محسن نجفی

محسن نجفی

کد ملی 005163xxxx
گراف ارتباطات
33
شرکت‌ها
103
آگهی‌ها

شرکت های محسن نجفی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محسن نجفی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پترو شیمی لاله
پترو شیمی لاله
پانیذ سر افرازان شیمیایی
پانیذ سر افرازان شیمیایی
پیشتاز شیمی ماهان
پیشتاز شیمی ماهان
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
جی تی آی پارسیان
جی تی آی پارسیان
ماهان تجارت امید
ماهان تجارت امید
رییس هییت مدیره
میلاد فراز ایرانیان
میلاد فراز ایرانیان
رییس هییت مدیره
تیراژه مهر سپاهان
تیراژه مهر سپاهان
رییس هییت مدیره
سحاب سپهر الماس
سحاب سپهر الماس
نایب رییس هییت مدیره
گروه صنعتی پلیمر پوشینه
گروه صنعتی پلیمر پوشینه
نایب رییس هییت مدیره
متانول پوشینه
متانول پوشینه
نایب رییس هییت مدیره
تحقیقاتی صنعت شایان
تحقیقاتی صنعت شایان
آرکا بن ماندگار
آرکا بن ماندگار
رییس هییت مدیره
آریا سلیم پرشین
آریا سلیم پرشین
نایب رییس هییت مدیره
گروه صنعتی شیمی پوشینه
گروه صنعتی شیمی پوشینه
عضو هییت مدیره
کاوش صنعت سپید
کاوش صنعت سپید
رییس هییت مدیره
گروه باختر
گروه باختر
پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی زاگرس
نایب رییس هییت مدیره
آریا رنگ درخشان
آریا رنگ درخشان
دانا تجارت عرفان
دانا تجارت عرفان
آرین تجارت کوروش
آرین تجارت کوروش
رییس هییت مدیره
ستاره مهاجر مهر
ستاره مهاجر مهر
رییس هییت مدیره
رنگین نقش سیمین
رنگین نقش سیمین
صنایع پلاستیک پوشینه
صنایع پلاستیک پوشینه
صنایع انرژی و نفت عقیق
صنایع انرژی و نفت عقیق
عضو هییت مدیره
صنایع نخ پوشینه ایران
صنایع نخ پوشینه ایران
نایب رییس هییت مدیره
صنایع طبس معدن آریا
صنایع طبس معدن آریا
نگارستان یاس سفید
نگارستان یاس سفید
رییس هییت مدیره
مانا انرژی پاک
مانا انرژی پاک
رییس هییت مدیره
نساجی پوشینه
نساجی پوشینه
نگارستان یاس سپهر
نگارستان یاس سپهر
رییس هییت مدیره
کشت و صنعت مکران
کشت و صنعت مکران
صنایع آرین شیمی یاس
صنایع آرین شیمی یاس
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14689441
آگهی تغییرات شرکت صنایع نخ پوشینه ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۶۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردید : حسن نجفی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن نجفی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مهدی نجفی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره سعید فهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل . ۲ دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عادی شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14689442
آگهی تغییرات شرکت صنایع نخ پوشینه ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۶۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : حسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ محسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ ، ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14505879
آگهی تغییرات شرکت آریا سلیم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۷۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و زهرا پوررضوانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ، قراردادها ، عقود اسلامی و اسناد بانکی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ ، ۲ ، ۴ ، ۷ و ۱۰ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14474043
آگهی تغییرات شرکت مانا انرژی پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۱۲۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکه ا و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کمیل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و یک نفر از گروه ب شامل آقای احمد ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فریده ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به همراه مهر شرکت معتبر است . همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک صادرات شعبه مرکزی محلات کد xxx۸ با امضای آقای حامد قدس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14450292
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن نجفی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسن نجفی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مهدی نجفی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد توکلی طرقی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل ( خارج از اعضای هیات مدیره ) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ، قراردادها ، عقود اسلامی و اسناد بانکی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱ ، ۲ ، ۴ ، ۷ و ۱۰ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14450314
آگهی تغییرات شرکت پانیذ سر افرازان شیمیایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن نجفی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسن نجفی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مهدی نجفی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مسعود اسماعیلی با کدملی xxxxxxxxx۵ ( خارج از هیات مدیره ) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور قراردادها عقود اسلامی و اسناد بانکی با امضا متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱ ، ۲ ، ۴ ، ۷ و ۱۰ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14399828
آگهی تغییرات شرکت کاوش صنعت سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۶۸۲
آگهی تغییرات شرکت کاوش صنعت سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶ به تصویب رسید.
آقایان محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهرادمشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی ها شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14399870
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۵۶۲
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پوشینه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید.
محسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ و حسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی بهرادمشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367749
آگهی تغییرات شرکت آریا سلیم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۷۳۷
آگهی تغییرات شرکت آریا سلیم پرشین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
محسن نجفی کدملی xxxxxxxxx۹
- حسن نجفی کدملی xxxxxxxxx۹
- مهدی نجفی کدملیxxxxxxxxx۰
- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶به تصویب رسید.
- موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و خانم سارا فتح الهی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
- روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی ها شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367765
آگهی تغییرات شرکت پانیذ سر افرازان شیمیایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۲۲۶
آگهی تغییرات شرکت پانیذ سر افرازان شیمیایی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶به تصویب رسید.
- آقایان: محسن نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ ، حسن نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و مهدی نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
- موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و خانم زهرا براتی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
- روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367794
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۹۲۸
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
صورت های مالی سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
محسن نجفی به کد ملیxxxxxxxxx۹ و حسن نجفی به کد ملیxxxxxxxxx۹ و مهدی نجفی به کد ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند .
موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و زهرا براتی با کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی ها شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14288148
آگهی تغییرات شرکت نساجی پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۰۴/۰۷/xxx۹ به قرار ذیل تعیین گردیدند: حسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx و محسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی ها ی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207544
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع پتروشیمی آرین شیمی یاس درتاریخ ۱۸/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :- تولید مواد شیمیایی و پتروشیمیایی ایجاد مجتمع های پتروشیمیایی و صنایع وابسته برای تولید مواد شیمیایی و پتروشیمیایی و مشتقات مربوطه انجام امور بازرگانی در زمینه خرید، فروش، واردات و صادرات مواد اولیه پتروشیمی و پتروشیمیایی و انجام کلیه معاملات مجاز بازرگانی ایجاد شرکت و شعب در داخل یا خارج از کشور مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها در خصوص موضوع شرکت برپایی نمایشگاه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی انجام کلیه معاملات و عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله فرمانیه-خیابان فریماه-خیابان مروارید-پلاک ۴-طبقه اول- کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۷,xxx مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید باهنر با کدxxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مژگان نقدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی نیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا هریک از اعضای هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای منصور اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فریده ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085689
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۲۳۱۷
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیات مدیره و داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پویا پژوهش باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. اختیارات هیات مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ - اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ - نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ - طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی، با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش مربوطه به هیات مدیره. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052515
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگارستان یاس سپهر درتاریخ ۰۷/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: طراحی، نظارت فنی، مشاوره، مدیریت و اجرای پروژه‌های مربوط به عمران ساختمان پل سازی ساختمان سازی راه سازی جدول کشی تاسیسات مکانیک برق و نیرو آب و فاضلاب آسفالت کاری و بازسازی ساخت و ساز طراحی و دکوراسیون داخلی و هرگونه فعالیت مجاز در امور مشاوره فنی و مهندسی و پیمانکاری انجام پروژه‌های تجاری، اقامتی، ورزشی، تفریحی گردشگری، هتل سازی، شهربازی مجتمع‌های اداری، تجاری ساختمان‌های چند منظوره اجرای پروژه‌های خدماتی شهرک سازی مسکونی وغیرمسکونی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ساختمانی و بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات بانکی برای شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و هرگونه فعالیت مجازی که در پیشبرد اهداف شرکت موثر باشد. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران فرمانیه خیابان فریماه خیابان مروارید پلاک ۴ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ نزد بانک پاسارگاد شعبه باهنر با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مژگان نقدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا هریک از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسین ماهرخ زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای منصور اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922597
آگهی تغییرات شرکت کاوش صنعت سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و در سمت سایر اعضا تغییری ایجاد نشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922620
آگهی تغییرات شرکت ماهان تجارت امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۰۳۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نجفی با کدملی xxxxxxxxx۹ و منصور اکبری با کدملی xxxxxxxxx۳ و مژگان نقدی فر با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سارا فتح الهی با کدملی xxxxxxxxx۱، به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922634
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید و در سمت سایر اعضا تغییری ایجاد نشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888271
آگهی تغییرات شرکت پانیذ سر افرازان شیمیایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875372
آگهی تغییرات شرکت مانا انرژی پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۱۲۸۷
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کمیل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و یک نفر از گروه ب شامل احمد ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و فریده ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823360
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۶۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خانم اعظم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین بادبرین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812996
آگهی تغییرات شرکت نساجی پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محسن نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ ومهدی نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ ۲ ایمان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم نیساری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813004
آگهی تغییرات شرکت نساجی پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محسن نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره مهدی نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره حسن نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. محمد مرنجابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضاء محمد مرنجابی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ج) اعضاء هیئت مدیره ومدیر ع ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813086
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۶۳۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره خانم اعظم نجفی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین بادبرین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین اوراق عادی به امضاء یک نفر از گروه الف: شامل آقایان مهدی نجفی، محسن نجفی و خانم اعظم نجفی و یک نفر از گروه ب: شامل آقایان حسین بادبرین و هوشنگ آل نوری فروشانی با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788959
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مانا انرژی پاک در تاریخ ۰۹/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: سرمایه گذاری، طراحی، نصب و راه اندازی خطوط تولید تجهیزات صنعتی و تولید دستگاه‌ها و وسایل مربوط به انرژی خورشیدی، بادی و سایر انرژی‌های تجدید پذیر. ایجاد و راه اندازی نیروگاه‌ها و تولید و فروش برق تولید شده از انرژی خورشیدی، بادی و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر. انجام امور بازرگانی در زمینه خرید، فروش، واردات و صادرات مواد اولیه، محصولات و کالاهای مربوط به انرژی‌های خورشیدی، بادی و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر و انجام کلیه معاملات مجاز بازرگانی. ایجاد شرکت و شعب در داخل یا خارج از کشور خرید و فروش سهام شرکت‌های تولیدی و خدماتی مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری در خصوص موضوع شرکت برپایی نمایشگاه و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی انجام کلیه معاملات و عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران فاطمی خیابان کارگر شمالی خیابان شهید مرتضی مظفری خواه پلاک xxx طبقه اول واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۹/ ص ۹۶/xxx مورخ ۹/۹/xxx۶ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید باهنر پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فریده ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کمیل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محسن نجفی و مهدی نجفی و یک نفر از گروه ب شامل خانم فریده ربانی و آقای کمیل محمدی به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی نیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای منصور اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773850
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید و در سمت سایر اعضا تغییری ایجاد نشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773857
آگهی تغییرات شرکت متانول پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۴۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید و در سمت سایر اعضا تغییری ایجاد نشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773899
آگهی تغییرات شرکت آریا سلیم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۷۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید و در سمت سایر اعضاء تغییری ایجاد نشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773911
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز شیمی ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۹۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید و در سمت سایر اعضا تغییری ایجاد نشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655173
آگهی تغییرات شرکت ستاره مهاجر مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۹۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۶۶۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ به تصویب رسید. - آقایان محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم مژگان نقدی فرکدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بازرس اصلی و خانم سارا فتح الهی با کدملی xxxxxxxxx۱، به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606838
آگهی تغییرات شرکت آرکا بن ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی نجفی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس و آقای منصور اکبری شماره xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) وآقای حسن نجفی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیرهانتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369920
آگهی تغییرات تحقیقاتی صنعت شایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۳۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مرنجابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم اعظم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266140
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگارستان یاس سفید در تاریخ ۰۲/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی، نظارت فنی، اجرا، مشاوره، مطالعات و مدیریت پروژه‌های عمرانی، ساختمانی، صنعتی، کشاورزی، فعالیت‌های تجاری، تجهیزات معدنی، نفت و گاز و پتروشیمی، ساخت و احداث هتل صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی مبادرت به انجام کلیه امور بازرگانی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری و حق العمل کاری مشارکت در طرح‌های تولیدی و عمرانی ایجاد، راه اندازی، بهره برداری، و توسعه انواع شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و معدنی، کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی، ساختمانی و مالی خدماتی و هرگونه امور مجازی که به نحوی با انجام فعالیت‌های فوق مرتبط می‌باشد خرید سهام و اوراق بهادار مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی و انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری، تولیدی و به طور کلی فعالیت در تمام زمینه هایی که در چارچوب قوانین جاری کشور مجاز باشد. تولید و تامین انواع مصالح ساختمانی، راه سازی، تجهیزات کارگاهی، احداث و مدیریت موارد مربوطه و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران نیاوران کامرانیه شمالی خیابان فریماه کوچه مروارید پلاک ۴ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۶/۹۵ ص/ xxx مورخه ۳۰/۹/xxx۵ بانک پاسارگاد شعبه باهنر پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای مهدی نجفی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن نجفی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم مژگان نقدی فر کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای منصور اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109768
آگهی تغییرات شرکت آریا سلیم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۷۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند. آقای حسن نجفی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره ۲ آقای محسن نجفی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ۳ آقای مهدی نجفی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره ۴ آقای عرازبردی نیازی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، قراردادها، عقود اسلامی واسناد بانکی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات هیات مدیره در بند‌های ۱، ۲، ۴، ۷ و ۱۰ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095222
آگهی تغییرات شرکت کاوش صنعت سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره محمود یزدانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، قراردادها، عقود اسلامی واسناد بانکی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در بند‌های ۱، ۲، ۴، ۷ و ۱۰ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095239
آگهی تغییرات شرکت صنایع طبس معدن آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۰۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ محسن نقدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محسن زینالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و محمد توکلی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069036
آگهی تغییرات شرکت کاوش صنعت سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ و محسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ و و مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و ابراهیم نیساری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی‌ها شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069043
آگهی تغییرات شرکت متانول پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم نیساری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069063
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۴ به تصویب رسید. آقایان حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید فهیمی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی‌ها شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061138
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز شیمی ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۹۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و سعید فهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند حسن نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ومحسن نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061145
آگهی تغییرات شرکت پانیذ سر افرازان شیمیایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای ایمان اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061149
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و محسن نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و ابراهیم نیساری با کد ملی xxxxxxxxx۸، به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی‌ها شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051566
آگهی تغییرات شرکت آریا سلیم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. آقایان حسن نجفی ک. م xxxxxxxxx۹ محسن نجفی ک. م xxxxxxxxx۹ و مهدی نجفی ک. م xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای ایمان اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی‌ها شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051577
آگهی تغییرات شرکت آرکا بن ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان حسن نجفی کد ملی xxxxxxxxx۹، محسن نجفی کد ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی نجفی کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی قربانی طرقی با کد ملی xxxxxxxxx۱، به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی‌ها شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976621
آگهی تغییرات شرکت آریا رنگ درخشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۱۷۶۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هئیت مدیره آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره خانم اعظم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوء هئیت مدیره آقای هوشنگ آل نوری فروشانی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضوء هئیت مدیره آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضوء هئیت مدیره آقای کامبیز بلوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان حسن نجفی و مهدی نجفی و محسن نجفی و یک نفر از گروه ب شامل آقای هوشنگ آل نوری و خانم اعظم نجفی به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل و یا هر یک اعضاء هئیت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خدابنده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963041
آگهی تغییرات شرکت آریا رنگ درخشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۱۷۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند: ۱) آقای حسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ ۴) خانم اعظم نجفی به کدملی xxxxxxxxx۱ ۲) آقای مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ ۵) آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به کدملی xxxxxxxxx۶ ۳) آقای محسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ موسسه حسابرسی کار آمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم نیساری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند؛ روزنامه جمهوری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خدابنده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921484
آگهی تغییرات شرکت صنایع نخ پوشینه ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۶۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقایان ۱. حسن نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx ۰ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲. محسن نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ۳. مهدی نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۴. سعیدفهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ با اتفاق آراء به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر آوراق تجاری شرکت با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12728160
آگهی تغییرات شرکت رنگین نقش سیمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۸۴۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ از هیئت مدیره خارج و به جای ایشان آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عضویت هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681486
آگهی تغییرات شرکت متانول پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۴۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین نباتچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) بجای آقای محسن نجفی با کدملی xxxxxxxxx۹ برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید - کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهرشرکت انجام خواهد_پذیرفت. - کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور و همچنین کلیه چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662703
آگهی تغییرات شرکت میلاد فراز ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۳۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای محسن نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا زمانی فرکوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای ابراهیم نیساری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ موسسه حسابرسی فریوران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12630742
آگهی تغییرات شرکت ماهان تجارت امید شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم مژگان نقدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - خانم فریده ربانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد مرنجابی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه «ابرار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12630749
آگهی تغییرات شرکت ماهان تجارت امید شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: نیاوران، خیابان بازدار (کامرانیه شمالی) ، خیابان مروارید، پلاک ۴، واحد ۳ و کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم مژگان نقدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چک ها و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای رئیس و نایب رئیس هیات مدیره، هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12606015
آگهی تغییرات شرکت رنگين نقش سيمين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۸۴۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیات مدیره، آقای محسن نجفی با شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره، خانم اعظم نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای حسین بادبرین با شماره ملیxxxxxxxxx۷و آقای هوشنگ آل نوری فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیات مدیره وهمچنین خانم لیلا شاهی بیک اشتهارد با شماره ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل انتخاب شد. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهداور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محسن نجفی، حسن نجفی خانم اعظم نجفی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین بادبرین و هوشنگ آل نوری فروشانی به همراه مهر شرکت معتبر است وکلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل یا هرکدام از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت انجام خواهد شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12596338
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع انرژی و نفت عقیق درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری، مشارکت و بهره برداری طرحهای، تولید، فرآوری، ذخیره سازی و انتقال نفت خام، گاز و انواع فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی و سایر حاملهای انرژی، سرمایه گذاری در شرکت ها، مجتمع ها، طرحها و واحدهای تولیدی و صنعتی عموماً و صنایع نفت و گاز، انرژی و پتروشیمی خصوصاً بمنظور ایجاد، راه اندازی، بهره برداری و یا توسعه اینگونه واحدها، توسعه مدیریت انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی از طریق انجام مطالعات، تحقیق و توسعه، مدیریت ساخت و اجرای طرح های بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، ایجاد، تأسیس، ادغام، نوسازی و تصدی واحدهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی و خدماتی مرتبط و نیز مبادرت به هرگونه عملیات بازرگانی و مالی در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات و کلیه لوازم مورد نیاز و سایر کالاهای مجاز وارداتی و صادراتی و انجام کلیه فعالیت های مجازی که مستقیماً به موضوع شرکت ارتباط دارد. آماده سازی سهام شرکت و شرکت های زیرمجموعه بمنظور عرضه و فروش در بورس اوراق بهادار، خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکت های بورسی و غیربورسی، مبادرت به خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول به منظور رفع نیاز شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انجام طرحهای برون مرزی در محدوده فعالیت های شرکت، سپردن هرگونه تعهد و تضمین تعهدات شرکت های زیرمجموعه و وابسته در برابر بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دولتی و خصوصی، انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان نیاوران، خیابان بازدار (کامرانیه شمالی)، کوچه مروارید، پلاک ۴ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰ / ۹۴ ص / xxx مورخ ۲/۱۰/xxx۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی غربی کد xxx پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: آقای داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آریا سلیم پرشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای هوشنگ آل نوری فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشتاز شیمی ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محسن نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کاوش صنعت سپید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأماً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل بری مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12589380
آگهی تغییرات شرکت رنگين نقش سيمين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۸۴۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسن نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ ـ آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم اعظم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین بادبرین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ مجمع همچنین به هیئت مدیره اختیار میدهد که مرکز اصلی شرکت را تغییر داده و یا مراکز دیگر از هر قبیل در هر نقطه از ایران که لازم بداند دایر کند. ـ روزنامه جمهوری اسلامی برای درج آگهی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12589398
آگهی تغییرات شرکت صنايع پلاستيك پوشينه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۶۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم اعظم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین بادبرین به شماره ملی xxxxxxxxx۷و هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه جمهوری اسلامی برای درج آگهی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413518
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره مهاجر مهر درتاریخ ۱۱/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های مربوط به عمران ساختمان پل سازی ساختمان سازی راه سازی جدول کشی تاسیسات مکانیک برق و نیرو آب وفاضلاب آسفالت کاری وبازسازی ساخت وساز طراحی ودکوراسیون داخلی و هر گونه فعالیت مجاز در امور مشاوره فنی ومهندسی و پیمانکاری ـ انجام پروژه های هتل سازی وگردشگری و تفریحی ساختمان های چند منظوره شهرک سازی مسکونی و غیر مسکونی خرید وفروش وصادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز ساختمانی وبازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی اخذ وام وتسهیلات بانکی برای شرکت اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بهشتی خیابان سرافراز کوچه حق پرست پلاک ۲۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴ ص/xxx مورخ ۱۹/۶/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی غربی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: محسن نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و مهدی نجفی به کد ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره ویا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره هرکدام به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مجتبی قربانی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و ایمان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12410199
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دانا تجارت عرفان در تاریخ ۰۸/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری در صنایع پترو شیمی بمنظور تولید و توزیع محصولات پترو شیمی واردات و صادرات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد نیاز و سایر کالاهای مجاز وارداتی و صادراتی و انجام کلیه معاملات و فعالیتهایی که مستقیما" به موضوع شرکت ارتباط دارد. سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتهای داخلی وخارجی بمنظور تحقق اهداف فوق (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران خیابان دکتر شهید بهشتی خیابان سرافراز کوچه حق پرست (نهم) پلاک ۲۹طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۹۴,xxx مورخ۷/۶/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی غربی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقوداسلامی به امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمود یزدانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم نیساری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12410323
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرین تجارت کوروش در تاریخ ۰۸/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری در صنایع پترو شیمی بمنظور تولید و توزیع محصولات پترو شیمی واردات و صادرات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد نیاز و سایر کالاهای مجاز وارداتی و صادراتی و انجام کلیه معاملات و فعالیتهایی که مستقیما" به موضوع شرکت ارتباط دارد. سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتهای داخلی وخارجی بمنظور تحقق اهداف فوق در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان دکتر شهید بهشتی ـ خیابان سرافراز ـ کوچه حق پرست (نهم) پلاک ۲۹ ـ طبقه ۴ کدپستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxxمورخ ۷/۶/xxx۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی غربی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: حسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی نجفی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محسن نجفی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقوداسلامی به امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمود یزدانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم نیساری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368332
آگهی تغییرات شرکت آرین توتون صنعت شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:*آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره * محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره *حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان عضو هیأت مدیره * خانم اعظم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره * آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیأت مدیره * آقای سهند علی فلاحی چهار برج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر عامل(خارج از شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. *مقرر شد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا منفرد آقای مهدی نجفی و در غیاب ایشان با امضاء یک نفر از گروه الف شامل آقایان محسن نجفی و حسن نجفی و یک نفر از گروه ب شامل آقای هوشنگ آل نوری فروشانی و خانم اعظم نجفی همراه باشرکت معتبرباشد.کلیه مکاتبات اداری نیز با امضاء هر کدام از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12364132
آگهی تغییرات شرکت آرین توتون صنعت شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:* روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. *ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به xxx۳ به تصویب رسید * موسسه حسابرسی کارآمد حساب وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم نیساری xxxxxxxxx۸با کدملی بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال با رعایت قانون تجارت انتخاب و قبولی و موافقت خود را اعلام کردند * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: *اقای مهدی نجفی با کدملی xxxxxxxxx۰ *محسن نجفی با کدملی xxxxxxxxx۹ * حسن نجفی با کدملی xxxxxxxxx۹ *خانم اعظم نجفی با کدملی xxxxxxxxx۱ * آقای هوشنگ آل نوری فروشانی با کدملیxxxxxxxxx۶
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320233
آگهی تغییرات شرکت آریا رنگ درخشان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۷۰ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۴۱۷۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. تـرازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند: ـ آقای حسن نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محسن نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ۳. موسسه حسابرسی کار آمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم نیساری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند؛ ۴. روزنامه جمهوری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320263
آگهی تغییرات شرکت آریا رنگ درخشان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۷۰ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۴۱۷۶۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان حسن نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx ۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، محسن نجفی با شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای محمد توکلی طرقی با شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکهـا، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجـاری شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ـ کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734200
آگهی تغییرات شرکت آریا سلیم پرشین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۲۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آﻗﺎی حسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آﻗﺎی محسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹به سمت نائب رئیس هیات مدیره وآﻗﺎی مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب گردیدند آﻗﺎی سعید فهیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و آﻗﺎی ابراهیم نیساری به کدملی xxxxxxxxx۸ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر جمهوری اسلامی ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734204
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه بشرح ذیل: آﻗﺎی حسن نجفی ک م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آﻗﺎی مهدی نجفی ک م xxxxxxxxx۰به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ـ آﻗﺎی محسن نجفی ک م xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب شدند. آﻗﺎی سعید فهیمی ک م xxxxxxxxx۵ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و آﻗﺎی محمود یزدانی پور ک م xxxxxxxxx۱ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر جمهوری اسلامی ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن سال مالی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ۲۹/۱۲/xxx۲ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702028
آگهی تغییرات شرکت آرکا بن ماندگار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۶۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آﻗﺎی محسن نجفی ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره، آﻗﺎی مهدی نجفی ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، آﻗﺎی حسن نجفی ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای ابراهیم نیساری خارج از اعضای هیأت مدیره به سمت مدیرعامل ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب گردیدند. آﻗﺎی مهدی قربانی طرقی به ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ ک.م xxxxxxxxx۱ و آﻗﺎی محمد توکلی طرقی ک.م xxxxxxxxx۶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702416
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز شیمی ماهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۹۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۹۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و محسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب گردیدند. سعید فهیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و محمد توکلی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر جمهوری اسلامی ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663620
آگهی تغییرات موسسه تحقیقاتی صنعت شایان به شماره ثبت ۲۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۳۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین زینال خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم اعظم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663623
آگهی تغییرات موسسه تحقیقاتی صنعت شایان به شماره ثبت ۲۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۳۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیأت مدیره خانم اعظم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای منصور اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها سفته ها بروات قراردادها و سایر اوراق تجاری موسسه با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه مهر موسسه وکلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. هیأت مدیره اختیارات خود رادر بندهای «الف»، «د» و «ی» ماده ۲۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. محل موسسه به تهران نیاوران خیابان کامرانیه خیابان مروارید پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660448
آگهی تغییرات شرکت متانول پوشینه شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب گردیدند: آﻗﺎی حسن نجفی ش م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آﻗﺎی محسن نجفی ش م xxxxxxxxx۹به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آﻗﺎی مهدی نجفی ش م xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره آﻗﺎی ابراهیم نیساری ش م xxxxxxxxx۸ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و آﻗﺎی ایمان اصفهانی ش م xxxxxxxxx۷ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر جمهوری اسلامی ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660449
آگهی تغییرات شرکت پانیذ سر افرازان شیمیایی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آﻗﺎی حسن نجفی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آﻗﺎی محسن نجفی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آﻗﺎی مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب گردیدند آﻗﺎی ایمان اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و آﻗﺎی ابراهیم نیساری به کدملی xxxxxxxxx۸ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630057
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پوشینه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۵۶۲
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آﻗﺎی حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره آﻗﺎی محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آﻗﺎی مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیات مدیره بسمت مدیرعامل. آﻗﺎی سعید فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ﺑﻪ عنوان ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و آﻗﺎی محمود یزدانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ﺑﻪ عنوان ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر جمهوری اسلامی ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485381
آگهی تغییرات شرکت آرین توتون صنعت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۸۷۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۱۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی نجفی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محسن نجفی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حسن نجفی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و اعظم نجفی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و هوشنگ ال نوری فروشانی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره
و سهند علی فلاحی چهار برج با شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان مهدی نجفی، محسن نجفی، حسن نجفی و یک نفر از گروه ب شامل آقای هوشنگ آل نوری فروشانی و خانم اعظم نجفی به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای هر کدام از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266615
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص سحاب سپهر الماس
در تاریخ۲۰/۹/۹۲ به شماره ثبتxxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد:
۱ـ موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های مربوط به عمران ساختمان ـ پل سازی ـ ساختمان سازی ـ راه سازی ـ جدول کشی ـ تاسیسات مکانیک برق و نیرو ـ آب و فاضلاب ـ آسفالت کاری و بازسازی ساخت و یساز و طراحی و دکوراسیون داخلی و هرگونه فعالیت مجاز در امور مشاوره فنی و مهندسی و پیمانکاری خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ساختمانی و بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات بانکی برای شرکت اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب (بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم)
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان شهید بهشتی خیابان سرافراز کوچه نهم پلاک ۲۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx ریالی که تعدادxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱ مور۱/۸/۹۲ نزد بانک سپه شعبه خالد اسلامبولی پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ مینا نقدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ رزا نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ محمود یزدانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ ابراهیم نیساری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
۹ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251803
تاسیس شرکت سهامی‌خاص تیراژه مهر سپاهان
در تاریخ۵/۹/۹۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت:
سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی واردات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم موردنیاز و سایر کالاهای مجاز وارداتی و صادراتی انجام کلیه معاملات و فعالیتهایی که مستقیما به موضوع شرکت ارتباط دارد سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتهای داخلی و خارجی بمنظور تحقق اهداف فوق ـ خدمات مشاوره ای در صنعت و معدن و زمین شناس و ژئوتکنیکی ـ مشاوره و اجرای طرحهای مختلف اکتشافی استخراج ـ فرآوری ـ کانه آرایی ـ تولید محصولات معدنی و تبدیل آنها پس از اخذ مجوز تهیه و نقشه های زمین شناسی و انجام فعالیتهای ژئوفیزیکی ـ تولید بتن آماده از سنگهای معدنی و پوکه های صنعتی ـ خدمات مهندسی آب و آماده سازی و تجهیز واحدهای آب معدنی واردات مواد اولیه و ساخت تجهیزات صنعت و معدن ـ صادرات مواد تولیدی و استخراج شده درخواست اکتشاف معادن و مهندسی سیستم های زیست محیطی و کلیه مواردی که با موضوع شرکت در ارتباط باشد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات کلیه شرکت های دولتی و خصوصی و اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی (بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم)
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران ـ خیابان نیاوران ـ کوچه مروارید ـ پلاک ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx ریالی که تعداد xxx/xxx/۵ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۲۶/۸/۹۲ نزد بانک سپه شعبه خالداسلامبولی پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ مژگان نقدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ داوودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ محمود یزدانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ ابراهیم نیساری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل.
۹ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240602
آگهی تأسیس شرکت
تأسیس شرکت سهامی خاص میلاد فراز ایرانیان در تاریخ ۲/۹/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان نیاوران ـ کوچه فریماه ـ پلاک ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶ مورخ ۱۷/۷/۹۲ نزد بانک سپه شعبه خالد اسلامبولی پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ محمدرضا زمانی فرکوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ ابراهیم نیساری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ محمدرضا زمانی فرکوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ محمود یزدانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ ایمان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل
۹ـ روزنامه کثیرالانتشار "رسالت" برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137405
آگهی تأسیس شرکت ماهان تجارت امید سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۵/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۵/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی بمنظور تولید و توزیع محصولات پتروشیمی واردات و صادرات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم موردنیاز و سایر کالاهای مجاز وارداتی و صادراتی انجام کلیه معاملات و فعالیت هایی که مستقیما به موضوع شرکت ارتباط دارد سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتهای داخلی و خارجی بمنظور تحقق اهداف فوق پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ بهشتی خ سرافراز ک نهم پ ۲۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱/۴/۹۲ نزد بانک سپه شعبه خالد اسلامبولی پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم مژگان نقدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای محمود یزدانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای ابراهیم نیساری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134713
آگهی تغییرات شرکت آرین توتون صنعت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۸۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۱۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین بادبرین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم نیساری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100884
آگهی تصمیمات شرکت آرین توتون صنعت (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۲۵۸۷۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۸۹۱۸۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۲/۹۲ که در تاریخ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۴۲ریال درزمره شرکا قرار گرفت. خانم مژگان نقدی فر به شماره ملیxxxxxxxxx با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۲۱ریال در زمره شرکا قرار گرفت. خانم رزا نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۲۱ریال در زمره شرکا قرار گرفت. اقای حمیدرضا نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۲۱ریال در زمره شرکا قرار گرفت. خانم مینا نقدی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۲۱ریال درزمره شرکا قرار گرفت. آقای محسن نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/xxx/۴۲ریال افزایش داد. آقای مهدی نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/xxx/۹۰ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح زیر میباشد: آقای مهدی نجفی دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۹۰ریال، آقای محسن نجفی دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۴۲ریال، خانم ارغوان نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۲۱ریال، خانم ارمغان نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۲۱ریال، آقای حسن نجفی دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۴۲ریال، خانم مژگان نقدی فر دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۲۱ریال، خانم رزا نجفی دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۲۱ریال، آقای حمیدرضا نجفی دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۲۱ریال، خانم مینا نقدی فر دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۲۱ریال
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962225
آگهی تغییرات در شرکت آرین توتون صنعت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۸۷۵۸ و شناسه ملی
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود تغییریافت. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۲۶ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل میباشد: مهدی نجفی به ش.ملیxxxxxxxxx۰ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۸۵ ریال و محسن نجفی به ش.ملیxxxxxxxxx۹ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۳۰ریال و ارمغان نجفی به ش.ملیxxxxxxxxx۳ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۲۴ریال و ارغوان نجفی به ش.ملیxxxxxxxxx۶ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۲۴ریال و اقدس نجفی اصل به ش.ملیxxxxxxxxx۳ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۱۲ریال و اشرف نجفی به ش.ملیxxxxxxxxx۹ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۱۲ریال و مهناز نجفی به ش.ملیxxxxxxxxx۴ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۱۲ریال. اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل انتخاب گردیدند: مهدی نجفی به سمت رئیس هیئت مدیره و اشرف نجفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اقدس نجفی اصل به سمت عضو هیئت مدیره و حسین بادبرین به ش.ملیxxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه ها و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 801332
آگهی تغییرات شرکت پانیذ سرافرازان شیمیاییسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۹۸۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای ایمان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم نیساری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۶/۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 801333
آگهی تغییرات شرکت پانیذ سر افرازان شیمیاییسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۹۸۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 801334
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز شیمی ماهانسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۶۲۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۹۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سعید فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد توکلی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۶/۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 801335
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز شیمی ماهانسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۶۲۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۹۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9960079
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز شیمی ماهان سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۶۲۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۹۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482262

آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی لاله
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: علیرضا صابرکوچکسرائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای حسین نقره کارشیرازی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ سیدرحیم شریف موسوی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی مارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی پلیمر پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. در مورد نحوه امضای اسناد و اوراق بهادار شرکت و سمت و اختیارات به مدیرعامل تغییری حاصل نشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9820388
آگهی تغییرات شرکت کاوش صنعت سپید سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۳۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمید قربانی‌طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۱۱/۹۰.

۲ـ کلیه اسناد عادی و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10198747
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلیمر پوشینه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۵۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سعید فهیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و محمود یزدانی پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ محسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ حسن نجفی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن نجفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و هوشنگ آل نوری فروشانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9749378
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۹۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سعید فهیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و محمود یزدانی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ و محسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ حسن نجفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن نجفی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10306460
آگهی تأسیس شرکت آرکا بن ماندگار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه‌های مربوط به عمران ساختمان پل سازی ساختمان سازی راه سازی جدول کشی تاسیسات مکانیک برق و نیرو آب و فاضلاب آسفالت کاری و بازسازی ساخت و ساز طراحی و دکوراسیون داخلی و هرگونه فعالیت مجاز در امور مشاوره فنی مهندسی و پیمانکاری خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ساختمانی و بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات بانکی برای شرکت اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و هرگونه فعالیت مجازی که در پیشبرد اهداف شرکت موثر باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران نیاوران کامرانیه کوچه فریماه پ ۹ و ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۱/۳/xxx۰ نزد بانک سپه شعبه خالد اسلامبولی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای مهدی قربانی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمد توکلی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9968017
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی باختر سهامی خاص بشماره ‌ثبت۲۴۰۲۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۳/۲/۹۰ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت آریا سلیم پرشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت پیشتاز شیمی ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و شرکت کاوش صنعت سپید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۲/۹۰ حسینعلی زحمتکش به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کاوش صنعت سپید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا عباسی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی پس‌انداز رفاه کارکنان صنعت نفت و هوشنگ آل‌نوری‌فروشانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشتاز شیمی ماهان و محمدحسن مبشری‌فرد به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آریا سلیم پرشین به سمت اعضا هیئت‌مدیره و داودرضا ربانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای یک نفر از گروه الف شامل داودرضا ربانی و محسن نجفی و یک نفر از گروه ب شامل هوشنگ آل‌نوری‌فروشانی و سید مجید سیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری نیز با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه در ۸ بند تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9622654
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی لاله سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۲۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۹/xxx۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به باقی مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین نقره‌کارشیرازی کدملی xxxxxxxxx۰ و مهدی نجفی کدملی xxxxxxxxx۰ بجای شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی سابیک و جاکوبر آنتونیوزماریاوان‌هسترن. به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۸/۹/xxx۹ سید رحیم شریف موسوی کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت پتروشیمی مارون به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن نجفی کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی گروه صنعتی پلیمرپوشینه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا اسکندری کدملی xxxxxxxxx۴ و حسین نقره‌کارشیرازی و مهدی نجفی بسمت اعضای هیات‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9869495
آگهی اصلاحی شرکت کاوش صنعت سپید سهامی خاص ‌بشماره ثبت ۳۶۳۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۶۸۲
پیرو آگهی صادره به شماره ۸۹/۳۲ت/xxx۰۰ مورخ ۳۰/۶/۸۹ بدینوسیله اعلام می‌گردد:

نام آقای محسن نجفی شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10465086
آگهی تاسیس موسسه تحقیقاتی صنعت شایان
موسسه فوق در تاریخ ۸/۹/xxx۹ تحت شماره xxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود. ۱ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره در توسعه و ایجاد و ساخت واحدهای صنعتی تولیدی و پژوهشی ساخت و ایجاد مجموعه‌های فرهنگی اجتماعی تحقیقاتی صنعتی و تولیدی عام المنفعه مبادرت به ارائه خدمات فنی مهندسی و ارائه مشاوره در زمینه‌های مذکور ایجاد شعب و نمایندگی در داخل یا خارج از کشور انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف موسسه لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع موسسه ضرورت داشته_باشد. ۲ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی موسسه: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ شهید بهشتی خ سرافراز ک حق پرستی (نهم) پ ۲۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران موسسه: ۱ ۵ آقای محسن نجفی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم اعظم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای مسعود اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است و مکاتبات عادی با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای حسین زینال خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10851439
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی لاله سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۲۱۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۰۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: علیرضا صابرکوچکسرائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای حسین نقره‌کارشیرازی بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ سیدرحیم شریف‌موسوی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی مارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی پلیمر پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. در مورد نحوه امضای اسناد و اوراق بهادار شرکت و سمت و اختیارات به مدیرعامل تغییری حاصل نشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864258
آگهی تصمیمات شرکت متانول پوشینه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. ابراهیم نیساری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و ایمان اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ محسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محسن نجفی به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ حسن نجفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن نجفی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11166806
آگهی تغییرات شرکت پانیذ سرافرازان شیمیایی سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۹۸۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای ایمان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم نیساری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۶/۴/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11550155
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۱۱۷۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۰ شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی مرتضی عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی عادل نژادسلیم به کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی مروارید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی علی استخری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به کدملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محسن نجفی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی محمدحسن رازقیان‌جهرمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و احمد بارول به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره یا کامران دادخواه به کدملی xxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد حق امضا در محل مجتمع عسلویه به شرح صورتجلسه میباشد و حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۷ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11635799
آگهی تغییرات در شرکت آرین توتون صنعت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۸۷۵۸ و شناسه ملی
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع شرکت از سهامی‌خاص به مسئولیت‌محدود تغییریافت. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۲۶ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم و میزان سهم‌الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل میباشد: مهدی نجفی به ش.ملیxxxxxxxxx۰ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۸۵ ریال و محسن نجفی به ش.ملیxxxxxxxxx۹ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۳۰ریال و ارمغان نجفی به ش.ملیxxxxxxxxx۳ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۲۴ریال و ارغوان نجفی به ش.ملیxxxxxxxxx۶ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۲۴ریال و اقدس نجفی‌اصل به ش.ملیxxxxxxxxx۳ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۱۲ریال و اشرف نجفی به ش.ملیxxxxxxxxx۹ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۱۲ریال و مهناز نجفی به ش.ملیxxxxxxxxx۴ دارای مبلغxxx/xxx/xxx/۱۲ریال. اعضای هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل انتخاب گردیدند: مهدی نجفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اشرف نجفی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اقدس نجفی‌اصل به سمت عضو هیئت‌مدیره و حسین بادبرین به ش.ملیxxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11639918
آگهی تغییرات شرکت آریا سلیم پرشین سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۳۶۲۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۹/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن نجفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محسن نجفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی نجفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۷/۹/xxx۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسن نجفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن نجفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ دکتر بهشتی خ سرافراز ک نهم (افشین حق‌پرست) پ ۲۲ ط ۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۳/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11792904
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۱۱۷۴
طبق صورتجلسه مجمع هیئت‌مدیره مورخ۱/۳/۹۰ محمدحسن رازقیان به کد ملیxxxxxxxxx۹ به جای مهدی آقاجانی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محسن نجفی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و محل شرکت به بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی پلاک ۸۸ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11793650
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز شیمی ماهان سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۶۲۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۹۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سعید فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد توکلی‌طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۶/۴/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11874759
آگهی تغییرات شرکت پانیذ سر افرازان شیمیایی سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۹۸۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات