرعامل به همراه نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد حسن شجعی مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و جعفر علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12444200
آگهی تغییرات شرکت پيچاب كاوش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۷۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غفورخرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا حسینی ریوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ در سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمود فاطمی عقداء به شماره ملی xxxxxxxxx۸ در سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین عسگر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ در سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ در سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.کلیه اسناد اوراق بهادار وتعهدآور از جمله قراردادها چک وسفته برات باامضاء ثابت مدیرعامل وامضاء متغییر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا آقای علیرضا حسینی ریوندی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ودر غیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره یا علیرضا حسینی ریوندی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد اوراق عادی و مراسلات باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351095
آگهی تصمیمات شرکت جاودان کادوس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۸۲۳ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۰۴۳۴۵۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. آقای سید کاوه شیرازی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا مروجی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت زئیس هیئت مدیره، آقای غفور خرامهر با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توس امید امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره،آقای کیهان کاوسی چاهک با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و خانم مریم السادات شیرازی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سامانه تامین مواد کادوس آسیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۷  اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136206
آگهی تغییرات شرکت مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۵۹۲۲ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غفور خرامهر به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷و آقای سید محمود فاطمی عقداء به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسین مشاور پیچاب کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵و آقای محسن اسعدی به کدملی xxxxxxxxx۸به سمت اعضائ هیات مدیره برای مدت دو سا ل انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136213
آگهی تغییرات شرکت مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۵۹۲۲ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای محسن اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای سیدمحمود فاطمی عقداء به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسین مشاور پیچاب کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیات مدیره وآقای رضا فلسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه قرارداد ها، اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل و امضا رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نائب رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و اورق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134555
آگهی تغییرات شرکت عمران نوین توس جاودان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۹۴۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند سید امین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ غلامعلی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت اعتباری عسکریه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ محسن اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ علی اصغر فخرائی خسرویه به شماره ملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134573
آگهی تغییرات شرکت عمران نوین توس جاودان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۹۴۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیات مدیره و سید امین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محسن اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و غلامعلی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت اعتباری عسکریه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیات مدیره و علی اصغر فخرائی خسرویه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند و کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل و امضا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12100140
آگهی تغییرات شرکت پارس کامیره با مسئولیت محدود به شماره‌ ثبت ۸۹۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامین جوادی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت اعتباری عسکریه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای غفور خرامهر به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای صلاح الدین دلشاد به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای اصغر فخریه کاشان به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدحسن مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای امیرحسین مرادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاٌ با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسن مرادی همراه با مهر شرکت و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12100148
آگهی تغییرات شرکت بهبود نگاه میلاد دو با مسئولیت محدود به شماره‌ ثبت ۱۳۵۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری توس امیدامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی غفور خرامهر به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت اعتباری عسکریه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی سید امین جوادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی صلاح الدین دلشاد به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای محمدحسن مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی بیتا بریموندی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12100157
آگهی تغییرات شرکت بهبود نگاه میلاد دو با مسئولیت محدود به شماره‌ ثبت ۱۳۵۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدامین جوادی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت اعتباری عسکریه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای غفور خرامهر به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای صلاح الدین دلشاد به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم بیتا بریموندی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدحسن مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم دلارام دیده ور به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء) انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشدواوراق عادی ومکاتبات اداری با امضا مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084750
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هتل های بین المللی لوتوس امید توس درتاریخ ۲۴/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و ساخت و تاسیس، نوسازی و بهسازی و بازسازی، تجهیز و تکمیل و توسعه و نگهداری، اداره و راهبری و بهره برداری از هتل ها و مجتمع های بین راهی و سایر ابنیه ها و مجموعه های اقامتی و پذیرایی و گردشگری و تفریحی در داخل و خارج از کشور و مشارکت در خصوص همه موارد با برندهای بین المللی - اجاره و مشارکت و انجام مدیریت پیمان در خصوص ساخت و بازسازی و توسعه و بهره برداری از اماکن اقامتی و پذیرایی و گردشگری و تفریحی با کلیه سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی - برنامه ریزی و اجرای کلیه مراسم های خصوصی و دولتی داخلی و بین المللی اعم از همایش و سمینار و کنفرانس و نمایشگاه و نشستهای تخصصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی - طراحی و ساخت و بهره برداری از هتل های درمانی در داخل و عندالزوم مشارکت با برندهای بین المللی و ایجاد شهرک های سلامت با هدف ارائه خدمات هتل درمانی - طراحی و ساخت و بهره برداری از اماکن اقامتی و گردشگری در قطب های مذهبی با هدف توسعه گردشگری مذهبی - انجام کلیه امور اقامتی و پذیرایی و تشریفات برای تمامی بنگاههای اقتصادی دولتی، عمومی، خصوصی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور - تهیه، نگهداری، فرآوری، بسته بندی و عرضه کلیه محصولات هتلداری و پذیرایی - انجام عملیات بازرگانی، صادرات و واردات، بازاریابی و بازاررسانی و توزیع، خرید و فروش انواع تجهیزات، مواد مصرفی، محصولات تولیدی اقامتی و پذیرایی و گردشگری و صنایع وابسته داخلی و خارجی بصورت کلی و جزئی - اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت فروش و همکاری با شرکتهای داخلی و بین المللی در زمینه تجهیزات و محصولات اقامتی و پذیرایی - تأسیس و احداث کارخانجات و بهره برداری از آنها به منظور تحقق موضوع فعالیت شرکت در زمینه هتلداری و پذیرایی - انجام خدمات در کلیه امور در زمینه طراحی و مشاوره و نظارت فنی و اجرایی و پیمانکاری پروژه های عمرانی و ساختمانی و صنعتی در بخشهای دولتی و غیر دولتی در زمینه هتلداری و مراکز گردشگری - آموزش و بهسازی نیروی متخصص انسانی در حوزه های صنعت هتلداری و گردگری با رعایت اخذ مجوزهای لازم و تأمین نیروی متخصص مورد نیاز برابر با استانداردها - حمایت از دانشمندان و نخبگان و طرح های جدید در کشور به منظور حمایت از تکنولوژی های نو و استفاده از آن در صنعت هتلداری - ارائه کلیه خدمات و مشاوره های تخصصی در زمینه موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی - طراحی و راه اندازی سیستم های اتوماسیون و مدیریت کلیه اماکن اقامتی و پذیرایی و تفریحی و گردشگری - تأمین منابع مالی از طریق اخذ هرگونه وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی - هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات دیگر در جهت پیشبرد اهداف شرکت اعم از داخلی و خارجی - شرکت در کلیه مناقصات و خریدهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و انجام هرگونه عملیات مجاز که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده و در جهت پیشبرد موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان قائم مقام، خیابان هشتم، پلاک ۱۹، طبقه ۳، کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۵ مورخ ۱۰/۱۲/۹۳ نزد موسسه عسکریه شعبه قائم مقام پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت سرمایه گذاری توس امید امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای سید امین جوادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره - شرکت تامین مالی توس سرمایه با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای غفور خرامهر با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت ارزیاب سرمایه توس با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای اکبر غمخوار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره - شرکت زیبا سازه توس گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای مهدی ابهری با شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره - شرکت آرامش سازان پیشرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای عباس شیریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای هاشم ربانی به ش م xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و سهامداران) برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی ومصطفی جهانبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) بموجب مجوز شماره xxx۲۹,xxx,xxx مورخ ۹/۱۲/۹۳ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076078
آگهی تغییرات شرکت بی ان ام سهامی‌خاص به شماره‌ ثبت ۲۶۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اعتباری عسکریه به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شماره ثبت xxxxxx و شناسة ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای صلاح الدین دلشاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای اصغر فخریه کاشان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیرحسین مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد حسن مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل انتخاب شدند کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل و امضا رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076082
آگهی تغییرات شرکت بی ان ام سهامی‌خاص به شماره‌ ثبت ۲۶۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . آقای سید امین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت اعتباری عسکریه به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شماره ثبت xxxxxx و شناسة ملی xxxxxxxxx۳۷ ۳. آقای صلاح الدین دلشاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱. آقای اصغر فخریه کاشان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ آقای امیرحسین مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076088
آگهی تغییرات شرکت روژ‌ایران با مسئولیت محدود به شماره‌ ثبت ۸۸۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۱۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامین جوادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت اعتباری عسکریه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اصغر فخریه کاشان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدحسن مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی ابهری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12055447
آگهی تغییرات شرکت آرامش سازان پیشرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۸۰۳۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توس امید امین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، ـ شرکت نوین پخش توس جاودان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی غلامعلی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ـ شرکت عمران نوین توس جاودان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی سید مهدی صادق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ناهید سریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (و خارج از اعضا و سهامداران، ) برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله قراردادها، چک، سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043485
آگهی تغییرات شرکت تامین مالی توس سرمایه شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۴۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۳۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غفور خرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توس امید امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به جای آقای اصغر فخریه کاشان با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407976
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک درتاریخ ۰۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات عمومی و تخصصی حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم راهبری، نظارت، سیر و حرکت، تخلیه و بارگیری، مدیریت و بهره برداری از زیر ساختها (شامل خط، ابنیه، ناوگان، ایستگاه و خدمات مرتبط با پایانه های تخلیه و بارگیری در داخل و خارج کشور) انجام کلیه امور مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم از تأمین، ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انجام کلیه پروژه های مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم از تحقیق و توسعه، مشاوره، پیمانکاری، تعمیر و نگهداری، بهره برداری، مدیریتی، تجهیز و راه اندازی، سیستمها و علائم و ارتباطات در داخل و خارج کشور سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه امور مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی در داخل و خارج کشور اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها، موسسات، شرکتها و نهادهای داخلی و خارجی ایجاد شرکتها، موسسات، شعب و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج کشور انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از داخلی و بین المللی، صادرات و واردات که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.اخذ کلیه مجوزهای مورد نیاز در رابطه با انجام و توسعه فعالیتهای شرکت از داخل و خارج از کشور عقد هر نوع قرارداد مرتبط با موضوع شرکت (مستقیم یا غیر مستقیم) با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی، در داخل یا خارج از کشوردر صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان کرمان, خیابان بهمنیار کوچه ۲ پلاک ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱مورخ ۲۷/۰۹/xxx۳نزد بانک گردشگری شعبه کرمان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. سیدکاظم حیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ۲. توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی آقای علی شمس اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳.مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی محمد جعفر اکرام جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۴. گسترش صنایع و معادن ماهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی ابراهیم صادقی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی۵.حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی آقای سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۶. سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی غفور خرامهر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۷.توسعه و آبادانی استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجید آنتیکی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار نمودندکه دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل xxx قانون اساسی و مواد xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شرکت رهیافت حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای فرساد اربابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عنوان بازرس اصلی. آقای فرساد اربابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769902
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توس امید امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مروجی به کد ملیxxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید امین جوادی به کد ملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین مهدوی عادلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی محسن اسعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و غفور خرامهر به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود امضای سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254634
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کاملیا سیر سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۵۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۴۴۶۷ و کد پستی ۹۶۱۷۸۱۳۳۴۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۲ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:
۱ـ شرکت بازرگانی قند گستر جوین سهامی خاص شماره ثبت ۷۹ به نمایندگی آقای احمد حسین آبادی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت جوین سهامی عام شماره ثبت ۹۵ به نمایندگی آقای غفور خرامهر کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس و شرکت کشاورزی برکت جوین سهامی خاص شماره ثبت ۷۸ به نمایندگی آقای مجید عنابستانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت دامپروری موحد گستران جوین سهامی خاص شماره ثبت ۷۶ به نمایندگی آقای محمدرضا فروزان مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن سهامی عام شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای عباس صحراگرد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضا هیئت مدیره و آقای محمد نوبخت علیزاده سبزواری کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و غیره با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت xxx و آقای احمد حسنی کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند.
۴ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۵ـ صورت های سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان، سود و زیان انباشته و گردش وجه نقد بتصویب مجمع رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس ثبت اسناد و املاک سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1066535
آگهی تغییرات شرکت مسافرت هوایی و جهانگردی کاملیا سیر (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۴۴۶۷ و کدپستی ۹۶۱۷۸۱۳۳۴۴
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:
۱ ـ شرکت کشت و صنعت جوین به نمایندگی آقای احمد حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تحقیق و تولید بذر و نهال جوین به نمایندگی آقای غفور خرامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی برکت جوین به نمایندگی سید غلامرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت دامپروری موحد گستران جوین به نمایندگی آقای محمد رضا فروزان مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷و شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن به نمایندگی آقای عباس صحرا گرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای محمد نوبخت علیزاده سبزواری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیده اند.
۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، قرارداد ها، چک ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات